Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPOWIEDŹ NA POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI W TRYBIE ART. 3 UST

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPOWIEDŹ NA POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI W TRYBIE ART. 3 UST"— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDŹ NA POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI W TRYBIE ART. 3 UST
ODPOWIEDŹ NA POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI W TRYBIE ART. 3 UST. 3 KONWENCJI Z ESPOO – „stanowisko Polski w sprawie gazociągu północnego”

2 Budowa rosyjsko - niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski) – „gazociąg północny”

3 strony pochodzenia (w rozumieniu konwencji z Espoo)
Dania Finlandia Niemcy Polska Rosja Szwecja

4 strony narażenia (w rozumieniu konwencji z Espoo)
Dania Estonia Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Polska Rosja Szwecja

5 Procedura w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (wg Konwencji z Espoo) Powiadomienie strony narażonej przez stronę pochodzenia Potwierdzenie przez stronę narażoną uczestnictwa w procedurze (procedura kończy się jeżeli strona narażona nie potwierdzi w ustalonym terminie chęci uczestnictwa) Przekazanie wstępnych informacji o przedsięwzięciu (można wraz z powiadomieniem)    Udział społeczeństwa strony narażonej i strony pochodzenia Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w kontekście transgranicznym Przekazanie stronie narażenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu zapewnienia udziału społeczeństwa i zainteresowanych organów Konsultacje pomiędzy stronami narażoną i pochodzenia Wydanie przez stronę pochodzenia decyzji końcowej, przekazanie jej stronie narażonej Analiza porealizacyjna (tylko na żądanie strony narażonej)

6 Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko dla Polski jako strony narażonej
Minister Środowiska otrzymuje od strony pochodzenia dokumenty w języku polskim zawierające informację o przedsięwzięciu mogącym oddziaływać transgranicznie na środowisko. Minister Środowiska przekazuje dokumentację Wojewodzie właściwemu ze względu na obszar możliwego oddziaływania transgranicznego. Wojewoda wykłada do wglądu dokumenty zawierające informację o przedsięwzięciu – podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o przedsięwzięciu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni. Na podstawie uwag i wniosków społeczeństwa i zainteresowanych organów Wojewoda opracowuje projekt stanowiska, które następnie przedkłada Ministrowi Środowiska. Minister Środowiska informuje stronę pochodzenia o stanowisku dotyczącym planowanego przedsięwzięcia (określa swój udział w postępowaniu i zakres raportu).

7 Odpowiedź na powiadomienie o planowanej inwestycji w trybie art. 3 ust
Odpowiedź na powiadomienie o planowanej inwestycji w trybie art. 3 ust. 3 konwencji z Espoo - wstęp Dania, Szwecja, Finlandia i RFN nadesłały powiadomienia (wraz z dokumentem informacyjnym projektu) w połowie listopada 2006r. Rosja uczestniczy w procedurze dobrowolnie, przesłała swoje powiadomienie w połowie stycznia 2007r. Dokument informacyjny przekazano do trzech Wojewodów: Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, którzy zapewnili udział społeczeństwa, zebrali uwagi i wnioski oraz opracowali na ich podstawie projekty stanowiska dotyczącego planowanego przedsięwzięcia. Wystąpiono również z prośbą o opinię do organów centralnych (m. in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Gospodarki Morskiej, Ministra Spraw Zagranicznych, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska) oraz niektórych organizacji ekologicznych. Na podstawie przedstawionych opinii Minister Środowiska opracował i w dniu 16 lutego 2007r. przedstawił stronom pochodzenia stanowisko w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W stanowisku potwierdzono wolę uczestniczenia w postępowaniu transgranicznym dotyczącym planowanego przedsięwzięcia oraz określono wymagania co do zawartości raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

