Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODEL KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELA XXI WIEKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODEL KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELA XXI WIEKU"— Zapis prezentacji:

1 MODEL KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELA XXI WIEKU
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Sierpień 2003 MODEL KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELA XXI WIEKU Autor: mgr inż.B.Leszczyńska

2 Podstawowy akt prawny, w którym zawarte są obowiązki nauczyciela to:
KARTA NAUCZYCIELA z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity z dnia 29 maja 2003r.)

3 Podstawowe obowiązki nauczyciela:
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą!

4 Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego!
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

5 Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

6 ? Jaki powinien być nauczyciel, który właściwie realizuje cytowane wyżej obowiązki? Czy może to być człowiek, który pracę w szkole traktuje li tylko jako źródło utrzymania? Czy w obliczu gwałtownych zmian cywilizacyjnych, ekonomicznych i politycznych nauczyciel może zatrzymać się w swojej działalności na pewnym etapie uważając, że osiągnął już wystarczający pułap umiejętności i wiadomości?

7 „Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej”

8 Nauczyciel XXI wieku musi ześrodkować , skoncentrować w swej osobowości wszelkie najwyższe i najwspanialsze cechy etyczne, umysłowe i estetyczne – nie musi być doskonały, ale powinien nieustannie dążyć do doskonałości” – bez względu na wiek i posiadane kwalifikacje. Nie może zatrzymać się wpół drogi, nie może w swoim rozwoju osobowym powiedzieć „wystarczy, jestem zmęczony. „

9 Walory intelektualne i kwalifikacje merytoryczne
Ponadprzeciętny poziom inteligencji Rozwinięte zdolności poznawcze, jak uwaga, pamięć, intuicja i wyobraźnia, a zwłaszcza umiejętność logicznego, krytycznego i twórczego myślenia, Umiejętność samodzielnego uczenia się, Rozległa i głęboka wiedza ogólna, rzetelnie opanowana, stale uzupełniana i aktualizowana wiedza przedmiotowa. Wysoki poziom umiejętności i sprawności związanych z wiedzą merytoryczną,

10 Szerokie zainteresowanie nauczaną wiedzą, jej upowszechnianiem i twórczym rozwijaniem, w kontaktach ze szkołami wyższymi, ośrodkami i towarzystwami naukowo-kulturalnymi.

11 Kwalifikacje pedagogiczne
Duży zasób wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Dobra znajomość systemu wartości ideowo-wychowawczych i istoty procesu edukacyjnego oraz metodyki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Wiedza psychologiczna i socjologiczna na temat prawidłowości rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz warunków życia i uczenia się dzieci i młodzieży, Kompetencje do społecznego komunikowania się: umiejętność prowadzenia rozmowy, dialogu, dyskusji, instruowania, zlecania zadań, doradzania, przemawiania, negocjacji, przekonywania oraz porozumiewania się pozawerbalnego,

12 Przygotowanie do metodycznego wykorzystania w procesie edukacji różnorodnych środków dydaktycznych z uwzględnieniem technologii komputerowej, telekomunikacji oraz elektronicznych urządzeń multimedialnych,

13 Znajomość skutecznych metod i technik poznawania uczniów oraz przewodzenia zespołom uczniowskim.

14 Wymagania społeczno-moralne
Identyfikacja ze szkołą, praca pedagogiczną i zespołem nauczycielskim. Silna potrzeba kształcenia i wychowywania dzieci. Oddanie dla spraw ludzkich. Poczucie i przejawianie odpowiedzialności za prawidłowy intelektualny, społeczno-moralny, fizyczny i kulturalno-estetyczny rozwój uczniów, Postawa wybitnie humanistyczna. Postępowanie zgodne z zasadami demokracji, równości, sprawiedliwości, uczciwości, solidarności międzyludzkiej, poszanowania osobowości człowieka oraz pomocy wzajemnej i współpracy z ludźmi,

