Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Szczegółowa charakterystyka udzielanego wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL Dariusz Jaremek Lublin 24 marca 2009 r. 1

2 Dokumenty Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 15 września 2008 r. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z grudnia 2008 r. Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki z grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 2

3 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Sprawozdawczość PO KL realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego beneficjentów. Na poziomie projektu wniosek o płatność (w tym w szczególności załącznik nr 2) pełni m.in. funkcję sprawozdania z postępów w realizacji projektu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 3

4 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Wnioski o płatność składane przez beneficjentów są podstawą do sporządzenia sprawozdań okresowych (półrocze kalendarzowe), rocznych (rok kalendarzowy) oraz końcowych (po zakończeniu realizacji programu) przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący rolę Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Instytucji Pośredniczącej). Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 4

5 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Postęp rzeczowy PO KL mierzony jest w oparciu o wskaźniki realizacji celu głównego i celów strategicznych Programu oraz wskaźniki realizacji celów szczegółowych określonych w ramach Priorytetów. W sprawozdawczości PO KL występują wskaźniki produktu, rezultatu i wpływu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 5

6 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Wskaźniki produktu – są wyrażone w jednostkach fizycznych lub walutowych, np.: liczba osób objętych kontraktami socjalnymi. Proces ich pomiaru odbywa się na poziomie projektu, tzn. w ramach części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność, a następnie ich wartości są agregowane na wyższe poziomy wdrażania, tj. Działanie, Priorytet i Program. Wskaźniki produktu są podstawowymi wskaźnikami monitorowania projektu i są określane przez projektodawcę we wniosku aplikacyjnym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 6

7 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Wskaźniki rezultatu – odnoszą się do bezpośredniego efektu działań podejmowanych w ramach Programu (w krótkim okresie) wobec uczestników projektów, np.: odsetek pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje. Za ich pomiar odpowiadają Instytucje Pośredniczące II-ego stopnia, Instytucje Pośredniczące oraz beneficjenci systemowi. Mogą być wyrażone w: - jednostkach fizycznych – mierzone tak jak wskaźniki produktu, - wartościach procentowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 7

8 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Wskaźniki wpływu (oddziaływania) – mają charakter długookresowy, pokazują wpływ Programu w kontekście zmian społeczno-gospodarczych, np.: stopa bezrobocia długookresowego, wskaźnik zatrudnienia. Są one monitorowanie na poziomie celu głównego i celów strategicznych Programu. Za pomiar wskaźników oddziaływania odpowiada Instytucja Zarządzająca we współpracy ze wskazanymi w PO KL instytucjami. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 8

9 Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL
Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach PO KL Wskaźniki wpływu (oddziaływania) Niemniej jednak, projekt może w pewnym stopniu oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą na poziomie lokalnym. Projektodawca określa zatem wskaźniki wpływu we wniosku aplikacyjnym, pod warunkiem dostępności danych dot. danego wskaźnika na poziomie np. gminy lub powiatu. Przykładowo, jeśli dany projekt zakłada wsparcie znaczącej liczby osób długotrwale bezrobotnych z gminy x/ powiatu y, jako wskaźnik (wpływu) projektu, można zastosować np. stopę bezrobocia długookresowego w gminie x, pod warunkiem dostępności takich danych na poziomie gminy/ powiatu. Należy jednak podkreślić, że nie należy utożsamiać wskaźników wpływu określonych na poziomie PO KL, które dotyczą całego kraju ze wskaźnikami wpływu określanymi przez projektodawcę w ramach jego projektu (dotyczącymi np. gminy lub powiatu). Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 9

10 Poziomy sprawozdawczości 4.1 Projekt
Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Dodatkowo, umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta do przekazania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Nieprzekazanie danych przez beneficjenta może powodować odrzucenie wniosku o płatność na etapie oceny formalnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 10

11 Poziomy sprawozdawczości 4.1 Projekt
Informacje sprawozdawcze beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia – IP2 lub do Instytucji Pośredniczącej – IP (jeżeli zadania w ramach Działania nie zostały delegowane do IP2). Wniosek o płatność łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem zadań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. Przedstawiony we wniosku o płatność: postęp rzeczowy i postęp finansowy powinny ze sobą korespondować. Połączenie postępu rzeczowego z finansowym pozwala na rzetelne monitorowanie realizacji projektu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 11

12 Poziomy sprawozdawczości 4.1 Projekt
Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące: postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym, problemów i trudności w realizacji projektu (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych), prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe oraz zawiera informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Pozytywnie zweryfikowana część sprawozdawcza wniosku o płatność jest koniecznym warunkiem do zatwierdzenia dokumentu i zrealizowania płatności na rzecz Beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 12

13 Terminy sprawozdawczości
Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL sporządza i przekazuje do instytucji nadrzędnej wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą dotyczącą postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, co do zasady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz w przypadku wniosku o płatność końcową zgodnie z terminem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 13

