Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szachy w przedszkolu i szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szachy w przedszkolu i szkole"— Zapis prezentacji:

1 Szachy w przedszkolu i szkole
DYREKTOR Roman Miruk-Mirski Autor programu Krzysztof Mrozek Koordynator Sylwia Bloch Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel  472 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

2 GENEZA W 2008 roku pasjonat szachów, nauczyciel matematyki - pan Krzysztof Mrozek - zwrócił się do naszego ośrodka doskonalenia nauczycieli z prośbą o wyrażenie opinii o opracowanym przez siebie programie „Szachy w przedszkolu i w szkole.” Program uzyskał naszą pozytywną recenzję i stał się inspiracją do opracowania pierwszego kursu doskonalącego dla nauczycieli, którzy zdecydowaliby się program wdrażać w swoich szkołach. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

3 GENEZA Na nasze zaproszenie do udziału w kursie, jako pierwsi, zareagowali nauczyciele miasta Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym kurs odbył się w tym mieście. Uczestniczyło w nim 13 nauczycieli. Tematyką szachów w szkole bardzo zainteresowały się również władze miasta Jastrzębie-Zdrój, przedstawiciele Rady Miasta oraz pochodzący z tego miasta parlamentarzyści. Dzięki nim każdy nauczyciel, który ukończył ten kurs, otrzymał demonstracyjną planszę magnetyczną wraz z pionkami do nauki gry w szachy. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

4 GENEZA Uroczyste podsumowanie pierwszego kursu doskonalącego dla nauczycieli w Jastrzębiu-Zdroju. (Na zdjęciu dyrekcja SP nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, autor programu, uczestnicy szkolenia oraz zaproszeni goście.) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

5 CELE Cel ogólny: wspomaganie rozwoju dzieci poprzez naukę gry w szachy. Cele szczegółowe – dziecko: potrafi rozegrać partię szachów; potrafi korygować błędy i dążyć do poprawności w wykonywaniu ćwiczeń; posiada umiejętność pracy w grupie; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

6 CELE szanuje wszystkich zawodników; zna zasady zdrowej rywalizacji;
przestrzega zasad gry; umie ocenić podjęte decyzje; w przypadku niepełnosprawności - aktywnie uczestniczy w sportowym współzawodnictwie. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

7 ZAANGAŻOWANE ŚRODKI Działanie finansowane z budżetu szkoły przy wsparciu sponsorów [zakup kompletów szachów, zegarów.] Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

8 ETAPY WDRAŻANIA Zaproszenie nauczycieli do udziału w kursie doskonalącym poprzez informację na stronie internetowej Opracowanie strony internetowej na użytek kursu. Przeprowadzanie kursów doskona- lących w miarę zgłaszanego przez nauczycieli zapotrzebowania. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

9 WYMIERNE EFEKTY Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu Zdroju - 4 XII 2008 r. do 11 III 2009 r. RODN i IP „WOM” Rybnik – 16 IV 2009 r. do 3 VI 2009 r. RODN i IP „WOM” Rybnik – 3 XII 2009 r. do 14 XII 2009 r. RODN i IP „WOM” Rybnik – IV 2010 r. Przedszkole nr 150 w Warszawie – 20 – 22 V 2010 r. Przedszkole nr 4 w Chrzanowie – 14 IV 2010 r. do 5 V 2010 r. (Kurs ukończyło łącznie 85 nauczycieli.) Założenie i systematyczne prowadzenie koła szachowego przez nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Knurowie. Organizacja przez autora programu - pana Krzysztofa Mrozka - corocznych Mikołajkowych Turniejów Szachowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

10 WYMIERNE EFEKTY Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Szachy w szkole” przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu- Zdroju. (Zdjęcie z uroczystego podsumowania zakończonej innowacji w SP nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

11 WYMIERNE EFEKTY Zorganizowanie I Wiosennego Turnieju Szachowego przez Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

12 WYMIERNE EFEKTY Kreatywność w pracy nauczyciela - tworzenie bajek, rymowanek na temat gry w szachy przez nauczycieli, którzy ukończyli kurs (dostępne na stronie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

13 WYMIERNE EFEKTY Opracowanie biuletynu szachowego służącego wymianie doświadczeń między nauczycielami realizującymi program. Nauczyciele otrzymali go w formie elektronicznej. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

14 WYMIERNE EFEKTY Otrzymanie patronatu MEN nad projektem „Szachy w szkole” w ogłoszonym Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

15 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
Program realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie: obszar 1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych obszar 4 Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. obszar 13 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

16 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
oraz I etapu edukacyjnego w zakresie treści: edukacji społecznej Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; edukacji matematycznej Uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

17 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
zajęć komputerowych Uczeń posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. wychowania fizycznego Uczeń wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

18 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
Program realizuje również kompetencje kluczowe zawarte w rozporządzeniu w sprawie nowej podstawy programowej. Z opinii nauczycieli wynika, że nauka gry w szachy : ma bardzo duży i pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka, uczy logicznego myślenia, rozwija zdolność koncentracji oraz samodyscyplinę, uczy zdrowej rywalizacji. Na prośbę nauczycieli II etapu edukacyjnego – w przygotowaniu program „Szachy w klasach IV-VI.” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

19 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
Zaprezentowanie działalności RODNiIP „WOM” w Rybniku w zakresie edukacji szachowej na Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, zorganizowanej przez Wydział Edukacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (Ustroń, IV 2013.) Omówione działania stały się inspiracją dla innych, czego przykładem jest pilotaż programu „Szachy w szkole” realizowany przy wsparciu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

20 DLACZEGO POMYSŁ WARTO KONTYNUOWAĆ
MEN, uwzględniając deklarację Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich UE programu „Szachy w szkole”, rozważa możliwość wsparcia edukacji szachowej w polskim szkolnictwie. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a Rybnik tel. (032)

21 Rodzice wszystkich uczniów, których podobizny znajdują się na zdjęciach wyrazili zgodę na ich publikację. Stosowne oświadczenia znajdują się w dokumentacji przedszkola/szkoły.


Pobierz ppt "Szachy w przedszkolu i szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google