Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RACTICAL T RAVELOGUE T O K ONIN - T own W orth V isiting Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw ł a II w Koninie Nauczyciel: Dorota Rachuba Uczestnicy Kl. I Gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RACTICAL T RAVELOGUE T O K ONIN - T own W orth V isiting Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw ł a II w Koninie Nauczyciel: Dorota Rachuba Uczestnicy Kl. I Gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 P RACTICAL T RAVELOGUE T O K ONIN - T own W orth V isiting Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw ł a II w Koninie Nauczyciel: Dorota Rachuba Uczestnicy Kl. I Gimnazjum

2 C e l e P r o j e k t u C e l e P r o j e k t u Uczniowie, po zakończeniu realizacji projektu, potrafią: n wyselekcjonowa ć najwa ż niejsze informacje, które s ą potrzebne w celu stworzenia prezentacji oraz przet ł umaczy ć tekst z j ę zyka ojczystego na j ę zyk obcy z wykorzystaniem s ł owników jedno- i dwuj ę zycznych oraz wyszukiwarek n sfotografowa ć aparatem cyfrowym i sfilmowa ć kamer ą cyfrow ą najciekawsze miejsca naszego miasta Konin oraz dokona ć obróbki technicznej filmów oraz zdj ęć n pos ł ugiwa ć si ę programami: Power Point, Microsoft Word, Movie Maker, Gimp n przygotowa ć zarys geograficzny (mapk ę ) z najciekawszymi miejscami za pomoc ą Google Earth n Stworzy ć w ł asn ą stron ę internetow ą w dwóch wersjach j ę zykowych oraz prezentacje (przewodnik) w wersji polskiej i angielskiej

3 O P I S P R O J E K T U Jest to projekt mieszany, zawieraj ą cy elementy medialne i społeczno-obywatelskie. Głównym celem projektu jest stworzenie strony internetowej oraz przewodnika, które pozwol ą promowa ć nasze miasto. Projekt odwołuje si ę do podstawy programowej j ę zyka angielskiego. Dzi ę ki uczestnictwu uczniowie: n wzbogacaj ą zasób słownictwa, n doskonal ą umiej ę tno ś ci mówienia, pisania i czytania w j ę zyku obcym, poprawnie stosuj ą struktury gramatyczne. poprawnie stosuj ą struktury gramatyczne. Poza doskonaleniem j ę zykowym, uczniowie rozwijali swoje umiej ę tno ś ci w zakresie wspó ł pracy, odpowiedzialno ś ci, systematyczno ś ci, przezwyci ęż ania napotkanych problemów, poszerzyli swoje kompetencje zwi ą zane z korzystaniem z komputera, Internetu, programów, s ł owników internetowych, wyszukiwarek oraz wiedz ę na temat miejscowo ś ci, w której mieszkaj ą. Dzięki samodzielności i indywidualizacji pracy związanej z realizacją projektu umożliwiła uczniom pokazanie swoich umiejętności.

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie: npnpnpnprogram Power Point – do przygotowania prezentacji multimedialnych nMnMnMnMicrosoft Word – edytor tekstu npnpnpnprzeglądarki internetowe: Opera, Firefox, Netscape – do wyszukiwania informacji nanananaparat cyfrowy – do robienia zdjęć cyfrowych nGnGnGnGimp – do obrabiania zdjęć cyfrowych nknknknkamera cyfrowa – do nakręcenia krótkich filmów nWnWnWnWindows Movie Maker – do składania filmu nMnMS Front Page - do opracowania obcojęzycznej wersji szkolnej strony internetowej; nBnBest player – do odtwarzania filmu nMnMicrosoft Office Outlook, Skype, GG – do komunikacji ndndrukarka – np. do wydrukowania tekstów nDnDwujęzyczny słownik komputerowy oraz słowniki on- line www.ling.pl i www.getionary.pl- do tłumaczenia materiałów związanych z realizacją projektu (stronę w wersji obcojęzycznej oraz do filmu o miejscach w Koninie);

