Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE"— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE
Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

2 Plan prezentacji 1. Zadania Instytucji Pośredniczącej
3. ZPORR w Wielkopolsce - statystyka 4. Doświadczenia we wdrażaniu Programu 5. Osiągnięcia we wdrażaniu ZPORR 6. Największe projekty realizowane w ramach Programu 7. Zadania związane z zamykaniem ZPORR oraz po zamknięciu Programu 2

3 Zadania Instytucji Pośredniczącej
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski odpowiada za podpisywanie umów/wydawanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach ZPORR z beneficjentami końcowymi (Priorytet 1, 3 bez Działania 3.4, Priorytet 4) i Instytucjami Wdrażającymi oraz ich aneksowanie ; Wojewoda Wielkopolski przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie oraz prowadzi jego sekretariat,

4 Zadania Instytucji Pośredniczącej
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Instytucja Pośrednicząca: jest odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość realizacji projektów i wydatkowania środków finansowych oraz zagwarantowanie zgodności z politykami wspólnoty, monitoruje i raportuje Program, obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców, obsługuje i dokumentuje przepływy finansowe (obsługa kont programowych), realizuje zadania w zakresie kontroli projektów, kontroli systemowych oraz raportowania nieprawidłowości, implementuje dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK).

5 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Alokacje wojewódzkie w ramach ZPORR

6 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji* Uwaga: alokacja według kursu Euro przyjętego dla danego okresu sprawozdawczego

7 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Liczba umów/decyzji według stanu na r.

8 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Postęp wdrażania ZPORR w województwie w latach * *Liczba aneksów i decyzji zmieniających dotyczy Priorytetu 1, 4 oraz 3 bez Działania 3.4. Liczba wniosków o płatność zawiera wnioski skierowane do Instytucji Pośredniczącej.

9 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Struktura realizowanych projektów w Programie według przedmiotu inwestycji* * Bez Priorytetu 2 i Działania 3.4

10 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Kategorie beneficjentów ZPORR jako % całkowitej kwoty dofinansowania projektów* * Bez Priorytetu 2 oraz 4 ZPORR

11 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Wartość zrealizowanych płatności w stosunku do zakontraktowanych środków Uwaga: według stanu na r.

12 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Dynamika postępu finansowego (płatności z kont programowych)w latach

13 ZPORR w Wielkopolsce - statystyka
Kontrole projektów zrealizowane przez Instytucję Pośredniczącą/liczba zamkniętych projektów

14 Doświadczenia we wdrażaniu Programu
Wpływ zmian prawa na wdrażanie Programu; Często zmieniające się wytyczne i procedury; Wady rozwiązań systemowych; Trudności z zapewnieniem płynności finansowej Programu; Brak przygotowania beneficjentów: opóźnienia w realizacji projektów, błędy i braki w dokumentacji, liczne korekty, niedotrzymywanie harmonogramów, problemy w wykazywaniu wskaźników; Zdolność instytucjonalna - fluktuacja kadr powodująca kumulację zadań oraz wzrost kosztów zarządzania Programem, Brak skutecznych rozwiązań informatycznych wspomagających wdrażanie ZPORR – opóźnienia we wdrażaniu SIMIK-a, który nie spełnił swojej roli jako narzędzie monitoringu i kontroli;

15 Osiągnięcia we wdrażaniu ZPORR
Pełne wykorzystanie dostępnych środków; Szybkie tempo kontraktacji - wykorzystanie ponad 86% dostępnej alokacji dla Wielkopolski do końca 2005 r. (średnia dla kraju ok. 68%); Do końca 2007 roku rozwiązano tylko 1 umowę o dofinansowanie (na wniosek beneficjenta); Do końca 2007 roku całkowicie rozliczono finansowo 76% projektów (przy średniej dla kraju 71%), zaś rzeczowo zakończono ponad 89% projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 bez Działania 3.4. Stworzenie autorskich rozwiązań bazodanowych na potrzeby wdrażania Programu, wspomagających proces ewaluacji; Efektywna współpraca z Beneficjentami Końcowymi oraz Instytucjami Wdrażającymi; Innowacyjne działania informacyjne i promocyjne, np. realizacja projektu „Szlakiem projektów ZPORR po Wielkopolsce”; Zaangażowanie pracowników Instytucji Pośredniczącej we wdrażanie ZPORR w proces skutecznej absorpcji środków unijnych.

16 10 największych projektów realizowanych w ramach ZPORR w Wielkopolsce*
Działanie Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania UE (PLN) Tytuł projektu Beneficjent 1.1.1 ,58 ,84 Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 1.6 ,86 ,92 Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu Miasto Poznań 1.3.2 ,41 ,00 Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 1.3.1 ,60 ,60 Budowa Sali koncertowej - etap III Akademia Muzyczna w Poznaniu 1.2 ,69 ,49 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka Gmina Trzcianka ,85 ,71 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek nr I od km ,00 do km ,91 (Gmina Szamotuły) 1.4 ,66 ,47 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu ,00 ,00 Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu 3.5.2 ,82 ,86 Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie Powiat Jarociński 3.5.1 ,68 ,31 Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu Gmina Kaźmierz *Pod względem całkowitej wartości projektu

17 Prezentacja wybranych projektów
Budowa sali koncertowej – Akademia Muzyczna w Poznaniu

18 Prezentacja wybranych projektów
Zabezpieczenie obiektów sakralnych dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Poznańskiej

19 Prezentacja wybranych projektów
Budowa trasy tramwajowej od u. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu

20 Prezentacja wybranych projektów
Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu

21 Prezentacja wybranych projektów
Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl

22 Prezentacja wybranych projektów
Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu

23 Prezentacja wybranych projektów
Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

24 Prezentacja wybranych projektów
Doposażenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w sprzęt kardiologiczny w SPZOZ w Pleszewie

25 Zadania związane z zamykaniem ZPORR
Finansowe zakończenie Programu: r. – ostateczny termin ponoszenia wydatków przez beneficjentów końcowych i instytucje przyznające pomoc w ramach pomocy publicznej, przeprowadzenie kontroli końcowych, realizacja płatności na rzecz beneficjentów, przygotowanie końcowych zbiorczych wniosków o płatność - dla projektów objętych pomocą publiczną do r.; Monitoring i sprawozdawczość: przygotowanie do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji ZPORR (do r.), monitorowanie wskaźników rezultatu po 2008 r.; Kontrola trwałości projektów; Weryfikacja kwalifikowalności VAT; Archiwizacja dokumentacji Programu w Instytucji Pośredniczącej oraz nadzór nad realizacją przez beneficjentów obowiązku związanego z archiwizacją dokumentacji projektowej wynikającego z umowy o dofinansowanie, Obsługa systemu SIMIK; Obsługa Systemu Rozliczania Projektów,

26 Zadania po zamknięciu Programu
Kontrola trwałości projektów – najpóźniej do końca 2012 r.; Monitorowanie wskaźników rezultatu po 2008 r. – najpóźniej do r.; Zadania związane z nadzorem nad złożonymi zabezpieczeniami projektów, np. ich niszczenie lub windykacja; Udział w procesie ewaluacji Programu; Weryfikacja kwalifikowalności VAT; Nadzór na przechowywaniem dokumentacji Programu- co najmniej do r., z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.

27 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Więcej informacji: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Tel. 061/ Fax 061/


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google