Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie ID grupy: 97/48_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Semestr/rok szkolny: zima 2011/2012

3 PLAN PREZENTACJI 1. Gospodarka Nakazowa – Charakterystyka Gospodarka Nakazowa – Charakterystyka 2. Transformacja Systemowa po 1989 roku (Prywatyzacja. Formy Przekształceń ) Transformacja Systemowa po 1989 rokuFormy Przekształceń 3. Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych 4. Negatywne Skutki Transformacji Negatywne Skutki Transformacji 5. System Wolnorynkowy ( Rola Państwa System WolnorynkowyRola Państwa 6. Funkcje Państwa (Tradycyjne i Współczesne )Tradycyjne Współczesne 7. Formy interwencjonizmu państwowego Formy interwencjonizmu państwowego 8. Cechy Przedsiębiorstwa (Definicja Przedsiębiorstwa ) Cechy Przedsiębiorstwa Definicja Przedsiębiorstwa 9. Otoczenie Przedsiębiorstwa (Mikro i Makro otoczenie) Otoczenie Przedsiębiorstwa Mikro Makro 10. Analiza SWOT Analiza SWOT 11. Etapy zakładania działalności gospodarczej Etapy zakładania działalności gospodarczej 12. Formy Organizacjo-Prawne Przedsiębiorstw Formy Organizacjo-Prawne Przedsiębiorstw

4 PLAN PREZENTACJI 13. Finanse Przedsiębiorstwa Finanse Przedsiębiorstwa 14. Biznes Plan ( Elementy Biznesplanu ) Biznes PlanElementy Biznesplanu 15. Segmentacja Rynków (Przykładowe kryteria segmentacji rynków towarów przemysłowych i konsumpcyjnych) Segmentacja Rynkówprzemysłowych konsumpcyjnych 16. Dystrybucja ( Funkcje i Rodzaje ) Dystrybucja Funkcje Rodzaje 17. Misja funkcje i cele Przedsiębiorstwa Misjafunkcje cele 18. Badania i Rozwój (Badania Rynku) Badania i Rozwój Badania Rynku 19. Współczynnik elastyczności dochodowej popytu Współczynnik elastyczności dochodowej popytu 20. Metoda finalnego zastosowania produktu Metoda finalnego zastosowania produktu 21. Cykl życia produktu Cykl życia produktu 22. Wybór strategii działania Wybór strategii działania 23. Wizerunek (Formy pracy nad Wizerunkiem) WizerunekFormy pracy nad Wizerunkiem 24. Tendencje gospodarcze Tendencje gospodarcze

5 PLAN PREZENTACJI 25. Public relations Public relations 26. Public relations - działania nastawione na wizerunek Public relations - działania nastawione na wizerunek 27. Public relations - kształtowanie kultury organizacyjnej firmy Public relations - kształtowanie kultury organizacyjnej firmy 28. Działania skierowane na zewnątrz przedsiębiorstwa Działania skierowane na zewnątrz przedsiębiorstwa 29. Element Identyfikacji firmy – Marka Element Identyfikacji firmy – Marka 30. Konflikty w przedsiębiorstwie (Uwarunkowania i źródła) Konflikty w przedsiębiorstwieUwarunkowania źródła 31. Menedżer (cechy i style kierowania) Menedżer cechy style kierowania 32. Bibliografia Bibliografia

6 System gospodarczy jest kwestią podejmowania przez firmy i zakłady zróżnicowanego rodzaju decyzji. Charakteryzowane są poprzez pojęcie decyzji gospodarczych lub także społeczno-gospodarczych, które można odmiennie klasyfikować. System gospodarczy- to system zarządzania gospodarką, z charakterystycznymi typami instytucji i mechanizmów regulacyjnych.

7 GOSPODARKA NAKAZOWA-CHARAKTERYSTYKA prywatna przedsiębiorczość była zakazana, co wraz z przeprowadzoną w początkowych latach nacjonalizacją doprowadziło do monopolu sektora państwowego; przedsiębiorstwa państwowe podlegały centralnemu planowaniu, które dotyczyło produkcji, reglamentacji środków produkcji i walut obcych, cen i handlu zagranicznego; zakres aktywów finansowych dostępnych dla przedsiębiorstw i ludności był skrajnie ograniczony, ponieważ rynkowy system finansowy nie mógł istnieć obok centralnego planowania;