5 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW 19 uczniów podzieliło się na grupy koleżeńskie adekwatnie do przydzielonych grupom zadań, biorąc pod uwagę swoje umiejętności, zainteresowania i zdolności, grupy współpracowały między sobą w razie potrzeby. Zespoły wybrały liderów. Posługiwali się KARTAMI PRACY, w których co tydzień określali zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania, datę wykonania zadania a po zrealizowaniu zadania dokonywali samooceny. Uczniowie pracowali w 4 zespołach (1x5; 2x3; 2x3; 1x2) TEXTSFILMS & PHOTOS PRESENTATION & MAP WEB SITE

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW c.d Grup A TEXT TEXT Grup B FILMS & PHOTOS Grup C PRESENTATION & MAP Grup D WEB SITE Gromadzenie informacji dotyczących miejscowości Dokonanie selekcji materiałów Dokonanie selekcji materiałów Opracowanie językowe wyselekcjonowanych materiałów Opracowanie językowe wyselekcjonowanych materiałów Wykonanie krótkich nagrań w j. angielskim Zmontowanie materiału filmowego Wykonanie zdjęć Wykonanie i obróbka techniczna zdjęć za pomocą programu Gimp Wyselekcjonowanie najistotniejszych miejsc w Koninie Utworzenie zarysu geograficznego naszej miejscowości w programie Google Earth Stworzenie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz w języku angielskim przygotowanie własnej strony w formacie html umieszczenie wersji anglojęzycznej w Internecie

7 Rola nauczyciela: n zaproponowałam uczniom list ę tematów do realizacji n przydzieliłam uczniów do grup bior ą c pod uwag ę zainteresowania uczniów i ich uzdolnienia n udost ę pniłam uczniom swój adres e-mailowy, nr GG po to, by mogli si ę ze mn ą w ka ż dej chwili kontaktowa ć w razie w ą tpliwo ś ci dotycz ą cych projektu, pyta ń dotycz ą cych j ę zyka lub jakichkolwiek innych problemów n okre ś liłam narz ę dzia komputerowe niezb ę dne do realizacji projektu n przygotowałam harmonogram projektu, kart ę pracy oraz kart ę oceny n czuwałam nad prac ą uczniów i realizacje harmonogramu prowadziłam spotkania projektowe prowadziłam spotkania projektowe

8 OGÓLNE DZIAŁANIA UCZNIÓW 1. Uczniowie wybierają tematy do realizacji w okresie pracy nad projektem. 2. Dokonują podziału na grupy, wybierają liderów grup. 3. Przygotowanie harmonogramu i karty pracy każdej grupy; przydzielenie ogólnych zadań dla każdej osoby w grupie. 4. Zbierają potrzebne materiały i przyrządy. 5. Uczniowie wykonują przydzielone zadania. 6. Obserwują postępy swojej pracy, pozytywnie się motywują i pomagają sobie w rozwiązywaniu drobnych problemów. 7. Wypełniają Karty Pracy Zespołu. 8. Uczniowie opracowują rezultaty projektu. 9. Dokonują podsumowania i oceny projektu oraz samooceny swojej pracy. 10. Przygotowują scenariusz prezentacji publicznej. 11. Angażują się w przygotowanie i prowadzenie prezentacji publicznej. 12. Wyciągają wnioski.

9 DZIAŁANIA GRUPY A gromadzenie informacji dotyczących najciekawszych miejsc w naszej miejscowości Konin Korzystanie z różnych źródeł informacji: książki, wyszukiwarki internetowe dokonanie selekcji materiałów opracowanie językowe wyselekcjonowanych materiałów, korzystanie ze słowników jedno- i dwujęzycznych oraz słowników internetowych

10 DZIAŁANIA GRUPY B Sporządzenie krótkich scenariuszy do filmów Wykonanie krótkich nagrań z pomocą kamery cyfrowej w języku angielskim Zmontowanie materiału filmowego za pomocą programu Movie Maker Wykonanie zdjęć Wykonanie i obróbka techniczna zdjęć za pomocą programu Gimp

11 DZIAŁANIA GRUPY C Wyselekcjonowanie najistotniejszych miejsc w Koninie Utworzenie zarysu geograficznego naszej miejscowości w programie Google Earth Wykorzystanie tekstów przygotowanych przez Grupę A Zebranie i wyselekcjonowanie zdjęć oraz filmów wykonanych przez Grupę B, które mogą być przydatne w prezentacji Stworzenie prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz w języku angielskim

