Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji
Zajęcia 1 - 2 Struktury organizacyjne urzędów administracji publicznej – prawne determinanty organizacji pracy urzędów mgr Dominika Cendrowicz

2 Wykonywanie zadań publicznych przez administrację publiczną wiąże się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, które tworzone są w celu realizacji określonych przepisami prawa zadań publicznych. Realizacja przez administrację publiczną zadań publicznych stanowi obowiązek prawny.

3 JEDOSTKA W SYSTEMIE ORGANIZACYJNYM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I POZA SYSTEMEM ORGANIZACYJNYM (JAKO BENEFICJENT DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ) W 1 i 2 sytuacji ważnego znaczenia nabiera kwestia organizacji struktur administracji publicznej, podziału kompetencji, procesów koordynacji, kierowania, nadzoru, znoszenia i przekształcania struktur. 3

4 USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE
Według Z. Niewiadomskiego za ustrojowe prawo administracyjne należy uważać tę część prawa administracyjnego, która reguluje strukturę i zasady funkcjonowania administracji publicznej. Ustrojowe prawo administracyjne - zespół norm prawnych, który odnosi się do organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej właściwych do decydowania o prawach i obowiązkach obywateli na podstawie przepisów ustawy. 4

5 CECHY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Ustrojowe prawo administracyjne łączy w sobie zagadnienia związane z: zasadami budowy aparatu administracji publicznej, strukturami i zadaniami (kompetencjami) podmiotów realizujących administrację publiczną, podziałem terytorialnym, kadrami w administracji, kontrolą nad nią sprawowaną. 5

6 PODSTAWOWE KWESTIE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ APARATU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ REGULUJE KONSTYTUCJA RP Z 2 KWIETNIA 1997 R. Swojego rodzaju konstrukcję ustrojowego prawa administracyjnego tworzą także: 1) ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz 2) ustawy samorządowe: - ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, - ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, - ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 6

7 Regulamin organizacyjny determinuje strukturę organizacyjną urzędu.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regulamin organizacyjny determinuje strukturę organizacyjną urzędu. Jest to akt prawa wewnętrznego. Wpływa w sposób pośredni na sytuację prawną obywateli. Postanowienia regulaminów organizacyjnych znajdują zawsze oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w żadnym wypadku nie mogą być z nimi sprzeczne !!! 7

8 CO REGULUJE REGULAMIN ORGANIZACYJNY?
1) zakres działania i zadania urzędu; 2) organizację urzędu; 3) zasady funkcjonowania urzędu; 4) podział zadań pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne urzędu (np. wydziały, referaty, jednoosobowe stanowiska pracy) oraz pomiędzy organem administracji publicznej i osobami pełniącymi funkcje kierownicze w urzędzie (np. burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, dyrektorzy wydziałów)

9 ZADANIA I ZASTĘPCY BURMISTRZA
sprawy:  infrastruktury technicznej Miasta; ochrony środowiska i rolnictwa; działalności gospodarczej; urbanistyki, gospodarki przestrzennej i geodezji; zamówień publicznych. ZADANIA II ZASTĘPCY BURMISTRZA sprawy:  infrastruktury technicznej Miasta; ochrony środowiska i rolnictwa; działalności gospodarczej; urbanistyki, gospodarki przestrzennej i geodezji; zamówień publicznych.

10 ZADANIA WYDZIAŁU OŚWIATY
prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie oświaty; nadzór ogólny nad działalnością podległych Miastu placówek; obsługa spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Rady uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto; nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków materialnych, w tym środków inwestycyjnych dotyczących podległych placówek; nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji w sprawach dotyczących oświaty; współorganizowanie imprez o charakterze oświatowym.

11 PRZYKŁADOWE STRUKTURY ORGANIZACYJNE
11

12 12

13 13

14 14

15

16 źródła: 1. Boć J., Pojęcie administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Kolonia Limited, Wrocław 2005. 2. Dawidowicz, W., Zagadnienia ustroju administracji publicznej w Polsce, Warszawa 1970. 3. Leoński, Z. Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000. 3. Łętowski J., Administracja. Prawo. Orzecznictwo sądowe. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1985. 4. Michalska-Badziak R. Podmioty administrujące, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, (red.) M. Stahl, Diffin 2009. 5. Niewiadomski Z., Działy prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), LexisNexis 2007. Źródła internetowe: 1.www.bip.um.wroc.pl 2. 3.


Pobierz ppt "Organizacja pracy biurowej i techniki korespondencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google