Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs do działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs do działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs do działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Konkurs do działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu – szkolenie 1

2 Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu
Cel Działania 1.2 Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu Do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę ,00 PLN 2

3 Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: Minimalna kwota wsparcia – bez ograniczeń Maksymalna kwota wsparcia– PLN 3

4 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Podstawowe akty prawne określające zasady uczestnictwa w konkursie oraz warunki uzyskania wsparcia Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata dokument przyjęty przez ZWP w dniu 10 stycznia 2012 r. Szczegółowy Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 4

5 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Akty prawa wspólnotowego: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5

6 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Akty prawa krajowego: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z późn. zm.),  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.). 6

7 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Akty dotyczące pomocy publicznej: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z , str. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z , str. 5) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z późn. zm.) 7

8 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U ), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U ).

9 do 70% wydatków kwalifikowanych
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Maksymalna wielkość dofinansowania projekty zgodne z zasadami pomocy de minimis do 70% wydatków kwalifikowanych projekty zgodne z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej: mikro, małe przedsiębiorstwa – do 70% wydatków kwalifikowalnych średnie przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowalnych duże przedsiębiorstwa – do 50% wydatków kwalifikowalnych 9

10 Adresaci pomocy Działania 1.2
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Adresaci pomocy Działania 1.2 instytucje otoczenia biznesu – lokalne i regionalne szkoły wyższe Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy 10

11 Definicja IOB – zgodnie z rozporządzeniem MRR z dnia 20 maja 2009 roku
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Definicja IOB – zgodnie z rozporządzeniem MRR z dnia 20 maja 2009 roku Podmioty bez względu na ich formę prawną, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego, przez którą należy rozumieć oferowanie towarów lub usług na określonym rynku, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców. 11

12 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Lokalizacja projektu Inwestycja objęta projektem musi być realizowana i utrzymana na terenie województwa podkarpackiego. 12

13 Przykładowe typy projektów:
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Przykładowe typy projektów: Wsparcie w zakresie poprawy jakości istniejącej oferty usługowej, przygotowania i wdrożenia pakietu nowych usług, Wsparcie w zakresie udziału w lokalnych i regionalnych sieciach współpracy, 13

14 Przykładowe typy projektów c.d.:
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Przykładowe typy projektów c.d.: Wsparcie inwestycyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności wprowadzanie innowacji do sektora MŚP, Promocja instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, kampanie promocyjne i działania informacyjne. 14

15 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Terminy: Terminy składania wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków w ramach konkursu trwa od 24 lipca do 7 września 2012 r. do godziny 15:30 Termin realizacji projektu: Do 31 grudnia 2014 roku 15

16 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Wniosek o dofinansowanie
Formularz wniosku oraz załączniki należy sporządzić w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały) w formacie A4. Formularz wniosku należy ponadto dołączyć w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD). Wersja papierowa wniosku powinna być tożsama z wersją elektroniczną wniosku. Za formę elektroniczną uważa się wyłącznie wniosek wygenerowany w Generatorze wniosków do pliku w formacie XML, który posiada identyczną sumę kontrolną (na każdej stronie) z wnioskiem sporządzonym w formie papierowej. Brak zgodności sumy kontrolnej formy papierowej z sumą kontrolną formy elektronicznej (XML) będzie uznawany za niedostarczenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej. 16

17 Wniosek o dofinansowanie c.d.:
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Wniosek o dofinansowanie c.d.: Wnioski o dofinansowanie wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim. Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny.

18 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Zasady podpisywania: Na ostatniej stronie formularza wniosku (część F) Przez wszystkie osoby wymienione w polu A.6.2 wniosku (uprawnione zgodnie z dokumentem rejestrowym do podpisania umowy o dofinansowanie) lub osoby przez nie upoważnione – załącznik 11 do wniosku Czytelny podpis lub parafa z imienną pieczątką Każda strona formularza wniosku powinna zostać parafowana przez jedną z osób określonych w polu A 6.2. wniosku. 18

19 Zasady potwierdzania za zgodność z oryginałem:
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Zasady potwierdzania za zgodność z oryginałem: Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis jedna z osób wymieniona w polu A 6.2. wniosku lub parafkę wraz z imienną pieczątką. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”: potwierdzenie na każdej stronie zgodnie z opisem zawartym powyżej, na pierwszej stronie dokumentu zawarta jest klauzula „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X” oraz czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką jednej z osób wymienionych w polu A 6.2. wniosku. 19

