Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl * Stan wdrażania * Napotkane bariery * Doświadczenia Sektorowy Program Operacyjny Transport

2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl * Stan wdrażania Do dnia 30 kwietnia 2008 r. zrefundowano na rzecz Beneficjentów ok. 78 % przyznanej alokacji, czyli ok. 905 mln EUR (ok. 3 350 mln PLN) Do refundacji (do 30 maj 2009 r.) pozostało ok. 22% przyznanych środków EFRR – ok. 258 mln EUR, natomiast do końca 2008 r. przewidywane jest zakończenie rzeczowe 47 projektów

3 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT umożliwi m.in.: przebudowę 62,8 km linii kolejowych, zakup lub modernizację 202 pojazdów szynowych, budowę, rozbudowę lub przebudowę 285,36 km dróg krajowych, przebudowę 26 szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań, zakup 45 samochodów specjalistycznych (straż pożarna, policja).

4 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl * Stan wdrażania i napotkane bariery SPO Transport osiągnął wysoki poziom wdrażania, ale napotkano bariery w realizacji Programu. Problemy są związane z: realizacją projektów wdrażaniem Programu

5 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Problemy napotkane w trakcie realizacji projektów : złożone procedury związane z uzyskaniem dostępu do gruntów pod inwestycje długi okres oczekiwania na pozwolenia na budowę długotrwały proces przygotowywania dokumentacji środowiskowej oraz uzyskania stosownych decyzji wydłużające się procedury udzielania zamówień publicznych, co za tym idzie – przedłużające się terminy rozpoczęcia inwestycji 1 / 21 / 2

6 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Problemy napotkane w trakcie realizacji projektów : 2 / 22 / 2 powstałe w toku robót nieprzewidziane okoliczności i konieczność wykonywania robót dodatkowych skutkujących przedłużeniem realizacji inwestycji brak odpowiedniej jakości i ilości kadr u Wykonawców i Beneficjentów konflikty z Wykonawcami na tle wysokości wynagrodzeń w związku ze wzrostem cen materiałów i robót brak doświadczenia Beneficjentów w wypełnianiu wymogów związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

7 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Problemy związane ze wdrażaniem SPO TRANSPORT opóźnienia w realizacji projektów w stosunku do przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych, straty finansowe Programu wynikające z umocnienia złotego w stosunku do euro, brak pełnej implementacji prawa polskiego do wymogów UE z zakresu PZP, brak pełnej implementacji przepisów z zakresu ochrony środowiska do wymogów UE.

8 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Działania instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO TRANSPORT nadzór nad realizacją projektów, m.in. poprzez monitoring wnioskowania o płatność, podejmowanie decyzji o przedłużeniu realizacji projektów do 31 grudnia 2008 r. (wg stanu na 15 maja 2008 r. 19 projektów zostanie zakończonych w drugim półroczu 2008 r.) korekty finansowe w przypadku naruszenia PZP, zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska (możliwość przeprowadzenia OOŚ i uzyskania decyzji środowiskowej dla projektów na tzw. zgłoszenie)

9 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 1. 2. 3. 4. 5. Działania usprawniające wykorzystanie środków w ramach perspektywy finansowej na lata 2007–2013 Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Nowelizacja ustawy PZP Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska Wzmocnienie kadrowe instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ Szkolenia dla Beneficjentów z zakresu nowej perspektywy

10 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - najważniejsze zapisy CELE GŁÓWNE: uproszczenie procedur i przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych (EURO 2012, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, inwestycje drogowe zapisane w POIiŚ i PO RPW) konieczność harmonizacji przepisów z zakresu ochrony środowiska z Dyrektywami UE 1 / 4

11 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - najważniejsze zapisy DECYZJA o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego: wskazuje lokalizację przedsięwzięcia, zatwierdza podział nieruchomości, przejmuje z mocy prawa własność nieruchomości pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren, zezwala na rozpoczęcie robót budowlanych, zakłada się ponadto, że w terminie 4 miesięcy ustalone zostaje i wypłacone odszkodowanie za przejęte nieruchomości lub za ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości, zintegrowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi z decyzją o pozwoleniu na budowę, 2 / 4

12 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - najważniejsze zapis trzymiesięczny termin wydania decyzji od dnia złożenia wniosku oraz sankcje karne za jej nie wydanie, uproszczenie regulacji dot. właściwego organu wydającego decyzję dla inwestycji realizowanych na obszarze dwóch lub więcej województw, wskazanie oznaczenia nieruchomości bądź ich części według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej JST, przejście nieruchomości bądź ich części na własność Skarbu Państwa lub właściwej JST z mocy prawa oraz wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości i na prawie użytkowania wieczystego z dniem, w którym decyzja staje się ostateczna, zmiana organu wydającego decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości i wskazanie terminu ustalenia i wypłaty odszkodowania, 3 / 4

