Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Aleksandra Kwiatkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Aleksandra Kwiatkowska."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Aleksandra Kwiatkowska Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Porządek obrad (11.00 - 16.00) Powitanie uczestników, słowo wstępne – p. Krzysztof Hetman – Przewodniczący Komitetu - Podsekretarz Stanu w MRR, Powitanie uczestników, słowo wstępne – p. Krzysztof Hetman – Przewodniczący Komitetu - Podsekretarz Stanu w MRR, Przyjęcie programu XV posiedzenia Komitetu i protokołu z XIV posiedzenia, Przyjęcie programu XV posiedzenia Komitetu i protokołu z XIV posiedzenia, Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.) oraz rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR w 2007 r. – p. Aleksandra Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR), Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.) oraz rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR w 2007 r. – p. Aleksandra Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR (IZ ZPORR), Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR w 2007 r.przez Komitet (uchwała nr 4/2008), Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem rocznego raportu z postępu wdrażania ZPORR w 2007 r. przez Komitet (uchwała nr 4/2008),

3 Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych: Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych: Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 ZPORR – Wnioski na przyszłość – przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 ZPORR – Wnioski na przyszłość – przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność tych projektów z innymi inicjatywami w tym zakresie – przedstawiciel firmy KANTOR – Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność tych projektów z innymi inicjatywami w tym zakresie – przedstawiciel firmy KANTOR – Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Sprawy różne. Sprawy różne. Porządek obrad (11.00 - 16.00)

4 Informacja i promocja ZPORR Informacja i promocja ZPORR Stan wdrażania działań ZPORR Stan wdrażania działań ZPORR Informacja nt. Działania 1.6 Informacja nt. Działania 1.6 Postęp rzeczowy Postęp rzeczowy Ewaluacja ZPORR Ewaluacja ZPORR Wdrażanie ZPORR – plan prezentacji

5 Działania Osoby korzystające 425 szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 1 857 201 szkoleń dla beneficjentów 8 914 Punkty informacyjne ZPORR 89 195 99 konferencji 7 933 Informacja i promocja ZPORR - 2007 r.

6 Roczne raporty z postępu wdrażania ZPORR 2004- 2006.Rok 2005 i 2006, po 500 egz. Roczne raporty z postępu wdrażania ZPORR 2004- 2006.Rok 2005 i 2006, po 500 egz. Raport ewaluacyjny Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, 500 egz., Streszczenie raportu ewaluacyjnego, 500 egz. Raport ewaluacyjny Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, 500 egz., Streszczenie raportu ewaluacyjnego, 500 egz. Raport ewaluacyjny Pilotażowe badanie wskaźników oddziaływania do Działania 2.2, 500 egz. Raport ewaluacyjny Pilotażowe badanie wskaźników oddziaływania do Działania 2.2, 500 egz. Publikacje dotyczące ZPORR – wydane w 2007 r.

7 Best practices – najlepsze projekty zrealizowane w Priorytecie 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 256 egz.Best practices – najlepsze projekty zrealizowane w Priorytecie 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 256 egz. Wkładka do Gazety Wyborczej prezentująca stan wdrażania ZPORR Wkładka do Gazety Wyborczej prezentująca stan wdrażania ZPORR Biuletyn ZPORR - numer 9, 10 i 11, 45 tys. egz. Biuletyn ZPORR - numer 9, 10 i 11, 45 tys. egz. Publikacje dotyczące ZPORR – wydane w 2007 r.

8 ZPORRe zmiany w regionach, 20.000 egz. ZPORRe zmiany w regionach, 20.000 egz. Raport ewaluacyjny Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, 100 egz., Streszczenie raportu, 200 egz. Raport ewaluacyjny Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, 100 egz., Streszczenie raportu, 200 egz. Stan wdrażania ZPORR na dzień 29.02.2008, 500 egz. Stan wdrażania ZPORR na dzień 29.02.2008, 500 egz. Praca magisterska, która wygrała konkurs na najlepszą pracę magisterską o ZPORR: Szymon Antczak, Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim, 100 egz. Praca magisterska, która wygrała konkurs na najlepszą pracę magisterską o ZPORR: Szymon Antczak, Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim, 100 egz. Biuletyn ZPORR - 12 i 13 numer, 25.500 egz. Biuletyn ZPORR - 12 i 13 numer, 25.500 egz. Publikacje dotyczące ZPORR – wydane w 2008 r.

9 Album ZPORR w regionach Album ZPORR w regionach Biuletyn ZPORR – 3 numery Biuletyn ZPORR – 3 numery Raporty ewaluacyjne Raporty ewaluacyjne Roczny raport z postępu wdrażania ZPORR 2004-2006. Rok 2007 Roczny raport z postępu wdrażania ZPORR 2004-2006. Rok 2007 Planowane publikacje

10 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w szkoleniach organizowanych przez IZ ZPORR wzięło udział łącznie 1 746 pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu. Szkolenia zorganizowane przez IZ ZPORR w 2007 r.

11 Pomoc publiczna w EFS (Działania 2.3, 2.4, 2.5) oraz w ramach EFRR (Działania 1.4 i 3.4) - Warszawa, wrzesień/ październik 2007 r. Pomoc publiczna w EFS (Działania 2.3, 2.4, 2.5) oraz w ramach EFRR (Działania 1.4 i 3.4) - Warszawa, wrzesień/ październik 2007 r. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – szkolenia organizowane w Warszawie oraz w regionach, październik / listopad /grudzień 2007 r. Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – szkolenia organizowane w Warszawie oraz w regionach, październik / listopad /grudzień 2007 r. Spotkanie robocze nt. wniosków o płatność oraz kwalifikowalności wydatków - Warszawa, listopad/ grudzień 2007 r. Spotkanie robocze nt. wniosków o płatność oraz kwalifikowalności wydatków - Warszawa, listopad/ grudzień 2007 r. Przykładowe szkolenia dla pracowników instytucji regionalnych zrealizowane przez IZ ZPORR w 2007 r.