20 Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” Załączniki do wniosku o dofinansowanie Biznesplan Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców. instrukcja wypełniania - załącznik II do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r. 20

21 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia załącznika nr 2 wypełnionego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. (punkty formularza oznaczone literą „F”). Ww. forma formularza obowiązuje także w przypadku przedsięwzięć, które nie są zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 21

22 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
3. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej oraz zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Dokumenty potwierdzające: otrzymanie pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych; otrzymanie wszelkiej pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na które Wnioskodawca ubiega się o wsparcie. 4. Wypis z KRS lub inny dokument rejestrowy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 22

23 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
5. Kopia statutu/umowy instytucji/organizacji z zapisów dokumentu jasno powinno wynikać, że Wnioskodawca nie działa dla zysku lub zysk przeznacza na cele statutowe, którymi jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 6. Kopia deklaracji PIT/CIT za 2 ostatnie lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku 7. Kopia sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości 23

24 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
8. Formularz informacji przedstawiany przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis załącznik obligatoryjny dla projektów objętych zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej 9. Formularz informacji przedstawiany przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis załącznik obligatoryjny dla projektów objętych zasadami pomocy de minimis 24

25 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
10. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcę oraz otrzymanej pomocy de minimis Wnioskodawca w oświadczeniu określa swój status jako mikro, mały, średni przedsiębiorca lub przedsiębiorca inny niż mikro, mały czy średni. Zgodnie z zapisami załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje działalności za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L. 214 z r.) Status podmiotu (Wnioskodawcy) określony w niniejszym załączniku musi być zgodny z danymi przedstawionymi w polu D.2 wniosku. 25

26 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
11. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 12. Umowy/porozumienia z partnerami społecznymi potwierdzające spełnienie kryterium nr 3 oceny jakościowej Kopia promesy leasingowej 14. Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 należy przedłożyć nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 15. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu 26

27 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Wszystkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób wymienionych w polu A.6.2. wniosku (lub osobę przez nią upoważnioną) Każdy załącznik powinien być opatrzony na pierwszej stronie pieczęcią Wnioskodawcy. Każdy załącznik powinien być podpisany przez osobę/osoby wskazane w polu A.6.2 wniosku o dofinansowanie lub przez osobę / osoby upoważnione do tego przez osoby wskazane w ww. punkcie wniosku. Załączniki do wniosku powinny być ponumerowane i umieszczone za wnioskiem, ściśle według podanej w nim numeracji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji). W miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją „nie dotyczy”.

28 Kwalifikowalność wydatków
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kwalifikowalność wydatków 28

29 Kwalifikowalność wydatków
Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków : Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009 r. Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 8 grudnia 2010 r. Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007–2013, (lipiec 2012 r., str. 54, rozdz )

30 Kwalifikowalność wydatków
Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków Poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) - 31 grudnia 2014 roku. RPI – po dniu złożenia wniosku MŚP *duży przedsiębiorca później. De minimis – po dniu złożenia wniosku (wyj.) Doradcze – po dniu złożenia wniosku (nie mogą duzi przedsiębiorcy) Bez pomocy – od 1 stycznia 2007 r. *czy wariantowość tez się liczy i czy muszą czekać? 30

31 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane Działanie 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu Część szczegółowa – rozdz , str. 54

32 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Podział wydatków: Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych: Projekty inwestycyjne dotyczące w szczególności utworzenia, rozbudowy infrastruktury instytucji otoczenia biznesu lub wdrożenia nowych usług podlegające przepisom o regionalnej pomocy inwestycyjnej. Projekty objęte zasadami pomocy de minimis dotyczące w szczególności promocji instytucji otoczenia biznesu, kampanii promocyjnych i informacyjnych. (zgodnie z pkt. 3.9 niniejszego podręcznika);Jeżeli beneficjent np. przygotował ocenę oddziaływania na środowisko, chociaż nie musiał (nie wymagały tego przepisy) nie uzyska zwrotu tego wydatku. Podobnie wnioskodawca, który bu budżecie ujął pozycje „przygotowanie biznesplanu wraz z wypełnieniem wniosku i doradztwem podczas składnia” może spodziewać się, że wydatek ten zostanie uznany za kwalifikowany jedynie w części dotyczącej przygotowania biznesplanu. Wypełnienie formularza oraz doradztwo przy składaniu są niekwalifikowane.