8 Odpowiedź na powiadomienie o planowanej inwestycji w trybie art. 3 ust
Odpowiedź na powiadomienie o planowanej inwestycji w trybie art. 3 ust. 3 konwencji z Espoo – zawartość raportu Opis alternatywnych wariantów lokalizacyjnych planowanego gazociągu - analiza powinna dotyczyć między innymi wariantów połączeń lądowych takich jak: Finlandia – Szwecja - Niemcy, projekt „Jamał I” i „Amber” tj. połączenia z Federacji Rosyjskiej do Republiki Federalnej Niemiec poprzez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę; Opis przewidywanego oddziaływania gazociągu na środowisko na etapie realizacji uwzględniający całą infrastrukturę instalowaną wraz z nim, sposób obciążenia gazociągu przy dnie morza, emisję zanieczyszczeń do wody i powietrza, emisję hałasu i wibracji z jednostek pływających oraz sprzętu służącego do pogłębiania i wyrównywania dna, a także określenie miejsc zrzutu i potencjalnego oddziaływania zanieczyszczonej wody,używanej do prób ciśnieniowych; Analiza stopnia zagrożenia kumulacją zanieczyszczeń i biogenów pochodzących z osadów, których struktura zostanie naruszona w fazie budowy rurociągu i jego demontażu po okresie eksploatacji oraz opis zapobiegania tym zagrożeniom; Inwentaryzacja broni chemicznej i innych niebezpiecznych dla środowiska substancji (odpadów) zatopionych na dnie Morza Bałtyckiego w sąsiedztwie planowanej trasy gazociągu wraz z analizą skutków uwolnienia niebezpiecznych dla środowiska substancji oraz określeniem sposobu postępowania z tego typu odpadami w trakcie budowy i eksploatacji gazociągu; Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na faunę i florę bałtycką, w tym na ptaki i ssaki morskie, występujące i chronione na polskich obszarach morskich – badania służące wykonaniu analizy powinny objąć przynajmniej jeden pełen sezon wegetacyjny; Analiza potencjalnych sytuacji awaryjnych i ich oddziaływania na środowisko obejmująca m. in. niekontrolowany wyciek gazu, kolizje statków, zagrożenia sejsmiczne i możliwe ataki terrorystyczne. W raporcie powinny znaleźć się również scenariusze postępowania mającego na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń oraz opis planowanych zasad informowania państw narażonych o zaistniałej awarii, a także określenie odpowiedzialności prawnej i finansowej związanej z usunięciem awarii i jej skutków; Przedstawienie propozycji rozwiązania problemów dotyczących polskiego transportu morskiego, które powstaną po ułożeniu gazociągu. Z uwagi na duże natężenie ruchu i niewielką głębokość należy odnieść się przede wszystkim do możliwości ominięcia akwenu pomiędzy Ławicą Orlą i Odrzaną. W przypadku ułożenia rurociągu w tym rejonie konieczne jest jego zagłębienie w dnie morskim na odcinku zlokalizowanym na północ od północnej granicy redy portów Świnoujście - Szczecin (należy zawrzeć w dokumentacji również analizę wpływu tego działania na środowisko); Wskazanie ograniczeń, jakim będzie podlegać rybołówstwo prowadzone w sąsiedztwie inwestycji; Precyzyjne wskazanie planowanych środków i działań łagodzących oraz minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji planowanego gazociągu, odnoszących się m. in. do stosowanych substancji antykorozyjnych, zanieczyszczeń wprowadzanych do wody w trakcie prób ciśnieniowych, emisji hałasu, temperatury, wibracji i zanieczyszczeń powietrza, podnoszenia osadów, zanieczyszczenia metalami ciężkimi, powiększania się strefy beztlenowej czy usuwania i metod zabezpieczania amunicji oraz innych substancji niebezpiecznych;

9 Zaproponowany przez strony pochodzenia wstępny harmonogram postępowania – możliwe jest jego modyfikowanie Przygotowanie i przetłumaczenie przez Konsorcjum Nord Stream (inwestora) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - do początku sierpnia 2007r.; Przekazanie końcowego stanowiska Polski - do połowy grudnia 2007r.; Przeprowadzenie konsultacji w celu wyjaśnienia kwestii spornych - do połowy lutego 2008r.; Wydanie poszczególnych decyzji umożliwiających budowę gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego - od lutego do maja 2008r.; Przekazanie przetłumaczonych na język polski decyzji pod koniec kwietnia 2008r.

10 Uwagi Przy obecnie planowanym przebiegu gazociągu Polska rezerwuje sobie prawo do wzięcia udziału w postępowaniu na prawach strony pochodzenia. Gazociąg wkracza w obszar o nieuregulowanej granicy wyłącznej strefy ekonomicznej między Polską a Danią (na południe od Bornholmu). Inwestor powinien zastosować się do wszelkich formalnych procedur zgodnie z polskimi przepisami.

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ODPOWIEDŹ NA POWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI W TRYBIE ART. 3 UST"

Podobne prezentacje


Reklamy Google