12 Spotkanie robocze pracowników zajmujących się informacją i promocją oraz pomocą techniczną – Konstancin-Jeziorna, październik 2007 r. Spotkanie robocze pracowników zajmujących się informacją i promocją oraz pomocą techniczną – Konstancin-Jeziorna, październik 2007 r. Spotkanie robocze członków zespołów kontrolujących - Nowogród, 17-19 września 2007 r. Spotkanie robocze członków zespołów kontrolujących - Nowogród, 17-19 września 2007 r. Cykl szkoleń dotyczących wykrywania nieprawidłowości – szkolenie przygotowane przez Wydział Kontroli IZ ZPORR oraz Urzędy Kontroli Skarbowej - październik 2007 r. Cykl szkoleń dotyczących wykrywania nieprawidłowości – szkolenie przygotowane przez Wydział Kontroli IZ ZPORR oraz Urzędy Kontroli Skarbowej - październik 2007 r. Szkolenie z zakresu zarządzania projektami - 6 dwudniowych modułów przeprowadzonych przez Ernst & Young Academy of Business - Warszawa, listopad 2007 r. Szkolenie z zakresu zarządzania projektami - 6 dwudniowych modułów przeprowadzonych przez Ernst & Young Academy of Business - Warszawa, listopad 2007 r. Przykładowezkolenia dla pracowników instytucji regionalnych zrealizowane przez IZ ZPORR w 2007 r. Przykładowe szkolenia dla pracowników instytucji regionalnych zrealizowane przez IZ ZPORR w 2007 r.

13 Pomoc publiczna Pomoc publiczna Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Szkolenia realizowane w 2008 r.

14 W dniu 27 marca 2007 r. w Wilanowie odbyła się konferencja Praca, kultura, infrastruktura. Efekty wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Informacja i promocja ZPORR

15 Dnia 15 kwietnia 2008 r. odbyła się konferencjaZPORR – stan wdrażania i przygotowania do zamknięcia programu. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali Marszałkowie, Wojewodowie oraz przedstawiciele instytucji regionalnych zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Informacja i promocja ZPORR

16 I miejsce i nagrodę pieniężną oraz publikację pracy w formie książkowej w 100 egzemplarzach przyznano Panu Szymonowi Antczakowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim; I miejsce i nagrodę pieniężną oraz publikację pracy w formie książkowej w 100 egzemplarzach przyznano Panu Szymonowi Antczakowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę Rola środków ZPORR w finansowaniu zadań samorządu lokalnego w podregionie konińskim; II miejsce i nagrodę pieniężną przyznano Pani Beacie Tolzdorf z Politechniki Białostockiej za pracę Zarządzanie projektem europejskim na przykładzie programów stypendialnych realizowanych przez Urząd Miejski w Łomży; II miejsce i nagrodę pieniężną przyznano Pani Beacie Tolzdorf z Politechniki Białostockiej za pracę Zarządzanie projektem europejskim na przykładzie programów stypendialnych realizowanych przez Urząd Miejski w Łomży; III miejsce i nagrodę pieniężną przyznano Pani Monice Witt z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracęZPORR jako instrument finansowy wspierania rozwoju regionalnego; III miejsce i nagrodę pieniężną przyznano Pani Monice Witt z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracęZPORR jako instrument finansowy wspierania rozwoju regionalnego; Ponadto Komisja Konkursowa przyznała 11 wyróżnień. Ponadto Komisja Konkursowa przyznała 11 wyróżnień. Konkurs Ministra Rozwoju Regionalnego na najlepszą pracę magisterską o ZPORR 15 kwietnia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, wręczyła nagrody laureatom konkursu:

17 IZ ZPORR przygotowuje konkurs fotograficzny ZPORRe zmiany w regionach, który będzie trwał od czerwca do października 2008 r. Konkurs ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa na wykorzystanie funduszy unijnych w ich najbliższym otoczeniu, uświadomienie, że tego typu wsparcie z pieniędzy unijnych jest udzielane we wszystkich regionach Polski i wskazanie miejsca, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna. Konkursy planowane w 2008 r.

18 W ramach projektu wybrana zostanie jednostka samorządu terytorialnego, która zgodnie z kryteriami konkursu najaktywniej realizuje projekty w ramach ZPORR. W ramach projektu wybrana zostanie jednostka samorządu terytorialnego, która zgodnie z kryteriami konkursu najaktywniej realizuje projekty w ramach ZPORR. W nagrodę dla zwycięskich JST zostanie zorganizowane szkolenie z zarządzania projektami. W nagrodę dla zwycięskich JST zostanie zorganizowane szkolenie z zarządzania projektami. Konkursy planowane w 2008 r. IZ ZPORR planuje zorganizować w 2008 r. konkurs na jednostki samorządu terytorialnego najsprawniej realizujące projekty ZPORR

19 Cel kampanii: zbudowanie i utrwalenie wizerunku ZPORR jako największego źródła funduszy europejskich. Cele szczegółowe: upowszechnienie informacji o efektach realizacji ZPORR poprzez pokazanie znaczenia poszczególnych projektów sfinansowanych w ramach programu dla społeczeństwa/ poszczególnych osób, podkreślenie znaczenia lokalnej inicjatywy dla rozwoju danego obszaru. Kampania będzie obejmować działania na dwóch poziomach: ogólnopolskim i regionalnym. Kampania informacyjno-promocyjna nt. efektów ZPORR

20 IZ ZPORR przewiduje m.in. przygotowanie: reklam radiowych oraz telewizyjnych i ich emisję, reklam radiowych oraz telewizyjnych i ich emisję, wkładek do dzienników lub tygodników, wkładek do dzienników lub tygodników, innych działań PR budujących pozytywny wizerunek ZPORR. innych działań PR budujących pozytywny wizerunek ZPORR. W celu realizacji kampanii, IZ ZPORR wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W dniu 9 czerwca br. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kampania informacyjno-promocyjna nt. efektów ZPORR

21 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.) Alokacja2004-2006 103,8% alokacji 87,3% alokacji 60,4% alokacji

22 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.)

23

24

25 EFRR

26 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.) EFS

27 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.)

28

29

30 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet I - stan na koniec maja 2008 r.)

31 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II - stan na koniec maja 2008 r.)

32 Stan wdrażania ZPORR (Priorytet III - stan na koniec maja 2008 r.)

33 EFRR – płatności w kolejnych miesiącach 2006-2008 r.

34 EFS – płatności w kolejnych miesiącach 2006-2008 r.

35 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.)

36 Średnia miesięczna wartość płatności z kont programowych (PLN), jaka musi być wypłacana w kolejnych miesiącach (do XII.2008 r. włącznie), by osiągnąć 100% wykorzystania alokacji.

37 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec maja 2008 r.)

