Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Magdalena Łukowska „Medycyna bez Granic” Świdnica 2007

2 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Eures Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia Koordynacja Systemu Zabezpieczeń Społecznych w zakresie bezrobocia.

3 Dostęp do Europejskich Rynków Pracy
Otwarte rynki pracy Wielka Brytania Irlandia Szwecja Nowe kraje członkowskie poza Maltą Portugalia Hiszpania Grecja Finlandia Włochy Islandia

4 Dostęp do Europejskich Rynków Pracy
Według zasad uproszczonych Dania - firmy, które przyłączyły się do systemu układów zbiorowych mają ułatwienia w uzyskaniu pozwoleń na pracę Francja - budownictwo, hotelarstwo, gastronomia, rolnictwo, mechanika, przemysł ciężki, przetwórstwo, handel, prace porządkowe Holandia - kierowcy, rzeźnicy, marynarze, radiolodzy Belgia - inż. budowlani, pielęgniarki, księgowi, sprzedawcy, kierowcy, monterzy, operatorzy maszyn, rzeźnicy Luksemburg – hotelarstwo, rolnictwo, usługi restauracyjne, uprawa winorośli

5 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia
Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia, takich jak: związki zawodowe organizacje pracodawców władze lokalne i regionalne.

6 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia
Sieć została powołana przez Komisję Europejską w 1993r. w celu wspierania mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. Obszar działania: kraje Unii Europejskiej (27 krajów) kraje należące do EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Szwajcaria

7 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia
Zadania sieci EURES Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy Oferty otwarte Oferty zamknięte Informowanie o warunkach pracy i życia w krajach UE Informowanie o warunkach pracy i życia w Polsce Organizacja rekrutacji

8 EURES Europejskie Służby Zatrudnienia
Kadra EURES Doradcy EURES Sieć złożona jest z około 700 doradców w całych EOG. W Polsce doradcy Eures są zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy. Odgrywają kluczową rolę ponieważ są siłą napędową sieci. Asystenci EURES Osoby dobrze poinformowane na temat EURES, wspierające doradców. Powiatowi Asystenci Eures zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy oraz Wojewódzcy Asystenci Eures zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy.

9 EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej eures.europa.eu

10 EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej eures.europa.eu
Możliwość zapoznania się z setkami tysięcy ofert pracy i wyszukiwania ich według różnych kryteriów. Oferty oznaczone niebieską flagą to propozycje pracy, w których pracodawcy są szczególnie zainteresowani rekrutacją kandydatów z innych krajów europejskich. Możliwość zamieszczenia na portalu własnego CV, wykorzystując narzędzie „Mój EURES” – pracodawcy zarejestrowani na portalu mogą je przeglądać. Możliwość zamówienia usługi otrzymywania powiadomień na adres poczty elektronicznej o ofertach odpowiadających profilowi poszukującego pracy.

11 EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej eures.europa.eu
Możliwość zapoznania się z informacjami o warunkach życia i pracy w innych krajach europejskich Większość informacji na portalu jest zamieszczona w 20 językach EU. Oddzielne działy dla poszukujących pracy i pracodawców. Pracodawcy za pośrednictwem sieci publicznych służb zatrudnienia mogą zamieścić na portalu swoją ofertę. Help desk – kontakt mailowy w 20 językach, telefoniczny w 3 językach. Dane kontaktowe doradców EURES z terenu całego EOG.

12 EURES Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

13 EURES Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl
Informacje czym jest EURES Informacje o Doradcach EURES w Polsce. Informacje o warunkach życia i pracy w krajach europejskich. Praktyczne porady dla wyjeżdżających. Bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów. Linki do portali mobilności Informacje dla pracodawców.

14 EURES Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl

15 EURES Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl
Informacje o ofertach pracy realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacje projektach realizowanych w województwie. Informacje o zajęciach informacyjnych dla poszukujących zatrudnienia za granicą. Wzory CV (format europejski) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Dane kontaktowe doradców EURES w województwie.

16 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Składanie aplikacji Wyszukanie oferty na stronie wojewódzkiej Wysłanie swojego CV zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ofercie. W temacie maila należy podać nazwę firmy, stanowisko i kraj. CV przesyłane jest do pracodawcy lub osoby koordynującej rekrutację. Jeśli pracodawca zakwalifikuje kandydata do rozmów kwalifikacyjnych otrzymuje on informację o terminie i miejscu.

