Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE MGP Nazwa szkół: II LO w Stargardzie Szczecińskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE MGP Nazwa szkół: II LO w Stargardzie Szczecińskim"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE MGP Nazwa szkół: II LO w Stargardzie Szczecińskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID MGP grupy: 97_40_P_G1 i 97_75_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyka w biznesie Semestr/rok szkolny: drugi / 2010/2011

3 Etyka! Etyka- jedna z dziedzin filozofii, ukazująca różnice pomiędzy dobrem a złem. Słowo to wywodzi się z greckiego "ethos" i oznaczało "zwyczaj", "obyczaj". Pierwszy użył go Arystoteles podczas prowadzenia badań nad życiem i zachowaniem człowieka. Etyka traktowana była jako nauka o naturze człowieka, jego działaniach i motywach jego zachowań. Pojęcie etyki można streścić także w innych słowach- jest to nauka o moralności, zbiór zasad i społecznych norm postępowania, które uznane zostały za obowiązujące w danym czasie i miejscu.

4 Etyka w biznesie. Etyka w biznesie zajmuje się oceną oraz stworzeniem standardów moralnych, potrzebnych w konkretnej dziedzinie gospodarczej. Ma ona dosyć długą historię i jest specyficzną odmianą aspektu badawczego etyki. Koncentruje się na działaniu człowieka w sferze biznesowej, nie zajmując się pozostałymi sferami jego życia.

5 Etyka w biznesie posługuje się następującymi pojęciami:
- sprawiedliwość - uczciwość - prawda - słuszność

6 Coraz częściej firmy decydują się na wprowadzenie kodeksu etycznego
Coraz częściej firmy decydują się na wprowadzenie kodeksu etycznego. Jeśli jego zasady są częścią regulaminu albo zakładu zbiorowego, ich naruszenie może być podstawą do zwolnienia - czytamy w „Rzeczpospolitej". Normy etyczne rodzą się w nas samych w procesie socjalizacji, gdy dochodzi do konfrontacji obranego przez nas światopoglądu z sądami zewnętrznych autorytetów moralnych. Jest to proces samoistny, któremu podlegamy wszyscy. Natomiast w erze gospodarki globalnej, różnic kulturowych, mentalnych, narodowościowych, etyka biznesu musiała zostać ukształtowana niejako sztucznie, jako jedna z dziedzin teorii współczesnego zarządzania organizacjami. Jak zatem teoria etyki biznesu ma się do praktyki? Z tym oczywiście jest bardzo różnie, by sparafrazować początkowy cytat: nie wszyscy jej przestrzegają w tym samym stopniu, lecz gdyby nie ona, naszym życiem kierowałby bezład. Samowola działań, korupcje, oszustwa. By walczyć z tymi składnikami chaosu powstała właśnie etyka biznesu, która nie skupia się jedynie na jednostkach, natomiast bardziej koncentruje się na ustanowieniu ogólnych moralnych zasad postępowania człowieka w sprawach interesów. Kwestie etyczne są tu więc w istocie pytaniami: czy powinniśmy podejmować określone działania czy nie?; czy są one dobre i słuszne, czy też nie?; jak należy postępować, by nie stracić etykiety gracza fair play?; czy opłaca się, czy warto działać etycznie w sferze interesów?

7 Co przemawia na rzecz stosowania w biznesie reguł etyki?
ETYKA się OPŁACA. Etyka, jej poznanie i stosowanie służy lepszemu robieniu interesów. Zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie podjąć ryzyko współpracy z kontrahentem, który cieszy się zaufaniem, właśnie ze względu na przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad etycznych. Etyczne postępowanie usprawnia więc działanie firm i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów wynikających z nieprzestrzegania owych zasad. ETYKA USPRAWNIA ZARZĄDZANIE. Etyka biznesu reguluje kwestie zachowań ludzi pełniących określone role w organizacjach. Pokazuje jak najlepiej mają pełnić przypisane im funkcje. Etyka biznesu, o czym już wspomniałem, jest tu częścią teorii zarządzania, elementarną wiedzy, którą każdy człowiek zajmujący się biznesem powinien posiadać. ETYKA BIZNESU NARZĘDZIEM liderów. Etyka biznesu wpływa na umiejętność kierowania ludźmi. Etyczne przywództwo jako zadanie dla liderów działających w biznesie usprawnia działania całego zespołu. Lider jest wzorem, poprzez swoje zachowanie nie tylko wyznacza normy postępowania swym podwładnym, ale i wskazuje na podstawowy kierunek, reguły, według których rozwija się cała organizacja. Etyka biznesu rozpatruje problem odpowiedzialności pracowniczej i korporacyjnej. Etyka biznesu rozważa zagadnienie ponoszenia odpowiedzialności moralnej przez przedsiębiorstwa oraz przez jednostki w nich działające. Ukróca tym samym działania niepożądane w organizacjach, jest fundamentem relacji międzybiznesowych