38

39 45,83200,96164,01189,15182,80EFS 68,851741,88689,90750,93939,13EFRR KE refundacjaIP do KEIZ do IP Ogółem refundacj a z KE jako % alokacji Ogółem refundacja z KE od początku realizacji programu (stan na koniec maja 2008 r.) EFRR: styczeń 2007 r. – grudzień 2007r. EFS: styczeń 2007 r. – czerwiec 2008 r. Postęp finansowy (mln euro)

40 WOJEWÓDZTWOWNIOSKIDECYZJE MF ILOŚĆKWOTAILOŚĆKWOTA Dolnośląskie326 317 628225 243 083 Kujawsko-Pomorskie9662 8852230 488 Lubelskie27780 02421524 032 Lubuskie81 019 7807997 652 Łódzkie0000 Małopolskie132 618 398132 618 398 Mazowieckie161 834 674101 139 210 Opolskie8955 2206903 095 Podkarpackie152 324 031101 301 498 Podlaskie3310 5382139 205 Pomorskie113 765 44693 669 548 Śląskie192 965 58711661 839 Świętokrzyskie172 172 94471 651 302 Warmińsko-Mazurskie71 657 9247 Wielkopolskie71 178 5443289 214 Zachodniopomorskie73 220 75853 004 030 Ogółem19931 784 38113524 030 518 Zestawienie wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 8) i decyzji wydanych przez MF w podziale na województwa (PLN, stan na 31.05.2008)

41 Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź - Pabianice, Zadanie I, Etap I – Łódź Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.217 435 985,45 133 942 199,58108 717 992,7231.08.2008 2) Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.220 782 848,98208 238 328,97109 552 449,6631.05.2008 3) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Miasto Stołeczne Warszawa80 032 000,005 387 857,0040 015 999,9902.05.2008 Projekty realizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów w realizacji wg stanu na 31.05.2008)

42 Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 4) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gmina Miasta Gdańsk160 224 732,00155 205 893,2580 112 365,9930.05.2008 5) Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec Gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec58 920 374,5858 031 532,7429 023 097,1029.06.2008 6) Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w PoznaniuMiasto Poznań 14 500 000,00 11 900 896,807 250 000,0025.06.2008 Projekty realizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów w realizacji wg stanu na 31.05.2008)

43 Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Całkowita wartość projektu (WK) Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Przebudowa średnicowej linii Tramwajowej Północ- Południe we WrocławiuGmina Wrocław93 272 711,0888 709 730,7646 636 355,5416.08.2007 2) Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1 - 2Gmina Wrocław84 394 750,00 84 309 092,4142 197 375,0030.05.2008 3) Modernizacja trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich odcinek pętla Banacha – pętla Gocławek Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o 115 197 167,62112987409,3957 598 583,8015.04.2008 4) Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w PoznaniuMiasto Poznań 55 316 699,86 54 985 779,8927 658 349,92 05.09.2007 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów zakończonych nierozliczonych wg stanu na 31.05.2008)

44 Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Kwota poniesionych wydatków kwalifikowalnych Dofinanso- wanie z EFRR Data zakończenia finansowego 1) Elektroniczne tablice informacyjne w poznańskich węzłach przesiadkowych o znaczeniu aglomeracyjnym MPK Poznań Sp. z o.o.554 865,00277 432,5028.04.2006 2) Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo – Młociny Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o32 059 836,7315 271 993,7802.05.2008 3) Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w PoznaniuMiasto Poznań4 469274,222 234 637,1105.12.2006 4) Rozwój proekologicznego transportu publicznego Gdyni Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.42 222 358,3221 111 179,1628.02.2007 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.6 ZPORR (wartość projektów zakończonych i rozliczonych wg stanu na 31.05.2008)

45 Postęp finansowy projektów w ramach Dz. 1.6 ZPORR (wydatki kwalifikowalne oraz płatności z kont programowych w stosunku do zawartych umów - stan na 31.05.2008)

46 Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok. 1205 km dróg (ponad 9- krotnie więcej niż wynosi założona w UZPORR wartość docelowa), a wybudowano – ok. 102 km (więcej o ok. 46%). Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok. 1205 km dróg (ponad 9- krotnie więcej niż wynosi założona w UZPORR wartość docelowa), a wybudowano – ok. 102 km (więcej o ok. 46%). W wyniku projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie Działania 1.1, znacznie zwiększyła się powierzchnia terenów inwestycyjnych – do 4916 ha, tj. 13-krotnie więcej niż wynosi założona wartość docelowa. W wyniku projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie Działania 1.1, znacznie zwiększyła się powierzchnia terenów inwestycyjnych – do 4916 ha, tj. 13-krotnie więcej niż wynosi założona wartość docelowa. Wybudowano/zmodernizowano 1307 km sieci kanalizacyjnych (o 201% więcej niż założono), 506 km sieci rozdzielczej wodociągów (więcej o blisko 203%), 27 oczyszczalni ścieków (o 50%) oraz 13 stacji uzdatniania wody (mniej o 46%). Wybudowano/zmodernizowano 1307 km sieci kanalizacyjnych (o 201% więcej niż założono), 506 km sieci rozdzielczej wodociągów (więcej o blisko 203%), 27 oczyszczalni ścieków (o 50%) oraz 13 stacji uzdatniania wody (mniej o 46%). Zakupiono 2079 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), tj. ok. 15 razy więcej niż planowano, co wpłynęło na obniżenie średniego wieku sprzętu medycznego będącego w dyspozycji ZOZ, które skorzystały z dofinansowania, o nieco ponad 3 lata. Zakupiono 2079 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), tj. ok. 15 razy więcej niż planowano, co wpłynęło na obniżenie średniego wieku sprzętu medycznego będącego w dyspozycji ZOZ, które skorzystały z dofinansowania, o nieco ponad 3 lata. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad 165 tys. m 2 (więcej o 38%). Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 11 obiektów zabytkowych oraz zainstalowano 134 szt. systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą (wobec planowanych 10 szt.). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad 165 tys. m 2 (więcej o 38%). Na cele kulturalne i turystyczne zaadaptowano 11 obiektów zabytkowych oraz zainstalowano 134 szt. systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą (wobec planowanych 10 szt.). Zainstalowano 319 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (więcej o 219%), podłączono 260 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 433 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), wobec założonych 300 szt. Zainstalowano 319 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej (więcej o 219%), podłączono 260 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 433 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP), wobec założonych 300 szt. Wybrane efekty wdrażania ZPORR ( proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007) Wskaźniki produktu PRIORYTET I

