Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroba niedokrwienna serca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroba niedokrwienna serca"— Zapis prezentacji:

1 Choroba niedokrwienna serca

2 Choroba niedokrwienna serca
Występowanie: 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku lat 10 % mężczyzn > 60 lat 25% zgonów, roczny wsk.1,6-3,2% 25% zawałów w grupie SCHW na świecie ok miliona zgonów co roku, w Polsce: 50 tysięcy Polska: 1 –1,5 mln chorych, 47,6% zgonów mężczyzn i 57,1% kobiet

3 Choroba niedokrwienna serca
Zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie Przyczyna: niedostateczna podaż tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia serca na tlen w wyniku zwężeń organicznych i nieorganicznych tętnic wieńcowych MIAŻDŻYCA: 80% przypadków CH.N.S. CHOROBA WIEŃCOWA STABILNA: objawowy okres miażdżycy, powtarzalne objawy, stabilne w okresie 3-6 miesięcy (Thadani)

4 Choroba niedokrwienna serca
stabilna dławica piersiowa dławica niestabilna nieme niedokrwienie zawał serca niewydolność serca nagły zgon

5 Choroba niedokrwienna serca
Diagnostyka: Wywiad EKG Próba wysiłkowa ECHO Scyntygrafia perfuzyjna 24-godzinne ekg metodą Holtera ECHO obciążeniowe Koronarografia

6 Choroba niedokrwienna serca
Cele leczenia ChNS Redukcja śmiertelności - zmniejszenie liczby zawałów - zmniejszenie nagłych zgonów sercowych Poprawa komfortu życia - redukcja epizodów bólowych - poprawa tolerancji wysiłku

7 Choroba wieńcowa Leczenie farmakologiczne i interwencyjne choroby wieńcowej Terapeutyczna modyfikacja stylu życia Leki przeciwpłytkowe Statyny Leki wieńcowe Inhibitory konwertazy W trakcie leczenia chorzy mogą mieć wskazania do badania koronarograficznego. Kwalifikacja do: - angioplastyki wieńcowej - leczenia chirurgicznego - leczenia zachowawczego

8 Choroba niedokrwienna serca
Farmakoterapia stabilnej choroby wieńcowej Redukcja śmiertelności Zapobieganie świeżemu Z.S. Redukcja bólu poprawa wysiłku Działania niepożądane Lek - + - Aspiryna krwawienia - - +++ tolerancja hipotonia Azotany bloki p-k, nasilenie objawów astmy - - +++ Beta-blokery hipotonia, bloki p-k red. kurczliwości, tachykardia Antagoniści wapnia - - +++

9 Choroba niedokrwienna serca
Azotany dzięki redukcji zużycia i poprawie dostarczania tlenu powodują poprawę ukrwienia obszarów niedokrwionych Azotany Rozkurcz wieńcowy afterload (obciążenie następcze) preload (obciążenie wstępne) Duże tętnice Naczynia oporowe Kolaterale Opór poza- naczyniowy END/EPI - redystrybucja Redukcja zużycia O2 Poprawa dostarczania O2 wg Bassenge E, Zanzinger J: Nitrates in different vascular beds, nitrate tolerance and interactions with endothelial function. Am J Cardiol. 1992; 70:

10 Choroba niedokrwienna serca
Wartość kliniczna azotanów w leczeniu choroby niedokrwiennej PLUSY + MINUSY - brak odpowiedzi na działanie azotanów w pewnej grupie chorych ("non responders") brak dowodów na przedłużanie życia w stabilnej i niestabilnej ChW brak dowodów na zapobieganie wystąpieniu zawału serca występowanie hipotonii, hipotonii ortostatycznej i zasłabnięć częste występowanie bólów głowy występowanie TOLERANCJI przerywanie bólu dławicowego prewencja bólów przed czynnikiem wyzwalającym ból redukcja bólów w stabilnej i niestabilnej ChW oraz świeżym ZS poprawa tolerancji wysiłku i rezerwy wieńcowej u chorych ze s. ch.w. poprawa wydolności serca w terapii skojarzonej z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca w przebiegu ChW i ZS

11 Leki beta - adrenolityczne
Mechanizm działania  zapotrzebowania mięśnia serca na tlen  rytmu serca w spoczynku ( do nawet < 50/min ) i przy wysiłku  ciśnienia tętniczego  kurczliwości mięśnia serca  rzutu minutowego serca

12 Leki beta - adrenolityczne
Mechanizm działania  przepływu wieńc.: wydłużenie rozkurczu redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej poprawa wykorzystania tlenu i glukozy ochronny wpływ na kk. m. serca i śródbłonek naczyń,  PGI2 działanie antyarytmiczne,  progu migotania komór  agregacji płytek,  akt. fibrynolitycznej

