Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? Mariusz Bednarz 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? Mariusz Bednarz 1."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata stan wdrażania czyli co udało się zrobić? Mariusz Bednarz 1

2 Działania samorządowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : 1.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 3.Odnowa i rozwój wsi. 4.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Odnowa i rozwój wsi Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Małe projekty 5.Wdrażanie projektów współpracy. 6.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 2

3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 limity środków przyznanych dla wnioskodawców z województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych działań przedstawiają się następująco: 1.Odnowa i rozwój wsi – ,74 zł, 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – ,79 zł, 3.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: scalanie gruntów – PLN, scalanie gruntów – PLN, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – PLN. gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – PLN. 3

4 Odnowa i rozwój wsi Jak to wyglądało w pierwszym naborze? W dniu 14 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił kryterium regionalne oraz termin naboru wniosków dla działania 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – Termin składania wniosków: r. – r. Wpłynęło 236 wniosków ( 2 z nich zostały wycofane jeszcze w trakcie naboru ). W sumie zostało złożonych 234 wnioski na łączną kwotę pomocy ,00 zł. 4

5 Odnowa i rozwój wsi Kto złożył wnioski? Odnowa i rozwój wsi Kto złożył wnioski? gminy – na ogólną kwotę ,65 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, gminy – 136 wniosków na ogólną kwotę ,65 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, czyli głównie parafie – 48 wniosków na ogólną kwotę ,26 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, czyli głównie parafie – 48 wniosków na ogólną kwotę ,26 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 46 wniosków na ogólną kwotę ,31 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – 46 wniosków na ogólną kwotę ,31 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi - 4 wnioski na ogólną kwotę ,06 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł. organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi - 4 wnioski na ogólną kwotę ,06 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł. 5

6 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na rodzaj wnioskodawców Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na rodzaj wnioskodawców 6

7 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na rodzaj wnioskodawców przedstawia się następująco: Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Podział wniosków ze względu na rodzaj wnioskodawców przedstawia się następująco: 7

8 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 W dniu r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 211/4009/09 zatwierdził listę operacji w ramach działania, na której znalazło się 220 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, W dniu r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 211/4009/09 zatwierdził listę operacji w ramach działania, na której znalazło się 220 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, Łączna kwota przyznanej pomocy w wyniku podpisania 220 umów wynosi ,00 zł Łączna kwota przyznanej pomocy w wyniku podpisania 220 umów wynosi ,00 zł 8

9 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 obecnie trwa realizacja zadań, obecnie trwa realizacja zadań, do dnia r. wpłynęło 90 wniosków o płatność na kwotę zł, do dnia r. wpłynęło 90 wniosków o płatność na kwotę zł, do dnia r. zakończonych zostało 66 operacji do dnia r. zakończonych zostało 66 operacji 9

10 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 W dniu 15 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął stosownymi uchwałami kryterium regionalne oceny operacji oraz termin i miejsce składania wniosków dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie: 1.operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2.operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, 3.operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Termin składania wniosków: r. – r.

11 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 Zakres operacji Liczba złożonych wniosków Wartość całkowita projektów Wnioskowana kwota pomocy systemy zbiórki i segregacji odpadów , ,00 gospodarka wodno-ściekowa , ,00 wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (źródła odnawialne) , ,00 Razem , ,00 Liczba i wartości złożonych wniosków

12 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321

13

14 Liczba złożonych wniosków w poszczególnych powiatach

15 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 Proces weryfikacji wniosków w zakresie systemów zbiórki i segregacji odpadów: w zakresie systemów zbiórki i segregacji odpadów: Pozytywnie zweryfikowano 24 wnioski – wartość całkowita projektów – ,06 zł, wnioskowana kwota pomocy – ,00 zł Odrzucono 1 wniosek. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: Pozytywnie zweryfikowano 105 wniosków – wartość całkowita projektów – ,44 zł, wnioskowana kwota pomocy – ,00 zł Odrzucono 4 wnioski. Wycofano 6 wniosków w zakresie źródeł odnawialnych: w zakresie źródeł odnawialnych: Pozytywnie zweryfikowano 4 wnioski – wartość całkowita projektów – ,67 zł, wnioskowana kwota pomocy – ,00 zł Wycofano 2 wnioski.