8 GOSPODARKA NAKAZOWA-CHARAKTERYSTYKA tworzenie i funkcjonowanie wszelkich pozagospodarczych organizacji było poddane ostrej kontroli, tj. społeczeństwo obywatelskie było tłumione, a polityczna opozycja - zakazana; podróże zagraniczne były ograniczone; media podlegały cenzurze, bezpośredniej kontroli partii i polityce personalnej - mass media w znacznym stopniu były instrumentem socjalistycznej propagandy

9 TRANSFORMACJA SYSTEMOWA PO 1989 ROKU 1. Demontaż instytucji i mechanizmów systemu realnego socjalizmu i jego odmian hybrydowych. 2. Tworzenie warunków i instytucji umożliwiających odbudowę regulacji rynkowej. 3. Przekształcenia własnościowe. 4. PLAN BALCEROWICZA - przywracanie równowagi rynkowej, - energiczna walka z inflacją, - otwarcie gospodarki na otoczenie.

10 PRYWATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI W lipcu 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

11 FORMY PRZEKSZTAŁCEŃ -prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), -program powszechnej prywatyzacji, -program komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, -program: Stabilizacja, Restrukturyzacja Prywatyzacja, (uzupełnienie prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej). -prywatyzacja założycielska, -reprywatyzacja.

12 PRYWATYZACJA 1. komercjalizacja, 2. prywatyzacja bezpośrednia, 3. likwidacja przedsiębiorstw państwowej gospodarki rolnej.

13 EFEKTY PRYWATYZACJI W latach 1990 – 1993 sprywatyzowano 2566 przedsiębiorstw (w tym 1079 zostało zlikwidowanych – 42%) 1994 – 1997 sprywatyzowano 1792 przedsiębiorstw państwowych - prywatyzacja bezpośrednia – 37,5% - likwidacja – 25,7%

14 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obrót akcjami sprywatyzowanych w pełni przedsiębiorstw umożliwiło powstanie Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsza jej sesja odbyła się 12 kwietnia 1991 r. Notowano na niej akcje 5 spółek; łączny obrót odpowiadał kwocie 2000 dol. W grudniu 2004 r. na rynku urzędowym i nieurzędowym notowano akcje 230 spółek, w tym 5 zagranicznych; średnie obroty na sesji wynosiły 430 mln zł. Do dziś jest jedna z form pozyskiwania kapitału niezbędnego na nowe inwestycje

15 NEGATYWNE SKUTKI TRANSFORMACJI -obniżenie rozmiarów produkcji i zatrudnienia (1990-1992), -utrzymywana zbyt długo wysoka inflacja -bezrobocie, -marginalizacja wielkich grup społecznych, -głębokie podziały społeczne, -rozszerzanie się obszarów ubóstwa.

16 W Polsce funkcjonuje system wolnorynkowy

17 SYSTEM WOLNORYNKOWY Występuje, gdy państwo ogranicza swoją aktywność do określania ładu i porządku prawnego. Procesami gospodarczymi rządzi niewidzialna ręka rynku. Najważniejszym elementem rynku jest konkurencja wśród jego uczestników. Eliminuje ona z rynku słabsze firmy. Nie ma barier, by wejść na rynek. Swobodnie kształtujące się na rynku ceny, na które żaden uczestnik nie ma znaczącego wpływu, stanowią jedyny instrument informujący o tym, jakie zmiany zachodzą w gospodarce. Producenci, zainteresowani maksymalizacją zysku, dążą do zaspokojenia w jak największym stopniu potrzeb konsumentów - takie działanie wyzwala innowacyjność - to w konsekwencji doprowadza do rozwoju gospodarczego.

18 SYSTEM WOLNORYNKOWY Zalety: Racjonalne i efektywne wykorzystanie czynników wytwórczych Duża innowacyjność gospodarki Duża elastyczność gospodarki Wady: Rozwarstwienie dochodów uczestników rynku Produkcja dóbr najbardziej opłacalnych, a społecznie niepożądanych Nadmierne zanieczyszczenie środowiska naturalnego

19 ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Rok 1989 uznaje się za koniec gospodarki centralnie planowanej, która działała w oparciu o sprawiedliwy system podziału dóbr ekonomicznych i usług. Okazało się, że nie można było dłużej podtrzymywać podstawowych instytucji tej gospodarki, takich jak państwowa własność, centralne planowanie, administracyjne zarządzanie czy lekkie ograniczenia budżetowe. Niezbędna stała się reforma systemowa wprowadzająca radykalne zmiany instytucjonalne umożliwiające rozwój wolnej przedsiębiorczości i wolnego rynku.

