Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Sulechów i ZSP Kościan ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Sulechów i ZSP Kościan ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Sulechów i ZSP Kościan ID grupy:
97/55_P_G1 , 97/45_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: ETYCZNA FIRMA Semestr/rok szkolny: Sem. 4 rok szkolny 2011/2012

3 Pojęcie etyki Etyka jedna z dziedzin filozofii, ukazująca różnice pomiędzy dobrem a złem. Słowo to wywodzi się z greckiego "ethos" i oznaczało "zwyczaj", "obyczaj". Pierwszy użył go Arystoteles podczas prowadzenia badań nad życiem i zachowaniem człowieka. Etyka traktowana była jako nauka o naturze człowieka, jego działaniach i motywach jego zachowań.

4 Etyka w biznesie Etyka w biznesie zajmuje się oceną oraz stworzeniem standardów moralnych, potrzebnych w konkretnej dziedzinie gospodarczej. Ma ona dosyć długą historię i jest specyficzną odmianą aspektu badawczego etyki. Koncentruje się na działaniu człowieka w sferze biznesowej, nie zajmując się pozostałymi sferami jego życia.

5 Etyka w biznesie Etyka w biznesie posługuje się następującymi pojęciami: sprawiedliwość, uczciwość, prawda, słuszność.

6 Sprawiedliwość – "uczciwe, prawe postępowanie"
Sprawiedliwość – "uczciwe, prawe postępowanie". Jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych, oznaczające cechę przypisywaną jednostkom (osoba sprawiedliwa), działaniom (sprawiedliwe postępowanie) czy instytucjom społecznym (sprawiedliwe prawa, sprawiedliwy ustrój, sprawiedliwy wyrok), wiązaną najczęściej z odpowiednim rozdziałem dóbr lub bezstronnością. Uczciwość, zachowywanie uznanych norm moralnych, rzetelność w ich spełnianiu, prawość; określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

7 Słuszność – zgodność z jakimiś wzorcami.
Prawda – cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca. Słuszność – zgodność z jakimiś wzorcami. Człowiek mądry broni swej słuszności spokojnie i bez gniewu. Gdy głupiec ma słuszność, broni jej wrzaskiem, gdy jej nie ma – sypie obelgami. Jednym z fałszywych mitów jest powtarzane bezmyślnie przekonanie, że słuszne jest to, co uznaje większość. Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. Liczba jednostek opowiadających się za jakimś twierdzeniem nie decyduje o jego słuszności.

8 Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje etyki ogólnej, które wyznaczają różne nurty etyki biznesu.
Po pierwsze etyka deontologiczna, inaczej etyka obowiązku cnót. Dlatego właśnie w etyce biznesu rozpatrujemy moralność ludzi z punktu widzenia obowiązku, w formie rozkazów i nakazów. Za podstawę postępowania etycznego i jego uzasadnienia przyjmuje się rozkazy i nakazy, jako podstawowe formy regulowania dążeń ludzkich. Zatem bycie moralnym w biznesie polega na tym, że przestrzegamy podstawowych zasad zawodu przez nas wykonywanego, np. przemysłowca cechuje pracowitość, oszczędność, wytrwałość itp.

9 Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje etyki ogólnej, które wyznaczają różne nurty etyki biznesu.
Drugim nurtem etyki ogólnej, który znacząco wpływa na etykę biznesu jest etyka aksjologiczna, czyli etyka wartości interesów. Akceptowane są tutaj koncepcje powołania człowieka do samorealizacji, autokracji, realizowania się w wybranym przez siebie zawodzie. Jest to etyka zorientowana na skuteczne osiągnięcia celów i optymalizacji działalności.

10 Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje etyki ogólnej, które wyznaczają różne nurty etyki biznesu.
Trzeci nurt to etyka odpowiedzialności i sumienia. Jest ona uzupełnieniem dwóch pierwszych rodzajów etyki. Jest ona nastawiona na wartości osobowe opierające się na doświadczeniach, cudzej i własnej godności oraz na surowych stosunkach do każdego partnera jako człowieka i do pracy jako relacji międzyludzkich

11 Cele etyki biznesu rozważa zagadnienie ponoszenia odpowiedzialności moralnej przez przedsiębiorstwa oraz przez jednostki w nich działające, ukróca działania niepożądane w organizacjach, jest fundamentem relacji między biznesowych, rozpatruje problem odpowiedzialności pracowniczej i korporacyjnej,

12 CO SKŁADA SIĘ NA PROGRAM ETYCZNY FIRMY?
wskazanie wartości wspólnych sformułowanie wizji i misji firmy określenie standardów etycznych i zawodowych opracowanie kodeksu etycznego opracowanie podręcznika standardów zawodowych opracowanie programu kształcenia etycznego utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki promowanie zachowania etycznego monitorowanie przestrzegania norm etycznych oraz standardów zawodowych utworzenie etycznej infolinii okresowe przeprowadzanie audytu etycznego

13 ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA FIRMA - KONSUMENT
Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. Będzie oferowało produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich braku, przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa. Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów. Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.

14 ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA FIRMA - KONSUMENT
Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo będzie zapewniać wysoki standard usług serwisowych. Pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

15 Przedsiębiorstwo nie powinno:
świadomie podawać niepełnych informacji, wprowadzać w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów, świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów, unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji w przedsięwzięciach reklamowych, pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.

16 Firma powinna: Kształtować świadomość społeczną w zakresie etycznego prowadzenia biznesu. Budować relacje społeczne oparte na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Dokładać wszelkich starań, aby zadbać o środowisko, planując własną działalność gospodarczą. Zwiększać inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Przyczyniać się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju. Publikować tylko kompletne, rzeczowe, prawdziwe, zrozumiałe, odnoszące się do aktualnych wydarzeń, informacje dotyczące firmy. Szanować zawodową niezależność dziennikarzy i mediów. Uczciwość i rzetelność - TAK! Kłamstwa i manipulacje - NIE! 

