Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Uczenie się przez całe życie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Uczenie się przez całe życie”"— Zapis prezentacji:

1 Program „Uczenie się przez całe życie”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program „Uczenie się przez całe życie” wsparciem w rozwijaniu kreatywności uczniów i nauczycieli 20 kwietnia 2009, Wodzisław Śląski Liliana Budkowska

2 Kreatywność – innowacyjność – twórczość
postawa twórcza pozwalająca na rozwiązywanie problemów. Jest to naturalna cecha, dzięki której można rozwiązywać trudne problemy. Przejawia się w nowych pomysłach, opracowaniu oryginalnych rozwiązań itd. (Brzozowska 1998) cechy osobowości, przekonania, zespół wartości i motywacje oraz zainteresowania cechujące jednostki kreatywne (Whetten, Cameron 1995) przede wszystkim twórcze działanie lub wytwory tego działania, a nie wewnętrzne nastawienie czy dyspozycję; to „robienie czegoś zwyczajnego w niezwykły sposób” (Edward de Bono i Krzysztof J. Szmidt)

3 Kreatywność – innowacyjność – twórczość
Kryteria, które wg Szmidta wyróżniają akt twórczy: 1. działanie, akt, dzieło lub zachowanie twórcze rzadko spotykane w danej grupie (np. przecięcie węzła gordyjskiego) 2. coś niecodziennego i nieoczekiwanego, co zaskakuje, zadziwia lub wprowadza tzw. „syndrom aha”, czyli nagłego oświecenia 3. coś, co wiąże ze sobą odległe skojarzenia, np. na zasadzie bisocjacji, czyli połączenia dwóch wartości, słów, działań, które nie mają ze sobą żadnego związku (np. tak Fleming odkrył penicylinę – pleśń a działanie antybakteryjne) 4. coś, co ma związek z powszechnie cenionymi wartościami i normami społecznymi, gdyż inaczej byłoby głupie, anarchistyczne lub destrukcyjne (np. wysypywanie zboża na tory, ale nie! Pomarańczowa Alternatywa czy działalność vlepkarzy).

4 „Lifelong Learning Programme” – „Uczenie się przez całe życie”
Nazwa „Lifelong Learning Programme” – „Uczenie się przez całe życie” Koncepcja lifelong learning nie jest nowa W ostatnich latach została precyzyjnie zdefiniowana: lifelong (obejmuje okres całego życia uczących się) lifewide (występuje we wszystkich aspektach życia) obejmuje różne formy kształcenia: formalne, nieformalne i pozaformalne „uczenie się” oznacza nacisk na podmiotowość uczącego się Została uznana za niezwykle istotną dla teorii i praktyki edukacyjnej („europejski obszar uczenia się przez całe życie”)

5 Cele Programu „Uczenie się przez całe życie”
Decyzja nr 1720/2006/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Uczenie się przez całe życie” Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej, opartej na wiedzy gospodarki o trwałym wzroście gospodarczym, większej liczbie miejsc pracy i większej spójności społecznej, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. Promowanie wymiany między systemami edukacji i szkoleń państw UE, ich współpracy oraz mobilności ludzi, tak aby UE stała się światowym punktem odniesienia w dziedzinie jakości.

6 Cele programu Rozwój kształcenia na wysokim poziomie
Realizacja europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie Poprawa jakości, atrakcyjności i dostępności ofert edukacyjnych Wkład programu w spójność społeczną, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy, równość szans Wspieranie kreatywności, konkurencyjności, zwiększanie szans na zatrudnienie

7 Cele programu Zwiększanie uczestnictwa w procesie kształcenia osób w każdym wieku oraz grup defaworyzowanych Propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej Wspieranie opartych na ICT treści i metod uczenia się Współpraca w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i szkoleń w Europie Wspieranie innowacyjności i wymiany dobrych praktyk w dziedzinach objętych programem LLP

