Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Rzeszów, 26 listopada 2009 r. Norbert Tomkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Rzeszów, 26 listopada 2009 r. Norbert Tomkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Rzeszów, 26 listopada 2009 r. Norbert Tomkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

2 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

3 Na mocy uchwał: Nr 228/4345/09 z dnia 20 października 2009 r., Nr 231/4381/09 z dnia 27 października 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił składający się z 40 projektów Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego Do wykazu dodano 24 projekty przewidziane do realizacji w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne. Ponadto usunięto 6 projektów drogowych, w odniesieniu do których Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o finansowaniu w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Nowy Wykaz składa się z 58 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą ok. 253,5 mln euro, co stanowi 22,3% alokacji EFRR przewidzianej na realizację RPO WP.

4 Podział środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata RPO WP jest realizowany przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 136,31 mln euro. 838,31 mln euro

5 Projekty kluczowe Województwa Podkarpackiego to: inwestycje drogowe przedsięwzięcia dotyczące szkolnictwa wyższego realizowane przez Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski 12 projektów pn.: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa utworzenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

6 przedsięwzięcie pn.: Podkarpacki System e-Administracji Publicznej budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo -Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko przedsięwzięcia z zakresu turystyki i kultury takie jak: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej; Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu; Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

7 ZMIANA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

8 W związku z trudnościami w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Zarząd Województwa Podkarpackiego – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP w dniu 11 sierpnia 2009 r. przekazał Komisji Europejskiej wniosek do o dokonanie przeglądu RPO WP.

9 1. W celu usprawnienia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (RPO WP), Instytucja Zarządzająca uznała za konieczne usunięcie z opisu osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom zapisu: z wyłączeniem administracji rządowej.

10 2. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zmodyfikowano zapisy Programu w zakresie głównych grup beneficjentów następujących osi priorytetowych: II. Infrastruktura techniczna, III. Społeczeństwo informacyjne, IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, VII. Spójność wewnątrzregionalna.

11 3. We wniosku o dokonanie przeglądu RPO WP uwzględniono zmianę o charakterze technicznym, polegającą na dodaniu kategorii interwencji nr 75 – Infrastruktura systemu oświaty do opisu osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP. Komisja Europejska na mocy decyzji K(2009)8282 z dnia 27 października 2009 r. zmieniającej decyzję Komisji K(2007)4560 w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja w regionie Podkarpackie w Polsce, pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP.

12 POSTĘP REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

13 Wykorzystanie alokacji w osiach priorytetowych RPO WP647,10 Wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach, pre-umowach i wydanych decyzjach (w mln PLN) 489,21Pozostała alokacja (w mln PLN)

14 Alokacja udostępniona w ogłoszonych konkursach* (w mln PLN) 2 042,32 Liczba ogłoszonych konkursów27 LiczbaWartość ogółem (w mln PLN) Wartość dofinansowania z EFRR (w mln PLN) Złożone wnioski , ,31 Ocena formalna , ,39 Ocena merytoryczna , ,10 Zatwierdzone wnioski , ,46 Podpisane umowy/wydane decyzje ,78815,20 Środki przekazane beneficjentom (w mln PLN) 155,91 * Wartość alokacji uwzględnia zwiększenie kwot na poszczególne nabory. Projekty kluczowe Liczba Wartość ogólna (w mln PLN) Wartość dofinansowania z EFRR (w mln PLN) , ,71 Realizacja RPO WP - stan na 20 listopada 2009r.

15 Stopień wykorzystania alokacji udostępnionej w konkursach wniosków wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 20 listopada 2009r..

16

17 17 Konkursy wniosków w 2008 i 2009 roku Z powodu braku rozporządzeń pomocy publicznej w ramach naborów nie udostępniono w 2009r. środków w kwocie 312,39 mln euro, co stanowi 27,49% alokacji EFRR na lata

18 BADANIA EWALUACYJNE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

19 Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2008 r. Cel główny: Analiza przyczyn zróżnicowania aktywności samorządów gminnych powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych UE. Wyniki: prawie wszystkie samorządy przejawiają aktywność w staraniu się o środki unijne. Problemem jest skuteczność i racjonalizacja starań, co ma swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu przestrzennym, powiaty i gminy postrzegają środki pochodzące z UE jako tzw. pieniądze trudne, zdecydowana większość gmin realizowała tzw. projekty twarde, dominowały projekty z zakresu infrastruktury transportowej, ochrony środowiska oraz społecznej, co drugi złożony przez JST wniosek uzyskał dofinansowanie, 50 % projektów realizowano na obszarach wiejskich, w perspektywie JST najczęściej aplikowały o środki i realizowały projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, średnia wartość projektów realizowanych przez gminy to ok. 2 mln PLN, a dla powiatu ok. 3 mln PLN. Rekomendacje Ewaluatora koncentrowały się wokół kwestii pozyskiwania i optymalnego wykorzystywania informacji zwrotnej od beneficjentów w zakresie potrzeb informacyjno – szkoleniowych w celu modyfikacji dotychczasowych działań w tym zakresie.