13 Choroba niedokrwienna serca
Dawkowanie leków beta-adrenolitycznych w chorobie wieńcowej Acebutolol mg dawki Atenolol mg dawki Bisoprolol mg dawka Metoprolol 100 – 200 mg dawki lub postać SR Propranolol 120 – 240 mg dawki

14 Choroba niedokrwienna serca
Ograniczenia stosowania LBA niewydolność węzła zatokowego, bloki przewodzenia p-k astma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli naczynioskurczowa postać choroby wieńcowej ( aktywności recep.alfa1) cukrzyca ? depresja ? zespół Raynaud’a choroby naczyń obwodowych ? łuszczyca

15 Choroba niedokrwienna serca
Działania niepożądane leków beta-adrenolitycznych Bradykardia zatokowa, zaburzenia przewodzenia Hipotonia, hipoperfuzja obwodowa Upośledzenie kurczliwości lewej komory Skurcze oskrzeli Objawy ze strony OUN: bezsenność, zmęczenie, depresja, zaburzenia snu, zawroty głowy, parestezje, impotencja Działanie proarytmiczne Reakcje skórne Maskowanie hipoglikemii (nieselektywne)

16 Choroba niedokrwienna serca
LEKI BETA-ADRENOLITYCZNE chorzy po zawale serca, z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, z tachykardią, bez przeciwwskazań: nie podanie beta-adrenolityku to kategoria błędu w sztuce lepiej mała dawka niż brak beta-adrenolityku obrona przed codziennym stresem podstawowe leki w kardiologii

17 Choroba niedokrwienna serca
Antagoniści wapnia - mechanizm działania  zapotrzebowania mięśnia serca na tlen  rytmu serca w spoczynku (diltiazem , werapamil )  ciśnienia tętniczego  kurczliwości mięśnia serca  rzutu minutowego serca

18 Choroba niedokrwienna serca
Antagoniści wapnia - mechanizm działania p przepływu wieńcowego przez wydłużenie rozkurczu (diltiazem, werapamil) redystrybucja przepływu do warstwy podwsierdziowej zmniejszenie napięcia naczyń poprawa wykorzystania tlenu i glukozy zmniejszenie obciążenia następczego

19 Choroba niedokrwienna serca
Skuteczność A Ca w anginie Prinzmetala Nifedipina, diltiazem, werapamil skuteczność w zapobieganiu atakom i dolegliwościom u 70% chorych, u kolejnych 20% redukcja liczby epizodów niedokrwiennych Amlodipina redukcja liczby epizodów niedokrwiennych i tabletek stosowanej doraźnie nitrogliceryny badania randomizowane

20 Choroba niedokrwienna serca
Zastosowanie A Ca w SCHW 1. gdy pwsk do beta-adrenolityków (astma) 2. nifedipina, amlodipina, nikardipina: gdy zaburzenia przewodzenia 3. komponenta wazospastyczna 4. miażdżyca zarostowa tt.obwodowych 5. zaburzenia ośrodkowe po LBA 6. zespół Raynauda 7. niewydolność serca – amlodipina 8. unikanie krótko działającej nifedipiny z powodu odruchowej tachykardii 9. nadciśnienie 10.terapia skojarzona

21 Choroba niedokrwienna serca
Leki metaboliczne: trimetazydyna, ranolazyna, L-karnityna Mechanizmy cytoprotekcji qspalania FFA i stymulacja spalania glukoz qO2 do syntezy ATP qkomórkowa akumulacja kw. mlekowego i H+ qkomórkowa akumulacja Na+ i Ca2+ qzużycie ATP na utrzymywanie homeostazy jon. qniekorzystne efekty przeładowania kk Ca działanie anty-rodnikowe qinfiltracja granulocytów do niedokrwionego i reperfundowanego obszaru

22 Choroba niedokrwienna serca
Choroba wieńcowa - nowe leki Nikorandil: ester nikotynamidu Mechanizm działania: otwiera zależne od ATP kanały potasowe rozszerza tętniczki oporowe wieńcowe i obowodowe rozszerza żyły obwodowe i t.nasierdziowe (jak azotany) działanie ochronne na mięsień serca (preconditioning) ?

