Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young."— Zapis prezentacji:

1

2 1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young Men's Christian Associaton 1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej Paula Libauda Zygmunt Nowak1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej Paula Libauda Zygmunt Nowak. W 1947 roku powo ł ano do ż ycia Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki Siatkowej (FIVB). Jej pierwszym prezydentem wybrano Francuza Paula Libauda (sprawowa ł t ę funkcj ę a ż do 1984 roku), a jednym z jego zast ę pców zosta ł Polak Zygmunt Nowak.1947Mi ę dzynarodow ą Federacj ę Pi ł ki SiatkowejPaula LibaudaZygmunt Nowak mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet W 1949 roku zorganizowano pierwsze mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn, a w 1952 roku mistrzostwa kobiet. mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet1949 mistrzostwa ś wiata m ęż czyzn1952 mistrzostwa kobiet

3 1964Igrzysk w Tokio 1964Igrzysk w Tokio Do programu olimpijskiego siatkówka wesz ł a w 1964 r. podczas Igrzysk w Tokio. 1964Igrzysk w Tokio

4 Warszawie1919 Warszawie1919 Do Polski siatkówka trafi ł a za po ś rednictwem YMCA, a pierwszy mecz pokazowy mia ł miejsce w Warszawie w 1919 roku.Warszawie1919 Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej 30 czerwcaPolski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej 30 czerwca 1957 Polkomtel S.A., Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej (PZPS) jako samodzielny zwi ą zek sportowy zosta ł powo ł any do ż ycia 30 czerwca 1957 r. podczas Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Pi ł ki Siatkowej. G ł ównym partnerem a zarazem sponsorem PZPS jest Polkomtel S.A., który wspiera tak ż e Reprezentacje Polski w pi ł ce siatkowej kobiet i m ęż czyzn.1957 Polkomtel S.A. Polski Zwi ą zek Pi ł ki Siatkowej30 czerwca1957Polkomtel S.A.

5 FIVB FIVB Zasady gry s ą ustalone przez FIVB i zawarte s ą w przepisach gry w pi ł k ę siatkow ą.FIVB libero libero Zosta ł y wprowadzone w roku 1998 podczas mistrzostw ś wiata w Japonii. Wcze ś niej m.in. nie by ł o zawodnika libero a punkty mog ł a zdoby ć tylko dru ż yna po w ł asnym serwisie. libero pi ł ki aut pi ł ki aut Celem gry jest przebicie pi ł ki nad siatk ą tak, by upad ł a na polu dru ż yny przeciwnej lub zmuszenie rywali do pope ł nienia b łę du (Np. odbicia pi ł ki w aut). Pi ł k ę mo ż na odbija ć (nie mo ż e by ć z ł apana lub rzucana) dowoln ą cz ęś ci ą cia ł a. Jeden i ten sam zawodnik nie mo ż e odbi ć pi ł ki dwa razy z rz ę du, a dru ż yna mo ż e pi ł k ę odbi ć co najwy ż ej trzy razy (plus dotkni ę cie pi ł ki przez blok), zanim przebije j ą na pole przeciwnika.pi ł kiaut

6 Pi ł ka przebijana na pole przeciwnika musi przelecie ć nad siatk ą w przestrzeni ograniczonej: od do ł u - górn ą kraw ę dzi ą siatki, na bokach - przez antenki i ich umowne przed ł u ż enie w gór ę, od góry - przez sufit. Punkt przyznaje si ę za ka ż d ą wygran ą akcj ę - tj. wtedy, kiedy pi ł ka upadnie na boisko przeciwników, kiedy przeciwny zespó ł pope ł ni b łą d lub zostanie ukarany kar ą. 3 sety tie-break W przeciwie ń stwie do wi ę kszo ś ci gier zespo ł owych, czas gry nie jest limitowany. Mecz toczy si ę a ż jedna z dru ż yn wygra 3 sety (tak wi ę c gra si ę co najwy ż ej 5 setów). Pi ą ty set rozgrywany jest obecnie jako tie-break (do 15 punktów). Dru ż yna wygrywa set, je ś li zdob ę dzie co najmniej 25 punktów i ma co najmniej 2 punkty przewagi nad przeciwnikiem.sety tie-breaksety tie-break

7 prawego zawodnika linii obrony metremprawego zawodnika linii obrony metrem Pi ł ka jest zagrywana z przez prawego zawodnika linii obrony z pola zagrywki, znajduj ą cego si ę za 9 metrem boiska. Pierwszy s ę dzia zezwala na wykonanie zagrywki po stwierdzeniu, ż e zawodnik zagrywaj ą cy posiada pi ł k ę i oba zespo ł y s ą przygotowane do gry.prawego zawodnika linii obronymetrem tie-breaku tie-breaku Pierwsza zagrywka w pierwszym secie oraz w tie-breaku wykonywana jest przez zespó ł ustalony w losowaniu. W pozosta ł ych setach pierwsz ą zagrywk ę wykonuje zespó ł, który nie wykonywa ł jej jako pierwszy w secie poprzednim. Ka ż d ą inn ą zagrywk ę w secie wykonuje zespó ł, który jako ostatni zdoby ł punkt.tie-breaku

