Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young."— Zapis prezentacji:

1

2 1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young Men's Christian Associaton 1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej Paula Libauda Zygmunt Nowak1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej Paula Libauda Zygmunt Nowak. W 1947 roku powo ł ano do ż ycia Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej (FIVB). Jej pierwszym prezydentem wybrano Francuza Paula Libauda (sprawowa ł t ę funkcj ę a ż do 1984 roku), a jednym z jego zast ę pców zosta ł Polak Zygmunt Nowak.1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki SiatkowejPaula LibaudaZygmunt Nowak 19491949 mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet W 1949 roku zorganizowano pierwsze mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn, a w 1952 roku mistrzostwa kobiet. mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet1949 mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet

3 1964Igrzysk w Tokio 1964Igrzysk w Tokio Do programu olimpijskiego siatkówka wesz ł a w 1964 r. podczas Igrzysk w Tokio. 1964Igrzysk w Tokio

4 Warszawie1919 Warszawie1919 Do Polski siatkówka trafi ł a za po ś rednictwem YMCA, a pierwszy mecz pokazowy mia ł miejsce w Warszawie w 1919 roku.Warszawie1919 Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej 30 czerwcaPolski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej 30 czerwca 1957 Polkomtel S.A., Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej (PZPS) jako samodzielny zwi ą zek sportowy zosta ł powo ł any do ż ycia 30 czerwca 1957 r. podczas Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Pi ł ki Siatkowej. G ł ównym partnerem a zarazem sponsorem PZPS jest Polkomtel S.A., który wspiera tak ż e Reprezentacje Polski w pi ł ce siatkowej kobiet i m ęż czyzn.1957 Polkomtel S.A. Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej30 czerwca1957Polkomtel S.A.

5 FIVB FIVB Zasady gry s ą ustalone przez FIVB i zawarte s ą w przepisach gry w pi ł k ę siatkow ą.FIVB libero libero Zosta ł y wprowadzone w roku 1998 podczas mistrzostw ś wiata w Japonii. Wcze ś niej m.in. nie by ł o zawodnika libero a punkty mog ł a zdoby ć tylko dru ż yna po w ł asnym serwisie. libero pi ł ki aut pi ł ki aut Celem gry jest przebicie pi ł ki nad siatk ą tak, by upad ł a na polu dru ż yny przeciwnej lub zmuszenie rywali do pope ł nienia b łę du (Np. odbicia pi ł ki w aut). Pi ł k ę mo ż na odbija ć (nie mo ż e by ć z ł apana lub rzucana) dowoln ą cz ęś ci ą cia ł a. Jeden i ten sam zawodnik nie mo ż e odbi ć pi ł ki dwa razy z rz ę du, a dru ż yna mo ż e pi ł k ę odbi ć co najwy ż ej trzy razy (plus dotkni ę cie pi ł ki przez blok), zanim przebije j ą na pole przeciwnika.pi ł kiaut

6 Pi ł ka przebijana na pole przeciwnika musi przelecie ć nad siatk ą w przestrzeni ograniczonej: od do ł u - górn ą kraw ę dzi ą siatki, na bokach - przez antenki i ich umowne przed ł u ż enie w gór ę, od góry - przez sufit. Punkt przyznaje si ę za ka ż d ą wygran ą akcj ę - tj. wtedy, kiedy pi ł ka upadnie na boisko przeciwników, kiedy przeciwny zespó ł pope ł ni b łą d lub zostanie ukarany kar ą. 3 sety tie-break W przeciwie ń stwie do wi ę kszo ś ci gier zespo ł owych, czas gry nie jest limitowany. Mecz toczy si ę a ż jedna z dru ż yn wygra 3 sety (tak wi ę c gra si ę co najwy ż ej 5 setów). Pi ą ty set rozgrywany jest obecnie jako tie-break (do 15 punktów). Dru ż yna wygrywa set, je ś li zdob ę dzie co najmniej 25 punktów i ma co najmniej 2 punkty przewagi nad przeciwnikiem.sety tie-breaksety tie-break

7 prawego zawodnika linii obrony metremprawego zawodnika linii obrony metrem Pi ł ka jest zagrywana z przez prawego zawodnika linii obrony z pola zagrywki, znajduj ą cego si ę za 9 metrem boiska. Pierwszy s ę dzia zezwala na wykonanie zagrywki po stwierdzeniu, ż e zawodnik zagrywaj ą cy posiada pi ł k ę i oba zespo ł y s ą przygotowane do gry.prawego zawodnika linii obronymetrem tie-breaku tie-breaku Pierwsza zagrywka w pierwszym secie oraz w tie-breaku wykonywana jest przez zespó ł ustalony w losowaniu. W pozosta ł ych setach pierwsz ą zagrywk ę wykonuje zespó ł, który nie wykonywa ł jej jako pierwszy w secie poprzednim. Ka ż d ą inn ą zagrywk ę w secie wykonuje zespó ł, który jako ostatni zdoby ł punkt.tie-breaku

