Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marzec 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marzec 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marzec 2007 r.

2 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] 1.Otwarcie posiedzenia (przywitanie uczestników). 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu z dn. 15 lutego 2007 r. (głosowanie) 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2006r. – Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie. 5.Prezentacja dot. Stanu wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 w województwie małopolskim, Dyrektor DFS UMWM. 6.Prezentacja dot. stanu wdrażania działania 2.2, 2.3, 2.4 w województwie małopolskim – Andrzej Martynuska, Dyrektor WUP w Krakowie. Program posiedzenia

3 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2006r. (głosowanie) 8. Zatwierdzenie Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku (głosowanie). 9. Prezentacja raportu końcowego z realizacji Kontraktu dla Województwa Małopolskiego za lata 2005-2006r. – Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji Kontraktu dla województwa małopolskiego za 2005-2006r. (głosowanie) 11. Sprawy wniesione. 12. Zakończenie posiedzenia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

4 Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2006 rok Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

5 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu w 2006 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Gminy – 12 szt. Powiaty – 2 szt. Samorząd Województwa – 1szt. Szpitale – 2 szt. Szkoły Wyższe – 6 szt. Komunalna Grupa Kapitałowa – 1 szt. Opera Krakowska – 1 szt.

6 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu w 2006 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Archidiecezja Krakowska – 1 szt. Tatrzański Park Narodowy – 1szt. Kongregacja Ojców Kamedułów – 1 szt. Opactwo Benedyktynów – 1 szt. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 1 szt. Komenda Wojewódzka Policji – 1szt. MPK S.A. – 1 szt.

7 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach III priorytetu w 2006 r. - gminy – 42 szt. - powiaty – 7 szt. - Służba zdrowia – 3 szt. - Konwent Ojców Bonifratrów w Krakowie – 1 szt. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie – 1 szt. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] -Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Tarnowie – 1 szt. -Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 szt. -Klasztor oo. Kamedułów Bosych w Zawoi 1 szt. -Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej 1 szt. Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu

8 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 39 (wraz dz. 1.6) realizowanych na dzień 31.12.2006 r. projektów w ramach Priorytetu I przypada: - 5 projektów z zakresu infrastruktury drogowej; - 9 projektów z zakresu ochrony środowiska (4-kanalizacje, 2-infrastruktura przeciwpowodziowa, 1-oczyszczalnia ścieków, 2-składowiska odpadów); - 5 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 1 projekt z zakresu ochrony zdrowia; - 9 projektów z zakresu kultury i turystyki; - 9 projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego; - 1 projekt z zakresu transportu publicznego (dz.1.6);

9 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 222 realizowane na dzień 31.12.2006 r. projekty w ramach Priorytetu III przypada: - 160 projektów a zakresu działania 3.4; - 11 projektów z zakresu infrastruktury drogowej; - 8 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 29 projektów z zakresu ochrony środowiska; - 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia; - 4 projektów z zakresu turystyki; - 2 projekty z zakresu rewitalizacji ;

10 [ wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Typy projektów

11 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności od początku realizacji programu Priorytet I: przekazano 270,5 mln zł, co stanowi 63,35 % całkowitej alokacji; Priorytet II: przekazano 19,02 mln zł, co stanowi 17,36 % całkowitej alokacji Priorytet III: przekazano 104,90 mln zł, co stanowi 59,19 % całkowitej alokacji [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

12 Płatności w ramach priorytetu I i III w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2006)

13 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

14

15

16

17

18 Płatności w ramach priorytetu II w poszczególnych województwach (stan na 31.12.2006) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

19 Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006 (stan na 31.12.06) Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

20 Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

21 Wypłacone środki Do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie podpisanych umów Wojewoda wypłacił beneficjentom kwotę: 412 722 634,36 PLN co stanowi 55,3 % całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata 2004-2006 co plasuje Małopolskę na I miejscu w kraju. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

22 Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – (31.12.2006) Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

23 Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006 - Europejski Fundusz Społeczny – (31.12.2006) Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

24 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników w 2006 roku) Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - 138,689 km

25 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Udział pasażerów przewożonych komunikacją miejską w ogóle ludności: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 14,56 %, od początku realizacji Programu także 14,56 %; ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników w 2006 roku)

26 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników w 2006 roku) - Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (dydaktyczne): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 1 577 m2; jest to zarazem wartość uzyskana od początku realizacji Programu, a stanowi ona 0,88% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; - Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 186 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 188 szt, co stanowi 137,23% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie.

27 -Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 69,2329 km, - Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 3 oczyszczalnie ścieków ; [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników w 2006 roku)

28 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników w 2006 roku) Udział szkół wyższych, które skorzystały z dofinansowania w ogólnej liczbie szkół wyższych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 14,71 %, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 17,65 %; Budowa obiektu dla potrzeb Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny"

29 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w WZFE Kontrole NIK Audyt Komisji Europejskiej Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca systemu zarządzania i kontroli WZFE oraz prawidłowości realizacji projektów własnych MUW z Priorytetu IV- Pomoc Techniczna realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki Audyty Wewnętrzne Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie dla Instytucji Pośredniczącej - MUW

30 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w II połowie 2006 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wykonano 127 kontrole co stanowi 114 % rocznego planu kontroli. W Priorytecie I i III wykonano 88 kontroli, natomiast w Priorytecie IV wykonano 39 kontroli projektów. W IV kwartale bieżącego roku, ze względu na zakończenie wielu projektów (zwłaszcza w Priorytecie III) i konieczność ich rozliczenia do końca roku z uwagi na dofinansowanie tych projektów z budżetu państwa, wystąpiło nawarstwienie koniecznych do przeprowadzenia kontroli. W związku z tym faktem zostały zaangażowane do kontroli osoby z jednostek zamiejscowych Urzędu Wojewódzkiego, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania kontroli, głównie osoby z uprawnieniami budowlanymi do kontroli rzeczowej realizacji projektu

31 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

32 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku.

33 UCHWAŁA NR 25/2007 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 14 marzec 2007 r. W sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku. Na podstawie art. 45 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Palnie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II półrocze 2006 roku. 2. Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

34 UCHWAŁA NR 26/2007 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 14 marzec 2007 r. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2006 rok. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2006 rok. 2. Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

35 UCHWAŁA NR 27/2007 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 14 marzec 2007 r. W sprawie zatwierdzenia Zbiorczego sprawozdania z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 za rok 2006 i lata 2005-2006. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Zbiorcze sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 za rok 2006 i lata 2005-2006 2. Sprawozdanie zostanie przekazane Ministrowi Rozwoju Regionalnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

36 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki do 15 sierpnia 2007 r. [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

37 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marzec 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google