20 Głębokie reformy systemowe wymagały opracowania i wdrożenia nowych zasad działania gospodarki. Konieczne było min: -opracowanie nowych regulacji prawnych, gwarantujących - swobody podejmowania działalności gospodarczej oraz wolności umów, -zniesienie subwencji i dotacji, -uwolnienie cen i otwarcie gospodarki, -rozpoczęcie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

21 Początek reform w gospodarce to rozpad dotychczasowych mechanizmów regulacji, utrzymujących scentralizowany porządek, to punkt krytyczny w ewolucji procesu gospodarczego. Upadek starego systemu zapoczątkował tworzenie nowego – gospodarki rynkowej.

22 TRADYCYJNE FUNKCJE PAŃSTWA określenie i ochrona praw własności zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego utrzymanie wymiaru sprawiedliwości kształtowanie i utrzymywanie systemu oświaty, kształtowanie systemu pieniężnego

23 WSPÓŁCZESNE FUNKCJE PAŃSTWA stabilizowanie gospodarki, ochrona środowiska naturalnego w ujęciu krajowym i regionalnym, zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, działania na rzecz ochrony konsumentów, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, regulowanie warunków pracy i ochrona pracowników, kształtowanie systemu ochrony zdrowia, kształtowanie systemu zabezpieczenia społecznego

24 FORMY INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO I JEGO WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Inwestycje państwowe to podejmowanie przez państwo działań pobudzających koniunkturę i zmniejszanie bezrobocia, na przykład budowa autostrad, organizacja robót publicznych, dotacje lub subwencje, to wypłacane przez rząd dotacje finansowe dla firm i osób prawnych, dotyczą one nierentownych przedsiębiorstw lub całej gałęzi przemysłu lub produkcji rolnej czy eksporterów. Stosowanie dotacji jest sprzeczne z zasadą konkurencji, gdyż daje uprzywilejowaną pozycję przedsiębiorstwom wspomaganym dotacjami przez państwo, a takie pomaganie obciąża budżet państwa, z kolei dotacje przyznawane są kosztem innych wydatków budżetowych.

25 …W niektórych sytuacjach państwo decyduje się upaństwowić przedsiębiorstwo,co powoduje, że cały ciężar jego utrzymania spada na nich. Regulacja cen stosowana jest głównie dla ustalania cen minimalnych, skupu produktów rolnych, co utrzymuje konkurencyjność produkcji krajowej oraz stabilizuje dochody gospodarstw domowych. Protekcjonizm polega na ochronie rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną. Cel ten osiąga się organizując import i pobudzając eksport towarów i usług. Narzędzia protekcjonizmu to cła ochronne na określone produkty, ograniczenia ilościowe, czyli kontyngenty, całkowity zakaz importu wybranych produktowi usług czyli embargo.

26 …Typowe środki ograniczające import,a wprowadzane przez państwo, wysokie normy jakości dla sprowadzanych z zagranicy towarów i usług. Stosowanie złożonych procedur odpraw celnych. Wspieranie eksportu polega na dotowaniu przez państwo produkcji eksportowej, stosowaniu ulg podatkowych dla eksporterów, na przykład zwolnienie z podatku VAT. Można również nakazać instytucjom państwowym korzystania wyłącznie z produktów pochodzenia krajowego, to jest samochody służbowe, sprzęt komputerowy, meble biurowe i tym podobne. Zalety protekcjonizmu: pobudza koniunkturę, zwiększa zatrudnienie, poprawia bilans handlowy, podnosi ceny towarów i usług pochodzenia krajowego, ogranicza dostęp do produktów i usług pochodzenia zagranicznego.

27 CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Przedsiębiorczość – rozumiana jako wola i zdolność do działań zmierzających do osiągnięcia korzystnych dla przedsiębiorstwa wyników ekonomicznych; 2. Samodzielność decyzji gospodarczych – interpretowana jako stan, w którym nik z zewnątrz nie może wydawać poleceń dotyczących jego działalności za wyjątkiem przypadków jednoznacznie określonych w obowiązującym prawie;

28 3.Samofinansowanie – czyli pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstw z przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży wytwarzanych produktów lub świadczonych usług; 4. Racjonalność działań – to jest dążenie do osiągnięcia w określonych warunkach korzystnego wyniku finansowego.