12 DZIAŁANIA GRUPY D Zebranie informacji zgromadzonych przez Grupę A przygotowanie własnej strony w formacie html Umieszczenie mapki na stronie przygotowanej przez Grupę C Dołączenie zdjęć oraz filmów w galerii wykonanych przez Grupę B Utworzenie wersji anglojęzycznej oraz polskojęzycznej strony internetowej umieszczenie strony w Internecie

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW STRONA INTERNETOWA

14 M A P K A K O N I N A

15 PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU Po wykonaniu prezentacji multimedialnych, mapki, filmów i umieszczeniu polskiej oraz angielskiej wersji strony w Internecie uczniowie przygotowali plakaty informujące o tym, że taka wersja strony powstała oraz co uczniowie mogą na niej znaleźć. Następnie rozwiesili je na terenie szkoły.

16 PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU W dniu 17.05.2008r. Z okazji Dni Konina, grupa przygotowująca prezentacje oraz stronę internetową we współpracy ze wszystkimi uczestnikami projektu przygotowała na holu naszego Gimnazjum prezentację multimedialną. Podczas tej projekcji, zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mieli okazję zapoznać się z efektami projektu, dowiedzieli się o istnieniu polskiej oraz angielskiej wersji naszej strony internetowej.

17 W N I O S K I U C Z N I Ó W W N I O S K I U C Z N I Ó W n Robienie filmów i zdjęć to moja specjalność, możemy robić kolejny taki projekt – Mateusz n Wszystko byłoby OK, ale to tłumaczenie na angielski…. Masakra, a ogólnie, fajowe – Damian n W końcu mogłem pokazać swoje zdolności i udowodniłem niektórym, że potrafię stworzyć stronę internetową –Szymon (ekspert) n Podobało mi się robienie zdjęć, filmów oraz bawienie się Movie Makerem- Karol

18 W N I O S K I U C Z N I Ó W n Cieszę się, mogliśmy zrobić coś dla szkoły, naszego miasta, a przede wszystkim dla nas samych… - Marta n Jest dobrze jak nikt nie odwala pracy tylko się do niej przykłada, wtedy są naprawdę fajne efekty.- Waldek n Jestem mile zaskoczona, że nasza stronka tak fajnie wyszła, zostawiliśmy chociaż coś po sobie dla naszego Gim1- Klaudia

19 Wnioski nauczyciela Dla mnie praca z projektem pokazała całkiem inną, bardziej ciekawą formę zdobywania wiedzy niż tradycyjne metody, które bardzo często są nudne i obracają się w rutynę zarówno ze strony nauczyciela jaki i uczniów. Projekt ten urozmaica proces nauczania. Pozwala na większą swobodę i daje ogromną satysfakcje, gdyż efekty są widoczne. Poznałam inne zdolności moich uczniów oraz to jak wspaniale radzą sobie z obsługą komputera i Internetem. Uczniowie wykazywali ogromną chęć pokazania mi co potrafią i starali się bardzo mi zaimponować swoją wiedzą. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że uczę zdolnych i kreatywnych ludzi, którzy potrzebują, aby nauczyciel dał im szansę rozwoju i zdobywania wiedzy w sposób jak najbardziej adekwatny do ich potrzeb. Dzięki pracy metodą projektu poznałam więcej możliwości pracy z komputerem oraz narzędzi takich jak: Power Point, Movie Maker, Google Earth, Gimp. Z pewnością wykorzystam materiały z kursu na swoich lekcjach, a metodę projektu będę polecać każdemu nauczycielowi.

20 K O N I E C D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę ! ! Życzę samych sukcesów zawodowych Pozdrawiam -Dorota Rachuba

21 Czasem udaje si ę nam zadowoli ć niektórych… Jednak nie mo ż na zadowoli ć wszystkich zawsze.


Pobierz ppt "P RACTICAL T RAVELOGUE T O K ONIN - T own W orth V isiting Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw ł a II w Koninie Nauczyciel: Dorota Rachuba Uczestnicy Kl. I Gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google