Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR VIII posiedzenie Warszawa, 17 marca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR VIII posiedzenie Warszawa, 17 marca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR VIII posiedzenie Warszawa, 17 marca 2006 r.

2 Porządek obrad 11.00 – 16.00 Powitanie uczestników, w tym nowych członków Komitetu, słowo wstępne – Władysław Ortyl – Przewodniczący Komitetu - Sekretarz Stanu w MRR Przyjęcie programu VIII posiedzenia i protokołu z VII posiedzenia KM ZPORR Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR oraz sprawozdania okresowego za IV kw. 2005 r. – Anna Siejda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR) Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego przez Komitet (uchwała nr 2/2006) Prezentacja stanu wdrażania ZPORR w regionach – przedstawiciele województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Propozycje zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem przez Komitet zmian do Uzupełnienia ZPORR (uchwała nr 3/2006) Wnioski o realokację pomiędzy działaniami ZPORR – referują przedstawiciele województw: dolnośląskiego (3 wnioski), lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego (2 wnioski) i zachodniopomorskiego Dyskusja w sprawie wniosków o realokacje, podjęcie decyzji przez Komitet (uchwałą nr 4/2006) Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacja i promocja ZPORR Postęp wdrażania ZPORR wg Priorytetów Stan wdrażania Działań ZPORR Postęp finansowy SIMIK dla ZPORR PEFS ZPORR Wnioski

4 Ilość ogłoszonych konkursów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacjai promocja ZPORR 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacja i promocja ZPORR 1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Do końca IV kwartału 2005 r. IZ ZPORR zorganizowała: 108 szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w których udział wzięło 3 492 osób 15 385 osób odwiedziło punkt informacyjny prowadzony przez IZ ZPORR 1 183 113 osób skorzystało z portalu internetowego www.zporr.gov.pl www.zporr.gov.pl Informacjai promocja ZPORR 2 Informacja i promocja ZPORR 2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

7 Wdrażanie Priorytetu 1 ( wg % alokacji)

8 Wdrażanie Priorytetu 2 ( wg % alokacji)

9 Wdrażanie Priorytetu 3 ( wg % alokacji)

10 Wdrażanie Priorytetu 4 ( wg % alokacji)

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

12 Stan wdrażania Działań ZPORR (wg Priorytetów) Stan wdrażania Działań ZPORR (wg Priorytetów)

13 Działania Priorytetu 1

14

15 Działania Priorytetu 2

16

17 Działania Priorytetu 3

18

19 Priorytet 1 w województwach (zł) Umowy Płatności Alokacja

20 Priorytet 2 w województwach (zł) Umowy Płatności Alokacja

21 Priorytet 3 w województwach (zł) Umowy Płatności Alokacja

22 Płatności z rachunków programowych Instytucji Pośredniczących zrealizowane w 2005 r. w ramach EFRR w podziale na województwa i okresowy rozliczeniowe (w mln Euro)

23 Płatności z rachunków programowych Instytucji Pośredniczących zrealizowane w 2005 r. w ramach EFS w podziale na województwa i okresy rozliczeniowe (w mln Euro)

24 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Prognoza płatności na I kwartał 2006 (zł) Prognozowany % alokacji EFRR1 195 564 95422,15 EFS238 189 72615,73 Ogółem1 433 754 68021,20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

25 Zasada n+2 dla EFRR w ramach ZPORR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Postęp finansowy W IV kwartale 2005 r. : -Wszystkie województwa złożyły kolejne wnioski o płatność; -Instytucje Pośredniczące kontynuowały refundacje z rachunków programowych ze środków EFRR i EFS; -IZ ZPORR dokonała kolejnych refundacji na konta Instytucji Pośredniczących w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna; -IZ ZPORR złożyła do Instytucji Płatniczej 2 wnioski o płatność ze środków EFRR, opiewające na wartość: 49 778 330,71 i 56 320 315,18 Euro oraz 2 wnioski o płatność ze środków EFS, pierwszy na wartość 1 760 783, 79 Euro, zaś drugi na 687 974,26 Euro.

30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na koniec IV kw 2005 r.) 101 075 osób zostało objętych wsparciem w ramach 1549 projektów w P2 (EFS) : –w tym 59,00 % kobiet 123 113 osób skorzystało z projektów stypendialnych (Dz. 2.2) –w tym 56,00 % kobiet Zakupiono 359 sztuk sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym w ramach Dz. 3.5 i 203 sztuki w ramach Dz. 1.3 Zmodernizowano 281 km dróg powiatowych i gminnych, 328 km sieci rozdzielczej wodociągów i 238 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. Zmodernizowano 49 269 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5 oraz 1 216 m2 w ramach Dz. 1.3

32 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zasoby ludzkie i Wyposażenie wskaźniki osiągnięte w rozbiciu na instytucje korzystające z Pomocy Technicznej (na dzień 31.12.2005 r.)