29 DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo, jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, w szczególności: Firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo; Księgi handlowe; Nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały;

30 Patenty i wzory użytkowe; Zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; Prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo.

31 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Otoczeniem przedsiębiorstwa można nazwać wszystkie czynniki jakie wpływają na podejmowanie decyzji przez firmy

32

33 MAKROOTOCZENIE -to zjawiska, które wpływają na przedsiębiorstwo a ono nie może ich zmienić -otoczenie ekonomiczne -otoczenie polityczne i prawne -otoczenie społeczne -otoczenie demograficzne -otoczenie technologiczne -otoczenie międzynarodowe

34 MIKROOTOCZENIE -tworzą podmioty, które wpływają na przedsiębiorstwo ale przedsiębiorstwo może na nie oddziaływać -klienci -dostawcy -konkurenci istniejący -konkurenci potencjalni -producenci substytutów -instytucje finansowe

35 ANALIZA SWOT pozwala na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój firmy rozważa się tutaj zarówno otoczenie bliższe oraz otoczenie dalsze (w otoczeniu bliższym 5 sił konkurencji Portera, a w otoczeniu dalszym trendy ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, prawne, kulturowe itp.) analiza zasobów ma doprowadzić do wygenerowania mocnych punktów przedsiębiorstwa oraz wskazania jego słabych stron. Mocne punkty mogą oznaczać; iż należy je nadal rozwijać i doskonalić, słabe zaś eliminować, bądź zreorganizować.

36 analizę zasobów firmy zwykle prowadzi się równolegle z analizą zasobów najgroźniejszych konkurentów, w celu wskazania różnic między słabymi a mocnymi stronami rywalizujących firm Z jednej strony analizuje się zasoby, a z drugiej wpływ otocznia. Porównanie mocnych i słabych stron ma na celu szukanie potencjalnej przewagi strategicznej.

37

38 ETAPY ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Miasta i Gminy Goleniów Plac Lotników 1) II. Uzyskanie numeru statystycznego REGON (Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie) III. Wyrobienie pieczątki firmowej IV. Założenie firmowego konta bankowego V. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym (US w Goleniowie Plac Lotników 1) VI. Zgłoszenie do ZUS (ZUS Szczecin)

39 VII. Zawiadomienie innych instytucji, w zależności od potrzeb - Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, - Państwowa Inspekcja Pracy, - Państwowa Inspekcja Handlowa, - Komenda Straży Pożarnej, - Inspektorat Ochrony Środowiska, - Inspektor Nadzoru Budowlanego,

40 - Zakład Gazowniczy, - Zakład Energetyczny, - Wodociągi i Kanalizacja, - Telekomunikacja, - Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

41 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW

42 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYCHODY – KOSZTY = ZYSK lub STRATA Koszty całkowite = koszty stałe + koszty zmienne Koszty stałe to wydatki, których wysokość jest niezależna od skali sprzedaży (produkcji) Koszty zmienne zmieniają się wraz ze zmianą wielkości sprzedaży (produkcji)

43 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA DOCHODOWOŚĆ PRODUKTU = CENA – KOSZTY ZMIENNE PRÓG RENTOWNOŚCI = Koszty stałe / dochodowość produktu

44 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA odzwierciedla majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania Na strukturę bilansu składają się AKTYWA i PASYWA AKTYWA to stan posiadania przedsiębiorstwa (majątek), dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe PASYWA pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, dzielą się na kapitał własny i kapitał obcy

45

46 BIZNES PLAN Podjęcie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania. Właściwie opracowany biznesplan wyznaczy cele firmy i określi sposób ich realizacji, a także ułatwi jej funkcjonowanie na rynku. Biznesplan jest pomocny przy rozpoczęciu działalności, jej sfinansowaniu a także w zarządzaniu firmą.

47 Biznesplan- to plan gospodarczy firmy, przedstawiający koncepcję jej rozwoju oraz wynik końcowy; to realistyczna ocena firmy i jej potencjału ujawnia słabe i mocne strony pomysłu, sprawdza jego realność, ułatwia przedsiębiorcy osiągnąć wyznaczony cel jest niezbędny w przypadku wystąpienia o kredyt lub pożyczkę na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej. Żaden bank ani inna poważna instytucja finansowa nie udzieli pożyczki ani kredytu bez konkretnego planu działania i jego kosztów. Podstawą udzielenia kredytu czy pożyczki jest pewność pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie przyniesie zysk

48 ELEMENTY BIZNESPLANU -streszczenie, -opis produktu lub usługi, cel firmy, -zespół zarządzający, -rynek i konkurencja, -plan marketingowy, -system biznesowy i organizacja, -harmonogram realizacji, -możliwości i zagrożenia, -plany finansowe i finansowanie.

