Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ Analiza trwałości finansowej projektu obejmuje: prospektywną analizę sytuacji finansowej beneficjenta / operatora analizę zasobów finansowych projektu,

2 Przesłanki analizy - obowiązek badania sald środków pieniężnych systemu
Zgodnie z Wytycznymi MRR Instytucja Zarządzająca powinna sprawdzić czy beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a operator będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz wydatków inwestycyjnych (łącznie z koniecznymi odtworzeniami). Badanie przeprowadza się przy użyciu rachunku przepływów pieniężnych - badanie sald środków pieniężnych systemu w okresie eksploatacji aktywów finansowanych z dotacji. W przypadku projektów deficytowych prognozę należy poprzeć komentarzem wyjaśniającym, w jaki sposób inwestor zamierza pozyskać środki.

3 Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora (Wytyczne MRR)
Analiza trwałości finansowej: analiza mająca na celu weryfikację faktu, czy wpływy finansowe (źródła finansowania projektu, łącznie z przychodami, w rozumieniu art.55 ust.1 oraz innymi wpływami) wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego okresu odniesienia. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samej inwestycji, ale również operatora. Jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji straci znaczenie. Analiza przepływów gotówkowych powinna wykazać, że beneficjent/operator ma dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec każdego roku wdrażania i działalności. Bardziej szczegółowe wytyczne w tym zakresie mogą być zawarte w wytycznych sektorowych. W stosunku do beneficjenta i operatora analiza powinna potwierdzać, że: a) w przypadku podmiotów publicznych objętych ustawą o finansach publicznych stosunek długu do wykonanych dochodów ogółem nie przekracza 60%. b) w przypadku spółek podlegających Kodeksowi spółek handlowych, wskaźnik pokrycia obsługi długu jest nie niższy niż 1,2.

4 PROGNOZOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BENEFICJENTA / OPERATORA
Podstawą do prognozowania rachunku przepływów pieniężnych jest : prognoza bilansu oraz prognoza rachunku zysków i strat

5 PROJEKCJA BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

6 PROJEKCJA BILANSU Pozycja bilansowa Przykładowe założenia
Zasadniczym punktem wyjścia dla prognozowania poszczególnych pozycji aktywów i pasywów jest bilans okresu bazowego. Pozycja bilansowa Przykładowe założenia Majątek trwały Nakłady inwestycyjne w projekcji zostały przyjęte zgodnie z opracowaną strategią rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata. Prognoza uwzględnia nakłady inwestycyjne na projekt unijny (... mln zł) oraz określone odrębnie nakłady na inwestycje nie związane z projektem unijnym, na które składają się: wymiana 2 maszyn ... w .. roku prognozy – kwota nakładów ... mln zł wymiana systemu komputerowego – w .. roku prognozy ... tys zł  przebud. pomieszczeń hali produkcyjnej  - .. rok progn. w kwota nakładów ... mln zł Majątek trwały netto (bilansowy) przyrasta o wartość nakładów inwestycyjnych, a zmniejsza się o amortyzację Kapitał obrotowy netto Zapasy - przyjęto utrzymanie wskaźnika rotacji z roku 2008. Należności krótkoterminowe - przyjęto wskaźnik okresu regulowania należności na poziomie 30 dni, który jest podobny do osiąganego w okresie bazowym, a zarazem zrównany będzie z poziomem wskaźnika okresu spłaty zobowiązań. Środki pieniężne operacyjne - Przyjmuje się, że firma powinna utrzymywać na potrzeby zachowania bieżącej płatności rachunków kwotę równoważną 5% kapitału obrotowego netto (liczonego bez środków pieniężnych) Zobowiązania krótkoterminowe operacyjne - W okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych należy oczekiwać wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Po zrealizowaniu projektu, w celu zapewnienia sobie opinii pewnego i wiarygodnego kontrahenta niezbędne jest skrócenie okresu spłaty zobowiązań. Oczekiwany wskaźnik okresu spłaty zobowiązań w okresie eksploatacji projektu winien się kształtować na poziomie 30 dni, co jest przyjmowane w powszechnej praktyce handlowej.