13 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - najważniejsze zapisy w zależności od wartości wywłaszczonego dobra wypłaca się słuszne odszkodowanie o charakterze ekwiwalentu zgodnie z otwartym katalogiem kosztów, uregulowanie kwestii zajęcia terenu wód płynących i linii kolejowych, wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie dla obszaru objętego inwestycją, doprecyzowanie sposobu tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć polegających na budowie dróg krajowych, regulacja zakresu odpowiedzialności dla osoby sprawującej nadzór nad obszarem Natura 2000. 4 / 4

14 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 2. Nowelizacja ustawy PZP CEL ZMIAN: ograniczenie rygoryzmu PZP i jej racjonalne dostosowanie do Dyrektyw UE szersze zastosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC, poszerzenie preferencji dla dialogu konkurencyjnego, skrócenie procedur postępowania przetargowego ograniczenie zamówień z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia. KORZYŚCI:

15 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 3. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska PRZYKŁADY proponowanych zmian: zasada milczącej akceptacji przesłanej do uzgodnień dokumentacji oraz wskazanie terminów, w których ta akceptacja ma nastąpić, wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie dla obszaru objętego inwestycją, dołączanie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, doprecyzowanie sposobu tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć polegających na budowie dróg krajowych.

16 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 4. Wzmocnienie kadrowe instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ CEL GŁÓWNY: Pełne wykorzystanie unijnych środków dzięki współpracy podczas przygotowania i realizacji inwestycji. kompleksowe wsparcie Beneficjentów, udzielanie pomocy na każdym etapie prac, zapewnienie spełnienia wymogów unijnych i krajowych podczas realizacji projektów. CELE SZCZEGÓŁOWE:

17 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl 5. Szkolenia dla Beneficjentów z zakresu nowej perspektywy CEL: Zapoznanie potencjalnych Beneficjentów z wymogami dotyczącymi realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz zasadami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

18 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Terminarz działań związanych z zamknięciem SPOT – wybrane działania 1 / 31 / 3 DATA:CZYNNOŚĆ: 31.12.2008 r. 30.04.2009 r. 12.05.2009 r. 15.05.2009 r. ostatnia płatność Beneficjenta na rzecz Wykonawcy (bez działania 1.3) ostatnia płatność MI na rzecz Beneficjentów działania 1.3 przekazanie przez IPZ do IZ informacji dotyczących poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności przekazanie informacji dotyczących poświadczonych wydatków i zrealizowanych płatności przez IZ do IZ PWW i IP

19 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Terminarz działań związanych z zamknięciem SPOT – wybrane działania 2 / 32 / 3 30.06.2009 r. 31.08.2009 r. 14.07.2009 r. 12.10.2009 r. DATA:CZYNNOŚĆ: złożenie wniosku o płatność końcową przez IPZ do IZ złożenie wniosku o płatność końcową przez IZ do IP przekazanie sprawozdania końcowego z realizacji Programu przez IPZ do IZ przekazanie sprawozdania końcowego (zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący) z realizacji Programu przez IZ do IZ PWW

20 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Terminarz działań związanych z zamknięciem SPOT – wybrane działania 3 / 33 / 3 DATA:CZYNNOŚĆ: 31.07.2010 r. 31.07.2013 r. nie krócej niż do 2018 r. złożenie dokumentów zamknięcia do KE przez państwo członkowskie min. termin przechowywania dokumentów dotyczących wydatków i kontroli związanych z Programem (nie dotyczy pomocy publicznej) przechowywanie dokumentów dotyczących wydatków i kontroli związanych z Programem (dotyczy pomocy publicznej)

21 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl * Doświadczenie na przyszłość Realizacja SPO Transport zapewnia bagaż doświadczeń na kolejny okres programowania, wiele rozwiązań dla zróżnicowanych problemów wiele projektów (wiele problemów) wiele rozwiązań, szersze spojrzenie na pojawiające się trudności przy realizacji nowych projektów, skuteczne wdrożenie POIiŚ - efektywność POIiŚ.

22 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONACH: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONACH: www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl www.mi.gov.pl www.spot.gov.pl

23 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22 630 13 19 www.mi.gov.pl Dziękuję za Uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu SPO Transport tel. +48 22 630 13 80, fax. +48 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google