Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wykład I Potrzeba dostępności sprawozdań finansowych Warunki jakie powinien spełniać biegły rewident Samorząd biegłych rewidentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wykład I Potrzeba dostępności sprawozdań finansowych Warunki jakie powinien spełniać biegły rewident Samorząd biegłych rewidentów."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wykład I Potrzeba dostępności sprawozdań finansowych Warunki jakie powinien spełniać biegły rewident Samorząd biegłych rewidentów Formy działania biegłych rewidentów

2 Literatura przedmiotu Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz. U. Nr 77 z 2009, poz. 649 J. Marzec, Badanie sprawozdań finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski, Warszawa 2002. Rewizja sprawozdań finansowych, pod red. D. Krzywdy, Stow.Księg.w Polsce, 2005 Z. Fedak, Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta

3

4 Rewizja a badanie sprawozdania finansowego (I) Badanie sprawozdania finansowego jest to obiektywne ustalenie prawdziwości i określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych (pojęcie węższe)

5 Rewizja a badanie sprawozdania finansowego (II) Rewizja sprawozdania finansowego obejmuje, jego badanie, ale również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem.

6 Rewizja sprawozdań finansowych określana jest jako "systemowe badanie, polegające na: a) obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności gospodarczej oraz stanie finansowym i majątkowym badanej jednostki, b) określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami a przyjętymi kryteriami ich oceny c) zakomunikowaniu wyników tych badań zainteresowanym czytelnikom sprawozdania finansowego - w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu"

7 Cel Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

8 Przedmiotem badania są sprawozdanie finansowe księgi rachunkowe dowody księgowe dokumentacja inwentaryzacyjna system księgowości i sprzężona z nim kontrola wewnętrzna przyszłe zobowiązania pewien zakres informacji sprawozdania finansowego za rok poprzedni oraz ksiąg rachunkowych za rok poprzedni i rok następny po roku badanym późniejsze zdarzenia / zdarzenia po dacie bilansu /

9 Podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych Ustawa o rachunkowości Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie Normy wykonywania zawodu opracowane, uchwalone i opublikowane przez organsamorządu biegłych rewidentów - Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów opracowany, uchwalony i opublikowany przez samorząd.

10

11 Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe (UoR rozdz.7): 1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków………:

12 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO.

13 TERMINZADANIE Do końca rokuZawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku Inwentaryzacja Do 3 miesięcy od dnia bilansowegoSporządzenie sprawozdania finansowego W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego Badanie sprawozdania finansowego Do 6 miesięcy od dnia bilansowegoZatwierdzenie sprawozdania finansowego 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złożenie sprawozdania finansowego w KRS 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Polskim B

14 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz. U. Nr 77 z 2009, poz. 649

15 Ustawa określa zasady: 1) uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; 3) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów; 4) działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego;

16 5) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów; 6) utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego; 7) współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.

17 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.

18 Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident: 1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią związanej, 2) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki, 3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego, 4) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki. 5) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych. 6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonym i usługami; 7) z innych powodów.

19 Wyboru biegłego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Kierownik jednostki zawiera z umowę o badanie w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

20 Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi: ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

21 1. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. 2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach określonych w ustawach. 3. Do przestrzegania tajemnicy obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis ustawy. 4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie dokumentacji i informacji z badania (przeglądu) sprawozdań finansowych w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

22 Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto: 1) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, 2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 4) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie, 5) odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta 7) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją, 7) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

23 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów, zwany dalej "rejestrem". Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności: 1) numer wpisu do rejestru; 2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta; 3) obywatelstwo; 4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu; 5) nazwę, adres strony internetowej i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zatrudniającego biegłego rewidenta lub który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiązany w inny sposób;

24 Biegły rewident wykonuje zawód jako: 1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, 2) wspólnik spółki, 3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, 4) osoba nie pozostająca w stosunku pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,

25 Do badania sprawozdań finansowych uprawnione są wyłącznie następujące podmioty: 1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, 2) spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów, 3) osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

26 a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów, b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem, c) większość głosów w organach nadzorczych posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami, d) opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

27 Przedmiotem działalności podmiotów, obok badania sprawozdań finansowych, może być również: 1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; 2) doradztwo podatkowe; 3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; 5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; 6) Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; 7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

28 1. Biegli rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentów, zwany dalej "Krajową Izbą Biegłych Rewidentów". 2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. 3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

29 Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy: 1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych, 2) ustanawianie standardów rewizji finansowej; 3) sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa; 4) współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej; 5) opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów; 6) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

30 Zgodnie z obowiązującymi "Wymaganiami kwalifikacyjnymi" każdy kandydat do zawodu biegłego rewidenta musi zdać pisemne egzaminy z następujących przedmiotów, przeprowadzanych w IV sesjach egzaminacyjnych: I1. Rachunkowość finansowa cz. I 2. Ekonomia i zarządzanie II1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze 2. Prawo podatkowe cz. I 3. Finanse III1. Prawo podatkowe cz. II 2. Rachunkowość finansowa cz. II 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza IV1. Sprawozdania finansowe i ich analiza 2. Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta


Pobierz ppt "BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wykład I Potrzeba dostępności sprawozdań finansowych Warunki jakie powinien spełniać biegły rewident Samorząd biegłych rewidentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google