33 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach nowej inwestycji

34 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją, nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm., pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu; Wydatki na nabycie środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (m.in. maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych), pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości; Uwaga: Środki trwałe nabyte przez beneficjenta pomocy innego niż MŚP powinny być nowe! (zgodnie z pkt i 3.13 niniejszego podręcznika); operat szacunkowy ważny jest 12 miesięcy i musi być aktualny na dzień złożenia wniosku

35 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Opłaty związane z transportem, montażem lub instalacją środków trwałych nabytych w ramach projektu, z wyłączeniem własnego transportu, własnego montażu lub własnej instalacji, pod warunkiem, że usługa zgodnie z przepisami o rachunkowości zwiększa wartość początkową środka trwałego ujętą w ewidencji środków trwałych beneficjenta; Wydatki na spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. (zgodnie z pkt i 3.13 niniejszego podręcznika); operat szacunkowy ważny jest 12 miesięcy i musi być aktualny na dzień złożenia wniosku

36 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii m.in. poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; Uwaga! W przypadku beneficjenta pomocy innego niż MŚP wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. (metodologia obliczania analogicznie, jak w przypadku zakupu gruntów - zgodnie z pkt podręcznika). (zgodnie z pkt. 3.8 niniejszego podręcznika);

37 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Zakup przez podmioty będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami usług doradczych niezbędnych dla prawidłowego przygotowania oraz realizacji i osiągnięcia celów projektu, pod warunkiem, że świadczone są przez doradców zewnętrznych oraz nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie są związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi, w szczególności rutynowymi usługami doradztwa podatkowego, regularnymi usługami prawniczymi lub reklamowymi oraz, zgodnie z przepisami rachunkowości, zwiększają wartość początkową środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu; Koszty podatku VAT, jeśli Beneficjentowi nie przysługuje i nie będzie przysługiwać w okresie trwałości projektu prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

38 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach de minimis

39 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach de minimis: Wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją, nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm., pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu; Wydatki na nabycie środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (m.in. maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych), pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości; Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii, niezbędnych do realizacji celów projektu (np.: licencje, prawa autorskie, oprogramowanie komputerowe, patenty, know-how); Wydatki na wynajem pomieszczeń, sprzętu multimedialnego, nagłośnienia i wyposażenia niezbędnych do realizacji celów projektu, poniesione w okresie realizacji projektu; Wydatki na materiały promocyjne-informacyjne/instrumenty promocyjne: spoty telewizyjne i radiowe, ulotki, foldery, katalogi, materiały multimedialne, bilbordy, plakaty, witryny/serwisy internetowe, strony www itp.;

40 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach de minimis: Tłumaczenia materiałów; Wydatki związane z zakupem publikacji oraz zakupem usług związanych z opracowaniem materiałów na konferencje i seminaria itp.; Wydatki na zakup/wynajem nośników reklamowych (kanałów promocyjnych): powierzchni reklamowych, czasu antenowego, miejsca na witrynie/serwisie internetowym, powierzchni prasowych, linków sponsorowanych itp.; Usługi cateringu dla uczestników konferencji i seminariów; Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z pkt niniejszego podręcznika;

41 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach de minimis: Wydatki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną – koszty nabycia praw do użytkowania domen internetowych, stworzenia portali, stron internetowych w części i zakresie odpowiadającym kosztom niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną i niezbędnych do realizacji celów projektu; Zakup usług doradczych niezbędnych dla prawidłowego przygotowania oraz realizacji i osiągnięcia celów projektu pod warunkiem, że nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie są związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi, w szczególności rutynowymi usługami doradztwa podatkowego, regularnymi usługami prawniczymi lub reklamowymi; Promocja projektu;

