Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Doświadczenia z wdrażania projektów systemowych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Doświadczenia z wdrażania projektów systemowych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Doświadczenia z wdrażania projektów systemowych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

2 Plan wystąpienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Realizacja projektów systemowych w ramach Priorytetu VII- Działanie 7.1 Najczęściej popełniane błędy

3 Europejski Fundusz Społeczny Na bazie EFS państwa członkowskie UE opracowują własne Programy Operacyjne W latach 2007-2013 do państw członkowskich UE trafi około 75 mld EUR Polska na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzyma ponad 11 mld EUR – najwięcej w historii Unii Europejskiej

4 Podział środków Alokacja finansowa Programu wynosi 11 420 207 tys. EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 tys. EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 tys. EUR Całkowite środki dla Wielkopolski: 605 931 485 EUR Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.009.388.934,4 Euro

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z dwudziestu dwóch programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013. Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013.

6 Głównym celem Priorytetu VII, a więc również Działania 7.1 jest przede wszystkim: - podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, - rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

7 -poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, -rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno –zawodowej, -ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

8 Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych

9 Realizacja projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Doświadczenia pierwszego roku wdrażania projektów systemowych przez OPS oraz PCP Projekt systemowy składa się z dwóch elementów: - działania na rzecz aktywnej integracji wobec odbiorców pomocy społecznej - upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji

10 Jednostki realizujące projekt: - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Projekty systemowe Działania 7.1 realizowane są w oparciu o obowiązujące wytyczne, ale również muszą być zgodne z odrębnymi przepisami państwowymi, co sprawia, że przygotowanie oraz realizacja tych projektów jest trudna.

11 W roku 2008: - zostało złożonych około 200 projektów, - do chwili obecnej w Poddziałaniu 7.1.1 zostało podpisanych 105 umów, a Poddziałaniu 7.1.2 - 21

12 - główne formy wsparcia to warsztaty psychologiczne (indywidualne i zbiorowe) oraz spotkania z doradcą zawodowym, - działania podejmowane w ramach projektów systemowych niejednokrotnie stwarzają wiele problemów, - wyznaczone cele często są trudne do osiągnięcia, - uczestnicy projektów wymagają kompleksowego wsparcia zanim powrócą na rynek pracy.

13 Osoby, które zostały objęte wsparciem, kończąc udział w tegorocznych projektach wyrażają duże zadowolone z ukończenia zaplanowanej ścieżki. Beneficjenci dzielą się doświadczeniami oraz osiągniętymi rezultatami – w wielu przypadkach jest to znalezienie pracy przez uczestników.

14 Współpraca złożone wnioski często wymagały poprawy, czasochłonne procedury urzędowe, utrudnione ścieżki komunikacji wynikające z niezrozumienia zaangażowanych stron, ze względu na ilość Beneficjentów utrudniony jest kontakt z opiekunami projektów, towarzyszące na przełomie roku zmiany wytycznych, procedur nie ułatwiały pracy.

15 Najczęściej popełniane błędy Formalne: - brak jednego z wymaganych egzemplarzy papierowych wniosku, - brak wersji elektronicznych wniosku (.pdf i.xml), - niezgodność sumy kontrolnej, - brak podpisu osoby upoważnionej (lub podpis w niewłaściwym miejscu), - błędnie obliczony poziom wkładu własnego lub kwoty dofinansowania,

16 Merytoryczne: - przekroczona alokacja, - niespójność opisu działań z budżetem i harmonogramem realizacji projektu, - niewystarczający opis działań, - błędny opis rezultatów, niespójność rezultatów z celami projektu, - przekroczenie dopuszczalnego poziomu 12 % zadania aktywna integracja przy obliczaniu nagród dla pracowników socjalnych,

17 - brak wskazanej wartości dodanej projektu, - nie wykazane koszty personelu w budżecie ogólnym projektu, - błędna konstrukcja budżetu: łączenie zadań aktywna integracja i wsparcie dochodowe, - błędne zakwalifikowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich, - błędne zakwalifikowanie zakupów w ramach cross-financingu, - brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich.

