Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Norbert Tomkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Norbert Tomkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Norbert Tomkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 26 listopada 2009 r.

2 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

3 Na mocy uchwał: Nr 228/4345/09 z dnia 20 października 2009 r., Nr 231/4381/09 z dnia 27 października 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił składający się z 40 projektów Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego Do wykazu dodano 24 projekty przewidziane do realizacji w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne. Ponadto usunięto 6 projektów drogowych, w odniesieniu do których Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o finansowaniu w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Nowy Wykaz składa się z 58 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą ok. 253,5 mln euro, co stanowi 22,3% alokacji EFRR przewidzianej na realizację RPO WP.

4 Podział środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata RPO WP jest realizowany przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 136,31 mln euro. 838,31 mln euro

5 utworzenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
Projekty kluczowe Województwa Podkarpackiego to: inwestycje drogowe przedsięwzięcia dotyczące szkolnictwa wyższego realizowane przez Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski 12 projektów pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa utworzenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie inwestycje drogowe, których realizacja wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego, a tym samym na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu; przedsięwzięcia dotyczące szkolnictwa wyższego realizowane przez Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski, których celem jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i podniesienie poziomu innowacyjności Uczelni poprzez stworzenie warunków do wzrostu potencjału gospodarczego w regionie opartego na wiedzy, badaniach naukowych i nowych technologiach; 12 projektów pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa, których celem głównym jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału gospodarczego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez powstanie nowoczesnej bazy służącej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przygotowującej obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnej infrastruktury B+RT;

6 przedsięwzięcie pn.: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo -Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko przedsięwzięcia z zakresu turystyki i kultury takie jak: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej; Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu; Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo -Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko, która umożliwi uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce;

7 ZMIANA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

8 W związku z trudnościami w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Zarząd Województwa Podkarpackiego – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP w dniu 11 sierpnia 2009 r. przekazał Komisji Europejskiej wniosek do o dokonanie przeglądu RPO WP.

9 W celu usprawnienia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP), Instytucja Zarządzająca uznała za konieczne usunięcie z opisu osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom zapisu: „z wyłączeniem administracji rządowej”. Zmiana ta umożliwi państwowej straży pożarnej aplikowanie o środki, co jest istotne w kontekście osiągnięcia jednego z nadrzędnych celów osi priorytetowej IV, jakim jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym. Obecne zapisy RPO WP uniemożliwiały udzielenie wsparcia jednostkom organizacyjnym państwowej straży pożarnej (będących administracją rządową), które niejednokrotnie zgłaszały potrzebę realizacji konkretnych przedsięwzięć w ramach Programu.

10 II. Infrastruktura techniczna, III. Społeczeństwo informacyjne,
2. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zmodyfikowano zapisy Programu w zakresie głównych grup beneficjentów następujących osi priorytetowych: II. Infrastruktura techniczna, III. Społeczeństwo informacyjne, IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, VII. Spójność wewnątrzregionalna. dotyczące istniejącej niezgodności pomiędzy listą beneficjentów zawartą w Programie, a katalogiem beneficjentów zawartym w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP Usunięto sformułowania: „posiadające osobowość prawną” z pozycji „jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną” określonej w katalogu beneficjentów ww. osi priorytetowych.

11 3. We wniosku o dokonanie przeglądu RPO WP uwzględniono zmianę o charakterze technicznym, polegającą na dodaniu kategorii interwencji nr 75 – Infrastruktura systemu oświaty do opisu osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP. Komisja Europejska na mocy decyzji K(2009)8282 z dnia 27 października 2009 r. zmieniającej decyzję Komisji K(2007)4560 w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w regionie Podkarpackie w Polsce, pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP.

