Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

2 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 1. Zadania Instytucji Pośredniczącej 6. Największe projekty realizowane w ramach Programu 3. ZPORR w Wielkopolsce - statystyka 4. Doświadczenia we wdrażaniu Programu 5. Osiągnięcia we wdrażaniu ZPORR Plan prezentacji 7. Zadania związane z zamykaniem ZPORR oraz po zamknięciu Programu 7. Zadania związane z zamykaniem ZPORR oraz po zamknięciu Programu

3 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zadania Instytucji Pośredniczącej Wojewoda Wielkopolski odpowiada za podpisywanie umów/wydawanie decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach ZPORR z beneficjentami końcowymi (Priorytet 1, 3 bez Działania 3.4, Priorytet 4) i Instytucjami Wdrażającymi oraz ich aneksowanie ; Wojewoda Wielkopolski przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie oraz prowadzi jego sekretariat, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

4 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zadania Instytucji Pośredniczącej Instytucja Pośrednicząca: jest odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość realizacji projektów i wydatkowania środków finansowych oraz zagwarantowanie zgodności z politykami wspólnoty, monitoruje i raportuje Program, obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców, obsługuje i dokumentuje przepływy finansowe (obsługa kont programowych), realizuje zadania w zakresie kontroli projektów, kontroli systemowych oraz raportowania nieprawidłowości, implementuje dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK). Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

5 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Alokacje wojewódzkie w ramach ZPORR

6 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji* Uwaga: alokacja według kursu Euro przyjętego dla danego okresu sprawozdawczego

7 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Liczba umów/decyzji według stanu na 30.04.2008 r.

8 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Postęp wdrażania ZPORR w województwie w latach 2004-2007* *Liczba aneksów i decyzji zmieniających dotyczy Priorytetu 1, 4 oraz 3 bez Działania 3.4. Liczba wniosków o płatność zawiera wnioski skierowane do Instytucji Pośredniczącej.

9 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Struktura realizowanych projektów w Programie według przedmiotu inwestycji* * Bez Priorytetu 2 i Działania 3.4

10 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Kategorie beneficjentów ZPORR jako % całkowitej kwoty dofinansowania projektów* * Bez Priorytetu 2 oraz 4 ZPORR

11 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Wartość zrealizowanych płatności w stosunku do zakontraktowanych środków Uwaga: według stanu na 30.04.2008 r.

12 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Dynamika postępu finansowego (płatności z kont programowych)w latach 2004-2008

13 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ZPORR w Wielkopolsce - statystyka Kontrole projektów zrealizowane przez Instytucję Pośredniczącą/liczba zamkniętych projektów

14 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Doświadczenia we wdrażaniu Programu Wpływ zmian prawa na wdrażanie Programu; Często zmieniające się wytyczne i procedury; Wady rozwiązań systemowych; Trudności z zapewnieniem płynności finansowej Programu; Brak przygotowania beneficjentów: opóźnienia w realizacji projektów, błędy i braki w dokumentacji, liczne korekty, niedotrzymywanie harmonogramów, problemy w wykazywaniu wskaźników; Zdolność instytucjonalna - fluktuacja kadr powodująca kumulację zadań oraz wzrost kosztów zarządzania Programem, Brak skutecznych rozwiązań informatycznych wspomagających wdrażanie ZPORR – opóźnienia we wdrażaniu SIMIK-a, który nie spełnił swojej roli jako narzędzie monitoringu i kontroli;

15 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Osiągnięcia we wdrażaniu ZPORR Pełne wykorzystanie dostępnych środków; Szybkie tempo kontraktacji - wykorzystanie ponad 86% dostępnej alokacji dla Wielkopolski do końca 2005 r. (średnia dla kraju ok. 68%); Do końca 2007 roku rozwiązano tylko 1 umowę o dofinansowanie (na wniosek beneficjenta); Do końca 2007 roku całkowicie rozliczono finansowo 76% projektów (przy średniej dla kraju 71%), zaś rzeczowo zakończono ponad 89% projektów w ramach Priorytetu 1 i 3 bez Działania 3.4. Stworzenie autorskich rozwiązań bazodanowych na potrzeby wdrażania Programu, wspomagających proces ewaluacji; Efektywna współpraca z Beneficjentami Końcowymi oraz Instytucjami Wdrażającymi; Innowacyjne działania informacyjne i promocyjne, np. realizacja projektu Szlakiem projektów ZPORR po Wielkopolsce; Zaangażowanie pracowników Instytucji Pośredniczącej we wdrażanie ZPORR w proces skutecznej absorpcji środków unijnych.