7 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
Ich wartość kształtować się będzie na poziomie zerowym, jak w roku bazowym Nadwyżka środków pieniężnych Będzie to pozycja bilansująca aktywa i pasywa w okresie nadwyżki środków – powiązana z przychodami odsetkowymi Kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i rezerwowy Nie przewiduje się dodatkowego zasilenia tych kapitałów w okresie prognozowanym Zysk netto Założono, iż w każdym roku prognozy nie zostanie podzielony i zasili niepodzielony wynik finansowy Rezerwy oraz fundusze specjalne Ich wartość przyjęto na poziomie zerowym, tak jak miało to miejsce w latach bazowych. Zobowiązania długoterminowe istniejące Występujące w bilansie na koniec okresu bazowego zobowiązania długoterminowe będą spłacane w okresie 5 kolejnych lat i będą miały tendencje spadkową 20%, zgodnie z umową kredytową. Rozliczeń międzyokresowych przychodów Otrzymana na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych dotacja jest odnoszona do „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” a następnie proporcjonalnie do rozliczeń amortyzacyjnych zasila kapitał własny (jeżeli wynika to z innych ustaw, jest odnoszona bezpośrednio na zasilenie „Funduszy (kapitałów) własnych”). Zobowiązania długoterminowe nowe Będzie to pozycja bilansująca aktywa i pasywa w okresie deficytu środków – powiązana z kosztami odsetek

8 Prognoza poszczególnych pozycji kapitału obrotowego
Planowane wskaźniki rotacji w dniach: Rd = Zapas/Obrót x 365 Planowane stany "Zapasów" na koniec roku Zk = Rd x Obrót / 365 dni Przykład: okres egzekwowania należności (Rd)= 40 dni; przychody (Obrót) = stąd prognozowany stan końcowy należności wyniesie: 43 x / 365 =

9 Prognozowana pozycja Podstawy odniesienia – „Obrót” materiały koszty zuz. mat.i energii produkcja w toku przych. ze sprzed. prod. wyroby gotowe przych. ze sprzed. produktów należności przych.ze sprzed.prod. i mat. środki pieniężne (operacyjne) j.w. czynne rozlicz. międzyokresowe zobowiązania pozakredytowe ogółem Koszty rodzajowe ogółem bez amortyzacji fundusze specjalne przych. rozliczane w czasie bierne rozlicz. międzyokresowe

10 Projekcja rachunku zysków i strat (przykładowe założenia ogólne)
Prognozowanie przychodów ze sprzedaży Prognozę sprzedaży produktów i usług oparto na ocenie przewidywanego tempa wzrostu popytu na produkty jednostki. Obejmuje ona: prognozę przychodów ze sprzedaży (w cenach bieżących) dotyczącą istniejącej bazy produkcyjnej - przewiduje ona utrzymanie (w warunkach cen stałych) produkcji i sprzedaży na niezmienionym poziomie. Ustalono, że w tym celu konieczne są inwestycje odtworzeniowe oraz przebudowa hali produkcyjnej w ... roku prognozy i poniesienie na ten cel nakładów inwestycyjnych w kwocie ... mln zł. prognozę przychodów ze sprzedaży odnoszącą się do bazy produkcyjnej poszerzonej w wyniku realizacji projektu unijnego W prognozowaniu przychodów przyjęto roczny wskaźnik inflacji 3,0 %.   