14 Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Informacje podstawowe
Monitorowanie uczestników projektu: a) każdy uczestnik projektu może być wykazany jednokrotnie w ramach pojedynczego projektu. b) monitorowanie uczestników w podziale na płeć: Komisja Europejska zobowiązała Instytucję Zarządzającą PO KL do monitorowania stopnia osiągania wartości wskaźników w podziale na płeć (również gdy nie określono wartości docelowych wskaźników w podziale na kobiety i mężczyzn). Obowiązkiem projektodawcy, w odniesieniu do tzw. „wskaźników osobowych” (dotyczących osób), jest zatem monitorowanie wskaźników realizacji projektu w podziale na płeć. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 14

15 Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Informacje podstawowe
Monitorowanie wskaźników we wniosku o płatność : W odniesieniu do sprawozdawczości projektu przyjętego do realizacji, projektodawca ma obowiązek monitorowania wskaźników, które określił we wniosku aplikacyjnym, w ramach części sprawozdawczej wniosku o płatność (załącznik nr 2 do wniosku). Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach załącznika nr 2 należy monitorować wszystkie wskaźniki, których dotyczy projekt, nawet jeśli nie określono ich we wniosku o dofinansowanie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 15

16 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Tabela 1B. Przepływ uczestników projektu Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu). Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu. Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa (zwanej dalej deklaracją). Jeżeli uczestnik podpisze deklarację, ale nie dojdzie do rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia oferowanej w ramach projektu i nie zostaną poniesione wydatki w związku z jego uczestnictwem w projekcie, osobę należy wycofać z udziału w projekcie. Tym samym dane na temat takiego uczestnika nie będą wykazywane w ramach systemu sprawozdawczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 16

17 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Tabela 1B. Przepływ uczestników projektu W tabeli należy wskazać liczbę osób, które: rozpoczęły udział w projekcie w okresie rozliczeniowym – czyli liczbę osób, które podpisały deklarację przystąpienia do udziału w projekcie. Zalecane jest, aby podpisanie deklaracji miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu; powróciły do projektu (nowa kategoria)- czyli liczbę osób, które w przeszłości były objęte wsparciem w ramach projektu i zakończyły w nim udział/przerwały w nim udział (co zostało odnotowane w tabeli 1 w poprzednich wnioskach o płatność). O liczbę osób, które powróciły do projektu należy odpowiednio pomniejszyć wartość Mp w kolumnach dot. osób, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 17

18 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 1B. Przepływ uczestników projektu zakończyły udział w projekcie w okresie rozliczeniowym – czyli liczbę osób, które programowo zakończyły uczestnictwo w formie/formach wsparcia realizowanej/ realizowanych w ramach projektu, zgodnie ze ścieżką udziału określoną dla nich w projekcie; w przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką; przerwały udział w projekcie w okresie rozliczeniowym – czyli liczbę osób, które nie ukończyły formy wsparcia realizowanej w ramach projektu zgodnie z określonym dla nich programem oraz odstąpiły od dalszego uczestnictwa w projekcie; kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego – czyli liczbę osób, które nie zakończyły i nie przerwały udziału w projekcie w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie planują kontynuowanie udziału w projekcie w następnym okresie rozliczeniowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 18

19 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 1B. Przepływ uczestników projektu Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. W przypadku osób, które powracają do projektu, a wcześniej zostały już wykazane jako te, które zakończyły udział w projekcie (lub przerwały w nim udział), należy skorygować wartość Mp w kolumnie dot. osób, które zakończyły (zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa) /przerwały udział w projekcie i wykazać ww. uczestników projektu w jednej z dwóch kolumn: • dot. osób, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego (jeśli rzeczywiście biorą udział w formie wsparcia na koniec okresu rozliczeniowego) • dot. osób, które zakończyły udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym (należy wówczas zwrócić uwagę na wykazywanie ich tylko raz w wierszu Mp). Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 19

20 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL. Tabela 1B. Przepływ uczestników projektu W przypadku osób, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego, wartość Mr zawsze będzie równa wartości Mp. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku jego realizacji (Mp), powinna być równa sumie osób, którzy kontynuują, zakończyli oraz przerwali udział w projekcie od początku jego realizacji (Mp). Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 20

21 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie. Tabela 2 stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach tabeli 1 Przepływ uczestników projektu. Należy w niej uwzględnić każdą osobę, która rozpoczęła udział w projekcie. Jedna osoba może być wykazana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. Kategorie główne prezentowane w tabeli są rozłączne.  W wierszu „w tym osoby z terenów wiejskich” należy monitorować uczestników projektów zgodnie z definicją określoną przez Główny Urząd Statystyczny i przedstawioną w Podręczniku wskaźników PO KL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 21

22 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie. Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gmin miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. Monitorując liczbę osób z obszarów wiejskich, należy wykazać osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (zgodnie z miejscem zamieszkania). Dostęp do danych w przedmiotowym rejestrze możliwy jest ze strony internetowej GUS: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 22

