Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w projektach Priorytetu IX PO KL Rzeszów, 19 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w projektach Priorytetu IX PO KL Rzeszów, 19 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w projektach Priorytetu IX PO KL Rzeszów, 19 grudnia 2012 r.

2 OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY Podstawą przygotowania załącznika nr 2 są następujące dokumenty: Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (styczeń 2012 r.) Podręcznik wskaźników, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (styczeń 2012 r.) – Część dla Projektodawcy, Priorytet IX - str. 80 – 88 Instrukcja do wniosku o płatność – GWP Pomoc 2

3 OBOWIĄZUJĄCE TABELE ZAŁĄCZNIKA NR 2 W Priorytecie IX PO KL obowiązują następujące tabele załącznika nr 2: TAB. 1 – Przepływ uczestników projektu TAB. 2 – Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie TAB. 3 – Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata 3

4 TAB. 4 – Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie TAB. 5 – Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie TAB. 6 - Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu TAB. 7 – Osiągnięte wartości wskaźników 4 OBOWIĄZUJĄCE TABELE ZAŁĄCZNIKA NR 2

5 KOGO WYKAZUJEMY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 W TAB. 1-4 uwzględniamy wyłącznie osoby biorące udział w projekcie, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub ukończyły 12 rok życia UWAGA! Dla ułatwienia należy ujmować wszystkie osoby, które w momencie przystąpienia do projektu miały ukończone 12 lat 5

6 Bierzemy pod uwagę wyłącznie osoby, które zaczęły korzystać ze wsparcia w projekcie UWAGA! Osoby, które zgłosiły się, a nawet podpisały deklarację udziału w projekcie, ale nie wzięły udziału np. w pierwszych zajęciach - nie powinny być brane pod uwagę. Zalecane jest, aby podpisanie deklaracji miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu 6 KOGO WYKAZUJEMY W ZAŁĄCZNIKU NR 2

7 Jak określamy wiek uczestnika projektu: bierzemy pod uwagę dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia przewidzianej w projekcie jeżeli osoba przystępuje do udziału w projekcie w dniu swoich 12 urodzin należy ją wykazywać w TAB. 1-4 załącznika UWAGA! Jeżeli uczestnik projektu ukończy 12 lat w trakcie swojego udziału w projekcie nie jest on wykazywany w TAB. 1-4 załącznika 7 KOGO WYKAZUJEMY W ZAŁĄCZNIKU NR 2

8 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 Znaczenie symboli M – Mężczyźni, K – Kobiety Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu UWAGA! W pierwszym okresie rozliczeniowym Mr = Mp Wartość Mr w każdym okresie rozliczeniowym dotyczy wyłącznie osób rozpoczynających w danym okresie rozliczeniowym udział w projekcie 8

9 AKTYWACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 W GWP W zakładce Załączniki należy odznaczyć załącznik: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia W zakładce Postęp rzeczowy należy zaznaczyć : dotyczy wszystkich projektów, oprócz projektów badawczych lub promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób

10 10 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TABELA 1 Przepływ uczestników projektu

11 Liczba osób które: rozpoczęły udział w projekcie – tzn. osób, które w okresie rozliczeniowym rozpoczęły pierwszą formę wsparcia powróciły do projektu – tzn. osoby, które w przeszłości były objęte wsparciem w ramach projektu i zakończyły w nim udział/przerwały w nim udział (co zostało odnotowane w tabeli 1 w poprzednich wnioskach o płatność) 11 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

12 zakończyły udział w projekcie – tzn. osób, które programowo zakończyły uczestnictwo w formie/formach wsparcia realizowanej/ realizowanych w ramach projektu, zgodnie ze ścieżką udziału określoną dla nich w projekcie przerwały udział w projekcie – tzn. osób, które nie ukończyły formy wsparcia realizowanej w ramach projektu zgodnie z określonym dla nich programem oraz odstąpiły od dalszego uczestnictwa w projekcie 12 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

13 13 kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego – tzn. osób, które nie zakończyły i nie przerwały udziału w projekcie w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie planują kontynuowanie udziału w projekcie w następnym okresie rozliczeniowym WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