47 Od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 548 tys. beneficjentów ostatecznych, tj. o 18% więcej niż zakładano, w tym 66% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. Od początku realizacji Programu wsparciem objęto ok. 548 tys. beneficjentów ostatecznych, tj. o 18% więcej niż zakładano, w tym 66% stanowiły osoby w wieku 16-25 lat. Realizowano 4329 projektów, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1814 szt.) oraz Działania 2.1 (1058 szt.). Realizowano 4329 projektów, w tym najwięcej – w ramach Działania 2.2 (1814 szt.) oraz Działania 2.1 (1058 szt.). Spośród uczniów, którzy otrzymywali stypendia, 92% uzyskało promocję do następnej klasy, a wśród stypendystów-studentów – 90% zaliczyło rok studiów. Spośród uczniów, którzy otrzymywali stypendia, 92% uzyskało promocję do następnej klasy, a wśród stypendystów-studentów – 90% zaliczyło rok studiów. W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie blisko 170 tys. osób (o 130% więcej niż wynosi łączny poziom wartości docelowej dla ww. projektów realizowanych w zakresie Działania 2.1, 2.3 i 2.4), a szkolenia ukończyło średnio więcej osób niż przewidywano (tj. więcej niż wynosi założona wartość docelowa). W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie blisko 170 tys. osób (o 130% więcej niż wynosi łączny poziom wartości docelowej dla ww. projektów realizowanych w zakresie Działania 2.1, 2.3 i 2.4), a szkolenia ukończyło średnio więcej osób niż przewidywano (tj. więcej niż wynosi założona wartość docelowa). W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 2429 osób, w doradztwie – 1980, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 1242 osób. W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 2429 osób, w doradztwie – 1980, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało 1242 osób. W ramach Działania 2.6 realizowano 228 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o 164 więcej niż zakładano). W ramach Działania 2.6 realizowano 228 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (o 164 więcej niż zakładano). Wybrane efekty wdrażania ZPORR ( proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007) Wskaźniki produktu PRIORYTET II

48 Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich (Działanie 3.1) wybudowano/ zmodernizowano ok. 1825 km sieci rozdzielczej wodociągów (ok. 8-krotnie więcej niż założono), ok. 1562 km sieci kanalizacyjnych (ok. 4- krotnie więcej), ok. 1544 km dróg powiatowych i gminnych (ok. 7-krotnie więcej), a na obszarach podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.2) odpowiednio – ok. 500 km (więcej o 129%), ok. 335 km (więcej o ok. 3%) oraz ok. 262 km (więcej o ok. 22%). Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich (Działanie 3.1) wybudowano/ zmodernizowano ok. 1825 km sieci rozdzielczej wodociągów (ok. 8-krotnie więcej niż założono), ok. 1562 km sieci kanalizacyjnych (ok. 4- krotnie więcej), ok. 1544 km dróg powiatowych i gminnych (ok. 7-krotnie więcej), a na obszarach podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.2) odpowiednio – ok. 500 km (więcej o 129%), ok. 335 km (więcej o ok. 3%) oraz ok. 262 km (więcej o ok. 22%). Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, wyniosła na obszarach wiejskich 14052 ha, a na obszarach restrukturyzowanych – 3142 ha. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, wyniosła na obszarach wiejskich 14052 ha, a na obszarach restrukturyzowanych – 3142 ha. W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 2722 mikroprzedsiębiorstwa (ok. 27% wartości docelowej), w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1561 małych firm (ok. 78%), na obszarach wiejskich – 586 (ok. 12%), a na terenach zrewitalizowanych – 357 (ok. 12%). W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 2722 mikroprzedsiębiorstwa (ok. 27% wartości docelowej), w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 1561 małych firm (ok. 78%), na obszarach wiejskich – 586 (ok. 12%), a na terenach zrewitalizowanych – 357 (ok. 12%). Ze środków w zakresie Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 1885 szt. sprzętu medycznego (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 63 szt.). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad 372 tys. m 2 (o 174% więcej niż planowano). Ze środków w zakresie Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 1885 szt. sprzętu medycznego (wobec wartości docelowej założonej na poziomie 63 szt.). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad 372 tys. m 2 (o 174% więcej niż planowano). Wybrane efekty wdrażania ZPORR ( proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na 31.12.2007) Wskaźniki produktu PRIORYTET III

49 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Wybudowane i zmodernizowane drogi (km)

50 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (km)

51 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)

52 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Liczba przeszkolonych osób (Działania 2.1, 2.3, 2.4)

53 Wybrane efekty wdrażania ZPORR Liczba przeszkolonych osób (Działania 2.1, 2.3, 2.4) – K/M

54 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY DO UZUPEŁNIENIA ZPORR W działaniach Priorytetu 1, Priorytetu 2, Priorytetu 3 oraz Priorytetu 4 ZPORR wprowadzono zmiany w zakresie procedury sporządzania sprawozdań, polegające na: odstąpieniu od wymogu sporządzania sprawozdania kwartalnego, poddaniu procedurze zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący ZPORR także sprawozdań okresowych oraz wprowadzeniu wymogu poddania sprawozdań rocznych i sprawozdania na zakończenie realizacji ZPORR dodatkowo zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. W działaniach Priorytetu 1, Priorytetu 2, Priorytetu 3 oraz Priorytetu 4 ZPORR wprowadzono zmiany w zakresie procedury sporządzania sprawozdań, polegające na: odstąpieniu od wymogu sporządzania sprawozdania kwartalnego, poddaniu procedurze zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący ZPORR także sprawozdań okresowych oraz wprowadzeniu wymogu poddania sprawozdań rocznych i sprawozdania na zakończenie realizacji ZPORR dodatkowo zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. W ramach Działania 2.1 usunięto definicję pracującej osoby dorosłej. W ramach Działania 2.1 usunięto definicję pracującej osoby dorosłej.

55 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY DO UZUPEŁNIENIA ZPORR Wprowadzono zmiany w zapisach dotyczących Beneficjentów Ostatecznych projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz kwalifikujących się projektów w zakresie wspierania kwalifikacji zawodowych. Wprowadzono zmiany w zapisach dotyczących Beneficjentów Ostatecznych projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz kwalifikujących się projektów w zakresie wspierania kwalifikacji zawodowych. W ramach Działania 2.2 doprecyzowano zapisy dotyczące kryterium zameldowania na danym obszarze warunkującego zakwalifikowanie do programu stypendialnego, dopuszczając meldunek czasowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających stałe zameldowanie. W ramach Działania 2.2 doprecyzowano zapisy dotyczące kryterium zameldowania na danym obszarze warunkującego zakwalifikowanie do programu stypendialnego, dopuszczając meldunek czasowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających stałe zameldowanie. W ramach Działania 2.2 wprowadzono zmianę polegającą na umożliwieniu ukończenia realizacji projektów stypendialnych w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę w trakcie trwania projektu stypendialnego w roku szkolnym 2006/2007 przez organ, który rozpoczął realizację projektu w roku 2006. W ramach Działania 2.2 wprowadzono zmianę polegającą na umożliwieniu ukończenia realizacji projektów stypendialnych w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę w trakcie trwania projektu stypendialnego w roku szkolnym 2006/2007 przez organ, który rozpoczął realizację projektu w roku 2006.

