Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Polska w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata

4 Programy obowiązujące w latach 2004-2006
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

5 Programy krajowe i regionalne
Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje), jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne
Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inne na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadały potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie łódzkim zrealizowano ze środków unijnych w latach wiele ciekawych projektów W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń, renowacji zabytków, ochrony środowiska, kultury, nauki, rozwoju przedsiębiorstwa, zakładania działalności gospodarczej, prezentującego specyfikę regionu, pomocy technicznej.

9 Projekt szkoleniowy Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i
Projekt szkoleniowy Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie współpracy młodzieży Nazwa beneficjenta: Miasto Suwałki Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: Inne Całkowita wartość projektu: ,64 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,64 zł

10 Projekt szkoleniowy Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i
Projekt szkoleniowy Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie współpracy młodzieży Głównym celem projektu jest pobudzenie gospodarczej i naukowej współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi tworzącymi Euroregion Niemen. Inne cele dotyczą: zapoczątkowania współpracy młodych pracowników naukowych z Alytusa, Suwałk, Mariampola i Chernyakhowska; umocnienia pozycji tych ośrodków, jako ośrodków badawczych. Cele te osiągnięto m.in.: dzięki prowadzeniu badań naukowych, szkoleń, wspólnych spotkań i dyskusji w grupach tematycznych prowadzonych w Marijampolu, Alytusie, Suwałkach i Chernyakhowsku. W ramach projektu przewidziano także powstanie 12 raportów badawczych oraz 2 dokumentów dotyczących planowania strategicznego .

11 Renowacja zabytków Restauracja Pałacu Branickich
Nazwa beneficjenta: Akademia Medyczna w Białymstoku Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowita wartość projektu: ,55 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,61 zł

12 Renowacja zabytków Restauracja Pałacu Branickich
Zakres prac renowacyjnych obejmował m.in.: zewnętrzną bryłę Pałacu i jego najbliższe otoczenie. Od strony ogrodu została wykonana nowa nawierzchnia żwirowa placu , zaś w lewym i prawym skrzydle pałacu dokonano odkrywek gotyckich murów, które zabezpieczono i udostępniono zwiedzającym. W ramach ww. środków wykonano także iluminację Pałacu i dokonano restauracji pomieszczeń reprezentacyjnych dostępnych dla osób z zewnątrz. Renowacji i pracom konserwatorskim poddano m.in. główną klatkę schodową wraz z holem, znajdujące się tam rzeźby ruchome, klatki schodowe boczne, pomieszczenia gabinetu Rektora i rektoratu, biblioteki oraz sali kolumnowej. Prace zostały zakończone w listopadzie 2007 roku.

13 Ochrona środowiska Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok - Bełchatów
Nazwa beneficjenta: Powiat Bełchatowski Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Całkowita wartość projektu: ,76 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,16 zł

14 Rozwój kultury Roztańczona i rozśpiewana gmina – zakup strojów dla zespołów ludowych
Nazwa beneficjenta: Gmina Puńsk Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Nazwa programu operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Nr i nazwa działania: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Całkowita wartość projektu: 74 255,04 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,00 zł

15 Rozwój kultury Roztańczona i rozśpiewana gmina – zakup strojów dla zespołów ludowych
Dzięki funduszom uzyskanym z Unii Europejskiej w 2006 r. zakupiono 8 kompletów strojów dziecięcych dla zespołu folklorystycznego "Salcinukas" i 32 komplety dla osób dorosłych (4 grup) zespołu choreograficznego DKL w Puńsku "Jotva".

16 Rozwój nauki Studia podyplomowe - Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Rozwój zasobów ludzkich Nr i nazwa działania: 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Całkowita wartość projektu: ,02 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,57 zł

17 Rozwój nauki Studia podyplomowe - Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Celem studiów jest umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownikom samorządów terytorialnych zajmujących się problematyką planowania przestrzennego. Program studiów uzupełnia klasyczną wiedzę z zakresu technik i procedur planowania przestrzennego rynkowymi aspektami zarządzania przestrzenią planistyczną oraz środowiskiem naturalnym gmin.

18 Rozwój przedsiębiorstw Stała modernizacja produkcji warunkiem stabilnego rozwoju firmy
Nazwa beneficjenta: Mirafo Marcin Rafalski spółka jawna Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Nr i nazwa działania: 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Całkowita wartość projektu: ,27 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,29 zł

19 Specyfika regionu Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej
Nazwa beneficjenta: Powiat Hajnowski Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Interreg Polska-Białoruś-Ukraina Nr i nazwa działania: 1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki Całkowita wartość projektu: ,38 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: ,28 zł

20 Specyfika regionu Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej
Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną baz turystyczną, zróżnicowanie infrastruktury po dwóch stronach granicy i słabą promocję jego walorów kulturowych. W wyniku realizacji projektu oferta turystyczna Puszczy wzbogaciła się o liczące 660 km transgraniczne szlaki rowerowe i 3 multimedialne infokioski – poprawiła się więc zarówno infrastruktura, jak i informacja turystyczna. Współpraca polsko-białoruska zaowocowała wydaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych: map, przewodników, pocztówek. Ponadto wyremontowano schronisko młodzieżowe w Białowieży. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono też liczne szkolenia, zwłaszcza dla partnerów zza wschodniej granicy. Dziś, jadąc do Puszczy Białowieskiej, koniecznie należy wziąć ze sobą paszport, by podziwiać ją pełniej niż dotychczas.

21 Pomoc Techniczna -„Bliżej Funduszy”
Projekt „Bliżej Funduszy” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z „Dni Funduszy” na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty „Bliżej Funduszy” pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

22 Podsumowanie członkostwa
Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami.

23 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

24 Europe Direct Białystok
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Białymstoku poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Białystok, która mieści się przy ulicy Lipowej 14 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i mail: Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski. Pełna lista ośrodków Europe Direct:

25 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

26 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku
Punkt RCIE Białystok poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Białystok, która mieści się przy ulicy Lipowej 15 (budynek Kina „Pokój” II p.) lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu (085) ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

27

28 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google