Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja metodyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja metodyczna"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja metodyczna 25.08.2011
opracowała Barbara Bilińska

2

3 Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w kraju – część humanistyczna 2011
OKE Gdańsk pomorskie – 23,42 kujawsko-pomorskie – 24,26 OKE Jaworzno śląskie – 25,31 OKE Kraków: małopolskie – 26,70 podkarpackie – 26,99 lubelskie – 26,38 OKE Łomża podlaskie – 24,9 warmińsko-mazurskie – 23,8 OKE Łódź łódzkie – 25,41 świętokrzyskie – 25,29 OKE Poznań wielkopolskie – 23,12 zachodniopomorskie – 23,71 (12/16) lubuskie – 24,12 OKE Warszawa mazowieckie – 27,33 OKE Wrocław dolnośląskie – 24,7 opolskie – 24,6 Średnia krajowa – 25,31

4 Współczynnik łatwości
bardzo trudne: 0.00 – 0.19 trudne: 0.20 – 0.49 umiarkowanie trudne: 0.50 – 0.69 łatwe: 0.70 – 0.89 bardzo łatwe: 0.90 – 1.00

5

6 Współczynnik łatwości zadań
z.11 – 0,69 z.12 – 0,54 z.13 – 0,86 z.14 – 0,47 z.15 – 0,28 z.16 – 0,48 z.17- 0,75 z.18 – 0,82 z.19 – 0,66 z.20 – 0,59

7 Współczynnik łatwości zadań
z.21 – 0,44 z.22 – 0,18 z.23 – 0,60 z.24 – 0,63 z.25 – 0,70 z.26 – 0,73 z.27 – 0,32

8 Zadania egzaminacyjne
[Podstawa… Pan Tadeusz (fragmenty)] Zadanie 1. (0-1) Opisując dwór w Soplicowie, poeta kieruje uwagę czytelnika na A. bezkrytyczne naśladowanie przez jego mieszkańców stylu życia wyższych warstw. B. umiłowanie przez jego mieszkańców kraju rodzinnego. C. skłonność jego mieszkańców do kolekcjonowania zabytków malarstwa z minionych epok. D. przekonanie jego mieszkańców, że ojczyzną człowieka jest cały świat.

9 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 2. (0-1) Osoby ukazane na portretach znajdujących się w Soplicowie łączy A. pragnienie sławy. B. potrzeba zaszczytów. C. ukochanie wolności D. przekonanie o zwycięstwie (Kościuszko, Rejtan, Jasiński, Korsak)

10 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 5. (0-1) O rytmie tekstu DWÓR W SOPLICOWIE decydują następujące jego cechy: A. jednakowa długość wersów i neologizmy. B. sylabiczność utworu i średniówka. C. układ stroficzny i wyrazy dźwiękonaśladowcze. D. powtórzenia wyrazowe i archaizmy. (Podstawa… neologizm, archaizm, średniówka, wiersz sylabiczny; szkoła podstawowa – rytm)

11 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 7. (0-1) Autorem słów PIEŚNI LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH był A. Jan Henryk Dąbrowski. B. Fryderyk Chopin. C. Wacław Panek D. Józef Wybicki.

12 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 9. (0-1) W celu przekonania odbiorcy, że Polska istnieje mimo trzeciego rozbioru, poeta zastosował w pierwszej strofie A. epitet. B. apostrofę. C. uosobienie. D. przerzutnię.

13 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 10. (0-1) Wskaż szereg składający się wyłącznie z wyrazów bliskoznacznych: A. gniazdo, kolebka, macierz. B. przodek, ojcowizna, ojczyzna. C. państwo, kraj, władca. D. flaga, godło, hymn.