8 Cele etyki biznesu Można wyróżnić pięć podstawowych celów etyki biznesu. Priorytetem jest podejmowanie decyzji trafnych z perspektywy organizacji oraz rozwiązywanie konfliktów etycznych powstałych w wyniku działania organizacji. W istocie, narzędzia i procedury etyki biznesu pełnią funkcję systemu nawigacyjnego nadającego bezpieczny kierunek działaniom gospodarczym. Ponadto etyka biznesu ustala standardy zachowań. Umożliwia odnalezienie wspólnych reguł dla stron konfliktu, połączenie wymogów organizacyjnych z poszanowaniem wartości osobowych. Po trzecie, zapewnienie maksymalnej efektywności poprzez eliminację możliwości konfliktów w długim okresie czasu. Etyka biznesu ma także na celu poszerzenie zakresu racjonalności. Odstania szerszą perspektywę kalkulacji zysków i strat. Dotyczy nie tylko interesów indywidualnych pracowników czy firmy, ale, przy analizie zysków i strat, uwzględnia również potrzebę interesów lokalnych, regionalnych a nawet globalnych. Należy także wspomnieć o celu integracyjnym, polegającym na ustaleniu jednolitych norm obowiązujących wszystkich działających na rzecz organizacji. Potwierdzania własnej wiarygodności, osiągnięć i wypłacalności osiągniętej dzięki rekomendacji Krajowego Rejestru Długów - największego i najbardziej rozpoznawalnego biura informacji gospodarczej w Polsce, zaowocowało zwiększeniem zaufania ze strony naszych kontrahentów.

9 Podstawowymi zasadami etyki biznesu, są tak zwane „trzy złote reguły", których przestrzeganie, to potowa sukcesu danej organizacji, czyli bądź uczciwy, nie kłam oraz bądź odpowiedzialny (rzetelny, terminowy, punktualny).

10 Zasady etycznego działania Firma -> konsument
Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. Będzie oferowało produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich braku, przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa. Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów. Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo będzie zapewniać wysoki standard usług serwisowych. Pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

11 Firma -> opinia publiczna
Kształtować świadomość społeczną w zakresie etycznego prowadzenia biznesu. Budować relacje społeczne oparte na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Dokładać wszelkich starań, aby zadbać o środowisko, planując własną działalność gospodarczą. Zwiększać inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Przyczyniać się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju. Publikować tylko kompletne, rzeczowe, prawdziwe, zrozumiałe, odnoszące się do aktualnych wydarzeń, informacje dotyczące firmy. Szanować zawodową niezależność dziennikarzy i mediów. Uczciwość i rzetelność - TAK! Kłamstwa i manipulacje - NIE!  Stosowanie w praktyce zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, nawet bez konieczności ponoszenia kosztów, przynosi długoterminowe korzyści, pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku i reputacji firmy, niezbędnych w umocnieniu jej pozycji rynkowej.