8 Boisko Boisko Boisko do gry jest prostok ą tem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym stref ą woln ą o szeroko ś ci co najmniej 3 m z ka ż dej strony.O ś linii ś rodkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m ka ż de. Na ka ż dej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone lini ą ś rodkow ą, liniami bocznymi i lini ą ataku znajduj ą c ą si ę 3 m od osi linii ś rodkowej i wpisan ą w pole ataku. Ponadto istnieje pole zagrywki o szeroko ś ci 9 m i g łę boko ś ci równej szeroko ś ci wolnej strefy, znajduj ą ce si ę poza ka ż d ą lini ą ko ń cow ą.

9 siatk ą siatk ą Boisko przedzielone jest siatk ą, umieszczon ą nad osi ą linii ś rodkowej. Jej górna kraw ę d ź powinna znajdowa ć si ę na wysoko ś ci 2,43 m dla m ęż czyzn i 2,24 m dla kobiet (dla m ł odzików 2,35 m i m ł odziczek 2,15 m). Na dwóch ko ń cach siatki (nad liniami bocznymi) wysoko ść siatki powinna by ć taka sama jednak nie mo ż e by ć wi ę ksza ni ż 2 cm ponad wysoko ść przepisow ą.siatk ą aut aut Do siatki mocowane s ą tzw. antenki - pr ę ty wystaj ą ce 80 cm ponad ta ś m ę górn ą. Ograniczaj ą stref ę przej ś cia pi ł ki nad siatk ą. Gdy pi ł ka dotknie antenki traktowane jest to jako aut.aut

10 zespo ł y przyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanem libero zespo ł y przyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanem libero Mecze siatkówki rozgrywane s ą przez dwa 6-osobowe zespo ł y, a łą cznie z rezerwowymi jeden zespó ł mo ż e sk ł ada ć si ę maksymalnie z 12 zawodników, trenera, asystenta trenera, lekarza i masa ż ysty. Podstawowymi pozycjami w siatkówce s ą : przyjmuj ą cy, atakuj ą cy, ś rodkowy, rozgrywaj ą cy i libero. Kapitanem zespo ł u mo ż e zosta ć jeden z zawodników z wyj ą tkiem libero i tylko on ma prawo w imieniu dru ż yny poprosi ć o wyja ś nienie zastosowanej interpretacji przepisów przez s ę dziów.zespo ł yprzyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanemlibero Przed rozpocz ę ciem ka ż dego seta trener musi przekaza ć kartk ę z ustawieniem pocz ą tkowym swojego zespo ł u, co jest niezb ę dne do kontrolowania porz ą dku rotacji zawodników w czasie gry. Rotacja zawodników nast ę puje wtedy, kiedy zespó ł odbieraj ą cy zagrywk ę zdobywa prawo do wykonywania zagrywki. Zawodnicy dokonuj ą wtedy zmiany pozycji, przesuwaj ą c si ę o jedn ą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

11 W momencie uderzenia pi ł ki przez zawodnika zagrywaj ą cego, ka ż dy zespó ł musi znajdowa ć si ę na w ł asnej po ł owie boiska, ustawiony zgodnie z porz ą dkiem rotacji (z wyj ą tkiem zawodnika zagrywaj ą cego) - trzej zawodnicy linii ataku wzd ł u ż siatki i trzej z linii obrony.Ka ż dy z zawodników linii obrony musi znajdowa ć si ę dalej od siatki ni ż odpowiadaj ą cy mu zawodnik linii ataku. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mog ą zajmowa ć dowoln ą pozycj ę na swoim polu gry. W przypadku gdy pope ł niono b łą d ustawienia b ą d ź rotacji, a pi ł ka zosta ł a ju ż uderzona przez zagrywaj ą cego, zespó ł przegrywa akcj ę.