15 Prezentowanie postaw patriotycznych, opartych na znajomości ojczystego kraju i miłości Ojczyzny. Traktowanie własnego kraju jako części Wspólnoty Europejskiej, państwa w pełni niepodległego, suwerennego, rozwijającego pokojowe i przyjazne stosunki z sąsiadami i pozostałymi krajami świata, Głoszenie i przestrzeganie zasady tolerancji wobec różnych postaw ideowych, światopoglądowych, narodowych, religijnych i społecznych, Otwartość na problemy społeczne uczniów oraz ich rodzin. Przejawianie uczuć miłości pedagogicznej i inicjatywy w udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,

16 Kształtowanie w zespołach uczniowskich korzystnej atmosfery psycho-społecznej, w której panują życzliwe, partnerskie stosunki w relacjach uczeń-uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzice, oraz są przestrzegane prawa uczniów, Stosowanie w życiu i w pracy tych samych zasad społeczno – moralnych, które są wpajane dzieciom i młodzieży, Współpraca w zespole nauczycielskim oparta na zasadach: równości, obowiązkowości, koleżeństwa, poszanowania osobowości, życzliwości, zaufania, lojalności, wzajemnej pomocy,

17 Kultura działań pedagogicznych
Umiejętne programowanie i planowanie celów ogólnych i operacyjnych pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie ze strategią rozwoju szkoły, oczekiwaniami, zainteresowaniami i potrzebami uczniów, Sumienne przygotowywanie się do zajęć. Przestrzeganie w procesie kształcenia i wychowania współczesnych zasad pedagogicznych. Włączanie uczniów do współorganizowania lekcji i innych zajęć, wzbudzanie u nich motywacji uczenia się, zaciekawianie treścią lekcji, traktowanie uzyskanych wyników jako wspólnego dorobku własnego i uczniów. Poprawne merytorycznie i wzorowe pod względem metodycznym organizowanie lekcji, spotkań, dyskusji, nauki własnej uczniów, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, imprez dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych i innych,

18 Umożliwianie uczniom korzystania z różnych źródeł wiedzy
Umożliwianie uczniom korzystania z różnych źródeł wiedzy. Szerokie zastosowanie zasady indywidualizacji. Stwarzanie każdemu uczniowi maksymalnie korzystnych warunków własnego rozwoju i osiągnięcia sukcesu, odpowiednio do jego możliwości intelektualnych i fizycznych, pracowitości i zaangażowania,

19 Podejmowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
Sprawne organizowanie zespołowej pracy uczniów, przestrzeganie właściwego tempa pracy i racjonalne wykorzystanie czasu zajęć, Podejmowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

20 Stosowanie demokratycznego stylu oddziaływań wychowawczych, które aktywizują i usamodzielniają uczniów oraz uczą odpowiedzialności za swoją pracę i postawę. Dbałość o wychowawczy charakter zajęć dydaktycznych. Partnerskie traktowanie uczniów i taktowne stawianie im wymagań, odpowiadających ich możliwościom. Obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów, ograniczające stresujący wpływ oceny szkolnej,

21 Wspólne z uczniami i ich rodzicami rozpoznawanie wad i nałogów uczniowskich oraz podejmowanie działań profilaktycznych. Podejmowanie starań, aby klasa, szkoła były dla ucznia nie tylko miejscem nauki, ale także lubianym środowiskiem życia, „drugim domem”,

22 Refleksyjne podchodzenie do swojej pracy,
stałe wzbogacanie doświadczeń, unowocześnianie i intensyfikowanie pracy własnej i wysiłku zespołu pedagogicznego, doskonalenie swojego warsztatu pracy, stałe dokształcanie się!!!

23 Wytyczyliśmy cel, do którego będziemy zmierzać w swojej pracy!!!
Jeżeli jeszcze nie posiadamy wszystkich wymienionych cech „modelowego nauczyciela” to nic straconego! Wytyczyliśmy cel, do którego będziemy zmierzać w swojej pracy!!! Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MODEL KWALIFIKACYJNY NAUCZYCIELA XXI WIEKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google