12 Firma -> firma prowadzenie polityki marketingowej tak aby nie umniejszac przy tym innym firmom ( konkurencyjnym) prowadzenie polityki zgodnej z aktami prawnymi ( do spraw konkurencji) zakaz tworzenia filmów, reklam, dokumentów, raportów czy dokumentów prasowych zestawiających swój produkt z innym ( realnym i konkurencyjnym) produktem zakaz jakiegokolwiek publicznego oczerniania innych firm zakaz prowadzenia reklam wywyższający produkt ponad inny ( realny ) zakaz odbierania pomysłow ( marketingowych czy ekonomicznych) innych firm uczciwa polityka kadrowa; zakaz odbierania pracowników innych firm poprzez złe „zagrywki” takie jak oczernianie przeciwnej firmy, czy mowienie nie prawdziwych faktów na jej temat nakaz jednoczenia się krajowych firm w celu walki z kapitałem zagranicznym dzielenie się doswiadczeniem wielkich firm z tymi mniejszymi

13 Firma -> pracownik Przestrzeganie prawa do stosownego, odpowiednio wysokiego ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za wykonaną pracę Prawo do zatrudnienia w warunkach bezpiecznych, higienicznych i godnych możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy Prawo do płatnego urlopu, do ustawowo wolnych od pracy dni oraz do innych, określonych odrębnymi przepisami, możliwości wzięcia dnia wolnego. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków Sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie pracownika Obowiązek skutecznego przeciwdziałania lobbingu w miejscu pracy . Możliwość dostępu dla każdego pracownika do regulaminu oraz tekstów obowiązujących w danym miejscu pracy

14 Firma -> państwo 1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy. 2. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny. 3. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela. 4. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. 5. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób. 6. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna. 7. Firma nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy. 8. Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności. 9. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa. 10. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

15 Sonda Przeprowadziliśmy sondę wśród przechodniów w Stargardzie Szczecińskim dotyczącą zachowań etycznych w pracy. Zadaliśmy pytanie:  Czy spotkała się pani/pan z zachowaniem etycznym wobec pracownika? uzyskaliśmy następujące odpowiedzi: -,,Pracodawca, który zachowuje się etycznie w stosunku do pracownika to taki, który przestrzega regulaminu BHP” (salowa) - ,,Mój pracodawca przestrzega etyki pracy, gdyż hojnie wynagradza mnie za godziny spędzone po pracy, kiedy czas ten mógłbym spędzić np. z rodziną” (pracownik zakładu drzewnego) - ,,Etycznie postępujący pracodawca to taki, który jest lojalny, uczciwy i sprawiedliwy. Lojalność i uczciwość wg mnie opiera się przede wszystkim na niewykorzystywaniu informacji o pracowniku w celach marketingowych lub osobistych bez jego wiedzy i zgody” (pracownica poczty)

16 Pani Katarzyna: Przykładem takiego zachowania może być dobre traktowanie pracowników. Pan Jan: Etycznym zachowaniem jest na pewno wypłacenie dodatkowej premii pracownikom właśnie za te przepracowane nadgodziny. Pan Tomasz: Przykładem etycznego zachowania jest nie sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim. Pani Elżbieta: Uczciwość, moralność, sprawiedliwość, lojalność te wartości powinien cenić w pracowniku każdy pracodawca.

17 Zachowaniem ludzi kieruje określony system wartości
Zachowaniem ludzi kieruje określony system wartości. Wartością jest zwykle to, co jest cenne. Za etyczne uznaje się takie postępowanie, które jest zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie: · regułami moralnymi, opierającymi się na powszechnie akceptowanych wartościach wynikających z tradycji i kultury  · normami prawnymi o charakterze nakazów i zakazów, ustalającymi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa. Człowiek powinien umieć rozpoznawać wartości etyczne i stosować je we wszystkich obszarach swojej działalności – relacjach rodzinnych i towarzyskich, w szkole, na uczelni, w pracy. Pracownikowi etyka nakazuje lojalność wobec firmy ,wypełnianie poleceń przełożonego i uczciwość. W niektórych zawodach (np. nauczyciela, lekarza, prawnika) zasady moralne są wyraźnie sformułowane jako etyka zawodowa. O zachowaniach etycznych mówi się zdecydowanie mniej niż o tych nieetycznych, co nie oznacza wcale, że takich zachowań nie ma we współczesnym świecie. 

18 KODEKS ETYKI FIRMY Poszanowanie godności. Działanie zgodne z prawem.
Pełna i rzetelna informacja Oferowanie produktu i usług najwyższej jakości. Rzeczowa i prawdziwa reklama. Uczciwa polityka marketingowa wobec konkurencji. Uczciwa polityka kadrowa. Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych w celu osiągnięcia prywatnych korzyści. Szanowanie niezależności mediów. Zrównoważony rozwój.