14 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 12. (0-1) Poeta mówi, że odzyskanie niepodległości będzie możliwe, gdy Polacy A. odrzucą prywatne interesy i okażą uległość wobec zaborców. B. zrezygnują z wewnętrznych waśni i podejmą walkę zbrojną z zaborcami. C. zorganizują powstanie i zwrócą się o pomoc do mocarstw zachodnich. D. poprą Napoleona i doprowadzą do konfliktu między zaborcami.

15 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 14. (0-1) Różnice między tekstem pierwszej zwrotki PIEŚNI LEGIONÓW... i tekstem pierwszej zwrotki polskiego hymnu państwowego dotyczą A. trzech wyrazów. B. czterech wyrazów. C. pięciu wyrazów. D. sześciu wyrazów.

16 Zadania egzaminacyjne
PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy Co nam obca moc wydarła, Szablą odbijemy.

17 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 19. (0-1) Napis na plateau nawiązuje do napisu wykutego na polu bitwy pod A. Termopilami. B. Wiedniem. C. Grunwaldem. D. Waterloo.

18 Zadania egzaminacyjne
PATRIOTYZM – WEDŁUG SŁOWNIKÓW [A] patriotyzm m IV, D. -u, Ms. ~zmie, blm «miłość ojczyzny, własnego narodu połączona z gotowością ofiar dla nich» Niekłamany, prawdziwy, szczery, gorący patriotyzm. Budzić, rozpalać patriotyzm. [...] Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1999. [B] patriotyzm [wym. patrjotysm a. patrjotyzm, przestarz. patryjotysm] m IV, D. patriotyzmu, Ms. patriotyzmie [wym. patrjotyźmie, rzad. patrjotyzmie], blm: Prawdziwy patriotyzm. Budzić w kimś patriotyzm. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002.

19 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 20. (0-1) Oba hasła (A i B) zawierają A. objaśnienie znaczenia wyrazu. B. wyjaśnienie pochodzenia wyrazu. C. charakterystykę gramatyczną wyrazu. D. zasady wymowy wyrazu.

20 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 21. (0-1) Podaj znaczenie nazwy patriotyzm lokalny.

21 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 23. (0-1) Wymień czynniki, które zdaniem Stanisława Sojki decydują o przynależności narodowej człowieka.

22 Zadania egzaminacyjne
Stanisław Sojka, muzyk Patriotyzm to szacunek do tego, co mnie buduje – mojej rodziny. A także do regionu, w którym przyszedłem na świat, związanego z nim etosu, tradycji, również muzycznych. Polska to wspólnota małych ojczyzn, do której należymy przez język, historię i kulturę. O wiele intensywniej czuję, że jestem Polakiem, kiedy jestem poza granicami kraju. Czuję, że jestem daleko od tego, co mi bliskie, kiedy wyjeżdżam. Ale patriotyzm nie oznacza, że powinienem kogoś, kto nie jest z mojej rodziny, traktować źle. Wykluczenie innych nie jest patriotyzmem, dalsi czy bliżsi sąsiedzi to nasi bliźni i z nimi też odczuwamy jakieś pokrewieństwo. Jak Polacy widzą patriotyzm, „Dziennik” 10–

23 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 24. (0-2) Wyjaśnij, czym różni się rozumienie patriotyzmu w wypowiedziach 1. Anny Dymnej i Zbigniewa Bońka – 2. Anny Dymnej i Stanisława Sojki –

24 Zadania egzaminacyjne
Zadanie 27. (0-2) Zdanie pojedyncze: Pośrodku mającego tysiąc czterysta metrów kwadratowych plateau znajduje się szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari przekształć w zdanie złożone, zamieniając podkreślony imiesłów w zdanie podrzędne. Zastosuj poprawną interpunkcję. (Podstawa… celowe i dwukierunkowe przekształcanie wypowiedzeń: zdanie – równoważnik, zdanie pojedyncze - złożone)

25 Zadania egzaminacyjne
np. Pośrodku plateau, które ma tysiąc czterysta metrów kwadratowych, znajduje i szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari. lub Szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari znajduje się pośrodku plateau, które ma tysiąc czterysta metrów kwadratowych.

