Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kontekście zamówień publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kontekście zamówień publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Problemy beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kontekście zamówień publicznych

2 Problemy beneficjentów ZPORR w kontekście zamówień publicznych: 1.Problemy na rynku usług budowlanych 2.Problemy związane z brzmieniem ustawy Prawo zamówień publicznych problemy zgłaszane przez beneficjentów dotyczą poszczególnych przepisów PZP, w tym instytucji wykluczenia nierzetelnych wykonawców, możliwości waloryzacji kontraktów 3. Problemy ze stosowaniem ustawy PZP pojawiają się na różnych stadiach realizacji inwestycji presja czasu – okres programowania 2004-2006 rażące/nie rażące naruszenia PZP skutkujące/ nie skutkujące nieważnością umowy z wykonawcą najczęstsza przyczyna nieprawidłowości w projektach (54% procent wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej za okres do końca 2007 r. w ramach wszystkich programów operacyjnych) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Wzrost cen materiałów budowlanych

4 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele W roku 2007 odnotowano gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych. W skali całego roku średni koszt zakupu wzrósł o 29,6%. Zgodnie z analizą zawartą w raporcie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. sytuacja taka była wynikiem m.in..: napływu środków UE uruchomienia wielu funduszy spółdzielczych (prace ociepleniowe budynków mieszkalnych na osiedlach) prosperity na rynku usług budowlanych zmian fiskalnych w sektorze budownictwa Początek 2008 roku charakteryzował się jedynie drobnymi wahaniami cen.

5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Wzrost cen materiałów budowlanych

6 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Wzrost cen materiałów budowlanych

7 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Według raportu Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia Polska Q2/08 jedna trzecia pracodawców na rynku budownictwa w ciągu najbliższego kwartału zamierza zwiększyć zatrudnienie. Zasadniczym problemem w chwili obecnej jest jednak niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dla ponad połowy firm budowlanych najczęstszą barierą są też koszty zatrudnienia oraz konkurencja (za ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ). Według raportu sporządzonego przez ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na klimat koniunktury w budownictwie największy wpływ ma produkcja budowlano-montażowa na rynku krajowym. Jednocześnie najmniej korzystanie na klimat koniunktury wpłynęła sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

8 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze problemy na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej np. niezgodne z ustawą zapisy SIWZ, wybór niewłaściwego trybu na etapie procedury przetargowej np. nie dopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia, udział osób podlegających wyłączeniu z mocy ustawy (art.17), zmiany w treści oferty na etapie podpisywania umowy z wykonawcą np. zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie lub rozpatrzenie protestu na etapie realizacji zamówienia np. niedopuszczalna przez ustawę modyfikacja umowy z wykonawcą (art.144)

9 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze nieprawidłowości* na tym polu (1) Naruszenie zasad uczciwej konkurencji Wprowadzenie do SIWZ wymogu posiadania na terenie Polski przedstawicielstwa handlowego oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Jednym z kryteriów oceny ofert była odległość serwisu od Zamawiającego (w km). Jest to niedozwolone kryterium oceny ofert ustalone na podstawie właściwości wykonawcy W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał konkretne produkty konkretnych producentów * Zgodnie z definicją nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzeń 1681/94 oraz 1831/94

10 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze nieprawidłowości na tym polu (2) Nieprawidłowe ogłoszenia o zamówieniach Treść ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego różniła się od treści ogłoszenia przekazanego UZP w zakresie warunków udziału w postępowaniu Treść ogłoszenia przesłanego do UZP jest niezgodna z treścią ogłoszenia udostępnioną w siedzibie zamawiającego oraz opublikowaną w prasie w zakresie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym

11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze nieprawidłowości na tym polu (3) Nieprawidłowo przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne Osoby podlegające wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywały czynności w postępowaniu, dokonały oceny oferty i podpisały umowy w sprawach zamówień publicznych. Zamówienia na dostawę podręczników udzielono firmie, której jedynym wspólnikiem jest Zamawiający, a prezesem Zamawiającego i Wykonawcy jest ta sama osoba - jedyny członek Zarządu. Beneficjent udzielał zamówień podmiotom powiązanym z nim kapitałowo i osobowo

12 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze nieprawidłowości na tym polu (4) Nieprawidłowy wybór wykonawcy Zgodnie z wzorem umowy, która była załącznikiem do SIWZ i stanowiła jej integralną część, Zamawiający wymagał udzielenia 3-letniej gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiający wymagał też od wykonawców złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień załączonego wzoru umowy. Wykonawca, który został wybrany jednoznacznie oświadczył, że na dostarczony sprzęt zostanie udzielona gwarancja określona w kartach gwarancyjnych producentów. Okres gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia został określony przez niego w wykazie okresu gwarancyjnego wg kart gwarancyjnych producentów. Z wykazu wynika, że Wykonawca na wiele elementów przedmiotu umowy, zaproponował krótsze terminy gwarancji. Tym samym Zamawiający wybrał ofertę, która powinna być odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ). Dodatkowo po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący gwarancji w stosunku do zapisu we wzorze umowy, dostosowując go do treści wybranej oferty

13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Nieprawidłowy wybór wykonawcy cd. Zamawiający określił w SIWZ warunek, by ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizowali w okresie ostatnich dwóch lat co najmniej dwie roboty budowlane możliwie zbliżone do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 0,2 miliona złotych każda. Następnie dokonał wyboru wykonawcy, który udokumentował wykonanie czterech inwestycji, z których tylko jedna przekroczyła minimalny próg wartości. W tej sytuacji wykonawca powinien być wezwany do uzupełnienia dokumentacji, a w przypadku braku uzupełnienia – wykluczony

14 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Problemy ze stosowaniem PZP przez beneficjentów ZPORR – najczęstsze problemy (5) Niedozwolona modyfikacja SIWZ Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w części dokumentu określającej warunki, jakie spełnić musi wykonawca, by ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 5 PZP, modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

15 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Stosowanie w ramach ZPORR dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE Do tych naruszeń PZP, w których nie jest możliwe oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty Projekty nie rozliczone Projekty, w których Prezes UZP nie stwierdził rażącego naruszenia, które skutkuje nieważnością umowy z wykonawcą

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.plwww.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Problemy beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w kontekście zamówień publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google