18 Błędny w załącznikach umowy ramowej: - brak numeru oraz nazwy załącznika, daty, podpisu osoby upoważnionej, - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: brak numeru wniosku, brak adresu, - harmonogram płatności: błędny podział okresu realizacji, błędne kwoty, - podział kwoty dofinansowania na paragrafy: pomyłki w zakwalifikowaniu kwot do poszczególnych paragrafów, błędy matematyczne.

19 Zmiany w realizacji projektów systemowych w kolejnym roku (w oparciu o Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013): - w szczególnych przypadkach możliwość wydłużenia przez Instytucję Pośrednicząca terminu opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych (nie później jednak niż do czerwca 2009 roku),

20 -dopuszcza się, za zgodą IP, możliwość zatrudnienia do czerwca 2009 roku osób nie spełniających wymogów pracownika socjalnego, o ile osoba ta podejmie naukę w 2008 roku celem uzyskania stosownych kwalifikacji, - zgoda na kontynuację wsparcia dla tej samej osoby w kolejnych latach, - wymóg stosowania co najmniej trzech z instrumentów aktywnej integracji,

21 - podniesiono koszt wsparcia na osobę w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 3 000,00 zł oraz do 4 000,00 zł w Programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (a nawet do 5 000,00 zł gdy występuje znaczny stopień niepełnosprawności), - doprecyzowanie w opisie grupy docelowej: osoby zatrudnione - zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

22 - w ramach kontraktu socjalnego przewiduje się możliwość stosowania działań o charakterze środowiskowym, które mogą być finansowane zarówno z wkładu własnego jaki i z kwoty dofinansowania, - usunięto możliwość realizacji w ramach PAL działań o charakterze integracyjnym,

23 - doprecyzowano kwestię ukończenia uczestnictwa w projekcie: zakończenie powinno przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i społeczno- zawodowych osób objętych wsparciem, docelowo – powrót na rynek pracy, - doprecyzowano informację na temat kosztów opłat za studia wyższe,

24 - wprowadzono jasny zapis o kwalifikowalności kosztów ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu oraz dojazdów uczestników związane z uczestnictwem w kursach itp., - podniesiono limit wynagrodzeń dla pracowników socjalnych do 15 % zadania aktywna integracja,

25 - zmianie ulega sposób obliczania poziomu kosztów pośrednich: - koszty bezpośrednie – wydatki w ramach cross-financingu = koszty pośrednie - a także kwalifikacja zakupów w ramach cross-financing: jako sprzęt należy rozumieć środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych ( 3 500,00 zł).

26 Zmiany ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Skrócenie okresu oczekiwania na ocenę wniosków – terminy konkursowe. Wniosek spełniający wymogi formalne powinien spełniać szereg kryteriów określonych w karcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i indywidualnego PO KL

27 Wymagane jest, aby wniosek: - był złożony we właściwej instytucji, -wypełniony w języku polskim, - kompletny: dwa egzemplarze papierowe, wersje elektroniczne, -miał tożsamą suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku oraz na elektronicznych wersjach, -był złożony w wyznaczonym terminie,

28 - na obowiązującym formularzu, - we właściwej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych - miał wypełnione wszystkie wymagane pola: nie może być pustych miejsc w I części wniosku, tabeli 3.2.1.w budżecie oraz harmonogramie realizacji projektu.

29 Z uwagi na wprowadzane zmian w wytycznych proszę na bieżąco śledzić strony internetowe, gdzie dostępne są wszystkie obowiązujące dokumenty, między innymi: www.efs.gov.pl www.wup.poznan.pl Przed przystąpieniem do napisania wniosku warto przeczytać Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej, ponieważ zawarte są tam wymogi, które wnioski muszą spełniać. www.efs.gov.pl www.wup.poznan.pl

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Doświadczenia z wdrażania projektów systemowych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google