26

27 Współczynnik łatwości zadań
z – 0,50 z – 0,16 z – 0,31 Zadanie 28 (0 – 6) Uczniowie Twojej klasy postanowili otworzyć szkolne muzeum regionalne. Napisz w ich imieniu podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji tego projektu.

28 Zadanie 28 28.1 (0-3) kryterium: temat 3p. – napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, zawierającego wszystkie formalne wyróżniki tej formy (miejsce, data, nadawca, adresat, podpis)

29 Zadanie 28 2p.- napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, ale pominięcie jednego wskaźnika lub napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia) zawierającego wszystkie wymagane formalne wyróżniki podania

30 Zadanie 28 1p. - napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia) i pominięcie jednego ze wskazanych wyróżników podania lub - napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, ale pominięcie dwóch ze wskazanych formalnych wyróżników podania

31 Zadanie 28 0p. - napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia) i pominięcie więcej niż dwóch ze wskazanych formalnych wyróżników podania

32 Zadanie 28 28.2 (0-2) kryterium: język i styl 2p.- dostosowanie stylu do formy wypowiedzi poprzez posługiwanie się zwrotami charakterystycznymi dla podania, dobór odpowiednich dla podania struktur składniowych, leksykalnych i frazeologicznych 1p. – dopuszczalny jeden błąd 0p. – 2 błędy i więcej

33 Zadanie 28 28.3 (0-1) kryterium: zapis 1p. – poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny) 0p. – w przypadku większej liczby błędów w zapisie

34

35 Zadanie 29 z.29.1 – 0,50 z.29.2 – 0,81 z.29.3/I – 0,17 z.29.3/II – 0,45 z. 29.4/I – 0,22 z.29.4/II – 0,22 Zadanie 29 (0-13) Napisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.

36 Zadanie 29 z.29.1 – 0,50 (0 – 5) kryterium: temat 5p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z literatury, historii i z własnego doświadczenia, wszystkie przykłady poprawnie uzasadnił), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

37 Zadanie 29 4p. - teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wszystkich wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, dwa przykłady są uzasadnione), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

38 Zadanie 29 3p.- teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wszystkich wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, jeden przykład jest uzasadniony lub przywołał przykłady z dwóch dziedzin wskazanych w poleceniu, oba są uzasadnione), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

39 Zadanie 29 2p.- teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wszystkich wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z dwóch dziedzin wskazanych w poleceniu, jeden przykład jest w pełni uzasadniony lub przywołał przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, żaden przykład nie jest uzasadniony), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

40 Zadanie 29 1p.- teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatny do zajętego stanowiska przykład z jednej dziedziny wskazanej w poleceniu i go uzasadnił lub przywołał co najmniej dwa przykłady, ale żadnego przykładu nie uzasadnił),podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

41 Zadanie 29 0p. – brak trafnych przykładów lub praca nie na temat

42 Zadanie 29 z.29.2 – 0,81 (0 – 1) kryterium: kompozycja 1p. – poprawna segmentacja tekstu 0p. – brak segmentacja tekstu lub segmentacja nieprawidłowa

43 Zadanie 29 a) z.29.3/I – 0,17 (0 – 3) b) z.29.3/II – 0,45 (0 – 1)
kryterium: język i styl język (0 – 3) poprawność składniowa, leksykalna, frazeologiczna i fleksyjna 3p.- najwyżej 3 błędy 2p. – 4 błędy 1p. – 5 błędów 0p. – ponad 5 błędów

44 Zadanie 29 b) styl (0 – 1) poprawność stylistyczna 1p.- najwyżej 3 błędy 0p. – ponad 3 błędy

45 Zadanie 29 z. 29.4/I – 0,22 z.29.4/II – 0,22 kryterium: zapis
ortografia (0 – 2) 2p. – 0 błędów 1p. – 1 błąd 0p. – ponad 1 błąd (dyslektyk: 2p. – 2 błędy, 1p. – 3błędy, 0p. – ponad 3 błędy)

