Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej 2007 - 2013 Kielce, 26 stycznia 2010 r.

2 Od początku realizacji POKL, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził 101 kontroli, z czego 13 postępowań zrealizowanych zostało w trybie doraźnym. Liczba kontroli w podziale na Poddziałania: 6.1.1 - 22 kontroli, w tym 12 wizyt monitoringowych, 6.1.1 - 22 kontroli, w tym 12 wizyt monitoringowych, 6.1.2 - 9 kontroli, w tym 1 wizyta monitoringowa, 6.1.2 - 9 kontroli, w tym 1 wizyta monitoringowa, 6.1.3 - 9 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych, 6.1.3 - 9 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych, 6.2 - 10 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych, 6.2 - 10 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych, 8.1.1 - 26 kontroli, w tym 26 wizyt monitoringowych, 8.1.1 - 26 kontroli, w tym 26 wizyt monitoringowych, 8.1.2 - 11 kontroli, w tym 8 wizyt monitoringowych, 8.1.2 - 11 kontroli, w tym 8 wizyt monitoringowych, 8.1.3 - 1 kontrola. 8.1.3 - 1 kontrola.

3 Kontrola przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę: zamówienia publiczne (kryteria oceny ofert, sposób udokumentowania oceny ofert, ogłoszenia itp.), zamówienia publiczne (kryteria oceny ofert, sposób udokumentowania oceny ofert, ogłoszenia itp.), zasady rekrutacji uczestników, zasady rekrutacji uczestników, powiązania osobowe pomiędzy uczestnikami projektu a przedsiębiorcami, u których realizowana jest forma wsparcia, powiązania osobowe pomiędzy uczestnikami projektu a przedsiębiorcami, u których realizowana jest forma wsparcia, polityka rachunkowości i księgowanie operacji finansowych (ślad rewizyjny). polityka rachunkowości i księgowanie operacji finansowych (ślad rewizyjny).

4 Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej notę sygnalizacyjną z kontroli wykonanej przez urzędy kontroli skarbowej u beneficjentów PO KL w okresie od 2007 r. do 2008 r. W wyniku w/w kontroli wykryto szereg uchybień w następujących obszarach: zachowanie ścieżki audytu, zachowanie ścieżki audytu, kwalifikowalność poniesionych wydatków, kwalifikowalność poniesionych wydatków, prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych, prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych, promocja projektu, promocja projektu, sprawozdawczość, sprawozdawczość, kontroli postępu rzeczowego projekt, kontroli postępu rzeczowego projekt, audyt zewnętrzny. audyt zewnętrzny.

5 Zachowanie ścieżki audytu nie prowadzenie lub też niewłaściwe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, w szczególności: nie prowadzenie lub też niewłaściwe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, w szczególności: - nieuwzględnienie w obowiązującym zakładowym planie kont wyodrębnionej ewidencji, mimo iż jednostka faktycznie prowadziła taką ewidencję, - brak dekretacji na dokumentach księgowych, mimo ich ujęcia w ewidencji księgowej projektu, - brak opisu dowodów poniesienia wydatków wskazującego na związek z realizowanym projektem, - brak posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi projektu, umożliwiającego identyfikacją płatności. niedochowanie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej będącej podstawą opracowania wniosku o płatność. niedochowanie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej będącej podstawą opracowania wniosku o płatność.

6 Kwalifikowalność poniesionych wydatków kwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników projektu, którzy nie zostali przewidziani do wsparcia zgodnie z zapisami projektu/programu, kwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników projektu, którzy nie zostali przewidziani do wsparcia zgodnie z zapisami projektu/programu, uwzględnianie w fakturach wystawianych przez wykonawców wydatków przez nich nieponiesionych, uwzględnianie w fakturach wystawianych przez wykonawców wydatków przez nich nieponiesionych, nieprawidłowe wykorzystanie środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej, nieprawidłowe wykorzystanie środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej, poniesienie wydatku w kwocie większej od ustalonej w umowie, poniesienie wydatku w kwocie większej od ustalonej w umowie, ujęcie kar umownych w wydatkach kwalifikowalnych, ujęcie kar umownych w wydatkach kwalifikowalnych,

7 Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych zamieszczanie w SIWZ zapisów dotyczących możliwości prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty, zamieszczanie w SIWZ zapisów dotyczących możliwości prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty, niezamieszczanie w SIWZ określenia kodu ze Wspólnego Słownika Zamówień (naruszenie art.36 ust.1 w związku z art. 30 ust. 7), niezamieszczanie w SIWZ określenia kodu ze Wspólnego Słownika Zamówień (naruszenie art.36 ust.1 w związku z art. 30 ust. 7), niepoinformowanie w formie pisemnej wykonawcy, który wygrał protest o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 60 000 euro (naruszenie art. 9 ust. 1 w związku z art. 92), niepoinformowanie w formie pisemnej wykonawcy, który wygrał protest o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 60 000 euro (naruszenie art. 9 ust. 1 w związku z art. 92), niezamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert (niezgodne z treścią art. 41 pkt 9), niezamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów oceny ofert (niezgodne z treścią art. 41 pkt 9),