12 POSTĘP REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

13 Wykorzystanie alokacji w osiach priorytetowych RPO WP
647,10 Wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach, pre-umowach i wydanych decyzjach (w mln PLN) 489,21 Pozostała alokacja (w mln PLN) 13

14 Realizacja RPO WP - stan na 20 listopada 2009r.
Alokacja udostępniona w ogłoszonych konkursach* (w mln PLN) 2 042,32 Liczba ogłoszonych konkursów 27 Liczba Wartość ogółem (w mln PLN) Wartość dofinansowania z EFRR (w mln PLN) Złożone wnioski 2 406 6 410,99 3 359,31 Ocena formalna 1 184 4 173,30 2 343,39 Ocena merytoryczna 827 3 890,09 1 725,10 Zatwierdzone wnioski 748 2 810,87 1 579,46 Podpisane umowy/wydane decyzje 471 1 454,78 815,20 Środki przekazane beneficjentom (w mln PLN) 155,91 * Wartość alokacji uwzględnia zwiększenie kwot na poszczególne nabory. Projekty kluczowe Liczba Wartość ogólna (w mln PLN) Wartość dofinansowania z EFRR (w mln PLN) 58 1 465,79 1 205,71 14

15 Stopień wykorzystania alokacji udostępnionej w konkursach wniosków wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 20 listopada 2009r.. 15

16

17 Konkursy wniosków w 2008 i 2009 roku
Z powodu braku rozporządzeń pomocy publicznej w ramach naborów nie udostępniono w 2009r. środków w kwocie 312,39 mln euro, co stanowi 27,49% alokacji EFRR na lata 17 17

18 BADANIA EWALUACYJNE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

19 Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2008 r.
„Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych” Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2008 r. Cel główny: Analiza przyczyn zróżnicowania aktywności samorządów gminnych powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych UE. Wyniki: prawie wszystkie samorządy przejawiają aktywność w staraniu się o środki unijne. Problemem jest skuteczność i racjonalizacja starań, co ma swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu przestrzennym, powiaty i gminy postrzegają środki pochodzące z UE jako tzw. „pieniądze trudne”, zdecydowana większość gmin realizowała tzw. projekty twarde, dominowały projekty z zakresu infrastruktury transportowej, ochrony środowiska oraz społecznej, co drugi złożony przez JST wniosek uzyskał dofinansowanie, 50 % projektów realizowano na obszarach wiejskich, w perspektywie JST najczęściej aplikowały o środki i realizowały projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, średnia wartość projektów realizowanych przez gminy to ok. 2 mln PLN, a dla powiatu ok. 3 mln PLN. Rekomendacje Ewaluatora koncentrowały się wokół kwestii pozyskiwania i optymalnego wykorzystywania informacji zwrotnej od beneficjentów w zakresie potrzeb informacyjno – szkoleniowych w celu modyfikacji dotychczasowych działań w tym zakresie.

20 Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r.
„Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ” Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r. Cel główny: Dokonanie oceny Systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji organizacji i procedur Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Wyniki: Instytucja Zarządzająca skutecznie wypełnia swoje zadania w Systemie zarządzania i kontroli, zgodnie z kluczowymi dokumentami dotyczącymi tego systemu, struktura instytucjonalna i rozwiązania organizacyjne Systemu zarządzania i kontroli odpowiadają potrzebom związanym z realizacją RPO WP, pozytywna ocena przejrzystości i czytelności procedur przez pracowników IZ RPO WP nie wyklucza możliwości wprowadzenia większej elastyczności w procedurach, pozytywna ocena decyzji ulokowania wszystkich działań związanych z realizacją Programu w obrębie jednej instytucji i w jednym ośrodku decyzyjnym (brak Instytucji Pośredniczącej). Rekomendacje Ewaluatora wskazywały na potrzebę uelastycznienia procedur wewnętrznych, szczególnie w zakresie wdrażania VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna, wprowadzenia możliwości weryfikacji rocznych planów kontroli, zaimplementowania procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

21 „Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN„
Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r. Cel główny: Określenia i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa podkarpackiego, za pomocą regionalnego modelu HERMIN. Modyfikacje Modelu zaktualizowanie bazy danych: krajowej i regionalnej, zaktualizowanie i dopracowanie założeń modelu oraz scenariuszy (bazowego i prognostycznego, w tym ponowna kalibracja niektórych równań behawioralnych oraz szersze zastosowania estymacji, uwzględnienie cyklu koniunkturalnego.