56 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY DO UZUPEŁNIENIA ZPORR Dokonano zmian w Rozdziale V Tabele finansowe w związku z zatwierdzeniem uchwał dotyczących realokacji środków pomiędzy działaniami przez Komitet Monitorujący ZPORR. Dokonano zmian w Rozdziale V Tabele finansowe w związku z zatwierdzeniem uchwał dotyczących realokacji środków pomiędzy działaniami przez Komitet Monitorujący ZPORR. Wprowadzono zmiany w Rozdziale VII Plan promocji w zakresie ramowego harmonogramu działań. Wprowadzono zmiany w Rozdziale VII Plan promocji w zakresie ramowego harmonogramu działań. W Aneksie III Zasady kwalifikacji wydatków w ramach poszczególnych działań ZPORR rozszerzono zakres kwalifikowalności wydatków o koszty podróży oraz wyżywienia w przypadku szkoleń odbywających się w miejscu zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego. W Aneksie III Zasady kwalifikacji wydatków w ramach poszczególnych działań ZPORR rozszerzono zakres kwalifikowalności wydatków o koszty podróży oraz wyżywienia w przypadku szkoleń odbywających się w miejscu zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego. Zmiany do Uzupełnienia ZPORR przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w czerwcu 2007 r. dotyczyły jedynie aktualizacji zawartości indykatywnej tabeli alokacji w ramach ZPORR w Rozdziale V Uzupełnienia (Tabele finansowe). Zmiany do Uzupełnienia ZPORR przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w czerwcu 2007 r. dotyczyły jedynie aktualizacji zawartości indykatywnej tabeli alokacji w ramach ZPORR w Rozdziale V Uzupełnienia (Tabele finansowe).

57 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY DO UZUPEŁNIENIA ZPORR Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR we wrześniu 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR przedstawiła propozycje: Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR we wrześniu 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR przedstawiła propozycje: zmian w ZPORR (40), dotyczących ujednolicenia tekstu tego dokumentu, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian w Programie, aktualizacji m.in. nazw urzędów, komórek organizacyjnych, dat wejścia w życie aktów prawnych oraz zmian wynikających z dostosowania zapisów Programu do zapisów Uzupełnienia Programu; zmian w ZPORR (40), dotyczących ujednolicenia tekstu tego dokumentu, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian w Programie, aktualizacji m.in. nazw urzędów, komórek organizacyjnych, dat wejścia w życie aktów prawnych oraz zmian wynikających z dostosowania zapisów Programu do zapisów Uzupełnienia Programu; zmian Uzupełnienia ZPORR (14), które pozwolą na formalne uznanie nowoutworzonej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak również innych potencjalnie tworzonych jednostek tego typu w pozostałych województwach, za uprawnionego do pełnienia roli Beneficjenta Końcowego Działań Priorytetu 2 w ramach Programu. zmian Uzupełnienia ZPORR (14), które pozwolą na formalne uznanie nowoutworzonej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak również innych potencjalnie tworzonych jednostek tego typu w pozostałych województwach, za uprawnionego do pełnienia roli Beneficjenta Końcowego Działań Priorytetu 2 w ramach Programu.

58 22 lutego 2007 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 30, poz. 200) oraz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz.U. Nr 30, poz. 201). 4 czerwca 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości. 22 lutego 2007 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego: z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 30, poz. 200) oraz z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz.U. Nr 30, poz. 201). 4 czerwca 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości. Zgodnie z art. 56 znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, regulacje dotyczące kontroli zostały zamieszczone w osobnym rozporządzeniu - 6 czerwca 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. Nr 90, poz. 602). Zgodnie z art. 56 znowelizowanej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, regulacje dotyczące kontroli zostały zamieszczone w osobnym rozporządzeniu - 6 czerwca 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. Nr 90, poz. 602). Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY LEGISLACYJNE

59 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu, terminów i zakresu rozliczeń (Dz.U. z 13 marca 2007 r., Nr 44, poz.283) zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206, Nr 224, poz. 1926 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 729). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu, terminów i zakresu rozliczeń (Dz.U. z 13 marca 2007 r., Nr 44, poz.283) zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206, Nr 224, poz. 1926 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 729). 13 kwietnia 2007 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które weszły w życie 11 czerwca 2007 r. 13 kwietnia 2007 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które weszły w życie 11 czerwca 2007 r. Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY LEGISLACYJNE

60 19 grudnia 2007 r. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1762), którego obowiązek wydania wynika z ust. 8 art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2008 r. 19 grudnia 2007 r. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1762), którego obowiązek wydania wynika z ust. 8 art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2008 r. Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR ZMIANY LEGISLACYJNE

61 Od sprawozdania za II półrocze 2006 r. obowiązywały zaktualizowane wersje wzorów instrukcji oraz sprawozdań z realizacji projektu, działania i z realizacji Programu w województwie. Jesienią 2007 r. podjęto decyzję o kolejnej aktualizacji i doprecyzowaniu zapisów instrukcji sporządzania sprawozdań z realizacji działania oraz realizacji Programu w województwie. Dokonano też korekt w załącznikach do ww. sprawozdań. Zmiany weszły w życie w styczniu 2008 r. i zostały uwzględnione przy sporządzaniu sprawozdań za II półrocze 2007 r. Od sprawozdania za II półrocze 2006 r. obowiązywały zaktualizowane wersje wzorów instrukcji oraz sprawozdań z realizacji projektu, działania i z realizacji Programu w województwie. Jesienią 2007 r. podjęto decyzję o kolejnej aktualizacji i doprecyzowaniu zapisów instrukcji sporządzania sprawozdań z realizacji działania oraz realizacji Programu w województwie. Dokonano też korekt w załącznikach do ww. sprawozdań. Zmiany weszły w życie w styczniu 2008 r. i zostały uwzględnione przy sporządzaniu sprawozdań za II półrocze 2007 r. W II półroczu 2007 r. zgodnie z Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 6 lipca 2007 r. w sprawie zakresu trybu prowadzenia szczegółowego nadzoru nad projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnyc przygotowywana jest miesięczna informacja odnośnie Działania 1.6 ZPORR Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. W II półroczu 2007 r. zgodnie z Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 6 lipca 2007 r. w sprawie zakresu trybu prowadzenia szczegółowego nadzoru nad projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnyc przygotowywana jest miesięczna informacja odnośnie Działania 1.6 ZPORR Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR POZOSTAŁE Monitoring i sprawozdawczość