19 Etyczne działanie firm w praktyce na podstawie gazet.

20 Z archiwum etycznego działania

21

22

23

24

25

26

27

28 Nieetyczne zachowania w biznesie !

29 Ujemne strony zachowań nieetycznych:
Konsumenci – w przypadku nieuczciwości dotyczącej ceny lub jakości produktów i usług konsumenci w przyszłości nie skorzystają z oferty firmy – zmniejszy się liczba klientów, przychody i zysk. Partnerzy handlowi – przy nie zrealizowaniu obietnic czy warunków umowy kontrahent zrezygnuje ze współpracy z niewiarygodną firmą – zwróci się do firm konkurencyjnych, obniżając pozycję rynkową poprzedniego partnera. Pracownik – w przypadku zachowań nieetycznych straci zaufanie do zakładu pracy, co może spowodować jego odejście z firmy Firmy konkurencyjne – w przypadku nieetycznego postępowania innego przedsiębiorstwa (nieuczciwa konkurencja) mogą: -wystąpić na drogę prawną, -wyeliminować taką firmę z rynku w porozumieniu z innymi firmami z branży.

30 Nieetyczne zachowania w sferze biznesu:
-zatruwanie środowiska naturalnego -nieuczciwa reklama -dumping – ustalanie cen towarów poniżej granicy opłacalności w celu wyeliminowania z rynku mniejszych firm -ukrywanie dochodów w celu niepłacenia podatków -„kreatywna księgowość” -oszukiwanie akcjonariuszy -oszukiwanie pracowników -dyskryminacja kobiet i mniejszości narodowych -zwalnianie pracowników bez wcześniejszego uprzedzenia -produkcja wyrobów niebezpiecznych -dbanie tylko o wyniki finansowe -lobbing (wpływanie przez przedsiębiorców na tworzenie prawa oraz decyzje władz centralnych i lokalnych) -sprzedawanie produktów o obniżonej jakości jako pełnowartościowych -fikcyjne obniżanie cen

31 Biznes kontra nieetyczne zachowanie
Reklama – jest właśnie tym rodzajem biznesu, gdzie nieetyczne działanie ma szansę bardzo mocno wpłynąć na negatywne skutki działań nawet najpotężniejszych i ustabilizowanych firm. Jedną z sytuacji w działaniach reklamowych, gdzie się zdaża zobaczyć nieetyczne zachowanie, – to jest zamiana produktów. Reklama określa cechy produktu, które są określone w umowie, lecz dostawca może dostarczyć do klienta inny produkt, przy tym różnice mogą być nieznaczące i niezauważalne, a koszty poniesione na ich produkcję mogą się bardzo mocno różnić. Czasami zamiana produktu może być bardzo potrzebną, lecz to powinno się odbyć tylko w przypadku jeśli klient zostanie o tym zawiadomiony. W takich przypadkach należy zapoznać się ze wszystkimi czynnikami, które są związane z zamianą produktu na inny, a także zmienić i przekształcić umowę współpracy. Niesumienne działania marketingowe mogą przejawić się w systemie opłaty. Tak, ma miejsce zbiór dodatkowych opłat za produkt już po tym, jak osiągnięty został sukces, czyli klient zgodził się podpisać umowę kupna-sprzedaży. Z punktu widzenia klienta zwrócenie się firmy do niego za dodatkowymi opłatami jest niestycznym zachowaniem, które może negatywnie wpłynąć na ich dalsze relację. Dla tego pełna cena, łącznie z opłatą dostawy, podatki i inne potrzebne opłaty, powinna zostać dokładnie i konkretnie przedstawiona klientowi pod czas zawarcia umowy o współpracę.