49 SEGMENTACJA RYNKU Celem segmentacji jest określenie konkretnej grupy klientów, do których adresowany będzie dany produkt.

50 PRZYKŁADOWE KRYTERIA SEGMENTACJI KLIENTÓW DLA RYNKÓW TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH -miejsce zamieszkania: kraj, miasto/wieś, -dane demograficzne: gęstość zaludnienia, wiek, płeć, zawód, wykształcenie, stan cywilny; -zachowanie: częstotliwość używania produktu, sposób zakupu, wykorzystanie; -zamożność: miesięczne dochody i wydatki.

51 PRZYKŁADOWE KRYTERIA SEGMENTACJI KLIENTÓW DLA RYNKÓW TOWARÓW PRZEMYSŁOWYCH dane demograficzne: wielkość firmy, branża, lokalizacja; działalność: stosowana technologia (np. cyfrowa, analogowa); sposób dokonywania zakupów: zakupy scentralizowane/zdecentralizowane, kryteria wyboru dostawców, zakupy na podstawie umów ramowych, bezpośrednio od dostawców; czynniki sytuacyjne: pilna potrzeba, wielkość zamówienia, częstotliwość zamówień.

52 DYSTRYBUCJA obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji.

53 FUNKCJE DYSTRYBUCJI Funkcja koordynacyjna – zmierza do zrównoważenia podaży z popytem. Polega na połączeniu oczekiwań nabywców i sprzedawców w taki sposób, aby nabywca miał możliwość zakupu potrzebnego produktu, a producent zrealizował cele swojej działalności.

54 FUNKCJE DYSTRYBUCJI Funkcja organizacyjna – jest związana z istniejącym produktem. Obejmuje wszystkie procesy, którym poddany jest produkt w celu dostosowania podaży i popytu.

55 RODZAJE DYSTRYBUCJI Intensywna – polega na oferowaniu produktu w jak największej liczbie punktów sprzedaży. Dotyczy produktów codziennego użytku, np. pieczywo, nabiał; Selektywna – występuje gdy określony produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie miejsc. Dotyczy towarów do których sprzedaży potrzebne są określone warunki, np. meble; Wyłączna – ma miejsce gdy na określonym terytorium sprzedaż jest prowadzona tylko przez jednego sprzedawcę, stosowana jest ona do tych produktów które są rzadko nabywane przez klientów, np. samochody.

56 MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA Misją przedsiębiorstwa określa się przedmiot aspiracji, czy trwałych dążeń przedsiębiorstwa, określony zwykle w akcie erekcyjnym lub w statucie jako zakresie jej społecznie pożądanej działalności (L. Krzyżanowski) Na kształtowanie się misji mają wpływ: Historia przedsiębiorstwa; Środowisko, w którym działa przedsiębiorstwo; Środki, jakimi dysponuje.

57 CELE PRZEDSIĘBIORSTWA Celem przedsiębiorstwa określa się przedmiotowo i podmiotowo przyszły pożądany stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa, możliwy i przewidziany do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się w przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. Strukturę celu można rozbudować za pomocą różnorodnych wskaźników bądź jednoznacznych dyrektyw.

58 FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA Funkcją określa się zbiór możliwych, zwykle powtarzalnych, typowych i sformalizowanych proceduralnie działań, wyodrębnionych ze względu na ich zawartość rodzaj oraz na ich zrelatywizowane do określonego celu lub jego części.

59 PRZEDMIOTOWE FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA

60 BADANIA I ROZWÓJ Badaniem określa się każdą pracę skierowaną na głębsze zrozumienie lub odkrywanie i wykorzystanie praw natury w służbie człowieka. W odniesieniu do przedsiębiorstwa badania obejmują różne obszary zagadnień mających istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz utrzymania się w biznesie i osiągnięcia jego celów.

