Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole
Opracowali: Zbigniew Syska Jerzy Dutkiewcz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 2006 r.

2 Omawiane zagadnienia Zagadnienia wprowadzające
Postawy wobec narodu Akty prawne mówiące o wychowaniu patriotycznym Rys historyczny polskiego patriotyzmu Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym

3 Postawy wobec narodu i Ojczyzny

4 Patriotyzm Postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny, solidarności ze wszystkimi członkami narodu i przywiązanie do kultury narodowej oraz rzetelne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatela wobec ojczyzny, wynikających z konstytucji.

5 Nacjonalizm Postawa społeczno – polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec grup społecznych, społeczności regionalnych, czy wyznań religijnych. Uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury.

6 Szowinizm Ideologia i postawa wyrażające się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, niedostrzeganiu jego wad i przecenianiu zalet, pogarda i nienawiść do innych nacji.

7 Internacjonalizm Postawa społeczno – polityczna opierająca się na założeniach równouprawnienia, współpracy i przyjaźni wszystkich narodów. Celem internacjonalizmu jest stopniowe przezwyciężanie odrębności i konfliktów między narodami i państwami oraz budowanie światowego ładu.

8 Wychowanie patriotyczne w edukacji – podstawy prawne.
Moduł I Wychowanie patriotyczne w edukacji – podstawy prawne.

9 Akty prawne dotyczące wychowania patriotycznego
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 r. PODSTAWA PROGRAMOWA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

10 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 28. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Art. 29. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

11 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OBOWIĄZKI Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Art. 83.Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 84. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. Art. 86.Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

12 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

13 USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 r
USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982 r. ogłoszono dnia 8 czerwca 2006 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

14 Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
I etap edukacyjny - kl.I-III II etap edukacyjny - kl.IV-VI III etap edukacyjny- gimnazjum IV etap edukacyjny- szkoły ponadgimnazjalne

15 I etap edukacyjny (kl.I-III)
Cele edukacyjne: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju Zadania szkoły: Uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki

16 II etap edukacyjny (kl.IV-VI) wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Cele edukacyjne: Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego . Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

17 II etap edukacyjny (kl.IV-VI) wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Treści nauczania: Godło i hymn państwowy. Pieśni patriotyczne. Utwory literackie (obrazy i filmy) o tematyce historyczno-patriotycznej. Lokalne miejsca pamięci narodowej. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy). Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo. Prawa i obowiązki obywatelskie. Patriotyzm. Osiągnięcia: Znajomość hymnu narodowego oraz symboli narodowych i państwowych. Odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych. Umiejętność przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego. Znajomość instytucji państwa demokratycznego. Próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.

18 III etap edukacyjny (gimnazjum) przedmiot -wiedza o społeczeństwie
2. WYCHOWANIE OBYWATELSKIE Cele edukacyjne Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego. Świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny, w tym w szczególności obowiązku jej obrony oraz dbałości o jej dobre imię. Pogłębianie szacunku dla własnego państwa.

19 III etap edukacyjny (gimnazjum) przedmiot -wiedza o społeczeństwie moduł: wychowanie obywatelskie
Treści nauczania: Naród i państwo. Tożsamość narodowa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustrój polityczny i instytucje Rzeczypospolitej Polskiej Prawa i obowiązki obywatela Osiągnięcia: Godne zachowanie w czasie obchodów świąt i uroczystości narodowych. Rozpoznawanie własnych praw i obowiązków. Wykorzystywanie wiedzy o zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej do interpretacji wydarzeń życia publicznego.

20 IV etap edukacyjny (szkoły ponadgimnazjalne) Wiedza o społeczeństwie
Cele edukacyjne: Osiągnięcie zdolności do aktywności społecznej na gruncie szacunku dla własnego państwa i prawa Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo Rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne Pogłębienie tożsamości narodowej i kulturowej Treści nauczania: Naród, tożsamość narodowa Patriotyzm i nacjonalizm Społeczeństwo obywatelskie Aktywność polityczna obywateli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej Cnoty obywatelskie System prawny RP Prawa i obowiązki obywatelskie

21 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Obszary działania wychowawczego: I. Uczeń jako jednostka II. Uczeń w klasie III. Wychowanie regionalne IV. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie V. Uczeń i świat VI. Wychowanie ekologiczne VII. Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień VIII. Edukacja czytelnicza i medialna IX. Edukacja dla bezpieczeństwa X. Działalność Samorządu Uczniowskiego XI. Współpraca z rodzicami

22 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
IV. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku. Udział w uroczystościach patriotycznych. Zwiedzanie miejsc historycznie związanych z Polską. Udział w konkursach związanych z historią kraju, regionu czy rodzinnej miejscowości. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły, udział w obchodach Dni Patrona.  Poznawanie polskich tradycji i zwyczajów narodowych czy świątecznych.

23 Wychowanie patriotyczne jest jednym z działów celowego i świadomego kształtowania tożsamości narodowej młodego pokolenia i postaw jednostki w społeczeństwie. Jego zadaniem jest umiejętne wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury,języka ojczystego, kraju i ludzi którzy go zamieszkują Zbigniew Syska


Pobierz ppt "Promowanie i realizacja wychowania patriotycznego w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google