11 istniejącej bazy produkcyjnej,
Koszty działalności operacyjnej Analogicznie jak przy prognozie przychodów obejmuje ona prognozę kosztów dz. operacyjnej dotyczącą: istniejącej bazy produkcyjnej, bazy produkcyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu unijnego Amortyzacja – wyszacowana została jako suma przewidywanych odpisów amortyzacyjnych od majątku: będącego na stanie przedsiębiorstwa na koniec okresu bazowego (wg przeciętnej stawki z okresu bazowego liczonej w stosunku do wartości początkowej środków trwałych pomniejszanej o wart. pocz. likwidowanych środków trwałych), przejmowanego z nowych inwestycji, związanych i nie związanych z projektem unijnym Projekcja amortyzacji od nowych inwestycji nie związanych z projektem unijnym: dla hali produkcyjnej 2,5% dla linii produkcyjnej 17% dla systemu komputerowego 30% Ich przyjęcie do używania następować będzie ostatniego miesiąca roku, amortyzacja wg stawek przewidzianych przepisami prawa podatkowego; stosując metodę liniową. Zużycie materiałów – wg wyjściowych współczynników zużycia liczonych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów Wynagrodzenie – wg przyjętej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w ujęciu nominalnym (z wzgl. Planu liczby pracowników, wydajności pracy, średniego wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych), Narzuty na wynagrodzenia – wg wyjściowych współczynników udziału w wynagrodzeniach, z uwzgl. ew. zmian wielkości składek Podatki i opłaty – wg wyjściowych kwot, bez zmian w c. stałych Usługi obce – wg wyjściowych kwot, z uwzgl. ew. wyższych kwot kosztów remontowych w latach, w których wystąpią Pozostałe koszy rozwojowe – bez zmian w c. stałych

12 Wynik na „pozostałej działalności operacyjnej”
Wg danych charakterystycznych dla lat poprzednich, z wyłączeniem nietypowych operacji Przychody finansowe na lata prognozowane nie są przewidywane, gdyż przedsiębiorstwo nie przeznacza środków na inwestowanie w papiery wartościowe Koszty finansowe Odsetki - 10% od średniego stanu kredytów, tj. wg poziomu oprocentowania kredytów dotychczasowych Prognoza podatku dochodowego Stopa podatku dochodowego 19%. Podstawa opodatkowania: zysk brutto + amortyzacja od wart. pocz. środków trwałych sfinans. z dotacji

13 Projekcja rachunku przepływów pieniężnych
Korekty i wyłączenie z zysku (straty) netto: W ramach niepieniężnych przepływów operacyjnych zysk netto korygowany jest o amortyzację i rezerwy. Zysk netto korygowany jest też w wyniku uwzględnienia zmian bilansowego stanu należności i zobowiązań, zapasów, rozliczeń międzyokresowych. Poza amortyzacją, z rachunku zysków i strat wyłączane są zarówno pieniężne jak i niepieniężne przychody i koszty niedotyczące działalności operacyjnej (w tym zrealizowane i niezrealizowane odsetki, dywidendy, różnice kursowe, zyski ze sprzedaży majątku trwałego). Pieniężne operacje odnoszące się do działalności inwestycyjnej lub finansowej są przenoszone (ze znakiem zgodnym z charakterem operacji) do cz. B i C RPP. Korekty wynikające bezpośrednio z różnic w stanach bilansowych: Operacje zawarte w ramach poszczególnych pozycji zmian bilansu można podzielić na: 1. Zmiany stanów należności, zobowiązań, zapasów, rozliczeń międzyokresowych, rezerw - są odnoszone na zestawienie korekt wyniku finansowego 2. Operacje pieniężne ewidencjonowane wyłącznie na kontach bilansowych zakwalifikowane jako wpływy i wydatki działalności inwestycyjnej lub finansowej - przeniesione bezpośrednio do cz. B lub C RPP. 3. Operacje pieniężne uwzględnione już w rachunku zysków i strat - są pomijane, gdyż przy sporządzaniu korekt wyniku finansowego kwoty wynikające z tych operacji zostały uwzględnione (równocześnie zostały wykazane na kontach wynikowych - w ramach rachunku zysków i strat) 4. Niepieniężne operacje na kontach bilansowych - są pomijane przy sporządzaniu RPP

