Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w szkolnictwie zawodowym Elżbieta Augustyniak- Brągiel Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w szkolnictwie zawodowym Elżbieta Augustyniak- Brągiel Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w szkolnictwie zawodowym Elżbieta Augustyniak- Brągiel Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej

2 1. Kontekst zmian kształcenia zawodowego 2. Cele kształcenia zawodowego 3. Kierunki zmian kształcenia zawodowego - kontynuacja kształcenia ogólnego - likwidacja LO i techników uzupełniających - trzyletnie kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych - kształcenie w zakresie kwalifikacji ( europejski system porównywania kwalifikacji). Plan prezentacji

3 Edukacja zawodowa ma szczególne miejsce w systemie oświatowym oraz gospodarce. Zintegrowany, sprawny, stojący na wysokim poziomie system kształcenia zawodowego ma wielkie znaczenie dla podniesienia poziomu kultury technicznej i wykształcenia technicznego, tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu efektywności produkcji i rozwoju ekonomicznego całego kraju. Kontekst zmian

4 W kształceniu zawodowym są dwa istotne cele: z punktu widzenia pojedynczych osób - uzyskanie wykształcenia zgodnego z indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami oraz będącego skutkiem świadomego i racjonalnego wyboru, z punktu widzenia systemu społeczno- gospodarczego - optymalne wykorzystanie potencjału wszystkich uczestników tego systemu dla rozwoju kraju. Cele kształcenia zawodowego

5 Kierunki zmian

6 W klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej każdego typu będzie kontynuowany będzie program kształcenia ogólnego realizowanego na poprzednich etapach kształcenia tzn. w szkole podstawowej i gimnazjum. Dlatego w ZSZ pojawią się takie przedmioty jak geografia, historia, biologia. Dopiero od drugiej klasy zaczyna się kształcenie typowe dla danego typu szkoły oraz preferencji ucznia, będące przygotowaniem do zawodu lub do studiów. Zatem dopiero w drugiej klasie rozpoczyna się kolejny etap nauki. Kontynuacja kształcenia ogólnego w I klasie

7 W klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły się uczą, poznają te same treści, obowiązuje ich bowiem na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania. Kontynuacja kształcenia ogólnego w I klasie

8 Zlikwidowane zostały technika uzupełniające i licea uzupełniające. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, a także zdobywać kwalifikacje do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych bezpośrednio od drugiej klasy tego liceum. Likwidacja szkół uzupełniających

9 Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą we wszystkich zawodach w cyklu trzyletnim – wszystkie szkoły zawodowe są trzyletnie. Trzyletnie szkoły zawodowe

10 W szkolnictwie zawodowym odchodzi się od nauki konkretnych zawodów na rzecz kształcenia konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki ( po nabyciu przez ucznia wiedzy i umiejętności wymaganych dla danej kwalifikacji). Kształcenie w zakresie kwalifikacji i zawodów

11 W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji, uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych w zawodzie. Kształcenie w zakresie kwalifikacji i zawodów

12 Zatem kwalifikacje zawodowe składające się na zawód będą potwierdzane osobno w trakcie trwania nauki szkolnej. Zdobycie każdej kwalifikacji będzie potwierdzone certyfikatem. Technik będzie zdawał takie same egzaminy jak uczeń ZSZ jeżeli w podstawie programowej będą takie same kwalifikacje czy jednostki efektów uczenia się. Egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkół kształcących w zawodach. Kształcenie w zakresie kwalifikacji i zawodów

13 Nową formą kształcenia zawodowego są kwalifikacyjne kursy zawodowe, które skierowane są głównie do dorosłych. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności składające się na daną kwalifikację istotną dla zawodu. Jeżeli na taką formułę kształcenia zdecyduje się osoba niepełnoletnia, uczestnictwo w kursie będzie równoznaczne z realizacją obowiązku nauki. Ich przeprowadzenie mogą zlecać szkołom pracodawcy. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

14 Zawody wpisane do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne, gdzie poszczególne kwalifikacje oznaczono symbolami: K1, K2 i K3. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczych szkołach zawodowych. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Kwalifikacje dla zawodów

15 W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych wyższych kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. Kwalifikacje dla zawodów

16 Wyodrębniono następujące obszary kształcenia w zawodach: Obszary kształcenia w zawodach

17 Kwalifikacje w różnych zawodach –przykład 1. Zawód: Fryzjer (ZSZ) Kwalifikacje zawodowe: 2. Zawód: Technik usług fryzjerskich (T) Kwalifikacje zawodowe:

18 Kwalifikacja 2 (K2) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Kwalifikacja 1 (K1): Rejestracja i obróbka obrazu Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: FOTOGRAF Technikum Zawód: FOTOTECHNIK Kwalifikacje w zawodach w różnych typach szkół

19 1. Zawód: Technik handlowiec (T) Kwalifikacje zawodowe: 2. Zawód: Technik księgarstwa (T) Kwalifikacje zawodowe: Kwalifikacje w różnych zawodach -przykład

20 Kwalifikacja 2 (K2): Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej Kwalifikacja 2 (K2): Prowadzenie działalności handlowej Kwalifikacja 1 (K1): Prowadzenie sprzedaży Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: SPRZEDAWCA Technikum Zawód: TECHNIK KSIĘGARSTWA Technikum Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC Kwalifikacje w zawodach w różnych typach szkół

21 Drogi edukacji zawodowej Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

22 Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, 2. Kurs umiejętności zawodowych, 3. Kurs kompetencji ogólnych, 4. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 5. Inny kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

23 Egzaminy eksternistyczne 1. Egzamin eksternistyczny przeprowadzany z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania (SP dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, LO dla dorosłych), 2. Egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 3. Egzamin eksternistyczny zawodowy.

24 Egzamin eksternistyczny zawodowy Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która: 1. ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę zawodową oraz 2. co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

25 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( z późn. zmianami), 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 3. Rozporządzenie MEN z dnia 23. 01. 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 4. Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, 5. Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Podstawa prawna zmian

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w szkolnictwie zawodowym Elżbieta Augustyniak- Brągiel Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google