33 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zasoby ludzkie i Wyposażenie wskaźniki osiągnięte przez Instytucję Zarządzającą w ramach korzystania z Pomocy Technicznej (na dzień 31.12.2005 r.)

34 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SIMIK dla ZPORR 1 W okresie sprawozdawczym trwały prace nad Wytycznymi wprowadzania danych do systemu SIMIK w ramach ZPORR; W październiku i listopadzie 2005 r. odbyły się szkolenia dla użytkowników systemu SIMIK; W dniach 17-18 października oraz 12-13 grudnia odbyły się konferencje dla użytkowników systemu dla regionów uczestniczących w dwóch pierwszych etapach wdrożenia systemu (podlaskie, kujawsko- pomorskie, opolskie, lubelskie, zachodniopomorskie, małopolskie); Rozpoczęło się wdrożenie systemu w ramach Priorytetu 4 ZPORR (uzupełnianie danych historycznych oraz wprowadzanie wniosków składanych na bieżąco do IZ ZPORR). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

35 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SIMIK dla ZPORR 2 Od dnia 23 stycznia br. dane do systemu SIMIK wprowadzane są w dwóch województwach: podlaskim oraz kujawsko- pomorskim (do systemu wprowadzane są dane dotyczące wniosków o dofinansowanie składanych po 23 stycznia br. oraz uzupełniane są dane historyczne dla wniosków dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie); Dane wprowadzane są w oparciu o Wytyczne dotyczące wprowadzania danych w systemie SIMIK w ramach ZPORR, zaakceptowane przez ww. województwa uczestniczące w pierwszym pilotażowym etapie wdrażania systemu; W marcu br. planuje się wprowadzanie danych w województwach: zachodniopomorskim, opolskim, lubelskim, małopolskim (obecnie trwa proces akceptacji Wytycznych i odblokowywania kont użytkowników w ww. województwach); Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

36 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SIMIK dla ZPORR 3 W dniach 20-24 marca br. odbędzie się konferencja dla użytkowników systemu SIMIK w województwach uczestniczących w III etapie wdrażania (pozostałe 10 województw); Rozpoczęcie III etapu wdrażania systemu SIMIK planowane jest na początek kwietnia br. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

37 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PEFS ZPORR Na przełomie listopada i grudnia 2005 r. IZ ZPORR przesłała drogą elektroniczną klucze aktywujące bazy danych do wszystkich IW ZPORR; Na początku stycznia br. roku IZ ZPORR przesłała instrukcję wypełniania arkusza do zbierania danych o BO oraz zmodyfikowany arkusz do zbierania danych o BO, który usprawni pracę przy wprowadzaniu danych. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

38 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Realokacje w ramach ZPORR

39 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

40

41 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego KONTROLA POMOCY TECHNICZNEJ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

42 Metoda doboru próby Pomoc Techniczna projekty realizowane przez IW/IPoś kontrolowane przez IPoś/IZ OBOWIĄZUJE OD 10 MARCA 2006r. (pismo IZ ZPORR z dnia 9 marca 2006r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

43 1. Przeniesienie ciężaru kontroli na kontrolę na dokumentach w siedzibie IZ ZPORR/IPoś. 2. Beneficjenci przesyłają do IZ ZPORR/IPoś wniosek o płatność końcową i sprawozdanie końcowe wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację danego projektu. 3. IZ ZPORR we współpracy z instytucjami regionalnymi opracowała szczegółową listę wymaganych dokumentów. Założenia generalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

44 4. Na miejscu realizacji projektu przeprowadza się przynajmniej jedną kontrolę dla wybranych rodzajów projektów (z zakresu zakupów - sprzętu i wyposażenia lub remontu pomieszczeń, zatrudnienia, organizacji szkoleń/konferencji oraz obsługi KM, PE, KOP, RKS). 5. W przypadku potwierdzenia w trakcie kontroli na miejscu, że projekt danego rodzaju jest realizowany prawidłowo, kontrole na zakończenie kolejnych projektów danego rodzaju są przeprowadzane na dokumentach w siedzibie IZ ZPORR/IPoś. Założenia generalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

45 6. W przypadku stwierdzenia uchybień przeprowadza się kontrolę na miejscu następnego projektu tego rodzaju, aż do uzyskania uzasadnionej pewności prawidłowej jego realizacji. 7. W uzasadnionych przypadkach (np.: stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych) w trakcie kontroli na dokumentach przeprowadza się kontrolę na miejscu realizacji projektu niezależnie od rodzaju projektu. Założenia generalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