46 Zadanie 29 b) interpunkcja (0 – 1) 1p. – najwyżej trzy błędy
0p. – ponad 3 błędy (dyslektyk: 1p. – najwyżej 4 błędy, 0p. – 5 błędów i więcej

47 Wnioski Uczeń gimnazjum nie potrafi: wyszukiwać informacji w tekście;
interpretować tekstu z uwzględnieniem intencji nadawcy; dostrzegać wartości wpisanych w tekst kultury; dostrzegać w tekście środków wyrazu i określać ich funkcje; analizować i porównywać informacji zawartych w tekście; argumentować, wnioskować;

48 Wnioski dokonywać podsumowania swojej wypowiedzi; definiować pojęć;
wskazywać szeregu wyrazów o znaczeniu bliskoznacznym; pisać poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; oraz nie zna formalnych wyróżników pisemnych form wypowiedzi (podania); ma bardzo ubogi zasób słów.

49 Przyczyny (?) gimnazjaliści Lenistwo; Nie lubimy się uczyć;
Dużo czasu spędzamy przy komputerze; Brakuje nam motywacji (Kolega po zawodówce ma firmę ochroniarską i dużo kasy, a inny po studiach nie może znaleźć pracy).

50 Przyczyny (?) studenci Pokolenia głupieją. Ja oglądałem „Strażaka Sama”, „Reksia”, „Pomysłowego Dobromila”, a te dzieciaki wychowały się na „Teletubisiach”; W godzinach nocnych kluby przepełnione są gimnazjalistami. Za moich czasów tego nie było.

51 Przyczyny (?) nauczyciele
Całkowite zawierzanie informacjom z Internetu, bez sięgania do książek. Szukaj – wklej. To zaczyna skutkować; Skrótowy język i, SMS-ów; Wyniki nie zaskakują, bo uczniom nie zależy. Szczególnie widać to po zajęciach dodatkowych – jedna, dwie osoby;

52 Przyczyny (?) rodzice Brak myślenia o przyszłości, przy rodzicach żyje się wygodnie. Województwo wielkopolskie jest bogate, dzieci nie czują potrzeby uczenia się, inaczej w lubelskim (śr. 26,38; Lubelskie pod względem biedy bije na głowę inne regiony); Rodzice nie interesują się dziećmi; Nauczyciele źle uczą. Byłem z dziećmi w Warszawie. Oni nie wiedzą, co to Szare Szeregi , choć ich szkoła nosi to imię. Nie znali symbolu Polski Walczącej. Musiałem im wszystko objaśniać. Szkołę skończyłem wiele lat temu.

53

54 Wnioski Nauczyciel powinien: znać zapisy Podstawy programowej;
przygotować funkcjonalny plan wynikowy; w testach nauczycielskich stosować typy zadań występujące w arkuszach egzaminacyjnych; sprawdzić, czy uczeń sprawnie czyta (jeśli czyta cicho, niewyraźnie, monotonnie, z fatalną dykcją, bez zrozumienia itp. należy zastosować odpowiednie środki zaradcze);

55 Wnioski (czytanie) dobierać teksty atrakcyjne dla ucznia (np. uwzględnić zainteresowania ucznia, (czytelnia)); uwzględniać różne teksty kultury (literatura piękna, popularnonaukowa, publicystyczna, teksty użytkowe itp.; Newsweek, dział nauka, kultura), na których można sprawdzać rozumienie czytanego tekstu na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym; uczyć analitycznego czytania poleceń (ołówek, słowa kluczowe) i precyzyjnego formułowania odpowiedzi; zapoznać uczniów z technikami szybkiego czytania (płyty, książki); włączyć do pomocy rodziców.