16 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 321 W dniu r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4545/09 zatwierdził listy operacji do współfinansowania, a w dniu r. rozpoczęto proces podpisywania umów z beneficjentami. W dniu r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4545/09 zatwierdził listy operacji do współfinansowania, a w dniu r. rozpoczęto proces podpisywania umów z beneficjentami. Łącznie podpisano 132 umowy na kwotę ogółem zł. Jeden wnioskodawca odmówił podpisania umowy. Oznacza to, że podpisane umowy wyczerpały listę rankingową. Łącznie podpisano 132 umowy na kwotę ogółem zł. Jeden wnioskodawca odmówił podpisania umowy. Oznacza to, że podpisane umowy wyczerpały listę rankingową.

17 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej obecnie trwa realizacja zadań, obecnie trwa realizacja zadań, do dnia r. wpłynęło 18 wniosków o płatność na kwotę zł, do dnia r. wpłynęło 18 wniosków o płatność na kwotę zł, do dnia r. zakończonych zostało 15 operacji do dnia r. zakończonych zostało 15 operacji W ramach obowiązującego limitu pozostanie do wykorzystania kwota ,79 zł, która prawdopodobnie zwiększy się jeszcze o tzw. oszczędności przetargowe. W ramach obowiązującego limitu pozostanie do wykorzystania kwota ,79 zł, która prawdopodobnie zwiększy się jeszcze o tzw. oszczędności przetargowe. Pozwoli to na ewentualne uruchomienie dodatkowego naboru. Jego termin uzależniony jest od zakończenia postępowań przetargowych w ramach realizowanych operacji i planowany jest w drugim półroczu 2010 r (IV kwartał). Pozwoli to na ewentualne uruchomienie dodatkowego naboru. Jego termin uzależniony jest od zakończenia postępowań przetargowych w ramach realizowanych operacji i planowany jest w drugim półroczu 2010 r (IV kwartał). 17

18 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125 W dniu 3 lipca 2009 r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania. Termin składania wniosków obejmował okres od r. do r. W ramach Schematu I – Scalanie gruntów wpłynęło 6 wniosków. Wartość złożonych wniosków wynosi ,61 zł, z czego kwota wnioskowana kwota pomocy wynosi ,07 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu państwa. W ramach Schematu II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wpłynęły 2 wnioski. Wartość złożonych wniosków wynosi ,76 zł, z czego kwota wnioskowana kwota pomocy wynosi ,00 zł. Pozostała kwota będzie pochodziła z budżetu państwa.

19 W dniu r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje uruchamiające realizację sześciu operacji w ramach schematu I. Dofinansowanie uzyskały następujące operacje: W dniu r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje uruchamiające realizację sześciu operacji w ramach schematu I. Dofinansowanie uzyskały następujące operacje: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125 Scalanie gruntów wsi Harta Scalanie gruntów wsi Harta Scalanie gruntów wsi Hłudno gmina Nozdrzec powiat Brzozowski województwo Podkarpackie o powierzchni ha Scalanie gruntów wsi Hłudno gmina Nozdrzec powiat Brzozowski województwo Podkarpackie o powierzchni ha Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice Scalanie gruntów wsi Łopuszka Mała gm. Kańczuga na obszarze ha Scalanie gruntów wsi Łopuszka Mała gm. Kańczuga na obszarze ha Scalanie gruntów wsi Pełnatycze gm. Zarzecze na obszarze ha Scalanie gruntów wsi Pełnatycze gm. Zarzecze na obszarze ha Łączna kwota pomocy dla tego schematu wynosi ,05 zł. Łączna powierzchnia gruntów objętych scaleniami wynosi 6129,11 ha. Do dnia r. wpłynęło 3 wnioski o płatność pośrednią na łączną kwotę

