Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Polska w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata

4 Programy obowiązujące w latach 2004-2006
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)‏ Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)‏ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)‏ Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW)‏ Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby)‏ Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport)‏ Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)‏

5 Programy krajowe i regionalne
Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo)‏ Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne
Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie lubuskim zrealizowano ze środków unijnych w latach wiele ciekawych projektów W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków ochrony środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

9 Projekt szkoleniowy - “Lubuski Samorządowy Ekspert Europejski”
Dofinansowany w ramach SPO RZL Wielkość dofinansowania: ,00 zł Całkowita wartość projektu: ,00 zł

10 Projekt miękki -„Lubuski Samorządowy Ekspert Europejski”
Celem projektu była realizacja cyklu kursów szkoleniowych   z zakresu aplikowania o środki unijne, zarządzania projektem oraz wymogów dotyczących funkcjonowania samorządów w Unii Europejskiej. Wsparciem objęto 100 osób. Zajęcia odbywały się w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Żaganiu. Obok wykładów  z zastosowaniem nowoczesnych technik audio-wizualnych, stosowane były inne techniki, takie jak studium przypadku, metaplan i ćwiczenia praktyczne aktywizujące uczestników. W ramach projektu przeszkolonych zostało 99 beneficjentów.

11 Renowacja zabytków -„Adaptacja Zboru Ariańskiego w Sulechowie”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: ,83 zł

12 Renowacja zabytków -„Adaptacja Zboru Ariańskiego w Sulechowie”
Celem projektu była adaptacja zabytkowego obiektu na cele kulturalne. W ramach projektu powstała sala widowiskowo-projekcyjna. Obiekt sali widowiskowej przystosowano do potrzeb osób niepełnosporawnych. sala widowikowa posiada 280 miejsc siedzących. W ramach projektu wykonano m.in. remont elewacji, przebudowano wnętrza, zagospodarowano teren w okół zboru.

13 Renowacja zabytków -„Adaptacja Zboru Ariańskiego”
Obecnie budynek Zboru Kalwińskiego składa się z dwóch brył dawnego Zboru wybudowanego w latach W wyniku relizacji projektu poprawie uległ wizerunek miasta, a mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do kultury.

14 Ochrona środowiska -„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,13zł Całkowita wartość projektu: ,44 zł

15 Ochrona środowiska -„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie”
Projekt miał na celu modernizację oczyszczalni ścieków i zmianę kierunku odprowadzania wód posciekowych. Zabieg ten miał na celu umożliwienie Jezioru Sławskiwmu rozpoczęcia procesu samooczyszczania się.Gmina Sława stawia w swoim działaniu bardzo duży nacisk na ekologię stąd zaangażowanie w ratowanie Jeziora Sławskiego.

16 Dofinansowany w ramach ZPORR
Rozwój kultury -„Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: ,80 zł ,80zł

17 Rozwój kultury -„Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.” Celem głównym projektu był wzrost roli kulturyjako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy województwa lubuskiego. Dzięki relizacji projektu poprawie uległa infrastruktura kulturalna w regionie umożliwiająca rozwój usług kulturalnych zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

18 Rozwój nauki -„Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: ,14 zł ,20 zł

19 Rozwój nauki -„Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach”
   Celem projektu było stworzenie budynku dydaktycznego z zapleczem socjalny, nowoczaesną kotłownią, chodnikami, placem I drogą dojazdową. Szkoła oprócz funkcji dydaktycznych spełnia również rolę ośrodka kulturalno-sportowego. Szkoła skłąda się z trzech niezależnych segmentów.

20 Specyfika regionu „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych-Muzeum Etnograficzne w Ochli”
Zrealizowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,49 zł Całkowita wartość projektu: ,03 zł

21 Specyfika regionu „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych-Muzeum Etnograficzne w Ochli”
Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na restaurację i zabezpieczenie unikatowych obiektów architektury, cennych dla dziedzictwa kultury Europy Środkowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się również do adaptacji zabytkowej karczmy, dzięki czemu turystom z Polski i zagranicy zostanie udostępniona regionalna kuchnia staropolska.

22 Rozwój przedsiębiorstwa -SOLANNA Jaskinia Solna
Utworzenie jaskini solnej to projekt który otrzymał dotację unijną w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnrgo - Mikroprzedsiębiorstwa Zrealizowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,00 zł Całkowita wartość projektu: ,00 zł

23 Rozwój przedsiębiorstwa -SOLANNA Jaskinia Solna
Celem projektu było stworzenie jaskini solnej jako miejsca w którym można oddychać “pełną piersią” bez narażania się na zanieczyszczenia. Celem działania jaskini solnej jest uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu, bogatego w pierwiastki i mikroelementy, mającego korzystny wpływ na organizm ludzki.

24 Nowa firma Zakład fotograficzny, kwiaciarnia, apteka, serwis rowerowy, punkt telefonii komórkowej, hodowla rybek akwariowych, usługi protetyczne - pomysłów na własny biznes bezrobotnym nie brakuje. Panowie w większości decydują się na usługi budowlane, motoryzacyjne, stolarskie, ale też prawne, geodezyjne, informatyczne. Kobiety zaś stawiają na studia kosmetyczne, małą gastronomię, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe czy usługi księgowe.

25 Nowa firma – GRAFIA Pracownia artystyczna
Marlena Żachowska jest absolwentą Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunku Edukacja Artystyczna.W roku skorzystała z działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości zakłądająć pracownię artstyczną “Grafia”. Specjalizuje się w malarstwie olejnym, chętnie zajmuje się również linorytem, rysunkiem w ołówku lub piórkiem, techniką obrazu sznurowego. Swoje prace Pani Marlena sprzedaje za pośrednictwem internetu.

26 Pomoc Techniczna -„Bliżej Funduszy”
Projekt „Bliżej Funduszy” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z „Dni Funduszy” na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty „Bliżej Funduszy” pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

27 Podsumowanie członkostwa
Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami.

28 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

29 Europe Direct Zielona Góra
Punkt Europe Direct Zielona Góra poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Zielona Góra, która mieści się przy ulicy Podgórna 7 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu /252 . Strona internetowa i ; Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk, Legnica, Zamość, Lublin, Katowice, Milicz.

30 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

31 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze
Punkt RCIE Zielona Góra poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Zielona Góra, która mieści się przy al. Niepodległości 7 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Katowice.

32

33 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google