56

57 Wnioski (pisanie) Doskonalić umiejętności uczniów w zakresie pisania krótkich i dłuższych form wypowiedzi, np. respektować podstawowe zasady nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem: zasady stopniowania trudności , systematyczności, użyteczności; stosować różnorodność metod z preferencją metody analizy i twórczego naśladowania wzorów; (ćwiczenia analityczne, ćwiczenia transformacyjne, ćwiczenia syntetyzujące; wykorzystanie przykładowych prac zamieszczanych w kluczach odpowiedzi na stronach internetowych OKE);

58 Wnioski (pisanie) stosować w zależności od potrzeb ćwiczenia językowo - stylistyczne i kompozycyjne tzw. wprawki (Sztuka pisania. Klasa I – III gimnazjum, Z. A. Kłakówny, I. Steczko, K. Wiatra): odtwarzanie / rekonstruowanie cudzej myśli (to umiejętność cytowania i parafrazowania cudzych wypowiedzi); wyprowadzanie wniosków z cudzych wypowiedzi (to sprowadzanie całych tekstów bądź ich fragmentów do uogólniających tytułów, sentencji); opracowanie rzeczowych objaśnień (to redagowanie encyklopedycznych notatek, definicji, haseł ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwięzłość i spójność);

59 Wnioski (pisanie) opracowanie przypisów (to umiejętność rzetelnego informowania o źródłach wiedzy, a nade wszystko ustalenie proporcji między własnym wkładem pracy a pracą cudzą); wykonywanie map myślowych (pozwalają one syntetycznie ujmować zagadnienie, gromadzić materiał a następnie go porządkować); analizowanie tematów prac pisemnych (uczniowie odczytują wpisane w temat wymagania lub ograniczenia);

60 Wnioski (pisanie) tworzenie planów pracy, konspektów (pozwalają ogarnąć całość przemyśleń, wynikających z analizy tematu pracy, porządkować notatki, czuwać nad spójnością i logiką wypowiedzi); stawianie hipotez, formułowanie tez; rozważanie różnych stanowisk; skracanie tekstu (syntetyczne ujmowanie myśli, ich uogólnianie, streszczanie przeczytanego tekstu); wyznaczanie akapitów (zwraca się uwagę na zewnętrzną organizację tekstu, która ma dawać obraz jej wewnętrznego uporządkowania);

61 Wnioski (pisanie) Dobre książki:
Biernacka E., Herman W., Jak pisać wypracowania. Vademecum gimnazjalisty, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2000. (duża ilość ćwiczeń językowych, prosty język, konkretne informacje) Kowalikowa J., Pomyślane – napisane, Ćwiczenia i zadania do „Współczesnej polszczyzny”, Spółka Wydawnicza „OD NOWA”, Kraków (bardzo dobre ćwiczenia językowe z komentarzem) Nagajowa M., Nauka o języku dla nauki o języku, Kielce (np. informacje dotyczące składni)

62 Wnioski (pisanie) Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2010. Rada Języka Polskiego Poradnie językowe Użyteczne linki: Słownik języka polskiego PWN: Słownik ortograficzny PWN:

63 Adresy poradni językowych
Poradnia Językowa PWN Poradnia Językowa Rady Języka Polskiego Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego Poradnik Językowy Radia Zachód Internetowa Poradnia Językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – Poradnia Językowa Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego (0-58) Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Szczecińskiego (0-91)

64 Zadając wypracowanie należy pamiętać, by uczeń
Wnioski (pisanie) Zadając wypracowanie należy pamiętać, by uczeń miał o czym pisać; dysponował odpowiednim potencjałem językowym do rozporządzenia; chciał się na określony temat wypowiadać.