62 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją) z Tabelą nr 2 (dotyczącą oszczędności), zmodyfikowaną w lipcu 2007 r. oraz styczniu 2008 r. Zaktualizowano wzór ankiety do informacji miesięcznej nt. stanu realizacji ZPORR (wraz z instrukcją) z Tabelą nr 2 (dotyczącą oszczędności), zmodyfikowaną w lipcu 2007 r. oraz styczniu 2008 r. W dniu 13 kwietnia 2007 r. IZ ZPORR wyraziła zgodę na zakontraktowanie wszystkich zgłoszonych przez Samorządy projektów realizujących wskaźniki, których osiągnięcie na poziomie kraju uznała za zagrożone. IZ ZPORR monitoruje co miesiąc stopień wykorzystania alokacji na poziomie Priorytetów w Programie w poszczególnych województwach i w przypadku uwolnienia środków informuje Marszałków województw i Wojewodów o możliwości dalszej kontraktacji. Sytuacja taka miała w 2007 r. miejsce kilkukrotnie. W dniu 13 kwietnia 2007 r. IZ ZPORR wyraziła zgodę na zakontraktowanie wszystkich zgłoszonych przez Samorządy projektów realizujących wskaźniki, których osiągnięcie na poziomie kraju uznała za zagrożone. IZ ZPORR monitoruje co miesiąc stopień wykorzystania alokacji na poziomie Priorytetów w Programie w poszczególnych województwach i w przypadku uwolnienia środków informuje Marszałków województw i Wojewodów o możliwości dalszej kontraktacji. Sytuacja taka miała w 2007 r. miejsce kilkukrotnie.

63 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość W dniach 13-14 listopada 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała dla Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających spotkania, które miały na celu przedstawienie sposobu zbierania danych do Załącznika nr 2 w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Działań oraz Programu. Podczas spotkań podjęto kwestię realizacji wskaźników rezultatu i przedstawiono propozycję do zastosowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu - jeżeli Beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezultatu odzwierciedlający cel projektu, o ile jest to możliwe to taki, który agreguje się na poziom działania. W dniach 13-14 listopada 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała dla Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających spotkania, które miały na celu przedstawienie sposobu zbierania danych do Załącznika nr 2 w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Działań oraz Programu. Podczas spotkań podjęto kwestię realizacji wskaźników rezultatu i przedstawiono propozycję do zastosowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu - jeżeli Beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezultatu odzwierciedlający cel projektu, o ile jest to możliwe to taki, który agreguje się na poziom działania.

64 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość W dniu 20 czerwca 2007 r. IZ ZPORR wystosowała do wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR pismo informujące o możliwości korzystania z pomocy technicznej w ramach Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) pod wskazanym numerem telefonu od dnia 1 czerwca 2007 r. w ramach usługi typu help-desk Świadczenie usług wsparcia aplikacyjnego PEFS na podstawie podpisanej umowy pomiędzy DRR a firmą S&T. W dniu 20 czerwca 2007 r. IZ ZPORR wystosowała do wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR pismo informujące o możliwości korzystania z pomocy technicznej w ramach Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) pod wskazanym numerem telefonu od dnia 1 czerwca 2007 r. w ramach usługi typu help-desk Świadczenie usług wsparcia aplikacyjnego PEFS na podstawie podpisanej umowy pomiędzy DRR a firmą S&T.

65 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Monitoring i sprawozdawczość W dniach 13-14 listopada 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała dla Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających spotkania, które miały na celu przedstawienie sposobu zbierania danych do Załącznika nr 2 w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Działań oraz Programu. Podczas spotkań podjęto kwestię realizacji wskaźników rezultatu i przedstawiono propozycję do zastosowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu - jeżeli Beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezultatu odzwierciedlający cel projektu, o ile jest to możliwe to taki, który agreguje się na poziom działania. W dniach 13-14 listopada 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała dla Instytucji Pośredniczących oraz Wdrażających spotkania, które miały na celu przedstawienie sposobu zbierania danych do Załącznika nr 2 w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Działań oraz Programu. Podczas spotkań podjęto kwestię realizacji wskaźników rezultatu i przedstawiono propozycję do zastosowania w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu - jeżeli Beneficjent nie jest w stanie zrealizować założonego rezultatu, wówczas powinien przedstawić inny wskaźnik rezultatu odzwierciedlający cel projektu, o ile jest to możliwe to taki, który agreguje się na poziom działania.

66 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Generator Wniosków Obsługa wszystkich Priorytetów ZPORR. Obsługa wszystkich Priorytetów ZPORR. Obowiązek stosowania aplikacji: Obowiązek stosowania aplikacji: od 31 lipca 2007 r. w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4, od 31 lipca 2007 r. w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4, od 1 grudnia 2006 r. w ramach Priorytetu 1 i 3, od 1 grudnia 2006 r. w ramach Priorytetu 1 i 3, od 23 października 2006 r. w ramach Priorytetu 4. od 23 października 2006 r. w ramach Priorytetu 4. Wprowadzenie historycznych wniosków beneficjentów o płatność. Wprowadzenie historycznych wniosków beneficjentów o płatność. Obecnie zgłaszane są bieżące modyfikacje do aplikacji, wynikające ze zmian prawodawstwa krajowego bądź wytycznych IZ ZPORR w zakresie przyznawanej beneficjentom pomocy, itp. Obecnie zgłaszane są bieżące modyfikacje do aplikacji, wynikające ze zmian prawodawstwa krajowego bądź wytycznych IZ ZPORR w zakresie przyznawanej beneficjentom pomocy, itp.

67 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR SIMIK W ramach modułu I.B.1, do systemu zostały wprowadzone wszystkie historyczne dane, a użytkownicy pracują wyłącznie na bieżących danych, dokonując na nich jedynie stosownych aktualizacji wynikających ze zmian we wnioskach. W ramach modułu I.B.1, do systemu zostały wprowadzone wszystkie historyczne dane, a użytkownicy pracują wyłącznie na bieżących danych, dokonując na nich jedynie stosownych aktualizacji wynikających ze zmian we wnioskach. W ramach modułu I.B.2, instytucje obsługujące ZPORR wprowadziły do SIMIK wszystkie historyczne wnioski o płatność do dnia 30 listopada 2007 r. W ramach modułu I.B.2, instytucje obsługujące ZPORR wprowadziły do SIMIK wszystkie historyczne wnioski o płatność do dnia 30 listopada 2007 r. Zgodnie z zatwierdzonymi Wytycznymi do wprowadzania do SIMIK bieżących oraz historycznych wniosków o płatność w ramach ZPORR, historyczne wnioski o płatność były wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez daną Instytucję. Zgodnie z zatwierdzonymi Wytycznymi do wprowadzania do SIMIK bieżących oraz historycznych wniosków o płatność w ramach ZPORR, historyczne wnioski o płatność były wprowadzane dopiero po ich ostatecznym rozliczeniu przez daną Instytucję. W ramach modułów kontroli i nieprawidłowości, do systemu SIMIK również wprowadzono wszystkie dane historyczne. W ramach modułów kontroli i nieprawidłowości, do systemu SIMIK również wprowadzono wszystkie dane historyczne.