42 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki kwalifikowane w ramach de minimis: Opłaty związane z transportem, montażem lub instalacją środków trwałych nabytych w ramach projektu, z wyłączeniem własnego transportu, własnego montażu lub własnej instalacji, pod warunkiem, że usługa zgodnie z przepisami o rachunkowości zwiększa wartość początkową środka trwałego ujętą w ewidencji środków trwałych beneficjenta; Wydatki na spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Koszty podatku VAT, jeśli Beneficjentowi nie przysługuje i nie będzie przysługiwać w okresie trwałości projektu prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

43 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach nowej inwestycji

44 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent

45 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Wydatki wymienione w pkt. 4 podręcznika (m.in. koszty prowizji, koszty kredytów, kary i grzywny, wydatki bieżące jednostki); Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie m.in. biznesplan; Wydatki na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub koszty świadczenia usług doradczych oraz szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. : zarządzania, zarządzania BHP, elastycznych form pracy itp. Wydatek na zakup oraz leasing środka transportu; Wydatek poniesiony na zakup gruntu; Wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej; Wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.) Remont oraz bieżąca naprawa środków trwałych; Wartość niematerialna i prawna:

46 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Koszty związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; Wkład niepieniężny; Koszty związane z wyłonieniem wykonawcy (m.in. przygotowanie SIWZ, przeprowadzenie przetargów); Szkolenia pracowników; Promocja projektu;

47 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach nowej inwestycji: Koszty ogólnego zarządu (tzw. koszty ogólne – m.in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie itp. oraz osobowe – wynagrodzenia pracowników); NIEKWALIFIKOWANY ! Wydatek na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia; Wydatek na pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta wyodrębnionego na potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;

48 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach de minimis

49 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach de minimis: Wydatki wymienione w pkt. 4 podręcznika (m.in. koszty prowizji, koszty kredytów, kary i grzywny, wydatki bieżące jednostki); Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie m.in. biznesplan; Wydatki na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub koszty świadczenia usług doradczych oraz szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. : zarządzania, zarządzania BHP, elastycznych form pracy itp. Wydatek poniesiony na zakup gruntu; Wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej; Wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe itp.); Wydatek na zakup lub leasing środka transportu; Wkład niepieniężny;

50 Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Wydatki niekwalifikowane w ramach de minimis: Koszty związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; Koszty związane z wyłonieniem wykonawcy (m.in. przygotowanie SIWZ, przeprowadzenie przetargów); Szkolenia pracowników; Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; Koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty administracyjne; Koszty zarządzania projektem i koszty ogólne określone w pkt i 3.17 podręcznika.

51 Biznesplan

52 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Biznesplan Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne.

53 Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”
Biznesplan Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem dla każdego projektu. Należy go sporządzić w oparciu o wzór udostępniony w dokumentacji aplikacyjnej. Nie należy zmieniać formatu biznesplanu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). Biznesplan zawiera w każdym punkcie szczegółową instrukcje do ich wypełnienia; należy odpowiedzieć na pytania zawarte w poszczególnych polach. Wszystkie pola powinny być wypełnione. W przypadku, gdy dana tabela nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „Nie dotyczy”.

54 Ocena projektu

55 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Ocena formalna wniosku OCENA FORMALNA, polega na potwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami oceny formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Ocena trwa do 45 dni od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji konkursowej z kryteriami formalnymi, wniosek może być jednorazowo poprawiony lub uzupełniony. Termin na dokonanie odpowiednich poprawek lub uzupełnień w złożonej dokumentacji konkursowej wynosi 5 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu odebrania pisma).

56 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Ocena merytoryczna projektu OCENA MERYTORYCZNA, przeprowadzana jest przez Komisje konkursowe składające się z ekspertów, dokonujących oceny zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Ocena merytoryczna projektu składa się z następujących etapów: - oceny finansowej i ekonomicznej oraz oceny technicznej i technologicznej, - oceny jakościowej. Ocena merytoryczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty pierwszego posiedzenia Komisji. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny merytorycznej wynosi 100, aby projekt uzyskał pozytywną ocenę pod względem merytoryczno-technicznym musi uzyskać minimum 40 punktów. Na podstawie prac Komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach danego działania tworzy się zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierające wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

57 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria dopuszczające oceny merytorycznej Lp. Nazwa kryterium 1. Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa biznesplanu. 2. Spełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy publicznej. 3. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat lub 3 trzy lata w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji - art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 4. Wykonalność instytucjonalna projektu. 5. Wykonalność techniczna projektu. 6. Wykonalność technologiczna projektu (jeśli ma zastosowanie). 7. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: ochrony środowiska, równości szans, budowy społeczeństwa informacyjnego.