16 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 10 największych projektów realizowanych w ramach ZPORR w Wielkopolsce* 10 największych projektów realizowanych w ramach ZPORR w Wielkopolsce* *Pod względem całkowitej wartości projektu Działanie Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinansowania UE (PLN) Tytuł projektuBeneficjent 1.1.1 74 241 102,58 47 001 504,84 Budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 1.6 55 316 699,86 27 658 349,92 Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w PoznaniuMiasto Poznań 1.3.2 38 211 619,41 25 765 604,00 Poprawa standardów i dostępności specjalistycznego leczenia nowotworów (radioterapii) w Wielkopolsce Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 1.3.1 26 827 654,60 19 184 037,60Budowa Sali koncertowej - etap III Akademia Muzyczna w Poznaniu 1.2 22 268 198,69 15 547 772,49 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie TrzciankaGmina Trzcianka 1.1.1 20 497 715,85 14 019 801,71 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek nr I od km 25+596,00 do km 34+719,91 (Gmina Szamotuły) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 1.4 18 688 111,66 7 499 271,47 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w PoznaniuMiasto Poznań 1.6 14 500 000,00 7 250 000,00 Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w PoznaniuMiasto Poznań 3.5.2 11 807 055,82 8 855 291,86 Modernizacja Szpitala Powiatowego w JarociniePowiat Jarociński 3.5.1 11 635 657,68 7 024 273,31 Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w KaźmierzuGmina Kaźmierz

17 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Budowa sali koncertowej – Akademia Muzyczna w Poznaniu

18 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Zabezpieczenie obiektów sakralnych dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Poznańskiej

19 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Budowa trasy tramwajowej od u. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu

20 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu

21 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice-Nowy Tomyśl

22 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu

23 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

24 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Prezentacja wybranych projektów Doposażenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w sprzęt kardiologiczny w SPZOZ w Pleszewie

25 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zadania związane z zamykaniem ZPORR Finansowe zakończenie Programu: 30.04.2009 r. – ostateczny termin ponoszenia wydatków przez beneficjentów końcowych i instytucje przyznające pomoc w ramach pomocy publicznej, przeprowadzenie kontroli końcowych, realizacja płatności na rzecz beneficjentów, przygotowanie końcowych zbiorczych wniosków o płatność - dla projektów objętych pomocą publiczną do 31.05.2009 r.; Monitoring i sprawozdawczość: przygotowanie do sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji ZPORR (do 14.07.2009 r.), monitorowanie wskaźników rezultatu po 2008 r.; Kontrola trwałości projektów; Weryfikacja kwalifikowalności VAT; Archiwizacja dokumentacji Programu w Instytucji Pośredniczącej oraz nadzór nad realizacją przez beneficjentów obowiązku związanego z archiwizacją dokumentacji projektowej wynikającego z umowy o dofinansowanie, Obsługa systemu SIMIK; Obsługa Systemu Rozliczania Projektów,

26 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Zadania po zamknięciu Programu Kontrola trwałości projektów – najpóźniej do końca 2012 r.; Monitorowanie wskaźników rezultatu po 2008 r. – najpóźniej do 15.12.2011 r.; Zadania związane z nadzorem nad złożonymi zabezpieczeniami projektów, np. ich niszczenie lub windykacja; Udział w procesie ewaluacji Programu; Weryfikacja kwalifikowalności VAT; Nadzór na przechowywaniem dokumentacji Programu- co najmniej do 31.12.2013 r., z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.

27 Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/zporr e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl Tel. 061/ 854 13 41 Fax 061/ 854 16 24 Więcejinformacji: Więcej informacji:


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI ZPORR W WIELKOPOLSCE Instytucja Pośrednicząca ZPORR Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google