20 Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r. Cel główny: Dokonanie oceny Systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji organizacji i procedur Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Wyniki: Instytucja Zarządzająca skutecznie wypełnia swoje zadania w Systemie zarządzania i kontroli, zgodnie z kluczowymi dokumentami dotyczącymi tego systemu, struktura instytucjonalna i rozwiązania organizacyjne Systemu zarządzania i kontroli odpowiadają potrzebom związanym z realizacją RPO WP, pozytywna ocena przejrzystości i czytelności procedur przez pracowników IZ RPO WP nie wyklucza możliwości wprowadzenia większej elastyczności w procedurach, pozytywna ocena decyzji ulokowania wszystkich działań związanych z realizacją Programu w obrębie jednej instytucji i w jednym ośrodku decyzyjnym (brak Instytucji Pośredniczącej). Rekomendacje Ewaluatora wskazywały na potrzebę uelastycznienia procedur wewnętrznych, szczególnie w zakresie wdrażania VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna, wprowadzenia możliwości weryfikacji rocznych planów kontroli, zaimplementowania procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

21 Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2008 r. Cel główny: Określenia i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na wybrane wskaźniki makroekonomiczne gospodarki województwa podkarpackiego, za pomocą regionalnego modelu HERMIN. Modyfikacje Modelu zaktualizowanie bazy danych: krajowej i regionalnej, zaktualizowanie i dopracowanie założeń modelu oraz scenariuszy (bazowego i prognostycznego, w tym ponowna kalibracja niektórych równań behawioralnych oraz szersze zastosowania estymacji, uwzględnienie cyklu koniunkturalnego.

22 Wyniki badań Stopa wzrostu regionalnego PKB (%) z RPO WP i bez RPO WP (%) oraz różnica między nimi (p.p.), Produkt krajowy brutto. PKB w cenach stałych, dzięki realizacji RPO WP ma szansę osiągnąć wyższy poziom, a tempo wzrostu gospodarczego województwa w kolejnych latach wyniesie ok. 3-5%.

23 PKB na osobę PPS województwa podkarpackiego w stosunku do PKB na osobę PPS Unii Europejskiej (UE-27=100) oraz Polski (PL=100), , wg scenariuszy z RPO WP i bez RPO WP Do 2020 roku PKB per capita w regionie pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego, zarówno w odniesieniu do średniej krajowej, jak i średniej UE-27. Jednakże w relacji do średniej krajowej PKB per capita wg PPS województwa podkarpackiego będzie malał, natomiast do średniej unijnej rósł. W latach oddziaływania funduszy RPO WP, PKB per capita będzie nieznacznie wyższy.

24 NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

25 Główne zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich* Zmiany dotyczące budżetu państwa środki UE wyłączone z budżetu państwa i włączone do utworzonego na potrzeby finansowania programów operacyjnych budżetu środków europejski ch (obejmuje jedynie środki odpowiadające środkom UE) – art. 117 ufp Zmiany w systemie instytucjonalnym Instytucja Płatnika– Bank Gospodarstwa Krajowego – art. 200 ust.1 ufp * Zmiany nie dotyczą projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Techniczna i priorytetów pomocy technicznej pozostałych programów

26 Zmiany dotyczące przepływów finansowych Wkład UE przekazywany przez BGK na podstawie zlecenia płatności, wystawianego przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie przekazywany w formie płatności (obecnie dotacja rozwojowa) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa Udzielane w formie dotacji celowej z części właściwego dysponenta Przekazywane bezpośrednio przez dysponenta albo z rachunku dysponenta w BGK ( na realizację RPO środki będą przekazywane z rachunku dysponenta) Dotacja celowa stanowić będzie dochód województwa (od 1 stycznia 2010 roku)

27 Główne konsekwencje przyjęcia nowego system przepływów finansowych dla IZ RPO Dostosowanie dokumentów i wytycznych do przepisów ufp oraz aktów wykonawczych Zawarcie umowy z BGK( przekazywanie zleceń płatności, korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej BGK) Zmiana wzorów umów/decyzji o dofinansowanie projektów Uwzględnienie dwóch procedur przekazywania środków (środki odpowiadające wkładowi UE oraz środki współfinansowania krajowego) Określenie przez BGK terminów płatności – 4 razy w miesiącu

28 DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4 tel. 017/


Pobierz ppt "WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 Rzeszów, 26 listopada 2009 r. Norbert Tomkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google