23 Choroba niedokrwienna serca
Zasady leczenia stabilnej choroby wieńcowej Monoterapia aLBA, azotan, A Ca: Klasa I, II CCS dławicy piersiowej stabilnej Terapia skojarzona: klasa III, IV CCS abeta- bloker + azotan aantagonista wapnia zwalniający tętno: z grupy werapamilu lub diltiazem ( postaci długodziałające ) aazotan + beta – bloker + antagonista wapnia awypełnianie okresów wolnych od azotanu aantagonista wapnia np. ( diltiazem ) amolsidomina ( nie daje tolerancji ) ewentualnie: trimetazydyna

24 Choroba niedokrwienna serca
Ostre zespoły wieńcowe Ostre zespoły wieńcowe są następstwem ostrego lub podostrego, pierwotnego zmniejszenia zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen, będącego następstwem pęknięcia blaszki miażdżycowej, któremu towarzyszy powstanie zakrzepu, kurcz naczynia i mikroembolizacja.

25 Choroba niedokrwienna serca
Niestabilna choroba wieńcowa dławica spoczynkowa zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI) dławica w początkowym okresie ( de novo) – pierwsze dwa miesiące bólów w klasie 3 lub 4 wydolności wieńcowej ( wg kryteriów CCS) dławica narastająca- nasilenie dotychczasowej dławicy o co najmniej jedną klasę i do co najmniej 3 klasy CCS dławica naczynioskurczowa ( angina Prinzmetala) zawał serca bez załamka Q dławica pozawałowa- bóle spoczynkowe po zawale serca, powyżej pierwszych 24 godz.

26 Choroba niedokrwienna serca
Ostre zespoły wieńcowe (OZW ) Bez przetrwałego uniesienia ST Z przetrwałym uniesieniem ST

27 Choroba niedokrwienna serca
Podstawowe typy OZW niestabilna choroba wieńcowa zawał serca z uniesieniem ST (STEMI) nagły zgon sercowy

28 Choroba niedokrwienna serca
Klasyfikacja niestabilnej dławicy piersiowej (wg. Braunwalda) I ciężka dławica piersiowa de novo lub znaczne nasilenie wcześniejszej dławicy ( bez bólów spoczynkowych) II dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatniego miesiąca, z wyłączeniem ostatnich 48 godz. III dławica piersiowa spoczynkowa w ciągu ostatnich 48 godz. A pozawieńcowa przyczyna niedokrwienia m.s. ( niedokrwistość, hipotonia, hipoksemia) B pierwotna niestabilna dławica piersiowa ( bez zmian pozawieńcowych nasilających niedokrwienie) C niestabilna dławica piersiowa w ciagu 2 tygodni po zawale serca

29 Choroba niedokrwienna serca
Kliniczne podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego Przetrwałe uniesienie odcinka ST Brak przetrwałego uniesienie odcinka ST Rozpoznanie nie ustalone Tromboliza PCI Aspiryna, LMWH, Klopidogrel Nitraty, Beta-blokery Aspiryna Duże ryzyko Małe ryzyko Drugi test troponinowy Blokery GPII/IIIA, koronarografia Dodatni Dwukrotnie ujemny PCI, CABG lub terapia farmakologiczna w zależności od obrazu klinicznego i wyniku angiografii Test wysiłkowy, koronarografia

30 Choroba niedokrwienna serca
Elektrokardiogram w OZW Najbardziej typowymi objawami niestabilnej choroby wieńcowej są zmiany odcinka ST i załamka T.Stwierdzenie pbniżenia odcinka ST > 1 mm(0.1 mV), w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach, przy współistnieniu typowych objawów klinicznych, z duzym prawdopodobieństwem wskazuje na rozpoznanie niestabilnej dławicy piersiowej.

31 Choroba niedokrwienna serca
Elektrokardiogram w OZW Spoczynkowe badanie EKG ma podstawowe znaczenie w ocenie chorych z podejrzeniem OZW. Optymalnie, badanie EKG powinno zostać wykonane w czasie trwania objawów klinicznych i porównane z zapisem wykonanym po ich ustąpieniu.

32 Choroba niedokrwienna serca
Niestabilna choroba wieńcowa - blokery receptora glikoproteinowego IIb/IIIa w OZW abciximab tirofiban lamifiban eptifibatid

33 Choroba niedokrwienna serca
Zasady leczenia choroby wieńcowej zwalczanie czynników ryzyka normalizacja warunków pracy i wypoczynku odpowiednia aktywność fizyczna leczenie chorób współistniejących leczenie farmakologiczne angioplastyka wieńcowa rewaskularyzacja chirurgiczna

34 Choroba niedokrwienna serca
Podsumowanie: Choroba wieńcowa pomimo postępów leczenia jest wciąż poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym w krajach rozwiniętych Wydaje się, że największe znaczenie w podejściu do leczenia ma wczesna profilaktyka i indywidualizacja postępowania z zachowaniem standardów opartych na dowodach badań klinicznych

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "Choroba niedokrwienna serca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google