32 W procesie handlu, sprzedawca lub przedstawiciel handlowy czy agent mają obowiązek konkretnie przedstawić klientowi wszystkie plusy swoje produktu, określić jego potrzeby i postarać się zrealizować sprzedaż, lecz bardzo spokojnie i bez nacisków. Nie należy, również, negatywnie omawiać produktu konkurencji, ani wymyślać nierealne zalety dla swoich produktów. Należy prawidłowo określić zalety swoich produktów, nie wywierając nacisku na swoim kliencie, żeby nie sprowokować jego na negatywne wnioski i reakcję. Nacisk pod czas prezentacji może rozpatrywać się jako zachowanie niestyczne, w wyniku czego image firmy spadnie, a współpraca nie zostanie nawiązana. Jest jeszcze jedna bardzo ważna strona etyki w biznesie – jakość produktu. Czasami, konsumenci narzekają na niską jakość produktów. Przyczyna tego może być związana ze specjalnym mieszaniem jakościowych i nie jakościowych produktów, w celu zwiększenia ilości lub rozmiaru produktów. Przykładem może być dodawanie oleju samochodowego do spożywczego, co miało miejsce w historii światowego biznesu, w wyniku czego zmarło kilka osób. Zrobili to dla tego, że wartość oleju samochodowego jest o wiele mniejsza od wartości spożywczego i jego mieszanie przyniosło znaczące zyski. Specjalista ds. marketingu powinienem pilnować, żeby nie przedstawiać produkt w nieprawidłowym świetle, a także powinien nie dopuszczać działań, które mogą być odebrane jako takie, które nie odpowiadają normalnym praktykom współpracy biznesowej

33 Kłopoty firmy związane z nieetycznym zachowaniem
. Czasami związany z marketingiem problem etyczny nie jest tak widocznym jak w sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów spirytusowych. Rzecz idzie o nadmiernej zawartości w produktach spożywczych tłuszczów, innych substancji lub konserwantów, które są szkodliwe dla zdrowia. Zazwyczaj w danym przypadku oparciem dla producenta jest to, że konsumenci są ludźmi dorosłymi i samodzielnie mogą podjąć decyzję o spożyciu go, po tym jak uzyskają informację o produkcie. Niestycznym jest również zbytni nacisk na konsumenta, które może wywierać sprzedawca lub agent handlowy w celu zmuszenia go do zakupu produktu. Skutkiem takich działań jest to, że klient nie kupuje zaproponowanego produktu i przestaje ufać takiej firmie. Zazwyczaj, on zawiadamia zarząd takiej firmy o tym, że ze strony ich przedstawiciela był na nim wywierany nacisk. Wśród wielu innych problemów, które powstają w firmie wskutek działań nieetycznych, istnieje jeszcze jeden problem etyczny, związany z marketingiem.

34 Na zachodzie wszystkie przedmioty, od samochodów i aż do lodów, które są sprzedawane i reklamowane z wykorzystaniem motywów seksualnych, na przykład z wykorzystaniem zdjęć pół nagich pięknych kobiet na plakatach, kalendarzach, w gazetach, a nawet w reklamie w telewizji. W określonych sferach społeczeństwa powoduje to protest i chęć sprowadzenia zakazów na takiego rodzaju reklamę. Dla tego, specjaliści ds. marketingu muszą dokładnie zastanawiać się nad programem reklamowym swojej firmy, żeby uniknąć kłopotów w moralno-etycznym kontekście. Dla tego żeby handel był prawidłowo dokonywany, a także bez zakłamania, bardzo ważne, żeby współpracownicy ds. marketingu zawsze działali pilnując żeby nie naruszyć norm etycznych i moralnych zasad. Również należy w szacunkiem podchodzić do klientów, niezależnie od ich pochodzenia, rasowych odmienności czy wyznania religijnego. Sukces gwarantowany jeśli działać zgodnie z hasłem: „Szczerość – najlepszą polityką!” Czyli dla dobrych relacji pomiędzy firmą a klientami, a także pomiędzy całą drużyną działającą na rzecz wspólnego osiągnięcia celów muszą być przestrzegane najzwyklejsze zasady postępowania wobec innych. A dokładniej, to rzecz idzie o uczciwość, przede wszystkim, jak również elementy troski wobec osób z którymi mamy jakieś relację. A tu można również liczyć i konkurencję, ponieważ nie jest ona wrogiem, a tylko grupą takich samych ludzi, którzy pragną zarabiać i utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy w ten branży, a także walczyć o życie na rynku

35 Prezentacje opracowali : uczniowie z II LO w Stargardzie Szczecińskim 97_40 _P_G1
oraz grupa 97_75_P_G1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

36 Pozdrawiamy  Wszystkie grupy !!!!!!


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE MGP Nazwa szkół: II LO w Stargardzie Szczecińskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google