68 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR SIMIK W dniu 19 grudnia 2007 r., w ramach modułu nieprawidłowości do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokołem Uzgodnieniowym modułów kontroli i nieprawidłowości, wszystkie dane dotyczące nieprawidłowości w ZPORR podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. W dniu 19 grudnia 2007 r., w ramach modułu nieprawidłowości do systemu SIMIK wprowadzono, zgodnie z Protokołem Uzgodnieniowym modułów kontroli i nieprawidłowości, wszystkie dane dotyczące nieprawidłowości w ZPORR podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. W dniu 27 grudnia 2007 r. IZ ZPORR wprowadziła do systemu SIMIK dane dotyczące własnych kontroli. W dniu 27 grudnia 2007 r. IZ ZPORR wprowadziła do systemu SIMIK dane dotyczące własnych kontroli. W dniu 3 stycznia 2008 r. IZ ZPORR otrzymała potwierdzenie ze wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich o wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na podległych jednostkach. W dniu 3 stycznia 2008 r. IZ ZPORR otrzymała potwierdzenie ze wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich o wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich kontroli systemowych przeprowadzonych przez te Instytucje na podległych jednostkach. System SIMIK w ramach ZPORR od dnia 3 stycznia 2008 r. należy uznać za wdrożony. System SIMIK w ramach ZPORR od dnia 3 stycznia 2008 r. należy uznać za wdrożony.

69 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Społeczny Pismem z dnia 27 marca 2008 r., IZ ZPORR zwróciła się do Instytucji Pośredniczących z prośbą o systematyczne sporządzanie i załączanie zestawień danych dotyczących wniosków beneficjentów o płatność do wersji elektronicznych wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej. Powyższe usprawnienie pozwoli na bieżące opracowywanie przez IZ ZPORR zestawień do Komisji Europejskiej oraz na potrzeby Instytucji Audytowej, co w przyszłości zapewni szybsze przekazywanie informacji. Pismem z dnia 27 marca 2008 r., IZ ZPORR zwróciła się do Instytucji Pośredniczących z prośbą o systematyczne sporządzanie i załączanie zestawień danych dotyczących wniosków beneficjentów o płatność do wersji elektronicznych wniosków o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej. Powyższe usprawnienie pozwoli na bieżące opracowywanie przez IZ ZPORR zestawień do Komisji Europejskiej oraz na potrzeby Instytucji Audytowej, co w przyszłości zapewni szybsze przekazywanie informacji. Wprowadzono możliwość sporządzania Tabeli (20_) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem przez beneficjenta w wersji EXCEL na wniosek Instytucji Wdrażającej, co ma ułatwić szybsze transponowanie danych do wniosku zbiorczego od IW do Instytucji Pośredniczącej. Wprowadzono możliwość sporządzania Tabeli (20_) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem przez beneficjenta w wersji EXCEL na wniosek Instytucji Wdrażającej, co ma ułatwić szybsze transponowanie danych do wniosku zbiorczego od IW do Instytucji Pośredniczącej.

70 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Społeczny Zalecono organizowanie w siedzibie Instytucji Wdrażającej dni otwartych dla beneficjentów (3 dni w miesiącu), podczas których mają odbywać się konsultacje dla Beneficjentów, przedstawiające wprowadzone uproszczenia w zasadach przygotowywania wniosków, jak i w zasadach weryfikacji wniosków przez Instytucje Wdrażające, pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność, zmobilizowanie beneficjentów do jak najszybszego wydatkowania środków przyznanych na projekt i wnioskowania o kolejną płatność. Zalecono organizowanie w siedzibie Instytucji Wdrażającej dni otwartych dla beneficjentów (3 dni w miesiącu), podczas których mają odbywać się konsultacje dla Beneficjentów, przedstawiające wprowadzone uproszczenia w zasadach przygotowywania wniosków, jak i w zasadach weryfikacji wniosków przez Instytucje Wdrażające, pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność, zmobilizowanie beneficjentów do jak najszybszego wydatkowania środków przyznanych na projekt i wnioskowania o kolejną płatność. Wprowadzono możliwość składania cząstkowych wniosków o płatność; wnioski cząstkowe należy rozumieć jako wnioski opiewające na kwotę mniejszą niż jest to konieczne do otrzymania kolejnej transzy dofinansowania przez beneficjenta. Wprowadzono możliwość składania cząstkowych wniosków o płatność; wnioski cząstkowe należy rozumieć jako wnioski opiewające na kwotę mniejszą niż jest to konieczne do otrzymania kolejnej transzy dofinansowania przez beneficjenta.

71 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Społeczny W dniu 7 września 2007 r. zmodyfikowano instrukcję wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność dla projektów współfinanso- wanych z EFS, wprowadzając możliwość wnioskowania o refundację czasowo zaangażowanych środków własnych wnioskiem o płatność końcową oraz rozdzielono proces rozliczania od wnioskowania w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. W dniu 7 września 2007 r. zmodyfikowano instrukcję wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność dla projektów współfinanso- wanych z EFS, wprowadzając możliwość wnioskowania o refundację czasowo zaangażowanych środków własnych wnioskiem o płatność końcową oraz rozdzielono proces rozliczania od wnioskowania w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości. W dniu 30 lipca 2007 r. zmodyfikowano wniosek o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych w ramach ZPORR – EFS wraz z instrukcją wypełniania, wprowadzając możliwość zamieszczania we wniosku o płatność wydatków poświadczonych i niezrefundowanych. W dniu 30 lipca 2007 r. zmodyfikowano wniosek o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych w ramach ZPORR – EFS wraz z instrukcją wypełniania, wprowadzając możliwość zamieszczania we wniosku o płatność wydatków poświadczonych i niezrefundowanych. Wprowadzono możliwość przeprowadzania weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosku beneficjenta na próbie. Wprowadzono możliwość przeprowadzania weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosku beneficjenta na próbie.