22 Wyniki badań Stopa wzrostu regionalnego PKB (%) „z RPO WP” i „bez RPO WP” (%) oraz różnica między nimi (p.p.), Produkt krajowy brutto. PKB w cenach stałych, dzięki realizacji RPO WP ma szansę osiągnąć wyższy poziom, a tempo wzrostu gospodarczego województwa w kolejnych latach wyniesie ok. 3-5%.

23 PKB na osobę PPS województwa podkarpackiego w stosunku do PKB na osobę PPS Unii Europejskiej (UE-27=100) oraz Polski (PL=100), , wg scenariuszy „z RPO WP” i „bez RPO WP” Do 2020 roku PKB per capita w regionie pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego, zarówno w odniesieniu do średniej krajowej, jak i średniej UE-27. Jednakże w relacji do średniej krajowej PKB per capita wg PPS województwa podkarpackiego będzie malał, natomiast do średniej unijnej rósł. W latach oddziaływania funduszy RPO WP, PKB per capita będzie nieznacznie wyższy.

24 NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

25 Instytucja Płatnika– Bank Gospodarstwa Krajowego – art. 200 ust.1 ufp
Główne zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich* Zmiany dotyczące budżetu państwa środki UE wyłączone z budżetu państwa i włączone do utworzonego na potrzeby finansowania programów operacyjnych budżetu środków europejskich (obejmuje jedynie środki odpowiadające środkom UE) – art. 117 ufp Zmiany w systemie instytucjonalnym Instytucja Płatnika– Bank Gospodarstwa Krajowego – art. 200 ust.1 ufp *Zmiany nie dotyczą projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Techniczna i priorytetów pomocy technicznej pozostałych programów

26 Zmiany dotyczące przepływów finansowych
Wkład UE przekazywany przez BGK na podstawie zlecenia płatności, wystawianego przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie przekazywany w formie płatności (obecnie dotacja rozwojowa) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa Udzielane w formie dotacji celowej z części właściwego dysponenta Przekazywane bezpośrednio przez dysponenta albo z rachunku dysponenta w BGK ( na realizację RPO środki będą przekazywane z rachunku dysponenta) Dotacja celowa stanowić będzie dochód województwa (od 1 stycznia roku)

27 Główne konsekwencje przyjęcia nowego system przepływów finansowych dla IZ RPO
Dostosowanie dokumentów i wytycznych do przepisów ufp oraz aktów wykonawczych Zawarcie umowy z BGK( przekazywanie zleceń płatności, korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej BGK) Zmiana wzorów umów/decyzji o dofinansowanie projektów Uwzględnienie dwóch procedur przekazywania środków (środki odpowiadające wkładowi UE oraz środki współfinansowania krajowego) Określenie przez BGK terminów płatności – 4 razy w miesiącu

28 DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

29 Zorganizowano 56 szkoleń z udziałem ok. 4900 osób
Zorganizowano 56 szkoleń z udziałem ok osób. Ich tematyka obejmowała zarówno kwestie związane z poszczególnymi działaniami RPO WP i ogłaszanymi naborami wniosków, jak również: lukę w finansowaniu, podatek VAT, pomoc publiczną, procedury oceny oddziaływania na środowisko, kawalifikowalność wydatków, studium wykonalności.

30

31

32

33

34

35

36

37 Zrealizowano nowy spot promujący RPO WP, który emitowany był regionalnych oddziałach Telewizji Polskiej (Rzeszów, Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, Poznań) w okresie od 2 października do 10 listopada br.

38 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego
al. Łukasza Cieplińskiego 4 tel. 017/ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Norbert Tomkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google