14 UWAGA! Każdą osobę liczymy wyłącznie jeden raz w załączniku nr 2 W przypadku osób, które wykazano w poprzednim okresie sprawozdawczym, jako osoby, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie możliwe jest powrócenie takich osób do projektu 14 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

15 Powracanie osób do projektu: wykazanych uprzednio, jako osoby, które zakończyły udział w projekcie – możliwe jest powrócenie takich osób do projektu do udziału w innych formach wsparcia przewidzianych w projekcie (tzn. w formach nie objętych programem, który już ukończyły) 15 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

16 Powracanie osób do projektu: wykazanych uprzednio, jako osoby, które przerwały udział w projekcie – możliwe jest powrócenie takich osób do udziału w projekcie, z zastrzeżeniem: 1. jeżeli jest to inna forma wsparcia, tzn. nie zawarta w ścieżce uczestnictwa w projekcie, jaką dana osoba uprzednio przerwała, nie ma przeszkód do powrotu takiej osoby do projektu. 16 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

17 Powracanie osób do projektu: 2. jeżeli jest to forma wsparcia, z której uprzednio zrezygnowały – projektodawca sam musi określić, czy powrót do projektu jest możliwy, tzn. określić, czy mimo absencji danej osoby w projekcie, jest możliwe aby osiągnęła ona zakładane w projekcie rezultaty; każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie (możliwe jest skonsultowanie przypadku z opiekunem projektu ze strony IP). 17 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

18 Powracanie osób do projektu: Każdą osobę liczymy wyłącznie jeden raz w załączniku nr 2, w związku z czym w momencie, gdy jakaś osoba powraca do projektu, to nie wykazujemy jej, jako "rozpoczynającej udział w projekcie. Osobę powracająca do projektu wykazujemy jako osobę która powróciła do projektu po zakończonym udziale w projekcie lub po przerwanym udziale w projekcie 18 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

19 O liczbę osób, które powróciły do projektu należy odpowiednio pomniejszyć wartość Mp w kolumnach dot. osób, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie Osoby powracające do projektu należy jednocześnie uwzględnić wśród osób, które kontynuują lub zakończyły udział w projekcie 19 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 1 Przepływ uczestników projektu

20 Warsztat I W I okresie rozliczeniowym: Udział w projekcie rozpoczęło 10 kobiet i 12 mężczyzn Zakończyło udział w projekcie 5 kobiet i 5 mężczyzn Przerwało udział w projekcie 2 kobiety i 1 mężczyzna

21 Warsztat I I okres rozliczeniowy Liczba osób, które: Okres rozpoczęły udział w projekcie powróciły do projektu po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie KMOgółemKM KM 12345678910 Mr 101222000000 Mp 101222000000 zakończyły udział w projekcieprzerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego KMOgółemKM KM 111213141516171819 Mr 5510213 369 Mp 5510213 Komentarz

22 W II okresie rozliczeniowym: Udział w projekcie rozpoczęło 2 kobiety i 1 mężczyzna Do projektu powróciło po zakończonym udziale w projekcie 2 kobiety Do projektu powrócił po przerwanym udziale w projekcie 1 mężczyzna Warsztat I

23 II okres rozliczeniowy Liczba osób, które: Okres rozpoczęły udział w projekcie powróciły do projektu po zakończonym udziale w projekcie po przerwanym udziale w projekcie KMOgółemKM KM 12345678910 Mr 213202011 Mp 121325202011 zakończyły udział w projekcieprzerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego KMOgółemKM KM 111213141516171819 Mr 000000 7815 Mp 358202 Komentarz

24 24 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TABELA 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie

25 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 2 Określenie statusu na rynku pracy…. Uczestników projektów należy przypisać do poszczególnych kategorii/podkategorii zgodnie z definicjami określonymi w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Generator Wniosków Aplikacyjnych – Pomoc str. 34-35) UWAGA: W przypadku, kiedy nie ma możliwości przypisania uczestnika do zdefiniowanej podkategorii, należy wykazać go w ramach kategorii głównej, tj. 1. "Bezrobotni", 2. "Osoby nieaktywne zawodowo", 3. "Zatrudnieni 25