17 Etyczna firma a opinia publiczna:
Stosowanie w praktyce zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, nawet bez konieczności ponoszenia kosztów, przynosi długoterminowe korzyści, pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku i reputacji firmy, niezbędnych w umocnieniu jej pozycji rynkowej.

18 Etyczna firma a inna firma:
prowadzenie polityki marketingowej tak aby nie umniejszać przy tym innym firmom (konkurencyjnym) prowadzenie polityki zgodnej z aktami prawnymi (do spraw konkurencji) zakaz tworzenia filmów, reklam, dokumentów, raportów czy dokumentów prasowych zestawiających swój produkt z innym (realnym i konkurencyjnym) produktem zakaz jakiegokolwiek publicznego oczerniania innych firm

19 Działania nieetyczne Działania etyczne
Wyróżnienie swojego produktu spośród innych (np. poprzez jego ulepszenie, zaoferowanie dodatkowych usług towarzyszących) Tworzenie powiązań z klientami (wykorzystywanie przyjaźni i znajomości lub nawet poprzez dywersyfikację pionową, czyli pozyskiwanie udziałów w firmie klienta) Tworzenie nowych, nietypowych kanałów dystrybucji Formułowanie fałszywych, negatywnych opinii na temat innych firm Oferowanie produktów po niższej cenie poprzez rezygnację z części marży lub obniżanie kosztów produkcji Silna perswazja Stosowanie tzw „head huntingu”, czyli „polowania” na dobrych pracowników (realizowane często poprzez podkupywanie pracowników innym firmom)

20 Etyczna firma a pracownik
Przestrzeganie prawa do stosownego, odpowiednio wysokiego ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za wykonaną pracę Prawo do zatrudnienia w warunkach bezpiecznych, higienicznych i godnych Możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy Prawo do płatnego urlopu, do ustawowo wolnych od pracy dni oraz do innych, określonych odrębnymi przepisami, możliwości wzięcia dnia wolnego. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków Sprawiedliwe i konsekwentne ocenianie pracownika Obowiązek skutecznego przeciwdziałania lobbingu w miejscu pracy . Możliwość dostępu dla każdego pracownika do regulaminu oraz tekstów obowiązujących w danym miejscu pracy

21 Działania wobec pracowników
nieetyczne etyczne mobbing dyskryminacja brak zrozumienia nieumiejętność pracy w grupie nieliczenie się ze zdaniem innych pyszałkowatość rywalizacja doskonała współpraca chęć niesienia pomocy wspólne rozwiązywanie problemów umiejętność pracy w grupie życzliwość, uprzejmość tolerancja

22 Etyczna firma a państwo
Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.

23 KODEKS ETYCZNY FIRMY Poszanowanie godności. Działanie zgodne z prawem.
Pełna i rzetelna informacja Oferowanie produktu i usług najwyższej jakości. Rzeczowa i prawdziwa reklama. Uczciwa polityka marketingowa wobec konkurencji. Uczciwa polityka kadrowa. Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych w celu osiągnięcia prywatnych korzyści. Szanowanie niezależności mediów. Zrównoważony rozwój.

24 Zachowania nieetyczne
Zatruwanie środowiska naturalnego. Nieuczciwa reklama. Dumping – ustalanie cen towarów poniżej granicy opłacalności w celu wyeliminowania z rynku mniejszych firm. Ukrywanie dochodów w celu niepłacenia podatków. „Kreatywna księgowość”. Oszukiwanie akcjonariuszy. Oszukiwanie pracowników;

25 Zachowania nieetyczne
Dyskryminacja kobiet i mniejszości narodowych Zwalnianie pracowników bez wcześniejszego uprzedzenia Produkcja wyrobów niebezpiecznych Dbanie tylko o wyniki finansowe lobbing (wpływanie przez przedsiębiorców na tworzenie prawa oraz decyzje władz centralnych i lokalnych sprzedawanie produktów o obniżonej jakości jako pełnowartościowych fikcyjne obniżanie cen

26 UJEMNE STRONY ZACHOWAŃ NIEETYCZNYCH
Partnerzy handlowi – przy nie zrealizowaniu obietnic czy warunków umowy kontrahent zrezygnuje ze współpracy z niewiarygodną firmą, może zwrócić się do firm konkurencyjnych Firmy konkurencyjne – w przypadku nieetycznego postępowania innego przedsiębiorstwa (nieuczciwa konkurencja) mogą: wystąpić na drogę prawną, wyeliminować taką firmę z rynku w porozumieniu z innymi firmami z branży. Pracownik – w przypadku zachowań nieetycznych straci zaufanie do zakładu pracy, co może spowodować jego odejście z firmy. Konsumenci – w przypadku nieuczciwości dotyczącej ceny lub jakości produktów i usług zmniejszy się liczba klientów, przychody i zysk

27 Ranking najbardziej etycznych firm 2011
Microsoft, eBay, H&M, Adidas i Pepsi znalazły się na liście najbardziej etycznych firm na świecie, którą co roku układa Ethisphere Institute. Wybrano 110 spółek, które m.in. przekazują najwięcej pieniędzy na cele charytatywne, a także dbają o wewnętrzne standardy i innowacyjne zarządzanie. W tym roku raport "Najbardziej etyczne firmy świata" wymienia 110 przedsiębiorstw z 3 tys. nominowanych. 36. z nich znalazło się w zestawieniu po raz pierwszy. Rekordowa liczba – bo aż 68 - pochodzi z USA.

28


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Sulechów i ZSP Kościan ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google