46 Podkarpacki Urząd Wojewódzki – 31 maja – 2 czerwca 2005r (4 proj.), 4-5 października 2005r. (3 proj.); Pomorski Urząd Wojewódzki – 21-25 listopada 2005r i 7-8 marca 2006r. (4 proj.); Lubelski Urząd Wojewódzki – 21-23 grudnia 2005r. (2 proj.); Opolski Urząd Wojewódzki – 7-11 stycznia 2006r. (7 proj.) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – 13-17 grudnia 2005r. (5 proj.); Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 9-10 marca 2006r. (3 proj.); Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 13-15 marca 2006r. (3 proj.). informacja o kontrolach przeprowadzonych

47 Podkarpacki Urząd Wojewódzki – 16-17 marca 2005r (4 proj.), 4-5 października 2005r. (3 proj.); Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – 20-24 marca 2006r. (5 proj.); Małopolski Urząd Wojewódzki 28-31 marca 2006r. (5 proj.); Lubuski Urząd Wojewódzki – 6-7 kwietnia 2006r. (1 proj.); Łódzki Urząd Wojewódzki – 28 kwietnia 2006r. (1 proj.). informacja o kontrolach planowanych do przeprowadzenia

48 Kontrola na miejscu realizacji projektu jest przeprowadzana w momencie otrzymania przez Wydział Kontroli poprawnych końcowych sprawozdań z realizacji projektu oraz poprawnych wniosków o płatność końcową. Po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektów, w ramach których sprawozdania i wnioski o płatność zostały sporządzone poprawnie i przesłane do IZ ZPORR przed 10 marca 2006r., IZ ZPORR będzie stosować metodę doboru próby do kontroli, co pozwoli przyspieszyć refundację poniesionych wydatków. informacja o kontrolach planowanych do przeprowadzenia

49 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zmiany legislacyjne 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 198, poz. 1644), data wejścia w życie: 18.10.2005 r. Rozporządzenie powstało w wyniku połączenia trzech projektów rozporządzeń wprowadzających zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący, który odbył się w dniu 17 marca br., 12 maja br. oraz Komitet z dnia 15 czerwca br. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 2005, Nr 224, poz. 1926), data wejścia w życie: 10.11.2005 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

50 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zmiany legislacyjne w styczniu 2006r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 stycznia 2006 r. Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 12, poz. 76), data wejścia w życie: dzień ogłoszenia rozporządzenia. Przedmiotowym rozporządzeniem została wprowadzona możliwość uzupełnienia umów o dofinansowanie projektów wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów (...) o postanowienia niezbędne dla realizacji projektu. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

51 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wprowadzone zmiany miały na celu uporządkowanie terminologii związanej z utworzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zlikwidowanie rozbieżności pomiędzy Uzupełnieniem ZPORR a innymi aktami normatywnymi, poprawienie możliwości mierzalności wskaźników, usprawnienie sposobu przekazywania stypendiów Beneficjentom Ostatecznym i rozliczania projektów stypendialnych w ramach działania 2.2. Zmiany wprowadzone do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane przez Komitet Monitorujący w Zmiany wprowadzone do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane przez Komitet Monitorujący w dniu 15 grudnia2005 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

52 Wnioski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Główne utrudnienia wdrażania ZPORR wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów to: Brak funkcjonującego systemu SIMIK - konieczna jest kontynuacja prowadzonych prac nad pilotażowym wdrożeniem systemu SIMIK w województwie podlaskim i kujawsko-pomorskim oraz rozpoczęcia w pozostałych województwach w celu możliwie szybkiego wdrożenia w pełni sprawnego systemu SIMIK na terenie całego kraju; Opracowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń i motywacji dla osób zatrudnionych przy wdrażaniu programu we wszystkich zaangażowanych instytucjach, tak by zapobiec rotacji i zatrzymać a także pozyskać nowe osoby, dysponujące niezbędnym doświadczeniem; W nawiązaniu do poruszanego na poprzednim posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR, IZ ZPORR przekazała propozycje usprawnień systemowych, w szczególności w odniesieniu do rozliczania wydatków w ramach działania 2.2 planuje się na kolejny okres sprawozdawczy zastąpienie obowiązku przedstawiania faktur przez uczniów obowiązkiem potwierdzania przez szkołę, że uczeń uczęszczał na zajęcia w danym miesiącu. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

53 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Komitet Monitorujący ZPORR VIII posiedzenie Warszawa, 17 marca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google