23 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych i lata. Informacje uwzględniane w niniejszej tabeli stanowią uszczegółowienie informacji przedstawionych w tabeli 1 Przepływ uczestników projektu. W wierszu „Osoby młode lata” należy uwzględnić uczestników projektu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyli 24 lat. W wierszach „Osoby w wieku starszym lata” oraz „Pracownicy w wieku starszym lata” należy uwzględnić uczestników projektu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 55 lat i jednocześnie nie ukończyli 64 lat. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 23

24 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie. Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa. Zakres monitorowania poziomu wykształcenia uczestników projektów PO KL wynika z załącznika XXIII do rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i oparty jest o klasyfikację ISCED, tj. Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (International Standard Clasification of Education, w skrócie ISCED). Informacje uwzględniane w niniejszej tabeli stanowią uszczegółowienie informacji przedstawionych w tabeli 1 Przepływ uczestników projektu. Wykształcenie uczestników projektu należy określić w chwili rozpoczęcia ich udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji. . Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 24

25 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie. W ramach wiersza nr 1 „podstawowe, gimnazjalne i niższe” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych. W ramach wiersza nr 2 „ponadgimnazjalne” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. W ramach wiersza nr 3 „pomaturalne” należy wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych. W ramach wiersza nr 4 „wyższe” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora). W tym wierszu należy również wykazać osoby, które ukończyły studia podyplomowe. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 25

26 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie – nie dotyczy projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 26

27 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Osiągnięte wartości wskaźników Pomiar wskaźników jest dokonywany zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL , stanowiącym załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL W niniejszej tabeli należy monitorować wszystkie wskaźniki, które beneficjent określił we wniosku o dofinansowanie oraz wskaźniki określone dla Działania, w ramach którego realizowany jest projekt. Dotyczy to również sytuacji, w których Beneficjent nie określił we wniosku o dofinansowanie wartości docelowych dla wszystkich wskaźników przypisanych dla danego Działania. Jeśli dane dotyczące wskaźników w okresie składania wniosku o płatność nie są dostępne, należy pod tabelą zamieścić komentarz, w jakim terminie będą mogły zostać przedstawione. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 27

28 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Osiągnięte wartości wskaźników. Wartość docelowa wskaźnika - wartość określona we wniosku o dofinansowanie (jeżeli nie określono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej kolumnie tabeli należy wpisać "Nie określono", natomiast w kolumnie „stopień realizacji wskaźnika” - "Nie dotyczy"). W przypadku projektów systemowych OPS i PCPR wartość docelowa wskaźnika to wartość określona w ramach projektu uwzględniająca wartości docelowe z wszystkich rocznych wniosków o dofinansowanie. Ze względu na brak określenia w ramach projektu wartości docelowej wskaźnika z wartością docelową (2013 r.), wskazaną w akapicie pierwszym zasadę, należy stosować we wnioskach o płatność za rok 2009. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 28

29 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Rodzaje wskaźników. 1. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/ kobiet/ mężczyzn), w tym osoby z terenów wiejskich. Metodologia i sposób pomiaru: Wskaźnik mierzy liczbę osób będących klientami instytucji pomocy społecznej, którzy otrzymali wsparcie i zakończyli udział w projekcie realizowanym w ramach Priorytetu (ogółem oraz w podziale na płeć). W ramach ww. grupy osób należy wyszczególnić liczbę osób z terenów wiejskich (zgodnie z definicją GUS). Wiersz „w tym osoby z terenów wiejskich” należy uzupełnić w oparciu o adres zamieszkania zadeklarowany przez uczestnika projektu. Na poziomie projektu w ramach wskaźnika należy wykazać liczbę uczestników projektu będących klientami instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 29

30 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Rodzaje wskaźników. W przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. W ramach ww. wskaźnika nie należy uwzględniać osób, które przerwały udział w projekcie z własnej winy. Źródło danych: Dane własne beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 30

31 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Rodzaje wskaźników. 2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/ kobiet/ mężczyzn). Metodologia i sposób pomiaru: Wskaźnik mierzy liczbę osób będących klientami instytucji pomocy społecznej, które w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 zostały objęte kontraktami socjalnymi. W ramach wskaźnika należy wskazać liczbę osób, z którymi podpisano kontrakt socjalny realizowany w ramach projektu (dotyczy również kontraktów socjalnych podpisanych przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, ale realizowanych z wykorzystaniem środków EFS w ramach projektu). Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 31

32 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.
Tabela 6. Rodzaje wskaźników. Należy pamiętać, iż jedna osoba może być wykazana tylko jeden raz w ramach danego wskaźnika. Zatem w sytuacji, w której w ramach projektu z klientem pomocy społecznej zostanie podpisany kolejny kontrakt socjalny kontynuujący rozpoczęty program aktywizacyjny, osobę taką należy uznać za kontynuującą udział w projekcie. We wskaźniku należy uwzględnić również narzędzia będące odmianą kontraktu socjalnego (np. indywidualny program usamodzielnienia), zgodnie z zapisami Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu VII POKL 32

33 . Dziękuję za uwagę Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Okopowa 5, Lublin tel. (0-81) , fax Dziękuję za uwagę 33


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google