8 Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013
Program „Uczenie się przez całe życie” Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013 Kraje uczestniczące: 27 krajów UE W programie uczestniczą ponadto: Norwegia, Islandia i Liechtenstein (EFTA- EOG) Kraje zachodniobałkańskie (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Chorwacja, FYROM) Szwajcaria (na zasadzie specjalnej umowy) Kraje kandydujące: Turcja

9 Program „Uczenie się przez całe życie” jest skierowany do:
Uczniów, studentów, praktykantów i uczniów dorosłych; Nauczycieli, instruktorów zawodu i pozostałego personelu biorącego udział w dowolnym aspekcie uczenia się przez całe życie; Osób na rynku pracy; Osób i podmiotów odpowiedzialnych za systemy i strategię w zakresie dowolnego uczenia się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; Przedsiębiorstw, partnerów społecznych i ich organizacji na każdym poziomie, w tym organizacji handlowych oraz izb przemysłowo-handlowych; Podmiotów świadczących usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa; Stowarzyszeń studentów, praktykantów, uczniów, nauczycieli, rodziców i uczniów dorosłych; Ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami edukacji; Organizacji non-profit, organizacji ochotniczych i organizacji pozarządowych (,,NGO”)

10 Program międzysektorowy
Program „Uczenie się przez całe życie” - struktura Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

11 Partnerskie Projekty Szkół
Struktura Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Mobilność Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

12 Nauczyciele: Uczniowie:
Program Comenius Nauczyciele: nowe metody pracy z uczniami, wymiana doświadczeń z nauczycielami z krajów europejskich rozwijanie kompetencji językowych doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela integracja zespołu nauczycielskiego Uczniowie: zwiększenie motywacji do nauki języków obcych nawiązanie wielu cennych przyjaźni zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i o sobie samym

13 Mobilności Kadry Edukacyjnej Rodzaje szkoleń:
Kursy metodyczno-językowe Kursy językowe Kursy tematyczne „Job shadowing” Rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji goszczącej polegającej na poznaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację pracy wykonywanej przez innych Konferencje/seminaria

14 Mobilności Kadry Edukacyjnej
Oferta kursów: katalog kursów COM/GRU: strona internetowa Narodowej Agencji kursy z wolnego rynku Czas trwania kursu/wyjazdu szkoleniowego: od 1dnia do 6 tygodni

15 Asystentura Comeniusa
Instytucjami/ szkołami goszczącymi mogą być: przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły specjalne Asystenci Grant stanowi dofinansowanie: podróży, kosztów utrzymania oraz „Induction meeting” – spotkania w kraju goszczącym. Szkoła goszcząca Nie otrzymuje dofinansowania. Pomaga w znalezieniu zakwaterowania oraz udziela praktycznych wskazówek.

16 Przykład dobrej praktyki „My Culture, Your Culture, Our Culture” Kraje partnerskie: Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania Szkoła polska: Szkoła Podstawowa w Zabłociu, ul. Bielska 36, Strumień Jednym z celów projektów było: poszerzenie kulturalnej świadomości uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli oraz pokonywanie barier i obalanie stereotypów na temat krajów partnerskich Uczniowie korespondowali ze sobą i wymieniali się informacjami na temat swoich szkół, rodzin, zainteresowań, form spędzania wolnego czasu, celebrowania świąt. Pozwoliło to na podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim i korzystania z poczty mailowej. Na lekcjach z różnych przedmiotów dzieci dowiadywały się szczegółów dotyczących geografii, historii i historii krajów partnerskich oraz poznawały zwyczaje i tradycje panujące w tych krajach. Poznawały również baśnie i legendy, uczyły się piosenek, tańców, gier i zabaw z zaprzyjaźnionych krajów.