26 W wierszu "Ogółem" sumujemy osoby wykazane w głównych kategoriach tabeli, tj. w kategoriach: 1. "Bezrobotni", 2. "Osoby nieaktywne zawodowo", 3. "Zatrudnieni W cz. 4 tabeli projektodawcy Priorytetu IX mają obowiązek moniotorwać osoby z terenów wiejskich; pozostałe kategorie z cz. 4 tabeli – monitorowanie ww. podkategorii wynika z przyjętych założeń projektu, w tym rezultatów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. 26 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 2 Określenie statusu na rynku pracy….

27 UWAGA! Osoby z terenów wiejskich, to: mieszkańcy gmin wiejskich mieszkańcy części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej (tzn. osoby niemieszkające w mieście w gminie miejsko-wiejskiej) WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 2 Określenie statusu na rynku pracy….

28 Warsztat II Na podstawie danych z tab. 1 załącznika nr 2 z Warsztatu I należy wypełnić tab. 2 następująco: W I okresie rozliczeniowym, w projekcie rozpoczęło udział: 1. 3 kobiety bezrobotne, w tym 1 długotrwale bezrobotna 2. 2 nauczycielki 3. 5 uczennic 4. 2 mężczyzn bezrobotnych (z części miejskiej gminy miejsko-wiejskiej) 5. 5 mężczyzn – rolników (z gminy wiejskiej) 6. 1 mężczyzna – zawodowy żołnierz 7. 2 mężczyzn samozatrudnionych 8. 2 mężczyzn pracujących w organizacjach pozarządowych Osoby wykazane w pkt. 3, 5 – zakończyły udział w projekcie Osoby wykazane w pkt. 2, 6 – przerwały udział w projekcie

29 Warsztat II W I okresie rozliczeniowym, wg statusu na rynku pracy w wartościach Mr i Mp (Mr=Mp,ponieważ jest to pierwszy wniosek o płatność), należy wykazać łącznie 22 osoby: ogółem 10 kobiet, w tym: 1.3 kobiety bezrobotne, w tym 1 długotrwale bezrobotna 2.2 nauczycielki – osoby zatrudnione, w tym zatrudnione w administracji publicznej 3.5 uczennic – osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące lub kształcące się ogółem 12 mężczyzn, w tym: 1. 2 mężczyzn bezrobotnych 2. 5 rolników - osoby zatrudnione, w tym rolnicy, w tym osoby z terenów wiejskich 3. 1 zawodowy żołnierz – osoba zatrudniona 4. 2 mężczyzn samozatrudnionych – osoby zatrudnione, w tym samozatrudnieni 5. 2 mężczyzn pracujących w organizacjach pozarządowych – osoby zatrudnione, w tym zatrudnieni w organizacjach pozarzadowych

30 Warsztat II

31 W II okresie rozliczeniowym: 1.Udział w projekcie rozpoczęło 2 kobiety samozatrudnione z gminy miejskiej. 2.Udział w projekcie rozpoczął jeden mężczyzna pracujący w urzędzie pracy z gminy miejsko-wiejskiej, niemieszkający w mieście. 3.2 osoby (uczennice) powróciły do projektu, po zakończonym udziale w projekcie. 4.1 osoba powróciła do projektu po przerwanym udziale w projekcie (mężczyzna – zawodowy żołnierz).

32 Warsztat II W II okresie rozliczeniowym w wartości Mr należy wykazać łącznie 3 osoby, natomiast w wartości Mp sumę osób z I i II okresu rozliczeniowego – łącznie 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn). W wartości Mr wykazane będą następujące osoby: 1.2 kobiety samozatrudnione – osoby zatrudnione, w tym osoby samozatrudnione 2. 1 mężczyzna pracujący w urzędzie pracy z gminy miejsko- wiejskiej, niemieszkający w mieście – osoba zatrudniona, w tym w administracji publicznej, w tym osoba z terenów wiejskich