61 BADANIA RYNKU Badania rynku - obejmują ogół czynności zmierzających do poznania roli zjawisk i procesów rynkowych, podaży i popytu, a także związków między nimi oraz genezy ich stanu obecnego i tendencji rozwoju. Metoda poziomu konsumpcji określa poziom konsumpcji wykorzystując standardowe lub szacowane wskaźniki i może być zastosowana przy prognozowaniu popytu dla konkretnego produktu konsumpcyjnego. Zakres, w jakim popyt reaguje na zmienny poziom dochodu mierzy się ekstrapolacją dochodową popytu.

62 WSPÓŁCZYNNIK ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU Q 2 – Q 1 Y p1 + Y p2 E y = ------------ - ------------- Y p2 – Y p1 Q 1 + Q 2 Ey – współczynnik elastyczności dochodowej popytu na produkt Q1 – wielkość popytu w roku podstawowym Q2 – popyt w kolejnych badanych latach Yp1 – dochód na głowę w roku bazowym Yp2 – dochód na głowę ludności w kolejnych latach obserwacji Ey>1 – popyt elastyczny Ey<1 popyt nie jest elastyczny

63 METODA FINALNEGO ZASTOSOWANIA PRODUKTU jest szczególnie przydatna do oceny zapotrzebowania na półprodukty. Polega ona na tym, że: Określa się wszystkie możliwe zastosowania produktu, włączając zastosowania w innych gałęziach przemysłu, bezpośrednią konsumpcję oraz eksport i import. Określa się lub szacuje współczynniki przepływów międzygałęziowych dla produktu i gałęzie, które wykorzystują dany produkt; możliwe jest wtedy określenie popytu na produkt (konsumpcja skorygowana o saldo handlu zagranicznego) na podstawie prognozowanych wielkości gałęzi zużywających dany produkt.

64 BADANIA PRODUKTU I TECHNOLOGII POWIĄZANE SĄ Z CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU I TECHNOLOGII. Typowa krzywa cyklu życia produktu jest krzywą cykliczną, zbliżoną do paraboli

65 CYKL ŻYCIA PRODUKTU 1.W fazie wprowadzenia na rynek występuje niewielka sprzedaż i prawie zerowy zysk. Produkt nie jest jeszcze dobrze znany na rynku, dlatego też sprzedaż rośnie powoli. Jego cena jest wysoka lecz brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych nakładów. Ważną rolę w tym etapie odgrywa promocja 2. W fazie wzrostu sprzedaż, jak i zysk rośnie bardzo szybko co wynika z akceptacji produktu przez konsumentów. Występuje konieczność zwiększenia ilości produktu na rynku oraz miejsc jego sprzedaży. Na skutek coraz silniejszej konkurencji powstaje potrzeba ulepszania produktu.

66 CYKL ŻYCIA PRODUKTU 3.W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży, które jest związane z nasyceniem rynku oraz z pojawieniem się na nim wielu innych produktów, zaspakajających te same potrzeby. Przychód osiąga swój najwyższy poziom, a w końcowej części fazy dojrzałości zaczyna spadać. 4. W fazie spadku sprzedaży (schyłek) następuje wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też sprzedaż posezonową ze znacznym obniżeniem cen.

67 WYBÓR STRATEGII DZIAŁANIA W zależności od pozycji konkurencyjnej i cyklu życia sektora firma powinna wybierać odpowiednie działania – strategie. Strategie te będą uzależnione od pozycji konkurencyjnej firmy, która może być: dominująca, silna, średnia, korzystna lub słaba. Wyróżnić można następujące strategie dla poszczególnych etapów cyklu życia: -strategia fazy wprowadzania -strategia fazy wzrostu -strategia fazy dojrzałości -strategia fazy schyłkowej

68 Cykl życia produktu sugeruje kierunek polityki przedsiębiorstwa w ramach poszczególnych faz: 1. Należy jak najszybciej przejść do fazy wprowadzenia do fazy wzrostu, aby zminimalizować straty; 2. Powinno dążyć się do maksymalnego wydłużenia fazy wzrostu, w której jest zapewnione zwiększenie się wielkości sprzedaży i zysków; 3. Powinno starać się wydłużyć fazy dojrzałości dopóki zyski nie zaczną gwałtownie spadać (chyba, że już wcześniej istnieje możliwość rozszerzenia sprzedaży i zwiększenia zysków poprzez zastąpienie produktu dojrzałego nowym).

69 WIZERUNEK- WYZNACZNIK POZYCJI KONKURENCYJNEJ FIRMY Zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku oraz zachodzące we współczesnej gospodarce przeobrażenia zmuszają przedsiębiorstwa do działań niekonwencjonalnych.