20 W dniu r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje uruchamiające realizację dwóch operacji w ramach schematu II. Dofinansowanie uzyskały następujące operacje: W dniu r. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzje uruchamiające realizację dwóch operacji w ramach schematu II. Dofinansowanie uzyskały następujące operacje: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) – kod działania 125 Stary Breń II etap 1 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km w miejscowości Gawłuszowice gm. Gawłuszowice i miejscowościach Sadkowa Góra, Gliny Małe gm. Borowa, powiat mielecki Stary Breń II etap 1 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km w miejscowości Gawłuszowice gm. Gawłuszowice i miejscowościach Sadkowa Góra, Gliny Małe gm. Borowa, powiat mielecki Stary Breń II etap 2 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km w miejscowości Gliny Małe i Sadkowa Góra, gm. Borowa, powiat mielecki Stary Breń II etap 2 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary Breń w km w miejscowości Gliny Małe i Sadkowa Góra, gm. Borowa, powiat mielecki Łączna kwota pomocy dla tego schematu wynosi ,00 zł

21 Niestety pojawiają się problemy. 1. Zakłady Budżetowe jako beneficjent – upoważnienie do zawierania umów dla Dyrektora, jeżeli wykracza to poza działalność statutową (przekroczenie uprawnień statutowych); 2. Kontrola zamówień publicznych – błędy w procedurze; 3. Kontrola na miejscu – realizacja niezgodna z dokumentami, problem z rozliczaniem umów ryczałtowych; 4. Kwestia podwójnego finansowania (dotacje do Instytucji kultury) 21

22 W dniu 30 września 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – Termin składania wniosków obejmował okres od r. do r. W ramach naboru wpłynęło 31 wniosków dotyczących wyboru LGD do realizacji LSR. W dniu 5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru LSR do realizacji LGD a dniu 21 maja 2009 r. zostały podpisane stosowne umowy na łączną kwotę zł pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania. W dniu 30 września 2008 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – Termin składania wniosków obejmował okres od r. do r. W ramach naboru wpłynęło 31 wniosków dotyczących wyboru LGD do realizacji LSR. W dniu 5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru LSR do realizacji LGD a dniu 21 maja 2009 r. zostały podpisane stosowne umowy na łączną kwotę zł pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania. Oś LEADER

23 Zasięg terytorialny Lokalnych Grup Działania 23

24 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 W ramach tego działania ogłaszane są nabory wniosków do realizacji poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Nabory te są ogłaszane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, która została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa, a daną Lokalną Grupą Działania. Do końca 2009 r. nabory wniosków ogłosiły już wszystkie LGD. Do dnia r. wpłynęło: - 97 wniosków na kwotę zł (Odnowa i rozwój wsi) wnioski na kwotę ,98 zł (Małe projekty) Obecnie trwa weryfikacja wniosków, podpisywane są kolejne umowy, zaczynają spływać pierwsze wnioski o płatność Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413 W ramach tego działania ogłaszane są nabory wniosków do realizacji poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Nabory te są ogłaszane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, która została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa, a daną Lokalną Grupą Działania. Do końca 2009 r. nabory wniosków ogłosiły już wszystkie LGD. Do dnia r. wpłynęło: - 97 wniosków na kwotę zł (Odnowa i rozwój wsi) wnioski na kwotę ,98 zł (Małe projekty) Obecnie trwa weryfikacja wniosków, podpisywane są kolejne umowy, zaczynają spływać pierwsze wnioski o płatność Oś LEADER