33 Warsztat II

34 34 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

35 Bierzemy pod uwagę wiek uczestnika projektu w momencie jego przystąpienia do udziału w projekcie (np. jeżeli osoba przystępuje do udziału w projekcie w dniu swoich 15 urodzin, należy wykazać ją w wierszu 1 "osoby młode (15-24 lata)) 35 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

36 36 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie

37 Wykształcenie uczestników projektu należy określić w chwili rozpoczęcia ich udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji. Pierwszym formalnie ukończonym etapem edukacji jest roczne przygotowanie przedszkolne (przed reformą pierwszym etapem była tzw. zerówka). 37 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie

38 Wiersz nr 1 podstawowe, gimnazjalne i niższe należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych. Wiersz nr 2 ponadgimnazjalne należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. 38 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie

39 Wiersz nr 3 pomaturalne należy wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych. Wiersz nr 4 wyższe należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera, lub magistra, lub doktora). W tym wierszu należy również wykazać osoby, które ukończyły studia podyplomowe. 39 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie

40 UWAGA! Każda osoba wykazana w Tab. 1 musi być obowiązkowo wykazana w Tab. 2 i 4 – wynika to z faktu, iż każda osoba powyżej 12 roku życia (obowiązkowo wykazywana w TAB. 1) posiada status na rynku pracy oraz wykształcenie, dające się zakwalifikować do którejś z kategorii/podkategorii Tab. 2 i 4 40

41 Warsztat III W I okresie rozliczeniowym, udział w projekcie rozpoczęły następujące osoby: 1.3 kobiety, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, 2.1 mężczyzna, który ukończył szkołę policealną, 3.2 nauczycielki dyplomowane, 4.3 uczennice gimnazjum i 2 uczennice szkoły policealnej, 5.5 mężczyzn, będących studentami studiów inżynierskich, 6.2 mężczyźni z tytułem doktora, 7.3 mężczyzn, którzy ukończyli studia licencjackie, 8.1 mężczyzna, który nie ukończył szkoły podstawowej.

42 Warsztat III W I okresie rozliczeniowym w wartościach Mr i Mp (Mr=Mp ponieważ jest to pierwszy wniosek o płatność), należy wykazać następujące osoby następujące osoby: 1.z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym – łącznie 4 osoby – 3 kobiety (3 uczennice gimnazjum) i 1 mężczyznę (1 mężczyznę, który nie ukończył szkoły podstawowej) 2.z wykształceniem ponadgimnazlajnym - łącznie 10 osób - 5 kobiet (3 kobiety, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową oraz 2 uczennice szkoły policealnej) oraz 5 mężczyzn (5 mężczyzn, będących studentami studiów inżynierskich) 3.Z wykształceniem pomatrualnym – łącznie 1 osobę (1 mężczyznę, który ukończył szkołę policealną) 4.Z wykształceniem wyższym – łącznie 7 osób – 2 kobiety (nauczycielki dyplomowane) i 5 mężczyzn (2 mężczyzn z tytułem doktora oraz 3 mężczyzn, którzy ukończyli studia licencjackie).

43 Warsztat III I okres rozliczeniowy

44 W II okresie rozliczeniowym: 1. Udział w projekcie rozpoczęły 2 kobiety z tytułem doktora. 2. 3 mężczyźni, którzy w I okresie rozliczeniowym byli studentami studiów inżynierskich, ukończyli studia. 3. Udział w projekcie rozpoczął 1 mężczyzna, realizujący studia podyplomowe. Warsztat III

45 W II okresie rozliczeniowym, w wartości Mr należy wykazać tylko osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w II okresie rozliczeniowym. W wartości Mp należy wykazać sumę osób, które rozpoczęły udziałw projekcie w I i II okresie rozliczeniwym. W wartości Mr należy wykazać: 1. Z wykształceniem wyższym – łącznie 3 osoby, w tym 2 kobiety (2 kobiety z tytułem doktora) oraz 1 mężczyznę ( 1 mężczyznę, realizującego studia podyplomowe). Warsztat III

46 II okres rozliczeniowy

47 47 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie TAB. 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu

48 48 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 5 i 6 TAB. 5 i 6 wypełniane są wyłącznie w Działaniu 9.3 w przypadku wystąpienia Pomocy Publicznej Pozostali projektodawcy Priorytetu IX w nagłówkach tabel lub ich komentarzach wpisują nie dotyczy

49 49 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

50 Poddziałanie 9.1.1 Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu Wartość wskaźnika jest równa 1 w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli umowa o dofinansowanie podpisana jest już w trakcie realizacji projektu, to wartość Mr równa się 1 w okresie sprawozdawczym, obejmującym datę podpisania umowy. Jeżeli umowa o dofinansowanie podpisana jest przed rozpoczęciem realizacji projektu, to wartość Mr równa jest 1 w pierwszym okresie sprawozdawczym. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

51 Poddziałanie 9.1.1 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Wiek dziecka mierzymy w momencie rozpoczęcia jego uczestnictwa w projekcie – liczymy dzieci, które do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 3 lata i jednocześnie nie ukończyły 6 lat WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

52 Poddziałanie 9.1.1 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich bierzemy pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka – wykazujemy dzieci zamieszkujące gminy wiejskie oraz części wiejskie gminy miejsko-wiejskiej (tzn. nie mieszkające w mieście w gminie miejsko- wiejskiej) lub miejsce realizacji projektu – liczymy wszystkie dzieci uczestniczące w projektach w ramach Poddziałania 9.1.1, realizowanych na terenie gmin wiejskich lub w części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

53

54 Poddziałanie 9.1.2 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponad- gimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu: w tym na obszarach miejskich w tym na obszarach wiejskich WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

55 Poddziałanie 9.1.2 Szkoła na obszarze miejskim – szkoła zlokalizowana w gminie miejskiej lub w części miejskiej (w mieście) gminy miejsko- wiejskiej Szkoła na obszarze wiejskim – szkoła zlokalizowana w gminie wiejskiej lub części wiejskiej (poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

56 Poddziałanie 9.1.2 Każdą szkołę liczymy jeden raz. W przypadku, gdy projekt realizuje zespół szkół, w skład którego wchodzi np. gimnazjum i szkoła podstawowa, a wsparcie w ramach projektu dotyczy zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum wartość wskaźnika równa jest 2. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

57 Poddziałanie 9.1.2 Wartość wskaźnika jest osiągnięta w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli umowa o dofinansowanie podpisana jest już w trakcie realizacji projektu, to w przypadku, gdy projektem objęta jest jedna szkoła, wartość Mr równa się 1 w okresie sprawozdawczym, obejmującym datę podpisania umowy. Jeżeli umowa o dofinansowanie podpisana jest przed rozpoczęciem realizacji projektu, to to w przypadku, gdy projektem objęta jest jedna szkoła, wartość Mr równa jest 1 w pierwszym okresie sprawozdawczym. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

58 UWAGA! Poddziałanie 9.1.2 W przypadku, jeżeli projekt nie jest realizowany bezpośrednio przez szkołę, wskaźnik jest osiągnięty w momencie podpisania porozumienia pomiędzy projektodawcą a szkołą. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

59

60 Działanie 9.2 Wskaźniki: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych mierzymy analogicznie jak wskaźnik dot. liczby szkół w Poddziałaniu 9.1.2, jednakże bez uwzględnienia podziału na obszary miejskie i wiejskie. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

61 Działanie 9.2 Każdą szkołę liczymy jeden raz, przy czym w ramach projektu realizowanego przez zespół szkół, należy wykazywać każdą szkołę objętą projektem, licząc: Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, w tym specjalne Technika dla młodzieży, w tym specjalne Technika uzupełniające dla młodzieży, w tym specjalne Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe 61 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

62 Działanie 9.2 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu wartość wskaźnika jest osiągnięta w momencie zakończenia udziału w formie wsparcia określonej w projekcie jako staż lub praktyka za moment zakończenia udziału w stażach i praktykach w ramach projektu należy uznać uzyskanie dokumentu (np. dzienniczek praktyk z wpisaną oceną oraz opatrzony pieczątką firmową, podpisem i pieczątką imienną upoważnionego pracownika; opinia; zaświadczenie) potwierdzającego uzyskanie danej formy wsparcia. WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