70 WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ Tożsamość przedsiębiorstwa-kompleksowy, własny obraz, jaki przedsiębiorstwo zamierza przekazać na rynek w procesie komunikacji Wizerunek przedsiębiorstwa-postrzegany odbiór przedsiębiorstwa, jego produktu i całej oferty – odbicie tożsamości przedsiębiorstwa w świadomości adresatów i odbiorców przekazu Elementy związane z wizerunkiem przedsiębiorstwa powiększają jego wartość rynkową Przedsiębiorstwa – jeżeli chcą aktywnie istnieć na rynku – muszą kreować i wykorzystywać swój pozytywny wizerunek

71 Kreowanie wizerunku zakłada istnienie jakiegoś otoczenia, w którym wizerunek ów powstaje

72 NAD WIZERUNKIEM FIRMY PRACUJĄ WSZYSTKIE ELEMENTY PROMOTION- MIX Reklama Promocja osobista Promocja dodatkowa Public relations

73 Wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw działaniami mającymi na celu stworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa można uzasadnić pojawiającymi się nowymi tendencjami ekonomicznymi

74 TENDENCJE GOSPODARCZE postępuje globalizacja produkcji dużej liczby wyrobów, homogenizacja wielu rodzajów popytu i wynikających z nich modeli konsumpcji rośnie liczba rynków silnie nasyconych podażą, determinowanych przez popyt konsumentów wyraźnemu skróceniu ulega średni cykl życia produktów i usług na wielu rynkach podstawowym czynnikiem decydującym o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo staje się jego zdolność do wprowadzania innowacji

75 INSTRUMENTY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

76 PUBLIC RELATIONS Jest to podstawowy instrument, który zmierza do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

77 PUBLIC RELATIONS DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WIZERUNEK Kreowanie reputacji firmy, jej ochrona i poprawa System identyfikacji wizualnej Uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze społecznym, charytatywnym Sponsoring Dbanie o wizerunek w sytuacjach kryzysowych Uczestnictwo w targach i organizowanie wystaw

78 PUBLIC RELATIONS KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY Komunikacja i współpraca z działami marketingowymi promocyjnymi oraz reklamowymi przedsiębiorstwa Komunikacja z pracownikami, tworzenie właściwej atmosfery w pracy (human relations)

79 DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ZEWNĄTRZ FIRMY Utrzymywanie kontaktów ze społecznością i władzami lokalnymi, szkołami, uczelniami wyższymi Utrzymywanie kontaktów z udziałowcami, akcjonariuszami, organizacjami finansowymi, itp.

80 MARKA ELEMENT IDENTYFIKACJI FIRMY Marka- nazwa, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, nadawana przez sprzedawcę lub grupę sprzedawców w celu identyfikacji dobra lub usługi oraz ich wyróżnienia na tle produktów konkurencyjnych.

81 KONFLIKTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Konflikty w miejscu pracy są szczególnymi przypadkami ogólniejszych zjawisk, jakimi są konflikty społeczne. Powstają one pomiędzy ludźmi współdziałającymi ze sobą przy realizacji różnych zadań produkcyjnych, usługowych itp. w obrębie fabryk, zakładów usługowych, przeróżnych urzędów oraz instytucji.

82 UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA KONFLIKTÓW -miejsce i charakter pracy, -właściwości społeczno-demograficzne załogi, organizacją pracy, -wyposażeniem technicznym zakładu i konkretnych stanowisk pracy, -systemem wynagrodzeniem oraz innych bodźców ekonomicznych jak pozaekonomicznych.

83 ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW źródłami konfliktów są rozmaite sprzeczności tkwiące w strukturze danego zakładu pracy i charakterystycznych dla niego warunków środowiskowych. Źródłami tymi będą sprzeczności tkwiące np. w wyposażeniu technicznym, w organizacji pracy, stosunkach międzyludzkich, jakie panują wśród załogi, systemie wynagrodzeń, a także w trudnościach kierownictwa przy ocenianiu pracowników z powodu braku dostatecznie zobiektywizowanych kryteriów oceny, zwłaszcza pozwalających na względnie ścisłe ustalenie rzeczywistego udziału danego człowieka w realizacji żądanej pracy.