8 Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd. wyznaczenie terminu składania ofert krótszego niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w BZP (art.43 ust.1), wyznaczenie terminu składania ofert krótszego niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w BZP (art.43 ust.1), niezłożenie przez członków komisji przetargowych pisemnych oświadczeń z art.17 ust.1 i 2, niezłożenie przez członków komisji przetargowych pisemnych oświadczeń z art.17 ust.1 i 2, nieżądanie od wykonawców uczestniczących w postępowaniu aktualnej informacji z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z kraju pochodzenia wykonawcy w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, nieżądanie od wykonawców uczestniczących w postępowaniu aktualnej informacji z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z kraju pochodzenia wykonawcy w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

9 Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd. niepoinformowanie Prezesa UZP o wyborze oferty za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu oraz nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu, do czego są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 60 tys. EUR; niepoinformowanie Prezesa UZP o wyborze oferty za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu oraz nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu, do czego są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 60 tys. EUR; nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi UZP do czego zamawiający są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 137 000 euro; nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi UZP do czego zamawiający są zobowiązani przy zamówieniu o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 137 000 euro; wskazywanie złych podstaw prawnych i faktycznych w uzasadnieniu odrzucenia oferty; wskazywanie złych podstaw prawnych i faktycznych w uzasadnieniu odrzucenia oferty;

10 Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych – cd. zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem 7 dni zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem 7 dni niezachowanie zasad uczciwej konkurencji niezachowanie zasad uczciwej konkurencji niezgodna kwota szacunkowej wartości zamówienia niezgodna kwota szacunkowej wartości zamówienia uchybienia w dokumentacji przetargowej: uchybienia w dokumentacji przetargowej: rozbieżne daty złożenia ofert w SIWZ i zaproszeniu, rozbieżne daty złożenia ofert w SIWZ i zaproszeniu, nieprawidłowo wypełnione protokoły dokumentujące postępowanie, nieprawidłowo wypełnione protokoły dokumentujące postępowanie,

11 Promocja projektu brak logo POKL i Unii na teczkach osobowych uczestników realizowanego projektu, brak logo POKL i Unii na teczkach osobowych uczestników realizowanego projektu, brak logo EFS wydawanych po ukończeniu kursu dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń, brak logo EFS wydawanych po ukończeniu kursu dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń, brak informacji o współfinansowaniu kursów ze środków EFS. W SIWZ dotyczących organizacji szkoleń finansowanych z EFS nie zamieszczano informacji na temat obowiązku oznakowania sal wykładowych logo EFS przez instytucję prowadzącą szkolenie, brak informacji o współfinansowaniu kursów ze środków EFS. W SIWZ dotyczących organizacji szkoleń finansowanych z EFS nie zamieszczano informacji na temat obowiązku oznakowania sal wykładowych logo EFS przez instytucję prowadzącą szkolenie,

12 Promocja projektu – cd. nieoznaczanie wszystkich dokumentów związanych z projektem logo EFS, w tym także zaświadczeń wydawanych uczestnikom projektu, nieoznaczanie wszystkich dokumentów związanych z projektem logo EFS, w tym także zaświadczeń wydawanych uczestnikom projektu, brak logo EFS na części wyposażenia zakupionego w ramach projektu, brak logo EFS na części wyposażenia zakupionego w ramach projektu, brak logo EFS na dokumentach dotyczących przetargu nieograniczonego, oraz zamówienia z wolnej ręki, brak logo EFS na dokumentach dotyczących przetargu nieograniczonego, oraz zamówienia z wolnej ręki, brak należytego wypełnienia obowiązków w zakresie promocji i informacji nałożonych postanowieniami umowy, brak należytego wypełnienia obowiązków w zakresie promocji i informacji nałożonych postanowieniami umowy,

13 Promocja projektu – cd. nieoznaczanie przez beneficjenta materiałów promocyjnych stosownymi oznaczeniami w zakresie informacji i promocji realizowanego projektu, nieoznaczanie przez beneficjenta materiałów promocyjnych stosownymi oznaczeniami w zakresie informacji i promocji realizowanego projektu, niezamieszczanie w ogłoszeniach wypełnionych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi UZP oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informacji, iż zamówienia dotyczą projektów finansowanych ze środków UE. niezamieszczanie w ogłoszeniach wypełnionych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi UZP oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informacji, iż zamówienia dotyczą projektów finansowanych ze środków UE.

14 Kontrola postępu rzeczowego projektu rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w sprawozdaniach (część rzeczowa wniosku o płatność) dotyczącymi postępu finansowego projektu, a danymi zawartymi we wnioskach o płatność, rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w sprawozdaniach (część rzeczowa wniosku o płatność) dotyczącymi postępu finansowego projektu, a danymi zawartymi we wnioskach o płatność, nieprawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego PEFS, nieprawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego PEFS, błędnie wykazana ilość osób które rozpoczęły, kontynuowały lub przerwały udział w projekcie. błędnie wykazana ilość osób które rozpoczęły, kontynuowały lub przerwały udział w projekcie.

15 Realizacja projektów w roku 2010 – istotne zmiany możliwość odmowy kwalifikowania całości lub części kosztów zadania zarządzanie projektem (m.in. celowość, zasadność, racjonalność kosztów), możliwość odmowy kwalifikowania całości lub części kosztów zadania zarządzanie projektem (m.in. celowość, zasadność, racjonalność kosztów), możliwość zawarcia umowy w ramach zasady konkurencyjności bez konieczności ponownego stosowania (strona internetowa oraz siedziba firmy). możliwość zawarcia umowy w ramach zasady konkurencyjności bez konieczności ponownego stosowania (strona internetowa oraz siedziba firmy).

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej w perspektywie finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google