63 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB 7. Osiągnięte wartości wskaźników

64 Działanie 9.4 Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach Krótkie formy doskonalenia zawodowego są to szkolenia i kursy dla nauczycieli, trwające co najmniej 40 godzin szkoleniowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych, studiów wyższych oraz programów przekwalifikowania nauczycieli szkolnych trwających dłużej niż 1 rok ). Wskaźnik jest osiągnięty w momencie zakończenia przez nauczyciela formy wsparcia określonej jako krótka forma doskonalenia zawodowego WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

65 Działanie 9.4 w tym nauczyciele na obszarach wiejskich – bierzemy pod uwagę lokalizację szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (wskaźnik dot. szkół z gmin wiejskich lub z części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej) w tym nauczyciele kształcenia zawodowego (tzn. nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu) WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

66 Działanie 9.5 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników W Działaniu 9.5 obowiązuje wyłącznie część TAB. 7 dotycząca Innych wskaźników, określonych we wniosku o dofinansowanie

67 WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

68 Wskaźnik mierzy liczbę osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w co najmniej jednej z niżej wymienionych form kształcenia ustawicznego: – kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych (Poddziałanie 9.6.1 i Działanie 9.3); – programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny (Poddziałanie 9.6.1). WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

69 Działanie 9.6.1 (9.3) Wiek uczestników projektu mierzymy biorąc pod uwagę dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia przewidzianej w projekcie Monitorujemy osoby, które w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia miały ukończone 25 lat, ale nie ukończyły jeszcze 65 roku życia Moment pomiaru wskaźnika – wykazujemy osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

70 Inne wskaźniki, określone we wniosku o dofinansowanie Dla każdego projektu należy określić wskaźniki na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Będą to wartości określone w pkt. 3.1.2, 3.1.3 oraz 3.3 wniosku o dofinansowanie (np. ilość godzin wsparcia, ilość osób objętych danym rodzajem wsparcia). WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 TAB. 7 Osiągnięte wartości wskaźników

71 Inne wskaźniki, określone we wniosku o dofinansowanie W przypadku, gdy w TAB. 1-4 oraz w TAB. 7 (w części dot. obowiązkowych wskaźników dla każdego Działania) beneficjent nie wykazał wszystkich uczestników projektu, obowiązkowo musi stworzyć wskaźnik/wskaźniki pozwalający/e monitorować wszystkich uczestników projektu (Sytuacja dotyczy np. dzieci w wieku 6 lat, uczestniczących w edukacji przedszkolnej w ramach Poddziałania 9.1.1)

72 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki FORMULARZ PEFS 2007

73 PODSTAWĄ PRZYGOTOWANIA PEFS 2007 SĄ: Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL - Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL z dn. lipca 2012 r. Formularz PEFS 2007 - Format plików tekstowych importowanych przez arkusze MS Excel używany do zbierania danych o uczestnikach biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL Formularz PEFS 2007 – funkcjonujący jako plik w formacie MS Excel, używany do zbierania danych o uczestnikach biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL – przekazywany Projektodawcy wraz z hasłem przez IP

74 CEL PEFS 2007 Gromadzenie danych uczestników wszystkich projektów realizowanych w ramach PO KL, za wyjątkiem projektów o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, Dotarcie do uczestników w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, możliwość zbadania skuteczności i trwałości udzielonego wsparcia, Monitoring projektów, Źródło wskaźników.

75 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych - zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania określa szczegółowo załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

76 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w Umowie o dofinansowanie posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (upoważnienie stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie). Beneficjent musi prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

77 PRZEKAZYWANIE PEFS 2007 Plik w formie elektronicznej dostarczany do IP osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru – nie można przesyłać danych pocztą elektroniczną. Plik składany każdorazowo wraz z Wnioskiem beneficjenta o płatność – wyjątkowo nie składa się PEFS z wnioskiem o płatność dot. okresu rozliczeniowego, w którym nie będzie istniała żadna osoba ani instytucja, która rozpoczęła, zakończyła, kontynuuje, czy też przerwała udział w projekcie.