65 Zasady nauczania ortografii
Wnioski (pisanie) Zasady nauczania ortografii a) zasada systematyczności – wyraża się w planowaniu materiału nauczania ortografii; b) zasada integracji ortografii z innymi formami ćwiczeń w mówieniu i pisaniu; c) zasada stopniowania trudności; d) zasada poglądowości pomagająca w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu, przyswajaniu; e) zasada aktywności; f) zasada profilaktyki; g) zasada kontroli i oceny postępów.

66 Wnioski (pisanie) W nauczaniu ortografii powinno się stosować powtórzenia: syntetyzujące (obejmuje wiadomości z kilku lub kilkunastu lekcji, ale dotyczy tego samego kręgu zagadnień; przeznaczamy na nie całą lekcję); okolicznościowe (powinny się pojawiać na każdej lekcji, zawsze gdy mamy ku temu okazję).

67 Omówić własny warsztat pracy
Wnioski (pisanie) Omówić własny warsztat pracy ortografia przydział zasad do klas (materiał poglądowy); umieszczenie informacji w planie wynikowym; realizacja; zapisywanie kłopotliwych wyrazów na tablicy; ćwiczenia okazjonalne (bardzo często) z wykorzystaniem Słownika ortograficznego języka polskiego oraz informacji zawartych w rozdziale Pisownia polska; wielokrotne przepisywanie wyrazów, w których zostały popełnione błędy (10, 20x);

68 Wnioski (pisanie) Omówić własny warsztat pracy interpunkcja
- przygotowanie prezentacji multimedialnych nt. obowiązujących zasad interpunkcyjnych; - ćwiczenia (interesujące artykuły z czasopism pozbawione znaków interpunkcyjnych); - poprawa błędów interpunkcyjnych w wypracowaniach (uzasadnianie).

69 Jak uczyć poezji w szkole?
ogromną wagę przywiązujemy do budowania motywacji, do intelektualnych prowokacji zachęcających do kontaktu z tekstem poetyckim; dla jakości kontaktu istotna jest wzorcowa recytacja tekstu, piękne odczytanie (K. Kolberger, Lato z radiem, Strofy dla ciebie); wykorzystanie prezentacji multimedialnych prezentujących środki stylistyczne (nazwa środka, funkcja - ogólnie, wybrany przykład, funkcja w wybranym tekście) oraz zagadnienia niezbędne do analizy i interpretacji wiersza;

70 ANAFORA ANAFORA - powtórzenie wyrazu lub grupy wyrazów na początku kolejnego wersu, zdania, strofy. Anafora występuje w poezji i w prozie.

71 Cel stosowania anafory:
ANAFORA Cel stosowania anafory: zwrócenie uwagi czytelnika na cechę, osobę, zjawisko, czynność, która została zapisana w anaforze; podkreślenie ważności tej cechy (osoby, zjawiska...) dla konstrukcji wiersza; niekiedy wydobycie kontrastu; rytmizacja wiersza; zaskoczenie czytelnika.

72 ANAFORA PRZYKŁADY: Twarde żelazo z wielkim topione kłopotem,
Twardy dyjament żadnym nie pożyty młotem, Twardy dąb wiekiem starym skamieniały, Twarde skały, na morskie nie dbające wały: Twardsza-ś ty, panno, której łzy me nie złamały, Nad żelazo, dyjament, twardy dąb i skały Jan Andrzej Morsztyn Do panny

73 Cel zastosowania anafory (w tej fraszce):
ANAFORA Cel zastosowania anafory (w tej fraszce): charakterystyka panny, podkreślenie jej nieprzystępności, nieczułości na zaloty; w powtarzających się wyrazach została podkreślona cecha twardości. Panna, do której wzdycha mężczyzna, ma serce twardsze niż dąb, skały i żelazo; zaskoczenie czytelnika, który jest ciekawy (albo przynajmniej powinien być), do czego te powtórzenia prowadzą.

74

75 Egzamin gimnazjalny 2011/2012 Egzaminy zewnętrzne odwoływać się będą nie tylko do wymagań sformułowanych na koniec odpowiedniego etapu edukacyjnego, lecz także do wymagań z etapów wcześniejszych. W ocenianiu wewnątrzszkolnym wymagania mogą być rozszerzone zgodnie z realizowanym programem kształcenia.