8 Boisko Boisko Boisko do gry jest prostok ą tem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym stref ą woln ą o szeroko ś ci co najmniej 3 m z ka ż dej strony.O ś linii ś rodkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m ka ż de. Na ka ż dej stronie wyznaczone jest pole ataku, ograniczone lini ą ś rodkow ą, liniami bocznymi i lini ą ataku znajduj ą c ą si ę 3 m od osi linii ś rodkowej i wpisan ą w pole ataku. Ponadto istnieje pole zagrywki o szeroko ś ci 9 m i g łę boko ś ci równej szeroko ś ci wolnej strefy, znajduj ą ce si ę poza ka ż d ą lini ą ko ń cow ą.

9 siatk ą siatk ą Boisko przedzielone jest siatk ą, umieszczon ą nad osi ą linii ś rodkowej. Jej górna kraw ę d ź powinna znajdowa ć si ę na wysoko ś ci 2,43 m dla m ęż czyzn i 2,24 m dla kobiet (dla m ł odzików 2,35 m i m ł odziczek 2,15 m). Na dwóch ko ń cach siatki (nad liniami bocznymi) wysoko ść siatki powinna by ć taka sama jednak nie mo ż e by ć wi ę ksza ni ż 2 cm ponad wysoko ść przepisow ą.siatk ą aut aut Do siatki mocowane s ą tzw. antenki - pr ę ty wystaj ą ce 80 cm ponad ta ś m ę górn ą. Ograniczaj ą stref ę przej ś cia pi ł ki nad siatk ą. Gdy pi ł ka dotknie antenki traktowane jest to jako aut.aut

10 zespo ł y przyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanem libero zespo ł y przyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanem libero Mecze siatkówki rozgrywane s ą przez dwa 6-osobowe zespo ł y, a łą cznie z rezerwowymi jeden zespó ł mo ż e sk ł ada ć si ę maksymalnie z 12 zawodników, trenera, asystenta trenera, lekarza i masa ż ysty. Podstawowymi pozycjami w siatkówce s ą : przyjmuj ą cy, atakuj ą cy, ś rodkowy, rozgrywaj ą cy i libero. Kapitanem zespo ł u mo ż e zosta ć jeden z zawodników z wyj ą tkiem libero i tylko on ma prawo w imieniu dru ż yny poprosi ć o wyja ś nienie zastosowanej interpretacji przepisów przez s ę dziów.zespo ł yprzyjmuj ą cyatakuj ą cy ś rodkowyrozgrywaj ą cyliberoKapitanemlibero Przed rozpocz ę ciem ka ż dego seta trener musi przekaza ć kartk ę z ustawieniem pocz ą tkowym swojego zespo ł u, co jest niezb ę dne do kontrolowania porz ą dku rotacji zawodników w czasie gry. Rotacja zawodników nast ę puje wtedy, kiedy zespó ł odbieraj ą cy zagrywk ę zdobywa prawo do wykonywania zagrywki. Zawodnicy dokonuj ą wtedy zmiany pozycji, przesuwaj ą c si ę o jedn ą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

11 W momencie uderzenia pi ł ki przez zawodnika zagrywaj ą cego, ka ż dy zespó ł musi znajdowa ć si ę na w ł asnej po ł owie boiska, ustawiony zgodnie z porz ą dkiem rotacji (z wyj ą tkiem zawodnika zagrywaj ą cego) - trzej zawodnicy linii ataku wzd ł u ż siatki i trzej z linii obrony.Ka ż dy z zawodników linii obrony musi znajdowa ć si ę dalej od siatki ni ż odpowiadaj ą cy mu zawodnik linii ataku. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mog ą zajmowa ć dowoln ą pozycj ę na swoim polu gry. W przypadku gdy pope ł niono b łą d ustawienia b ą d ź rotacji, a pi ł ka zosta ł a ju ż uderzona przez zagrywaj ą cego, zespó ł przegrywa akcj ę.