25 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania Wraz z wnioskami na wybór LGD do realizacji LSR zostało złożonych 31 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Osi IV LEADER Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania na rok Proces weryfikacji wniosków został zakończony pozytywnie dla wszystkich beneficjentów. Podpisanie umów z poszczególnymi LDG odbyło się po uzyskaniu akredytacji dla działania 4.3 przez ARiMR. Pierwsze z umów zostały podpisane w dniu r. W dniach od 15 września do 15 października 2009 r. beneficjenci tego działania złożyli wnioski o przyznanie pomocy na rok Łącznie wpłynęło 31 wniosków na kwotę ,87 zł (w tym kwota pochodząca ze środków EFRROW wynosi ,70 zł). Do dnia r. podpisano łącznie 37 umów. Łączna kwota przyznanej pomocy wg 37 podpisanych umów wynosi ,42 zł, z czego kwota w wysokości ,54 zł będzie pochodziła ze środków EFRROW, pozostała część kwoty to środki z budżetu państwa. Do dnia r. wpłynęło 17 wniosków o płatność w ramach działania na kwotę ,23 zł, z czego kwota pochodząca ze środków EFRROW to ,38 zł. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 4.3. w Osi 4) – kod działania Wraz z wnioskami na wybór LGD do realizacji LSR zostało złożonych 31 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Osi IV LEADER Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania na rok Proces weryfikacji wniosków został zakończony pozytywnie dla wszystkich beneficjentów. Podpisanie umów z poszczególnymi LDG odbyło się po uzyskaniu akredytacji dla działania 4.3 przez ARiMR. Pierwsze z umów zostały podpisane w dniu r. W dniach od 15 września do 15 października 2009 r. beneficjenci tego działania złożyli wnioski o przyznanie pomocy na rok Łącznie wpłynęło 31 wniosków na kwotę ,87 zł (w tym kwota pochodząca ze środków EFRROW wynosi ,70 zł). Do dnia r. podpisano łącznie 37 umów. Łączna kwota przyznanej pomocy wg 37 podpisanych umów wynosi ,42 zł, z czego kwota w wysokości ,54 zł będzie pochodziła ze środków EFRROW, pozostała część kwoty to środki z budżetu państwa. Do dnia r. wpłynęło 17 wniosków o płatność w ramach działania na kwotę ,23 zł, z czego kwota pochodząca ze środków EFRROW to ,38 zł. Oś LEADER

26 Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania W ramach tego działania, Lokalne Grupy Działania będą mogły realizować operacje polegające na realizacji projektów współpracy, które są zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju. W najbliższym czasie należy spodziewać się zmiany przepisów dotyczących tego działania. Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania W ramach tego działania, Lokalne Grupy Działania będą mogły realizować operacje polegające na realizacji projektów współpracy, które są zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju. W najbliższym czasie należy spodziewać się zmiany przepisów dotyczących tego działania. Oś LEADER

27 Oś IV to też problemy zasadność i racjonalność kosztów w działaniu funkcjonowanie LGD (Delegacje, umowy zlecenia, imprezy). Nieprzestrzeganie przepisów prawa (powierzanie obowiązków osobom nieuprawnionym - umowy zlecenia na prowadzenie księgowości, nie odprowadzanie składek ZUS od umów, zawieranie umów ze stażystami, nieprawidłowo naliczane wynagrodzenia za urlopy, itp.); Brak podstawy prawnej ponoszonych kosztów (brak regulacji w regulaminach, umowach itp. dot. np. dodatkowych wynagrodzeń, diet, ryczałtów itp.); Jakość dokumentów (błędy w treści dokumentów, brak lub niewłaściwe opisy, brak powiązania dokumentu z opisem zadań i zestawieniem rzeczowo-finansowym itp.); 27

28 Oś IV to też problemy Nieprzestrzeganie terminów na składanie wniosku o aneks; jakość projektów z zakresu działania 4.1- wdrażanie LSR. 28

29 Odnowa i rozwój wsi Nowy nabór wniosków W dniu r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił kryterium regionalne oraz termin naboru wniosków dla działania 313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – Termin składania wniosków: r. – r. W chwili obecnej wolne środki, czyli różnica pomiędzy limitem środków, a wartością podpisanych umów wynoszą ok zł 29

30 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Nowy nabór wniosków – Kryterium regionalne Zgodnie z § 6 ust. 1 i § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił kryterium regionalne oparte na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa w brzmieniu: 1. Operacja będąca przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy dotyczy: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne, w tym świetlic wiejskich i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków lub 2) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli lub 3) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku lub 4) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków oraz 2. suma kwot wnioskowanej pomocy wynikająca z wniosków o przyznanie pomocy złożonych przez wnioskodawców z terenu jednej gminy, w naborze ogłoszonym w 2010 roku, przed rozpoczęciem ich oceny nie przekracza kwoty 500 tysięcy złotych. 30

31 Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323 Nowy nabór wniosków – Kryterium regionalne Operacjom, które spełniają łącznie warunki określone w wyżej wymienionym pkt 1 i 2 przyznawane są 2 punkty. Operacjom, spełniającym warunek określony w wyżej wymienionym pkt 1 lub pkt 2 przyznawany jest 1 punkt. 31

32 Dziękuję za uwagę 32


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stan wdrażania czyli co udało się zrobić? Mariusz Bednarz 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google