17 Przykład dobrej praktyki „My Culture, Your Culture, Our Culture” Kraje partnerskie: Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania W rezultacie projektu powstały: - czterojęzyczny słownik, skupiający słownictwo wokół tematów: dom, szkoła, miasto, wakacje, - płyty DVD z grami zespołowymi, piosenkami i tańcami, inscenizacjami baśni i legend oraz programem przedstawiającym wiadomości o krajach europejskich, - nauczyciele poprzez wymianę doświadczeń doskonalili swój warsztatu pracy, dzielili się wiedzą na temat metod i form pracy z dzieckiem, a także współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wszystkie osiągnięcia zostały zaprezentowane lokalnej społeczności, podniosło to prestiż szkoły i pokazało jej możliwości. W miejscowości Zabłocie realizacja projektu Comeniusa była bardzo ważnym wydarzeniem.

18 Wystarczy rejestracja nauczyciela i szkoły na portalu
Program eTwinning Łączenie i współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Program zapewnia pomoc i narzędzia potrzebne podczas szukania partnera i realizacji międzynarodowego projektu Podstawowy cel programu to rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli Wymiana doświadczeń, metod, spostrzeżeń wzbogaca, unowocześnia i urozmaica pracę pedagogów Wystarczy rejestracja nauczyciela i szkoły na portalu Brak ograniczeń tematycznych, czasowych, ilościowych i jakościowych projektów (możliwe zmiany podczas jego trwania) Działania oparte są na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów (brak finansowania projektów z Komisji Europejskiej)

19 Program eTwinning 6000 zarejestrowanych nauczycieli z prawie 5500 placówek 2200 projektów z udziałem polskich szkół Najwięcej zarejestrowanych nauczycieli, szkół i projektów w całej Europie pochodzi z POLSKI! Najbardziej popularne tematy projektów: historia i tradycje Europa, geografia, środowisko naturalne literatura, sport, media taniec, teatr i sztuka przemysł i ekonomia, matematyka i nauka religia, etyka i filozofia Najczęściej wybierani partnerzy pochodzą z Włoch, Czech, Grecji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Portugalii Najbardziej popularne języki to: angielski, niemiecki, polski, francuski i słowacki

20 Wizyty studyjne Indywidualne granty na wyjazdy studyjne przeznaczone dla osób zarządzających oświatą, specjalistów z zakresu edukacji i specjalistów z obszaru kształcenia/szkolenia zawodowego Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w  Katalogu wizyt studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję Europejską i dostępnym na stronach internetowych: Narodowej Agencji: Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

21 Program Leonardo da Vinci
Cele: promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich promowanie działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego

22 Program Leonardo da Vinci - struktura
Projekty mobilności: Projekty staży dla młodzieży szkolnej (rocznie ok. 130 projektów) Projekty staży dla młodych pracowników i osób poszukujących pracy (rocznie ok. 60 projektów) Projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli, szkoleniowców, doradców (rocznie ok. 80 projektów) Projekty partnerskie LdV Projekty transferu innowacji Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

23 Instytut Kulinarny w Lyon Prestiżowe szkolenie dla
„Festiwal Kuchni Francuskiej - podniesienie i certyfikacja umiejętności zawodowych kucharzy” Listopad 2007, Francja Instytut Kulinarny w Lyon Prestiżowe szkolenie dla 10 szefów kuchni z Polski Dla uczestników: certyfikat ukończenia kursu 10 dni szkolenia + staż w restauracji Paula Bocuse

24 Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników obejmuje zwłaszcza edukację osób wymagających szczególnego wsparcia Cele: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

25 Kluby Czytelnicze dla Dorosłych
READCOM – Kluby Czytelnicze dla Dorosłych Biblioteka Publiczna im. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Partnerzy z Portugali i Austrii Edukacja międzykulturowa poprzez literaturę, sztukę i film „Podręcznik dla mentorów klubów czytelniczych” Spotkania w Klubach Czytelniczych

26 (Agencja zarządzająca akcjami scentralizowanymi):
Więcej informacji Strona internetowa Narodowej Agencji : Executive Agency (Agencja zarządzająca akcjami scentralizowanymi):

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program „Uczenie się przez całe życie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google