17 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Kontakt w sprawach związanych z EURES:   Alicja Przepiórska - doradca Eures DWUP Wałbrzych ul Ogrodowa 5B tel. 074/  11   Małgorzata Kociuba  - doradca Eures  DWUP Filia Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 18 tel. 075/     Magdalena Wieczorek - doradca Eures  DWUP Filia Wrocław ul. Armii Krajowej 54 tel. 071/      Dagmara Wilczyńska  - wojewódzki asystent Eures DWUP Filia Legnica Plac Wolności 4 tel. 076 /    

18 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Uzyskanie wpisu  do  Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia wniosek oświadczenie „Oświadczam, że , dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich – określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy” kopia potwierdzenia dokonania opłaty na FP w wysokości 100zł. kontakt: Grażyna Janiszewska tel. 074/

19 Prywatne agencje pośrednictwa pracy
Licencja - w Polsce legalne wyjazdy do pracy za granicą mogą organizować jedynie te agencje zatrudnienia, które posiadają certyfikat wydany przez wojewódzki urząd pracy Strona internetowa - Opłaty – agencje mogą pobierać opłaty od osób poszukujących pracy. Przepisy mówią, że opłata ta musi być związana z "faktycznie poniesionymi kosztami związanymi ze skierowaniem do pracy za granią”, np. koszt podróży, wydanie wizy, tłumaczenia dokumentów, badań lekarskich, dodatkowych ubezpieczeń, zaświadczeń o niekaralności, szkolenia BHP – koszty muszą być wyspecyfikowane w umowie.

20 Prywatne agencje pośrednictwa pracy
Umowa musi zawierać: nazwa zagranicznego pracodawcy; okres zatrudnienia rodzaj wykonywanej pracy, warunki, wynagrodzenie dodatkowe świadczenia socjalne – np. prywatna opieka medyczna warunki ubezpieczenia społecznego warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych obowiązki i uprawnienia agencji i poszukującego pracy informacje jakich formalności należy dopełnić i na jakich warunkach podejmuje się pracę inne zobowiązania opłaty, jakie ponosi się na rzecz pośrednika zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym dokładne informacje o tym, kto pokryje koszty dojazdu i powrotu, gdy okaże się, że np. pracodawca zmienił zdanie i zrezygnował z zatrudnienia

21 Prywatne agencje pośrednictwa pracy
Dochodzenie roszczeń prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub dochodzenia przed sądem powszechnym z powództwa cywilnego; wobec pracodawcy zagranicznego – wniesienie spawy do właściwego sądu pracy w danym kraju można również zwrócić się do właściwego urzędu pracy lub związków zawodowych interwencja służb kontroli legalności zatrudnienia – Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej – Odział Pracy

22 Prywatne agencje pośrednictwa pracy
Wiarygodna agencja: posiada certyfikat podaje pełną nazwę i adres, a nie tylko telefon nie pobiera opłat za pośrednictwo posiada umowę z pracodawcą zagranicznym spisuje umowę z klientem nie ma prawa do kierowania klienta do pośrednika zagranicznego

23 SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu oraz jego Filie we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze przystosowując się do nowych przepisów utworzył Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, który jest odpowiedzialny za realizację wyżej wymienionych zadań.  kontakt: Magdalena Ślusarz tel.: (074) ,

24 SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Uprawnienia bezrobotnego (1) Transfer zasiłku dla bezrobotnych max. trzy miesiące po 30 dniach od uzyskania prawa do zasiłku 2 tygodnie przed wyjazdem należy złożyć wniosek o wydanie formularza E-303 w wojewódzkim urzędzie pracy, wraz z zaświadczeniem z PUP i kopią dowodu osobistego odbiór osobisty w WUP po przyjeździe do innego kraju w ciągu 7 dni od daty widniejącej w formularzu E303 należy zgłosić się w tamtejszym urzędzie bezrobotny musi poddać się procedurze kontrolnej, musi wykazać się, że aktywnie poszukuje pracy, musi stawiać się w tej instytucji na każde wezwanie, podobnie jak w PUP.

25 SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Uprawnienia bezrobotnego (2) Potwierdzenie zatrudnienia dla potrzeb zasiłku dla bezrobotnych przed przyjazdem do Polski należy udać się do urzędu pracy i złożyć wniosek o wydanie formularza E-301, wskazując adres do korespondencji w Polsce po powrocie zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna po otrzymaniu druku E-301 zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy, który wydaje decyzję o przyznaniu lub nie zasiłku w przypadku, gdy osoba przed wyjazdem nie złoży wniosku o druk E-301 może go uzyskać przy pomocy wojewódzkiego urzędu pracy składa wniosek o wydanie formularza E-301 wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zatrudnienie za granicą i w Polsce np. kontrakt, świadectwa pracy, rozliczenia podatkowe, itp.

26 Dziękuję Państwu za uwagę.
Magdalena Łukowska Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu ul. Armii Krajowej 54 tel. (071)

27 BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
ul. Smolna 13, Warszawa sekretariat: tel   fax:


Pobierz ppt "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google