78 PRZEKAZYWANIE PEFS 2007 Przekazywane dane powinny zostać uprzednio skompresowane do jednego z formatów: ZIP, TAR, GZ lub RAR oraz zabezpieczone hasłem z wykorzystaniem np. programu 7-Zip lub Win RAR. Użycie innego programu kompresującego jest dopuszczalne pod warunkiem, że instytucja, do której składany jest wniosek o płatność wraz z Formularzem PEFS 2007, dysponuje adekwatnym narzędziem dekompresującym.

79 DANE GROMADZONE W FORMULARZU PEFS 2007 W PEFS gromadzone są dane wszystkich uczestników projektu, którzy rozpoczęli edukację na poziomie gimnazjalnym i/lub ukończyli 12 rok życia. UWAGA! Dla ułatwienia należy wykazywać wszystkie osoby, które w momencie przystąpienia do projektu miały ukończone 12 lat

80 DANE GROMADZONE W FORMULARZU PEFS 2007 W ramach Poddziałania 9.1.1 zbierane są dane dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat), objęte wsparciem, jednak wyłącznie dane dot. liczby dzieci objętych wsparciem (nie są zbierane dane osobowe dzieci!). W ramach Poddziałania 9.1.1 w PEFS zbieramy dane rodziców dzieci w przypadku, jeżeli projekt przewiduje wsparcie skierowane do rodziców.

81 URUCHAMIANIE FORMULARZA PEFS 2007 Poziom zabezpieczeń co najwyżej średni Zgoda na włącznie makr Uzupełnij dane Id – nadanie własnego identyfikatora i hasła Dane projektu Dane instytucji oraz dane uczestników projektu

82 URUCHAMIANIE FORMULARZA PEFS 2007 Jeżeli zakładka DANE PROJEKTU nie jest wypełniona, w zakładkach DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU oraz DANE INSTYTUCJI nie będzie możliwości wybrania SZCZEGÓŁÓW WSPARCIA (przypisane dla poszczególnych Priorytetów, Działań, Poddziałań)

83 JAK IP KONTROLUJE FORMULARZ PEFS 2007? Kontrolowane są w szczególności: zabezpieczenie formularza wypełnienie obowiązkowych pól oraz poprawne wprowadzenie danych, przy użyciu opcji formularza PEFS 2007 zgodność danych instytucji z danymi jednostek wykazanych w umowie o dofinansowanie (dotyczy przede wszystkim projektów JST lub ich jednostek organizacyjnych, a w szczególności szkół objętych wsparciem)

84 Kontrolowana jest tożsamość danych zawartych w PEFS i danych przedstawionych w załączniku nr 2 wniosku o płatność, w szczególności: liczba osób ogółem, w tym w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 1, 2, 4) liczba osób ogółem, w tym w podziale na płeć, które zakończyły/przerwały udział w projekcie (załącznik nr 2 Tab. 1) ZGODNOŚĆ DANYCH WYKAZANYCH W PEFS I W ZAŁĄCZNIKU NR 2 – najczęściej popełniane błędy

85 status na rynku pracy osób w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 2) liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie, w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 2) liczba osób w przedziale wiekowym 15-24 lata w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 3) liczba osób w przedziale wiekowym 55-64 lata w tym liczba osób pracujących w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 3) ZGODNOŚĆ DANYCH WYKAZANYCH W PEFS I W ZAŁĄCZNIKU NR 2

86 liczba osób wg wykształcenia w podziale na płeć (załącznik nr 2 Tab. 4) liczba dzieci 3-5 lat objętych różnymi formami edukacji przedszkolnej (załącznik nr 2 Tab. 7) liczba szkół objętych wsparciem (załącznik nr 2 Tab. 7) liczba pracowników instytucji (szkoły) objętych wsparciem (załącznik nr 2 Tab. 7) ZGODNOŚĆ DANYCH WYKAZANYCH W PEFS I W ZAŁĄCZNIKU NR 2

87 Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Rzeszów, ul. Poniatowskiego 10 Tel. 17 850 92 92 87 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia w projektach Priorytetu IX PO KL Rzeszów, 19 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google