12

13 siatkówcezawodnikiem koszulk ę zawodników boiskastrefy wolnej pi ł k ą siatki bloku siatkówcezawodnikiem koszulk ę zawodników boiskastrefy wolnej pi ł k ą siatki bloku Libero w siatkówce jest zawodnikiem, którego zadaniem jest tylko i wy łą cznie gra obronna. Libero ubrany jest w koszulk ę innego koloru, dla odró ż nienia go od pozosta ł ych zawodników. Libero mo ż e bra ć udzia ł jedynie w grze obronnej i nie wolno mu atakowa ć z ż adnego miejsca boiska i strefy wolnej, je ż eli w momencie kontaktu z pi ł k ą ta ostatnia jest powy ż ej górnej ta ś my siatki. Libero nie mo ż e zagrywa ć, blokowa ć czy podejmowa ć próby bloku.siatkówcezawodnikiemkoszulk ęzawodnikówboiskastrefy wolnejpi ł k ąsiatkibloku Libero nie mo ż e by ć kapitanem zespo ł u.

14 Zespó ł mo ż e w jednym secie dokona ć maksimum 6 zmian. Jeden lub wi ę cej zawodników mo ż e by ć zmienionych w tym samym czasie. Zawodnik ustawienia pocz ą tkowego mo ż e opu ś ci ć boisko tylko jeden raz w secie i mo ż e powróci ć na boisko tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmowa ł przed opuszczeniem boiska. Zawodnik rezerwowy mo ż e wej ść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia pocz ą tkowego i mo ż e by ć zmieniony tylko przez tego zawodnika, którego zast ą pi ł. Je ś li dokonano zmiany nieregulaminowej a gra zosta ł a wznowiona, zespó ł jest ukarany przegraniem akcji a zmiana musi by ć skorygowana.

15 1920siatkówkę1920siatkówkę 1920 - pierwsze doniesienia o grze w siatkówkę w Polsce (wówczas nazywaną: latającą piłką, dłoniówką lub przebijanką). 1920siatkówkę 1924 WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnie1924 WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnie Białymstoku 1924 - utworzenie pierwszych sekcji siatkarskich w polskich klubach akademickich (w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lwowie, Wilnie i Białymstoku).Białymstoku 1924WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnieBiałymstoku 1926 3 kwietnia1926 3 kwietnia 1926 siatkówkę 1926 - wprowadzenie przez Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych (PZPiGR) do swego statutu punktu o organizacji nowych dyscyplin sportowych (w tym: siatkówki). 3 kwietnia 1926 PZPiGR zmienia nazwę na Polski Związek Gier Ruchowych (PZGR) obejmujący m.in. siatkówkę.1926iatkówkę 19263 kwietnia1926iatkówkę

16 1928 Warszawie 19281928 Warszawie 1928 PZGR zostaje zastąpiony przez nowopowstały Polski Związek Gier Sportowych (PZGS) z siedzibą w Warszawie, co uznaje się za początek piłki siatkowej w Polsce w zorganizowanej formieWarszawie 1929mistrzostwa PolskiWarszawie 19291929mistrzostwa PolskiWarszawie 1929 - pierwsze mistrzostwa Polski w Warszawie. Pierwszy nieoficjalny występ polskich siatkarzy na arenie międzynarodowej (Jamborre w Anglii).mistrzostwa PolskiWarszawie 1930 AZS Warszawa Czechosłowacji 19301930 AZS Warszawa Czechosłowacji 1930 - pierwszy oficjalny kontakt polskich siatkarzy na arenie międzynarodowej. AZS Warszawa gra w Czechosłowacji.AZS Warszawa Czechosłowacji 1931 1931 1931 - pierwszy występ drużyny zagranicznej w Polsce. Warszawa gości US Ryga.

17 II wojnie światowej 18 kwietniaII wojnie światowej 18 kwietnia 1947 FIVB Po II wojnie światowej zmieniono nazwę centrali na Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (PZKSS), który 18 kwietnia 1947 brał czynny udział w zakładaniu FIVB1947 FIVBII wojnie światowej18 kwietnia1947FIVB 19471947 Polska Czechosłowacja 1947 - pierwszy kongres siatkówki w Paryżu. Pierwszy mecz międzypaństwowy Polska - Czechosłowacja w Warszawie. Polska Czechosłowacja 1947Polska Czechosłowacja 195730 czerwca 1957195730 czerwca 1957 - (30 czerwca) przekształcenie się Polskiego Związku Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka w Polski Związek Piłki Siatkowej.30 czerwca 1974 Meksyku 19741974 Meksyku 1974 - wywalczenie przez męską reprezentację narodową mistrzostwa świata w Meksyku.Meksyku

18 1976Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 19761976Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 1976 - zdobycie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 1978Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych 19781978Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych 1978 - triumf Płomienia Milowice Sosnowiec w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych (PEMK).Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych 2006 Japonii 20062006 Japonii 2006 - wywalczenie przez męską reprezentację narodową srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Japonii. Japonii

19


Pobierz ppt "1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young."

Podobne prezentacje


Reklamy Google