Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Środki na założenie firmy?
Skąd pozyskać środki ? Z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jaki sposób je otrzymać ? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach którego Priorytetu ? Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

4 Jakie działania? Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

5 Czym jest Europejski Fundusz Społeczny?
Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

6 Czym jest Program Operacyjny
Kapitał Ludzki? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z 5 krajowych Programów Operacyjnych. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych.

7 Cel działania 6.2 POKL Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań
zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

8 Typy projektów działania 6.2
Wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą (w tym spółdzielnie lub spółdzielnie socjalną) poprzez zastosowanie instrumentów: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) jednorazowa dotacja inwestycyjna wsparcie pomostowe

9 Krok pierwszy Osoba zainteresowana musi zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlk. (Wydziału Wdrażania EFS) 2) Znajdzie tu informacje na temat instytucji organizujących wsparcie, które będą świadczyły pomoc 3) Osoba zainteresowana musi zgłosić się do instytucji organizującej wsparcie, tzw. operatorów

10 Krok drugi Osoba zainteresowana korzysta z usług Indywidualnego Doradcy z instytucji organizującej wsparcie, który: określa potrzeby szkoleniowe osoby zainteresowanej udziela konsultacji tematycznych udziela indywidualnej pomocy ad hoc 2) Osoba zainteresowana otrzymuje możliwość skorzystania ze szkoleń dostosowanych do jej potrzeb w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych grupy od 10 do 30 osób

11 Krok trzeci Osoby, które na skutek korzystania z pomocy
szkoleniowo – doradczej zarejestrowały działalność gospodarczą mogą korzystać z drugiej części programu: - wsparcia pomostowego lub - jednorazowej dotacji inwestycyjnej Osoby te nadal są uprawnione do korzystania ze szkoleń i poradnictwa.

12 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Bezzwrotna dotacja comiesięczna na pokrycie obligatoryjnych opłat: składki ubezpieczenia społecznego składki ubezpieczenia zdrowotnego inne opłaty obligatoryjne dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników Obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji

13 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

14 Krok trzeci - wsparcie pomostowe
Uczestnik projektu składa wniosek o wsparcie pomostowe do beneficjenta (czyli projektodawcy) Wymagane dokumenty: Wpis do KRS lub innego rejestru Kopia nr REGON Kopia dokumentu właściciela firmy zawierającej PESEL Biznes plan Informacje o pomocy publicznej

15 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Bezzwrotna dotacja finansowa na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji

16 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Dotację można przeznaczyć na: - na zakup środków trwałych - remont lokalu - zakup wartości niematerialnych i prawnych

17 Krok trzeci - dotacja inwestycyjna
Pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację powinna stanowić element doradztwa Wymagane dokumenty: - Wpis do KRS lub innego rejestru - Kopia nr REGON - Kopia dokumentu właściciela firmy zawierająca PESEL Biznes plan Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia Harmonogram realizacji projektu

18 Zwrot środków Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

19 Beneficjenci działania 6.2 (podmioty startujące w konkursie)
Beneficjenci są instytucjami udzielającymi wsparcia przyszłym przedsiębiorcom, tzw. operatorzy. Mogą nimi być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, np: - instytucje rynku pracy instytucje szkoleniowe  organizacje pozarządowe  - instytucje otoczenia biznesu

20 Grupy docelowe działania 6.2
(osoby, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) osoby fizyczne – zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) - osoby do 25 roku życia - osoby niepełnosprawne - osoby po 45 roku życia - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

21 Jak to wygląda w praktyce?
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w okresie zrealizowała w województwie warmińsko-mazurskim projekt „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt obejmował szkolenia z prowadzenia własnej firmy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Uczestnicy projektu uzyskali wiedzę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych, organizacji przedsiębiorstwa, prawnych aspektów funkcjonowania, zarządzania finansami mikroprzedsiębiorstwa, potrzeb lokalnego rynku, lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, indywidualne doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu, zarządzania strategicznego, wypełniania wniosków o płatność oraz rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

22 Jak to wygląda w praktyce?
W wyniku projektu powstało 15 nowych firm: Firma Usługowo Handlowa „NATBUD” Sklep wielobranżowy „BOBO”, Sklep Spożywczo-Przemysłowy AGA Firma usługowa DAMRE Elżbieta Siwik El-Piano (strojenie fortepianów i pianin) „ELCAR” Usługi i Handel Elektromechaniki Pojazdowej Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „GEOBIT” Gabinet Kosmetyczny „SAWASANA” Restauracja „Rodzinka” Zakład Ogólnobudowlany Ciesielstwo-Dekarstwo „AT-BUD” 3 Agencje Usługowe (działalność z zakresu ubezpieczeń) Firma Handlowo-Usługowa „Ostoja” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZYGBUD”

23 Instytucja wdrażająca
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice, ul. Kościuszki 30 pokój nr 211, II piętro tel faks: WWW: efs.wup-katowice.pl

24 Cel działania 6.1 POKL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

25 Typy projektów działania 6.1.3
W ramach poddziałania możliwa jest realizacja kilku projektów. Jednym z nich jest: Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zawiązanego z podjęciem działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

26 Źródła finansowania projektu
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Pracy (FP) Po wyczerpaniu środków z EFS istnieje możliwość finansowania analogicznych działań ze środków państwowych. Dotacje pochodzą wtedy z FP.

27 Krok pierwszy i ostatni
Gdzie złożyć wniosek? Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) Jaka jest wysokość przyznanej dotacji? Maksymalnie 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia

28 Przeznaczenie dotacji
Na co nie można przeznaczyć dotacji? na opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, dzierżawa, czynsz itd.) na opłaty administracyjno – rejestrowe na zakup środka transportu na towar handlowy w kwocie przewyższającej 50 % wartości dotacji na remont lokalu w kwocie przekraczającej 30 % wartości dotacji

29 Grupy docelowe działania 6.1.3
(osoby, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne w szczególności: - bezrobotni do 25 roku życia - bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - bezrobotni powyżej 50 roku życia - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego - bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia - Bezrobotni po odbyciu kar pozbawienia wolności - bezrobotni niepełnosprawni

30 Grupy docelowe działania 6.1.3
Szczegółowe kryteria: bezrobotny nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i na 5 lat przed dniem złożenia wniosku nie uzyskał z funduszy publicznych środków na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, stażu, szkolenia złożył kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek

31 Przedsiębiorstwa najczęściej zakładane
Kobiety salony kosmetyczne mała gastronomia usługi księgowe salony fryzjerskie Mężczyźni usługi budowlane usługi motoryzacyjne usługi informatyczne zakłady stolarskie

32 Przydatne adresy internetowe
efs.wup-katowice.pl -Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach poświęcona POKL -Strona Urzędu Marszałkowskiego poświecona Programowi Kapitał Ludzki

33 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

34 Europe Direct Katowice
Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski.

35 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

36 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
Punkt RCIE Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

37

38 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google