Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubelskie dobre praktyki Partnerstwo Lokalne Biłgoraj – Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Irena Gadaj, prezes zarządu BARR SA Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubelskie dobre praktyki Partnerstwo Lokalne Biłgoraj – Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Irena Gadaj, prezes zarządu BARR SA Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 Lubelskie dobre praktyki Partnerstwo Lokalne Biłgoraj – Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Irena Gadaj, prezes zarządu BARR SA Konferencja Promocja aktywnej integracji społecznej na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19/09/2008

2 Biłgorajskie Partnerstwo Lokalne zostało zawiązane na potrzeby realizacji Projektu IW EQUAL - wiosna 2004 rok

3 W marcu 2005 roku BPL zostało zaproszone przez ISP, WRZOS i ARF do realizacji Projektu W poszukiwaniu polskiego modelu gospodarki rynkowej – budujemy nowy Lisków. Projekt (temat D) realizowany był przez 42 partnerów (w tym 4 partnerstwa lokalne)

4 Wcześniejsze działania partnerskie w Biłgoraju: 1992-1994 – 20 osobowy Komitet Lokalny złożony z przedstawicieli biznesu, samorządu i mieszkańców opracował Plan Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Biłgoraja marzec 2004 rok – zawiązano Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (wspiera powstawanie rozwój MSP poprzez informacje, konsultacje, szkolenia, pożyczki, poręczenia, dotacje inwestycyjne) www.barr.org.pl www.barr.org.pl

5 cd. 1997-1999 – w Biłgoraju pracowała Lokalna Koalicja (przedsiębiorcy, samorząd, NGO) na rzecz utworzenia community foundation Kwiecień 1999 – powstała Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – www.flzb.lbl.pl - kapitał założycielski 156.100 zł - dotacje dla 217 mini projektów (454.580 zł) - 564 stypendia na kwotę 594.520 zł - 781 tys. kapitału żelaznego - ponad 64 tys. zł odpisów 1% (2008 rok)www.flzb.lbl.pl

6 Skład Partnerstwa Biłgorajskiego: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Biłgoraju PUP PCPR Starostwo Miasto Biłgoraj PGK sp. z o.o. w Biłgoraju Henryk Oziębło (PW APIS s.j. – domy z drewna) Cezary Przybylski (Terminal Przeładunkowy)

7 Założenia PB: Przeciwdziałanie wykluczeniom z lokalnego rynku pracy Poszukiwanie polskiego modelu gospodarki społecznej

8 Cele PB: Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w powiecie biłgorajskim Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej

9 Zadania realizowane w ramach projektu: 1.Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem marginalizacji 2.Badania ankietowe dostępności i jakości usług 3.Wybór i przygotowanie beneficjentów, pracowników BPS (spotkania, szkolenia, konsultacje) 4.Opracowanie koncepcji i biznes planu BPS 5.Modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia 6.Dofinansowanie płac w początkowym okresie

10 Beneficjenci: Osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu biłgorajskiego Na dzień 31.05.2006r. w ewidencji PUP figurowało 4.413 osób długotrwale bezrobotnych (tj. 67,8% ogółu), w tym 2.397 kobiet (tj. 72,3% ogółu bezrobotnych). Problem długotrwałego bezrobocia występuje we wszystkich grupach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mieszkańcy powiatu

11 Etapy przygotowania i realizacji: 1.Wiosna 2004 – BARR opracowuje wstępną koncepcję i zawiązuje się Biłgorajskie Partnerstwo Lokalne 2.Marzec 2005 – przyjęcie BPL do projektu ISP, WRZOS i ARF 3.Luty 2006 – podpisanie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju (PIW EQUAL) 4.Kwiecień 2006 – marzec 2007 realizacja

