Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013
Opracowała Małgorzata Niewiadomska

2 Zdawalność oraz średnie wyniki procentowe na poziomie podstawowym
Obszar Zdawalność % Średni wynik % Lubuskie 97,81 56,61 Wielkopolskie 96,03 54,64 Zachodnio-pomorskie 95,50 53,43 Okręg 96,17 54,63 Kraj

3 Średnie wyniki procentowe na poziomie rozszerzonym
Obszar Średni wynik % Lubuskie 60,14 Wielkopolskie 60,88 Zachodnio-pomorskie 62,15 Okręg 60,22 Kraj

4 Współczynnik łatwości zadań Poziom podstawowy Czytanie ze zrozumieniem
ZADANIA 0.00 – bardzo trudne 0.20 – trudne - 4, 5 0.50 – umiarkowanie trudne 8, 12, 14, 9, 13 0.70 – łatwe - 7, 6, 10, 1, 3, 11 0.90 – bardzo łatwe - 2

5 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 4. Za pomocą jakich zabiegów językowych autor wyraził wątpliwości związane z niektórymi sądami prezentowanymi w akapicie 3.? Wypisz dwa i je nazwij. Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie środków językowych. 0,42 trudne 5. W kontekście akapitu 3. wyjaśnij sens dwóch wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach: Świat przyszłości [...]będzie światem dostosowanym przez człowieka do człowieka. Tylko czy w ostatecznym rachunku dla człowieka? Odczytywanie sensu zastosowanego przeciwstawienia. 0,47

6 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 8. Autor stawia pytania: Czy [...] warto zaprzątać sobie głowę refleksją nad przyszłością? Nad kierunkiem i tempem rozwoju nauki? Napisz, jakiej udziela na nie odpowiedzi i jak ją uzasadnia. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,56 um. trudne 14. Tekst został napisany w stylu A. popularnonaukowym B. potocznym. C. naukowym D. artystycznym. Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu. 0,61

7 Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu. 0,59 um. trudne
Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 12. Akapit 6. jest uzupełnieniem treści akapitu 5. Wyjaśnij, na czym to uzupełnienie polega. Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu. 0,59 um. trudne 9. W kontekście akapitu 3. wyjaśnij sens frazy: zaglądamy za horyzont zdarzeń. Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. Stosowanie charakterystycznych cech języka tekstu do rozwiązania problemu. 0,63

8 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 13. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia. Odróżnianie informacji od opinii. 0,68 um. trudne 7. Na podstawie tekstu podaj dwie konsekwencje wynikające z faktu, że świat rozwija się [...] szybciej niż refleksja nad nim. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,70

9 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 6. Wskaż dwa problemy, których dotyczą pytania zadawane naukowcom przez Tomasza Rożka. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu. 0,74 łatwe 3. Określenie horyzont poznania użyte przez autora tekstu w akapicie 2. to A. anafora B. metafora. C. porównanie D. apostrofa. Rozpoznawanie i nazywanie środków językowych. 0,85

10 1. 10. Od wyrazu „cybernetyka” utwórz:
Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 10. Od wyrazu „cybernetyka” utwórz: - nazwę specjalisty w tej dziedzinie nauki , - nazwę wirtualnej przestrzeni . Odczytywanie sensu fragmentów tekstu. 0,79 łatwe 1. Wyjaśnij, czemu może służyć użycie przez Tomasza Rożka czterdziestu czterech zer w zapisie liczby, którą można przedstawić jako 1044. Odczytanie funkcji zabiegu językowego. 0,86

11 Zad. Polecenie i sprawdzana umiejętność Współcz. p 11. Wypisz dwa przykłady zastosowania współczesnej technologii w medycynie, podane przez Tomasza Rożka. Odtworzenie informacji sformułowanej wprost. 0,88 łatwe 2. Odwołując się do akapitu 1., wyjaśnij, na jakiej podstawie autor uznaje człowieka za istotę wyjątkową we Wszechświecie. Odczytywanie sensu fragmentu tekstu; przetwarzanie informacji. 0,97 b. łatwe

12 W teście sprawdzającym rozumienie tekstu nieliterackiego najwięcej trudności sprawiało zadania sprawdzające umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywania środków językowych, rozpoznawania zależności między akapitami, odczytywania sformułowań metaforycznych, odczytywania intencji autora.

13 Współczynnik łatwości zadań Wypracowanie - poziom podstawowy
Treść 0,45 Kompozycja 0,56 Styl 0,56 Język 0,51 Zapis 0,47

14 Współczynnik łatwości zadań Wypracowanie - poziom rozszerzony
Treść 0,56 Kompozycja 0,72 Styl 0,68 Język 0,69 Zapis 0,51

15 Najważniejsze kierunki pracy w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego

16 W zakresie czytania ze zrozumieniem ćwiczmy:
na poziomie komunikacji: rozpoznawanie użytych w tekście zabiegów i środków stylistycznych i językowych oraz określanie ich funkcji, rozpoznawanie stylu wypowiedzi i wskazywanie charakterystycznych dla niego środków, określanie intencji wypowiedzi (np. aprobata, krytycyzm, ironia, polemizowanie),

17 na poziomie struktury tekstu:
określanie zależności między częściami tekstu, określanie kompozycyjnej funkcji cząstek tekstu, np.: pierwszego/ostatniego zdania, pierwszego/ostatniego akapitu, innych ważnych kompozycyjnie cząstek tekstu, określanie tematyki akapitów i większych całości, sporządzanie planu tekstu, by unaocznić jego strukturę i prześledzić tok myśli, odnajdywanie w tekście wskaźników spójności oraz językowych elementów porządkujących wypowiedź, odnajdywanie/formułowanie tezy, wskazywanie i formułowanie argumentów i przykładów,

18 na poziomie znaczeń: odczytywanie słów i sformułowań użytych w funkcji metaforycznej, odczytywanie myśli przewodniej akapitów, większych fragmentów i całości tekstu, objaśnianie znaczeń trudniejszych słów i sformułowań, w tym znajdujących się w poleceniach.

19 Ucząc pisania wypracowań, praktykujmy:
określanie na podstawie tematu koniecznych składników wypracowania, ukierunkowaną przez temat analizę i interpretację fragmentów lektur, odwoływanie się do kontekstu całego dzieła (lub innego kontekstu wskazanego w temacie) ściśle w związku z wytyczonymi kierunkami interpretacji, formułowanie wniosków ściśle w związku z tematem, z naciskiem na potrzebę podsumowania i uogólniania treści zawartych w rozwinięciu wypracowania,

20 Nie zapominajmy o: ćwiczeniach słownikowych,
ciągłym odnawianiu potrzebnych wiadomości z zakresu nauki o języku, nieustannej kontroli czytelnictwa lektur.


Pobierz ppt "Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google