76 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Sposób oceniania dłużej wypowiedzi pisemnej został przedstawiony na przykładzie rozprawki. Przy ocenie uwzględnia się sześć aspektów: treść, segmentację tekstu, styl, język, ortografię i interpunkcję. W każdym z tych aspektów poziom wykonania określa się niezależnie od tematu rozprawki w następujący sposób:

77 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Treść Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek*), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje) Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat

78 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Segmentacja tekstu Poziom 1: segmentacja konsekwentna Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji

79 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Styl Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

80 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Język Poziom 2: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 1: 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne

81 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Ortografia Poziom 1: najwyżej 2 błędy Poziom 0: ponad 2 błędy

82 Ocenianie dłuższych form wypowiedzi
Interpunkcja Poziom 1: najwyżej 3 błędy Poziom 0: ponad 3 błędy

83 TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM TEKSTY LITERACKIE
Gimnazjum Teksty poznawane w całości – nie mniej niż pięć pozycji książkowych w roku oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką

84 Teksty oznaczone gwiazdką
*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII) *Ignacy Krasicki – wybrane bajki Aleksander Fredro *Zemsta Adam Mickiewicz *Dziady cz. II *Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop)

85 Jakie formy wypowiedzi, zgodne z nową podstawą, wymagane będą na egzaminie?
opowiadanie urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opis sytuacji i przeżyć opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej rozprawka podanie list motywacyjny sprawozdanie z lektur, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia

86 Jakie formy wypowiedzi, zgodne z nową podstawą, wymagane będą na egzaminie?
życiorys CV dedykacja + dodatkowo ze szkoły podstawowej: pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej) list oficjalny opis postaci, krajobrazu ogłoszenie i zaproszenie prosta notatka plan

87 Należy koniecznie zajrzeć!
Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012 (prezentacja przykładowych zadań egzaminacyjnych)

88 Fragment z Informatora o egzaminie gimnazjalnym
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Tytuły takich utworów i nazwiska takich autorów oznaczono w informatorze, podobnie jak w podstawie programowej, gwiazdką.

89 Komunikat CKE w sprawie egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek): – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

90

91 Egzamin 2012 Wydawnictwo Stentor
Anna Sochaczewska, Nowy egzamin gimnazjalny. Język polski Prezentowana publikacja przeznaczona jest zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Zadania, które zawiera, zostały przygotowane zgodnie z nową podstawą programową i Informatorem o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012. Książka przygotowuje do zmierzenia się z nowym arkuszem egzaminacyjnym. Poszczególne zestawy zadań obejmują polecenia sprawdzające najważniejsze umiejętności polonistyczne: odbiór tekstu, w tym świadomość językową, oraz analizę i interpretację tekstów kultury, w tym zwłaszcza znajomość utworów literackich wymienionych w podstawie programowej.

92

93 Egzamin 2012 Wydawnictwo Operon
Pakiet humanistyczny dla ucznia zawiera: Język polski. Vademecum. Egzamin gimnazjalny 2012 Historia. Vademecum. Egzamin gimnazjalny 2012 WOS. Vademecum. Egzamin gimnazjalny 2012 Egzamin gimnazjalny Testy z przedmiotów humanistycznych

94

95 Nowości wydawnicze E. Szymonek, B. Kuczera, K. Cygal, 200 dyktand dla gimnazjum + mini słowniczek, Wydawnictwo GREG, Kraków 2011.

96 Nowości wydawnicze E. Dereń, E. Polański, A. Rychlik, Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu, Wydawnictwo Petrus, Poznań 2011

97 Nowości wydawnicze Kompendium gimnazjalisty. Język polski leksykon lektur, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011


Pobierz ppt "Konferencja metodyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google