14 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto II Korekty razem (suma poz. 1-10) 1 Amortyzacja należy dodać gdyż amortyzacja jest kosztem niepieniężnym 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych korekta dotyczy tylko różnic kursowych dotyczących dz. inwestycyjnej lub finansowej – dodatnie różnice wykazujemy ze znakiem (-), a ujemne ze znakiem (+) 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (korektą nie należy obejmować wypłaconych dywidend będących efektem podziału zysku z lat poprzednich, gdyż nie maja one wpływu na wynik finansowy w osiągniętym w danym roku obrotowym) nie jest to pozycja dz. operacyjnej lecz inwestycyjnej, więc należy ją tam przenieść; uzyskane przychody wykazujemy ze znakiem (-), 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej nie jest to pozycja dz. operacyjnej lecz inwestycyjnej, więc należy ją tam przenieść; zyski wykazujemy ze znakiem (-), straty ze znakiem (+) 5 Zmiana stanu rezerw jeśli nastąpił przyrost rezerw należy go dodać do przychodów operacyjnych podobnie jak amortyzację; spadek rezerw wykazuje się ze znakiem (-) 6 Zmiana stanu zapasów przyrost jest wydatkiem, więc wykazuje się ze znakiem (-); zmniejszenie stanowi zwolnienie środków, więc wykazuje się ze znakiem (+),

15 7 Zmiana stanu należności przyrost jest wydatkiem, więc wykazuje się ze znakiem (-); zmniejszenie stanowi zwolnienie środków, więc wykazuje się ze znakiem (+), 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów przyrost jest przychodem środków pieniężnych, więc wykazuje się ze znakiem (+); zmniejszenie stanowi rozchód środków środków, więc wykazuje się ze znakiem (-), 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo rozliczeń międzyokresowych kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów, w tym z tytułu otrzymanych dotacji na sfinansowanie majątku trwałego) jeśli przyrost pozycji aktywów przeważa nad przyrostem pozycji pasywów różnicę wykazuje się ze znakiem (-); w przypadku odwrotnym, ze znakiem (+) 10 Inne korekty np. korekty wyniku finansowego jak np. (-) umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych; (-) dotacje w roku ich otrzymania, jeśli zostały w całości, z pominięciem RMP odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

16 Rachunek przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej
B. Rachunek przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej I WPŁYWY 1 Zbycie wnip oraz rzecz. aktywów trwałych (bez VAT) tj. wpływy ze sprzedaży (wartość księgowa + zysk - należności.) 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip (bez VAT) tj. wpływy ze sprzedaży (wartość księgowa + zysk - należności.) 3 Wpływy ze zbycia aktywów finansowych, dywidendy (otrzymane) i udziały w zyskach, spłaty (otrzymane) od udzielonych pożyczek długoterminowych 4 Inne wpływy inwestycyjne np. wpływy ze spłaty udzielonej pożyczki krótkookresowej, wpływy środków pieniężnych z tyt. przejęcia innej jednostki, wpływy ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkookresowych II WYDATKI Nabycie wnip oraz rzecz. aktywów trwałych (bez VAT) Inwestycje w nieruchomości oraz wnip (bez VAT podl. odliczeniu) Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne np. wpłata zaliczki na poczet środków trw. w budowie III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

17 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 9 Inne wydatki finansowe III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

18 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)
Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

19 OCENA TRWAŁOŚCI PROJEKTU W ASPEKCIE ZBILANSOWANIA ZASOBÓW FINANSOWYCH PROJEKTU
bilansowanie zasobów finansowych prognozowanie przepływów gotówkowych dla projektu,

20 Istota analizy trwałości finansowej projektu
Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji.

21 Finansowa trwałość projektu (Przewodnik „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”)
Finansowa trwałość projektu występuje, gdy suma przepływów w ramach skumulowanych strumieni pieniężnych projektu jest dodatnia we wszystkich latach przyjętego horyzontu czasowego. Finansowa trwałość projektu oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków finansowych. Plan finansowy powinien wykazać finansową trwałość projektu, w całym horyzoncie czasowym. Uwaga JS - jeśli projekt nie generuje dodatnich przepływów z działalności, plan finansowy powinien określać sposób pokrycia deficytu środków