84 MENEDŻER Menedżer-(prezes, dyrektor, kierownik, właściciel) to przede wszystkim osoba kierująca przedsiębiorstwem lub jego określonym działem, podejmująca decyzje na własne ryzyko. Menedżer-działa sprawnie i racjonalnie, dokonuje zmian usprawniających i doskonalących działania przedsiębiorstwa. Tworzy koncepcje postępowania i umiejętnie łączy je z działaniem prowadzącym do urzeczywistnienia celu.

85 CECHY MENEDŻERA · zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń · pracowitość, · silna wewnętrzna motywacja, solidność, uczciwość · duża wyobraźnia, · inteligencja, · zdolność przewidywania, · zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, · zdolność podejmowania szybkich decyzji i działań, · skoncentrowanie na działaniach i osiąganych rezultatach, · łatwość komunikowania się z ludźmi i umiejętność kontaktowania się z nimi, · umiejętność pokonywania trudności, · odwaga i energia, w tym gotowość do ryzyka, · duży realizm i sprawność

86 Dobrym menedżerem jest osoba, która potrafi nawet w niesprzyjających warunkach założyć przedsiębiorstwo i, wkładając maksymalny wysiłek, osiągnąć sukces. Menedżerowie, obok innych cech, powinni charakteryzować się takimi umiejętnościami, jak: · dostrzeganie potrzeb ludzkich, · pomysły na ich zaspokojenie, · tworzenie nowych potrzeb i nowych nabywców, a nawet nowych rynków.

87 STYLE KIEROWANIA preferencje odnośnie do stosowania stylu kierowania przez danego kierownika, warunkowane są zarówno przez cechy jego osobowości, jak i sytuacji, w której proces zarządzania się odbywa

88 STYLE KIEROWANIA Styl autokratyczny(restrykcyjny, dyrektywny)- zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Styl ten wiąże się często z określonymi cechami osobowości lidera grupy, czyli z tzw. osobowością autorytarną. Kierownik autokratyczny na ogół sam podejmuje decyzje za grupę jako całość i poszczególnych jej członków. Stosuje przy tym dużo kar, bez wyjaśniania motywów ich stosowania. Sam nie bierze udziału w pracach grupy, sprowadzając kontakt z nią tylko do formalnego dozorowania.

89 STYLE KIEROWANIA Styl liberalny- zakłada, że najważniejsi są zwolennicy lidera. Charakteryzuje się zupełną biernością lidera w stosunku do poczynań grupy, a więc jest zaprzeczeniem kierowania. Poza komentowaniem zachowań swoich podwładnych, lider liberalny nie korzysta ani z nagród ani z kar. Styl ten jest uważany za mało efektywny i nie jest akceptowany przez grupę jako całość, choć niektórym członkom grupy bardzo odpowiada. Charakterystyczny jest brak spontanicznego zainteresowania efektywnością funkcjonowania podwładnych.

90 STYLE KIEROWANIA Styl demokratyczny- zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy, zwłaszcza na etapie doboru najlepszych środków do realizacji celów grupowych. Lider wprawdzie przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia grupie. Bierze udział w wykonywaniu zadań wraz z członkami grupy. Wykorzystuje duży repertuar środków dyscyplinarnych, preferując przede wszystkim nagrody. Kary stosuje w ostateczności. Posiada zwykle w grupie także autorytet nieformalny.

91

92 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

93 http://oporek.republika.pl B. Winiarski (red), Polityka Gospodarcza, PWN, Warszawa 2008 http://darsa.pl http://ksiegowa.biz.pl http://biznesplany24.pl W.M. Grudzewski: Biznes plan - podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu firmą Ekonomika i Organizacja Zarządzania, nr 9, 1991 E. Filar: Biznes plan, Poltext, Warszawa 1996 http://pl.wikipedia.org Jan F. Terelak Psychologia Organizacji Zarządzania http://zpisdn-raciborz.pl http://sciaga.pl

94 Paweł Sankowski twoja-firma.pl R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWN, 1999 Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 Michał Pronobis, Polska w strefie euro, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008 Praca zbiorowa pod red. A. Sicińskiego Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecz w Polsce IFiS PAN, W-wa 1998 - H. Bohniarz, Więcej kultury,Newsweek Polska,2002, nr17, s.105 Transformacja polskiej gospodarki na tle innych krajów regionu. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 3.10.2008 r- prezentacja ppt: http://rsi.podkarpackie.pl http:// free.org.pl - wszystko o ekonomii


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google