Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Wykład I Potrzeba dostępności sprawozdań finansowych Warunki jakie powinien spełniać biegły rewident Samorząd biegłych rewidentów Formy działania biegłych rewidentów

2 Literatura przedmiotu
Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz. U. Nr 77 z 2009, poz. 649 J. Marzec, Badanie sprawozdań finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski, Warszawa 2002. Rewizja sprawozdań finansowych, pod red. D. Krzywdy, Stow.Księg.w Polsce, 2005 Z. Fedak, Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta

3

4 Rewizja a badanie sprawozdania finansowego (I)
Badanie sprawozdania finansowego jest to obiektywne ustalenie prawdziwości i określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych (pojęcie węższe)

5 Rewizja a badanie sprawozdania finansowego (II)
Rewizja sprawozdania finansowego obejmuje, jego badanie, ale również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem.

6 Rewizja sprawozdań finansowych określana jest jako "systemowe badanie, polegające na:
a) obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności gospodarczej oraz stanie finansowym i majątkowym badanej jednostki, b) określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami a przyjętymi kryteriami ich oceny c) zakomunikowaniu wyników tych badań zainteresowanym czytelnikom sprawozdania finansowego - w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu"

7 Cel Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

8 Przedmiotem badania są
sprawozdanie finansowe księgi rachunkowe dowody księgowe dokumentacja inwentaryzacyjna system księgowości i sprzężona z nim kontrola wewnętrzna przyszłe zobowiązania pewien zakres informacji sprawozdania finansowego za rok poprzedni oraz ksiąg rachunkowych za rok poprzedni i rok następny po roku badanym późniejsze zdarzenia / zdarzenia po dacie bilansu /

9 Podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie Normy wykonywania zawodu opracowane, uchwalone i opublikowane przez organ samorządu biegłych rewidentów - Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów opracowany, uchwalony i opublikowany przez samorząd .

10

11 Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe (UoR rozdz.7):
1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków………:

12 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO.

13 TERMIN ZADANIE Do końca roku Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku Inwentaryzacja Do 3 miesięcy od dnia bilansowego Sporządzenie sprawozdania finansowego W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego Badanie sprawozdania finansowego Do 6 miesięcy od dnia bilansowego Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złożenie sprawozdania finansowego w KRS Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Polskim B

14 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz. U. Nr 77 z 2009, poz. 649

15 Ustawa określa zasady: 1) uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta; 2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; 3) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów; 4) działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego;

16 5) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów; 6) utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego; 7) współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.

17 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.

18 Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:
1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią związanej, 2) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki, 3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego, 4) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki. 5) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych. 6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonym i usługami; 7) z innych powodów.

19 Wyboru biegłego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.
Kierownik jednostki zawiera z umowę o badanie w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

20 Kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi:
ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

21 1. Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych; obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. 2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz udzielanie informacji w przypadkach określonych w ustawach. 3. Do przestrzegania tajemnicy obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis ustawy. 4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udostępnienie dokumentacji i informacji z badania (przeglądu) sprawozdań finansowych w związku z toczącymi się postępowaniami przed organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

22 Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:
1) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, 2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 4) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie, 5) odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta 7) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją, 7) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.

23 Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności:
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów, zwany dalej "rejestrem". Wpis biegłego rewidenta do rejestru obejmuje w szczególności: 1) numer wpisu do rejestru; 2) imię i nazwisko oraz adres biegłego rewidenta; 3) obywatelstwo; 4) formę wykonywania przez biegłego rewidenta zawodu lub informację o niewykonywaniu tego zawodu; 5) nazwę, adres strony internetowej i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zatrudniającego biegłego rewidenta lub który jest wspólnikiem, lub z którym jest powiązany w inny sposób;

24 Biegły rewident wykonuje zawód jako:
1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, 2) wspólnik spółki, 3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, 4) osoba nie pozostająca w stosunku pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawód w formie określonej w ust. 1 pkt 4.

25 Do badania sprawozdań finansowych uprawnione są wyłącznie następujące podmioty:
1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, 2) spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie lub spółki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentów, 3) osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:

26 a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów, b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym rewidentem, c) większość głosów w organach nadzorczych posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organów nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami, d) opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami. . Do badania sprawozdań finansowych spółdzielni uprawnione są również spółdzielcze związki rewizyjne, które spełniają łącznie następujące wymagania: 1) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów, 2) posiadają w składach zarządów co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

27 Przedmiotem działalności podmiotów, obok badania sprawozdań finansowych, może być również:
1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych; 2) doradztwo podatkowe; 3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków; 5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych; 6) Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej; 7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

28 1. Biegli rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentów, zwany dalej "Krajową Izbą Biegłych Rewidentów". 2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. 3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

29 Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy:
1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych, 2) ustanawianie standardów rewizji finansowej; 3) sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa; 4) współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej; 5) opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów; 6) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

30 I 1. Rachunkowość finansowa cz. I 2. Ekonomia i zarządzanie
Zgodnie z obowiązującymi "Wymaganiami kwalifikacyjnymi" każdy kandydat do zawodu biegłego rewidenta musi zdać pisemne egzaminy z następujących przedmiotów, przeprowadzanych w IV sesjach egzaminacyjnych: I 1. Rachunkowość finansowa cz. I 2. Ekonomia i zarządzanie II 1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze 2. Prawo podatkowe cz. I 3. Finanse III 1. Prawo podatkowe cz. II 2. Rachunkowość finansowa cz. II 3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza IV 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza 2. Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta Egzaminy odbywają się w formie anonimowej, a nazwisko zdającego ujawniane jest dopiero po weryfikacji oceny jego pracy egzaminacyjnej. Ta forma egzaminów umożliwia obiektywną ocenę pracy egzaminacyjnej. W każdej sesji, oprócz terminu podstawowego, wyznaczane są dwa terminy egzaminów poprawkowych z każdego przedmiotu. Zasada ta nie dotyczy sesji pierwszej, w przypadku której przewiduje się tylko jeden termin egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminów stanowią, że: - zaliczenie egzaminów I sesji jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji II i III. - egzaminy sesji II i III można zdawać łącznie, - zaliczenie wszystkich egzaminów sesji I, II i III jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji IV. Oprócz zdania z wynikiem pozytywnym wszystkich przewidzianych wymaganiami kwalifikacyjnymi egzaminów kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć lub uzyskać zaliczenie praktyki z zakresu rachunkowości oraz odbyć dwuletnią aplikację zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Po spełnieniu wymienionych warunków kandydat na biegłego rewidenta zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, który odbywa się w formie ustnej przed zespołem egzaminacyjnym powołanym przez Komisję Egzaminacyjną. Egzamin dotyczy głównych problemów, które wynikają z odbytej przez zdającego aplikacji.


Pobierz ppt "BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google