22 Finansowa trwałość projektu c. d
Finansowa trwałość projektu c.d. (Przewodnik „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”) Strumienie pieniężne są określone przez: przypływ zasobów finansowych związanych z realizacją projektu (grant UE, krajowe wkłady publiczne, wkład prywatny, kredyty) – muszą one wystąpić wcześniej całkowite wydatki inwestycyjne ponoszone w kolejnych latach (nakłady inwestycyjne powiększone o inwestycje w kapitał obrotowy netto (KON) oraz przyszłe wydatki na odtworzenie wyposażenia o krótkim okresie użytkowania, a pomniejszone o wartość rezydualną jeśli związana jest ona w danym roku (końcowym roku prognozy) z efektywnym przychodem środków pieniężnych. odsetki związane ze spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji dochód operacyjny z działalności podatek dochodowy oraz ew. odprawy

23 Analiza zasobów finansowych projektu (Wytyczne MRR)
Weryfikacji trwałości finansowej projektu dokonuje się poprzez analizę zasobów finansowych projektu. Analiza ta polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. W rzeczywistości przedsiębiorstwa nie są w stanie normalnie funkcjonować przy ujemnych przepływach pieniężnych w ciągu jednego roku, nawet, jeśli model może wskazywać dodatnie przepływy pieniężne w następnych latach

24 PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH PROJEKTU UNIJNEGO

25 Zasady ustalania projekcji przepływów gotówkowych projektu
Na przepływy gotówkowe projektu składają się: przepływy netto z działalności operacyjnej (dochody generowane przez projekt), wydatki inwestycyjne

26 Prognoza nakładów inwestycyjnych
Całkowite nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne projektu obejmują: nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania i realizacji projektu w podziale na: - nakłady kwalifikowalne - nakłady niekwalifikowalne nakłady odtworzeniowe ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego realizacji). Nakłady inwestycyjne dotyczące realizowanego projektu: - są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają z nim bezpośredni związek; - obejmują zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne do współfinansowania z EFRR ponoszone w związku z realizacja projektu; są dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Nakłady odtworzeniowe ponoszone w okresie eksploatacji projektu, obejmują wydatki ponoszone na odtworzenie lub ulepszenie środka trwałego.

27 Nakłady inwestycyjne obejmują:
A. nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu A.1. Koszt opracowania dokumentacji A.1.1 koszt opracowania wstępnych prac studialnych i koncepcji i innych (jeżeli występują) A.1.2. koszt opracowania studium wykonalności A.1.3. dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej A.1.4. koszt dokumentacji technicznej A.1.5 inne koszty związane z planowaniem i projektowaniem inwestycji A.2. koszty przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia procedury zamówień publicznych

28 B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu
B.1. zakup nieruchomości (jeśli dotyczy) B.2. koszty inżyniera kontraktu bądź nadzoru inwestorskiego B.3. koszty robót budowlano-montażowych (w rozbiciu na etapy (jeżeli występują) oraz w rozbiciu na koszty podstawowych robót budowlanych) B.4. koszty zakupu wyposażenia B.5. koszty promocji projektu B.6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

29 Prognoza strumienia dochodów z działalności operacyjnej
Definicja dochodów pieniężnych z projektu inwestycyjnego Przepływy pieniężne z projektów inwestycyjnych są wykazywane najczęściej jako różnica przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług i związanych z tą sprzedażą kosztów operacyjnych liczonych bez amortyzacji. W przypadku gdy istotne znaczenie na stan przepływów gotówkowych mają zmiany należności, zobowiązań operacyjnych oraz poziom inwestowania w zapasy, należy uwzględnić również te pozycje (np. jako przyrost operacyjnego kapitału obrotowego netto). Elementem przychodów pieniężnych jest również wartość rezydualna. Zwykle zatem przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (CF) są wyrażone wzorem: Dochody z projektu = Przychody ze sprzedaży – Koszty operacyjne bez amortyzacji +/- zmiany w stanie Kapitału obrotowego netto + wartość rezydualna – podatek dochodowy przypadający na zyski ze sprzedaży lub Dochody z projektu = Zysk ze sprzedaży + Amortyzacja +/- zmiany w stanie Kapitału obrotowego netto + wartość rezydualna – podatek dochodowy przypadający na zyski ze sprzedaży Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przypływy pieniężne, w tym również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów w rozumieniu art. 55 ust.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, np. dotacje o charakterze operacyjnym. Środki pochodzące z kontraktu NFZ choć nie są brane pod uwagę do obliczania kwoty dofinansowania (gdyż nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 55) stanowią rodzaj dotacji operacyjnej, która powinna zostać uwzględniona jako wpływ w analizie trwałości finansowej .