12

13 siatkówcezawodnikiem koszulk ę zawodników boiskastrefy wolnej pi ł k ą siatki bloku siatkówcezawodnikiem koszulk ę zawodników boiskastrefy wolnej pi ł k ą siatki bloku Libero w siatkówce jest zawodnikiem, którego zadaniem jest tylko i wy łą cznie gra obronna. Libero ubrany jest w koszulk ę innego koloru, dla odró ż nienia go od pozosta ł ych zawodników. Libero mo ż e bra ć udzia ł jedynie w grze obronnej i nie wolno mu atakowa ć z ż adnego miejsca boiska i strefy wolnej, je ż eli w momencie kontaktu z pi ł k ą ta ostatnia jest powy ż ej górnej ta ś my siatki. Libero nie mo ż e zagrywa ć, blokowa ć czy podejmowa ć próby bloku.siatkówcezawodnikiemkoszulk ęzawodnikówboiskastrefy wolnejpi ł k ąsiatkibloku Libero nie mo ż e by ć kapitanem zespo ł u.

14 Zespó ł mo ż e w jednym secie dokona ć maksimum 6 zmian. Jeden lub wi ę cej zawodników mo ż e by ć zmienionych w tym samym czasie. Zawodnik ustawienia pocz ą tkowego mo ż e opu ś ci ć boisko tylko jeden raz w secie i mo ż e powróci ć na boisko tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmowa ł przed opuszczeniem boiska. Zawodnik rezerwowy mo ż e wej ść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia pocz ą tkowego i mo ż e by ć zmieniony tylko przez tego zawodnika, którego zast ą pi ł. Je ś li dokonano zmiany nieregulaminowej a gra zosta ł a wznowiona, zespó ł jest ukarany przegraniem akcji a zmiana musi by ć skorygowana.

15 1920siatkówkę1920siatkówkę pierwsze doniesienia o grze w siatkówkę w Polsce (wówczas nazywaną: latającą piłką, dłoniówką lub przebijanką). 1920siatkówkę 1924 WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnie1924 WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnie Białymstoku utworzenie pierwszych sekcji siatkarskich w polskich klubach akademickich (w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lwowie, Wilnie i Białymstoku).Białymstoku 1924WarszawieŁodziKrakowie LwowieWilnieBiałymstoku kwietnia kwietnia 1926 siatkówkę wprowadzenie przez Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych (PZPiGR) do swego statutu punktu o organizacji nowych dyscyplin sportowych (w tym: siatkówki). 3 kwietnia 1926 PZPiGR zmienia nazwę na Polski Związek Gier Ruchowych (PZGR) obejmujący m.in. siatkówkę.1926iatkówkę kwietnia1926iatkówkę

16 1928 Warszawie Warszawie 1928 PZGR zostaje zastąpiony przez nowopowstały Polski Związek Gier Sportowych (PZGS) z siedzibą w Warszawie, co uznaje się za początek piłki siatkowej w Polsce w zorganizowanej formieWarszawie 1929mistrzostwa PolskiWarszawie mistrzostwa PolskiWarszawie pierwsze mistrzostwa Polski w Warszawie. Pierwszy nieoficjalny występ polskich siatkarzy na arenie międzynarodowej (Jamborre w Anglii).mistrzostwa PolskiWarszawie 1930 AZS Warszawa Czechosłowacji AZS Warszawa Czechosłowacji pierwszy oficjalny kontakt polskich siatkarzy na arenie międzynarodowej. AZS Warszawa gra w Czechosłowacji.AZS Warszawa Czechosłowacji pierwszy występ drużyny zagranicznej w Polsce. Warszawa gości US Ryga.

17 II wojnie światowej 18 kwietniaII wojnie światowej 18 kwietnia 1947 FIVB Po II wojnie światowej zmieniono nazwę centrali na Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka (PZKSS), który 18 kwietnia 1947 brał czynny udział w zakładaniu FIVB1947 FIVBII wojnie światowej18 kwietnia1947FIVB Polska Czechosłowacja pierwszy kongres siatkówki w Paryżu. Pierwszy mecz międzypaństwowy Polska - Czechosłowacja w Warszawie. Polska Czechosłowacja 1947Polska Czechosłowacja czerwca czerwca (30 czerwca) przekształcenie się Polskiego Związku Koszykówki, Siatkówki i Szczypiorniaka w Polski Związek Piłki Siatkowej.30 czerwca 1974 Meksyku Meksyku wywalczenie przez męską reprezentację narodową mistrzostwa świata w Meksyku.Meksyku

18 1976Igrzysk Olimpijskich w Montrealu Igrzysk Olimpijskich w Montrealu zdobycie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 1978Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych triumf Płomienia Milowice Sosnowiec w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych (PEMK).Płomienia Milowice Sosnowiec Pucharze Europy Mistrzów Krajowych 2006 Japonii Japonii wywalczenie przez męską reprezentację narodową srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Japonii. Japonii

19


Pobierz ppt "1895 Young Men's Christian Associaton 1895 Young Men's Christian Associaton Konkurencja powsta ł a w 1895 r. z Holyoke YMCA (Young Men's Christian Associaton).1895Young."

Podobne prezentacje


Reklamy Google