12 Działania i harmonogram: 1.Analiza problemów lokalnego rynku pracy pod kątem wykluczenia (PUP, PCPR, SP, BARR) – 2 kw 2006 2.Rekrutacja Beneficjentów (PUP, PCPR, SP, BARR) – j/w 3.Szkolenia i konsultacje BO (BARR, PUP) – 2 połowa 2006 4.Badanie ankietowe jakości usług (BARR, BO) – j/w 5.Opracowanie koncepcji i biznes planu PS (PB, BARR) – I 2007 6.Remont budynku dla BPS (MB) – 4 kw 2006 – 2 kw 2007 7.Remont i adaptacja myjni BPS (MB) – 4 kw 2007 8.Rejestracja BPS (PB, BO, MB, BARR - 18.04.2007) 9.Rozpoczęcie działalności – lipiec 2007

13 Etapy pracy z BO: 1.Spotkania w gminach – 470 2.Indywidualne rozmowy z psychologiem – 155 3.Szkolenie podstawowe – 100 4.Szkolenie specjalistyczne – 30 5.Konsultacje - 15 6.Szkolenia WRZOS, wizyty studyjne - 10

14 Badania ankietowe: Dziedziny działalności spółdzielni socjalnej według przedsiębiorców (% częstość wyboru) 1.Zagospodarowania terenów zielonych, dbanie o zieleń - 60 % 2.Pomoc w utrzymaniu dróg – prowadzenie prac remontowych na ulicach i drogach - 49 % 3.Prowadzenie myjni samochodowej - 40 % 4.Wyrób rękodzieła ludowego, pamiątek - 33,3 % 5.Usługi remontowo-budowlane - 26,7 % 6.Recycling surowców wtórnych - 20 %

15 Na pytanie o szanse przedsiębiorstwa społecznego na długotrwałe utrzymanie się na lokalnym rynku pracy 54 % uczestników sondażu odpowiedziało tak, 46 % - nie. Podstawowym zagrożeniem dla stabilizacji spółdzielni, zdaniem pytanych, będą konkurencja (28 % wskazań), brak zleceń (14 %), małe zasoby finansowe (10 %). W dalszej kolejności wymieniono brak doświadczenia, zniechęcenie członków spółdzielni oraz złe zarządzanie.

16 Forma prawna BPS: Po wielu miesiącach dyskusji, opiniach specjalistów z zakresu ekonomi społecznej, założyciele przedsiębiorstwa społecznego oraz przyszli pracownicy podjęli decyzje o założeniu przedsiębiorstwa w formie prawnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Z perspektywy czasu wydaje się, że była to trafiona decyzja.

17 Dlaczego nie spółdzielnia socjalna ?? 1.Spółka z o.o. – najlepsza forma prawna dla prowadzenia działalności gospodarczej 2.Partnerstwo Lokalne ma wpływ na funkcjonowanie BPS (udziałowcy, członkowie RN). Spółka i jej majątek jest pod kontrolą. 3.Korzyści finansowe (na zatrudnienie pracownika w spółce można otrzymać z PUP większą dotację, niż wkład 1 osoby do SS) 4.Trudności dla BO z poręczeniem i rozliczeniem wkładu spółdzielczego 5.Gorsze możliwości inwestowania i prowadzenia działań rozwojowych 6.Brak systemu wsparcia dla zatrudnienia socjalnego 7.Spółdzielczy system podejmowania decyzji

18 Organy statutowe BPS: Zgromadzenie wspólników Rada Nadzorcza składająca się z sześciu osób, w tym z przedstawiciela zatrudnionych pracowników. Rada Nadzorcza nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją działalność Pracą firmy kieruje jednoosobowy Zarząd

19 Główne założenia umowy BPS: Spółka powstała w celu reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Spółka nie działa dla zysku - zysk przeznacza na rozwój (za 2007 – 2.500 zł) Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę

20 Udziałowcy BPS sp. z o.o. 1.Miasto Biłgoraj (60%) 2.BARR SA (34%) 3.Osoby fizyczne – b iłgorajscy przedsiębiorcy: Andrzej Kupryjaniuk Henryk Oziębło Cezary Przybylski Kapitał zakładowy pokryty gotówką – 50.000 zł

21 Problemy z utworzeniem BPS: 1.Po co cokolwiek zmieniać ? 2.Obawy załogi PGK (konkurencja) 3.Burmistrz Miasta Biłgoraja, w obawie przed reakcją Rady forsował większościowy udział MB w tworzonym PS (60%), ale MB ma tylko 1 przedstawiciela w RN 4.Przedsiębiorcy chcieli kontrolnego pakietu udziałów (objęli symboliczne 3 x 2% udziały) 5.BARR SA (akcjonariuszami są samorządy i biznes) stanowi bufor 6.BPS nie jest MiSiEm

22 Oferta BPS: 1.Sprzątanie (biura, osiedla, szkoły, domy jednorodzinne, place) 2.Pielęgnowanie terenów zielonych: 1.Pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia, wycinka 2.Koszenie trawy, nawożenie, 3.Zamiatanie parkingów, chodników, ramp dostawczych, terenów utwardzonych, 4.Utrzymanie czystości dróg dojazdowych i poboczy, 5.Odśnieżanie terenu, zabezpieczanie od skutków gołoledzi, 6.Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, 7.Drobne usługi remontowe 8.Myjnia samochodowa

23 Klienci BPS: 1.Samorządy (Miasto Biłgoraj, Powiat Biłgoraj, Województwo) i ich jednostki 2.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zamościu 3.Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju 4.Ośrodek Sportu i Rekreacji 5.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 6.Firmy (BARR SA, MEWA SA, Spółdzielnie Mieszkaniowe, MARKOWICZE SA) 7.Osoby fizyczne

24 Zasoby BPS: 1.Ludzie (przeszkoleni w ramach PIW EQUAL, kierowani przez PUP i PCPR) 2.Pomieszczenia ( siedziba firmy o powierzchni 208 m 2 oraz 97 m 2 powierzchni myjnię samochodową) 3.Urządzenia i maszyny (zamiatarka uliczna, samochód dostawczy, wykaszarka bijakowa, traktor wyposażony w pług, kosiarki, myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze, kosy spalinowe 4.Narzędzia ręczne 5.Pomoc Partnerstwa

25 BPS dzisiaj: Aktualne zatrudnienie 11 osób, w tym 3 kobiety i 8 mężczyzn BPS zatrudnia dodatkowo dwie osoby w ramach przygotowania zawodowego Pozyskane zlecenia na kwotę ponad 250 tys. zł zapewniają rozwój oraz samowystarczalność

26 Podsumowanie, warunki sukcesu: 1.Świadomość potrzeby działania – dobre planowanie 2.Klimat przedsiębiorczości, chęć współpracy – dobre partnerstwo 3.Wybór odpowiedniej formy prawnej 4.Efekty działalności BPS widoczne w środowisku lokalnym 5.Dywersyfikacja usług i klientów 6.Partnerstwo Biłgorajskie nadal bardzo aktywne we wspieraniu BPS (głównie poprzez Radę Nadzorczą) 7.Nastroje pozytywne i nadzieja na rozwój Przedsiębiorstwa, a tym samym polepszenie warunków życiowych Pracowników BPS 8.Wiara liderów BPS w sukces przedsięwzięcia 9.Wsparcie zewnętrzne (finansowe, doradcze)

27 Planowany rozwój BPS: 1.Pozyskiwanie nowych rynków (filie w gminach) 2.Usługi budowlane (układanie kostki brukowej) 3.Usługi opiekuńcze 4.Bank żywności 5.Utworzenie Centrum Integracji Społecznej


Pobierz ppt "Lubelskie dobre praktyki Partnerstwo Lokalne Biłgoraj – Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. Irena Gadaj, prezes zarządu BARR SA Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google