30 Prognoza przychodów ze sprzedaży odnosząca się do bazy produkcyjnej poszerzonej w wyniku realizacji projektu unijnego Przykład założeń: Wielkość produkcji wynikać będzie ze zdolności produkcyjno-usługowych nowej inwestycji. Przychody będą stopniowo wzrastały osiągając po ... roku od oddania linii produkcyjnej swój górny pułap, który zostanie utrzymany w kolejnych latach. Po ... roku inwestycja zostanie zlikwidowana w związku z wyeksploatowaniem się urządzeń oraz nieopłacalnością kontynuacji produkcji (postęp techniczny). Planowana kwota ze sprzedaży złomowanych części - ...% jej wartości początkowej. Prognoza sprzedaży w kolejnych latach wynika z analizy rynku i strategii marketingowych.

31 Prognoza kosztów działalności operacyjnej
Amortyzacja dotycząca projektu unijnego – stawka amortyzacji wg przewidywanego okresu używania – dla linii produkcyjnej 17% (stawka liniowa) Zużycie materiałów – wg wyjściowych współczynników zużycia wynikających z dokumentacji projektu Wynagrodzenie – wg przyjętych założeń co do stanu dodatkowego zatrudnienia obsługującego uruchomiony projekt oraz przewidywanych dla przedsiębiorstwa wielkości średniego wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych i zmian w tym zakresie w kolejnych latach prognozy. Narzuty na wynagrodzenia – wg wyjściowych współczynników udziału w wynagrodzeniach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wielkości składek. Podatki i opłaty – jeśli zrealizowany projekt wpłynie na ich podniesienie (np. zwiększenie wartości budynków i budowli – zmiana podstawy liczenia podatku od nieruchomości). Usługi obce – wg kwot szacunkowych związanych np. z planowanym kosztem przeglądów i remontów. Pozostałe koszy rozwojowe – raczej nie wystąpią.

32 Prognoza podatku dochodowego od zysku operacyjnego
Otrzymane środki pomocowe, jako zwrot części wydatków inwestycyjnych nie będą przychodami podatkowymi, natomiast odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Zatem ustalanydla potrzeb rachunku efektywności inwestycji podatek dochodowy nie powinien być liczony od kwoty zysku ze sprzedaży lecz od wielkości zysku ze sprzedaży powiększonej o nie stanowiący kosztu podatkowego odpis amortyzacyjny od części projektu sfinansowanego dotacją. Podatek dochodowy = stawka podatk. x (Zysk ze sprzed. + amortyz. od części śr. trw. sfinansowanej dotacją) Jak zaznaczono, takie ujecie przepływów gotówkowych może być przedstawione dla potrzeb rachunku efektywności inwestycji, ale nie dla potrzeb prezentacji trwałości przepływów w całej instytucji, gdzie podatek dochodowy jest oddzielną częścią tego rachunku.

33 Błędy popełniane w analizach finansowych i ekonomicznych
Z przedstawionych szacunków wynika, że projekt nie jest samofinansujący – brakuje odpowiedzi na pytanie kto i na jakich zasadach będzie w stanie na stałe dopłacać do funkcjonowania projektu Nie wskazanie cen oraz wielkości sprzedaży Analiza kosztów funkcjonowania ma zbyt ogólny charakter – nie pozwala na sprawdzenie poprawności przyjętych założeń. Brak precyzyjnego uzasadnienia przyjętych do kalkulacji kosztów operacyjnych. Nie określenie wartości rezydualnej Brak objaśnienia składowych kalkulacji ENPV i EIRR – brak możliwości oceny. Brak szczegółowych wyliczeń – np. nie przedstawiono sposobu kalkulacji przychodów


Pobierz ppt "ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google