58 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria jakościowe oceny merytorycznej Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 20 2. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu 15 3. Udział partnerów w projekcie 4. Zasięg oddziaływania projektu 5. Wartość wprowadzonej lub zmodyfikowanej usługi dla przedsiębiorstw 6. Promocja instytucji otoczenia biznesu 10 7. Zaangażowanie środków własnych beneficjenta ponad obowiązujący limit w zakresie wkładu własnego

59 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie. Kryterium oparte będzie o liczbę zrealizowanych projektów dla przedsiębiorstw oraz okres obecności na rynku instytucji otoczenia biznesu. Maksymalnie 10 punktów uzależnionych od liczby zrealizowanych projektów dla przedsiębiorstw (2 punkty za każdy zrealizowany projekt przez instytucje otoczenia biznesu, w ramach którego grupa docelowa pomocy były przedsiębiorstwa). Maksymalnie 10 punktów uzależnionych od okresu obecności na rynku (2 punkty za każdy rok obecności na rynku). 20

60 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu Kryterium oceniane będzie na podstawie liczby nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw w ramach projektu. Za każdą nową lub zmodyfikowana usługę dla przedsiębiorstw przyznawane będzie 5 punktów. Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 15. 15

61 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Udział partnerów w projekcie Kryterium oceniane będzie na podstawie liczby instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Po 5 punktów za udział każdego partnera w projekcie. Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 15. 15

62 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Zasięg oddziaływania projektu. Kryterium oceniane będzie na podstawie zasięgu terytorialnego projektu. • obszar jednej gminy - 1 punkt, • obszar kilku gmin - 3 punkty, • obszar jednego powiatu - 5 punktów, • obszar kilku powiatów - 10 punktów, • obszar województwa - 15 punktów. 15

63 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wartość wprowadzonej lub zmodyfikowanej usługi dla przedsiębiorstw. Kryterium oceniane będzie na podstawie kwoty wnioskowanego dofinansowania z EFRR do liczby nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw w ramach projektu. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (Zob. rozdział Kryteria oceny projektów). 15

64 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Promocja instytucji otoczenia biznesu Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu (planowana liczba klientów po zakończeniu realizacji projektu) oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających liczbę klientów korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu w okresie przed realizacja projektu. Kryterium promować będzie projekty instytucji otoczenia biznesu, dla których wzrasta liczba klientów. Przedmiotem oceny będzie wzrost liczby klientów po zakończeniu realizacji projektu w stosunku do liczby klientów w okresie poprzedzającym okres realizacji projektu. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych (zob. rozdział Kryteria oceny projektów). 10

65 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Zaangażowanie środków własnych beneficjenta ponad obowiązujący limit w zakresie wkładu własnego Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie (liczonego jako udział w kosztach kwalifikowanych). Za każdy 1% wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawany będzie 1 punkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć 10 punktów. 10

66 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Ocena strategiczna projektu OCENA STRATEGICZNA Ostatnim etapem oceny jest decyzja Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania podejmowana w drodze uchwały. Zarząd podejmując decyzję, może dokonać zmian na liście rankingowej będącej wynikiem oceny jakościowej, biorąc pod uwagę stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa (maksymalnie 20 punktów). Ocena strategiczna trwa do 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z konkursu.

67 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej procedurze będzie podpisana po spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do jej podpisania przez Wnioskodawcę. Dokumenty wymagane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie: dane osób upoważnionych do podpisania umowy wraz z wezwaniem ich do osobistego wstawienia się w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma celem złożenia wzorów podpisów. Są to w przypadku Beneficjentów działania 1.2 organy wymienione do reprezentacji w aktach powołujących, np., statut, KRS, 2) deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (w wymaganych przypadkach), 3) kwartalne zapotrzebowanie na środki, wg wzoru będącego załącznikiem do wzoru umowy, numer wyodrębnionego konta bankowego, na które przekazywane będą refundacje, inne dokumenty.

68 Dziękuję za uwagę www.wrota.podkarpackie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości ul. Towarnickiego 3a Rzeszów Tel. (017)


Pobierz ppt "Konkurs do działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google