72 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmodyfikowano system przepływu środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami Pośredniczącymi poprzez oddzielenie procesu weryfikacji wniosków o płatność od zapewnienia Instytucjom Pośredniczącym środków niezbędnych do realizacji bieżących zobowiązań wobec Beneficjentów Końcowych/ Instytucji Wdrażających. Obecnie Instytucja Pośrednicząca otrzymuje środki na podstawie wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności, którego tworzenie i weryfikacja trwa znacznie krócej niż wniosku o płatność. Zmiana systemu przepływu środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami Pośredniczącymi wynikała z niewystarczającej ilości środków na rachunkach programowych. Zmiana ta miała na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków znajdujących się na rachunkach Instytucji Pośredniczących. Zmodyfikowano system przepływu środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami Pośredniczącymi poprzez oddzielenie procesu weryfikacji wniosków o płatność od zapewnienia Instytucjom Pośredniczącym środków niezbędnych do realizacji bieżących zobowiązań wobec Beneficjentów Końcowych/ Instytucji Wdrażających. Obecnie Instytucja Pośrednicząca otrzymuje środki na podstawie wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności, którego tworzenie i weryfikacja trwa znacznie krócej niż wniosku o płatność. Zmiana systemu przepływu środków między Instytucją Płatniczą a Instytucjami Pośredniczącymi wynikała z niewystarczającej ilości środków na rachunkach programowych. Zmiana ta miała na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków znajdujących się na rachunkach Instytucji Pośredniczących.

73 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kontynuowano działania wprowadzone w 2006 r., dotyczące możliwości częściowego poświadczania wniosków o płatność w celu uniknięcia sytuacji, w której duża część płatności jest wstrzymywana na skutek wątpliwości co do pojedynczych wydatków beneficjenta. Kontynuowano działania wprowadzone w 2006 r., dotyczące możliwości częściowego poświadczania wniosków o płatność w celu uniknięcia sytuacji, w której duża część płatności jest wstrzymywana na skutek wątpliwości co do pojedynczych wydatków beneficjenta. W dalszym ciągu istniała wprowadzona w październiku 2006 r. możliwość wnioskowania przez Instytucje Pośredniczące do IZ o refundację wydatków poświadczonych lecz dotychczas niezrefundowanych z uwagi na brak środków EFRR na rachunkach programowych. W dalszym ciągu istniała wprowadzona w październiku 2006 r. możliwość wnioskowania przez Instytucje Pośredniczące do IZ o refundację wydatków poświadczonych lecz dotychczas niezrefundowanych z uwagi na brak środków EFRR na rachunkach programowych. W celu rozwiązania problemów związanych z wątpliwościami w ramach weryfikacji wniosków o płatność, IZ ZPORR organizowała spotkania dla wszystkich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu i przygotowała wytyczne oraz przekazała ustalenia powzięte w trakcie tych spotkań. W celu rozwiązania problemów związanych z wątpliwościami w ramach weryfikacji wniosków o płatność, IZ ZPORR organizowała spotkania dla wszystkich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu i przygotowała wytyczne oraz przekazała ustalenia powzięte w trakcie tych spotkań.

74 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wprowadzono możliwość weryfikacji wniosku od IW do IPoś na próbie (w oparciu o metodologię doboru próby) – dotyczy Działania 3.4. Wprowadzono możliwość weryfikacji wniosku od IW do IPoś na próbie (w oparciu o metodologię doboru próby) – dotyczy Działania 3.4. Wyeliminowano zbędne aneksy do umów poprzez modyfikację wzorów umów o dofinansowanie projektu. Wyeliminowano zbędne aneksy do umów poprzez modyfikację wzorów umów o dofinansowanie projektu. Uproszczono procedurę wnioskowania o uruchomienie środków z rezerwy celowej, co spowodowało ograniczenie fizycznej ilości wniosków, a w związku z tym zmniejszenie nakładu pracy związanego z ich przygotowaniem przez wnioskodawców i weryfikacją przez IZ ZPORR. Ponadto możliwe było wcześniejsze wnioskowanie i uruchomienie środków z rezerwy celowej na realizację ZPORR, a co za tym idzie, możliwość wykorzystania ich w większym stopniu. Uproszczono procedurę wnioskowania o uruchomienie środków z rezerwy celowej, co spowodowało ograniczenie fizycznej ilości wniosków, a w związku z tym zmniejszenie nakładu pracy związanego z ich przygotowaniem przez wnioskodawców i weryfikacją przez IZ ZPORR. Ponadto możliwe było wcześniejsze wnioskowanie i uruchomienie środków z rezerwy celowej na realizację ZPORR, a co za tym idzie, możliwość wykorzystania ich w większym stopniu.

75 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W dniu 31 lipca 2007 r. IZ ZPORR zaktualizowała wytyczne w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/ kontrolnej na miejscu wydane w oparciu o art. 4 Rozporządzenia 438/2001 wraz z listami sprawdzającymi i przekazała je do stosowania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR. W dniu 31 lipca 2007 r. IZ ZPORR zaktualizowała wytyczne w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/ kontrolnej na miejscu wydane w oparciu o art. 4 Rozporządzenia 438/2001 wraz z listami sprawdzającymi i przekazała je do stosowania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR. W dniach 17–19 września 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała szkolenie Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli ZPORR, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w regionach oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli. W dniach 17–19 września 2007 r. IZ ZPORR zorganizowała szkolenie Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli ZPORR, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w regionach oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli. W dniu 15 października 2007 r. IZ ZPORR zaktualizowała wytyczne nt. audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR (z wył. proj. realizowanych w ramach Priorytetu 4). W dniu 15 października 2007 r. IZ ZPORR zaktualizowała wytyczne nt. audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR (z wył. proj. realizowanych w ramach Priorytetu 4).

76 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W celu sprawdzenia zasadności zaliczania przez Beneficjentów podatku od towarów i usług (VAT) do kosztów kwalifikowanych, IZ ZPORR podjęła działania w zakresie wzmocnienia systemu weryfikacji kwalifikowalności tego podatku poprzez wytyczną z 23 sierpnia 2007 r., w której zalecono przeprowadzenie szczegółowej analizy projektów pod kątem kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach projektów realizowanych w ramach ZPORR. W celu sprawdzenia zasadności zaliczania przez Beneficjentów podatku od towarów i usług (VAT) do kosztów kwalifikowanych, IZ ZPORR podjęła działania w zakresie wzmocnienia systemu weryfikacji kwalifikowalności tego podatku poprzez wytyczną z 23 sierpnia 2007 r., w której zalecono przeprowadzenie szczegółowej analizy projektów pod kątem kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach projektów realizowanych w ramach ZPORR. Pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje, iż w celu uniknięcia braku należytej wymiany informacji między osobami odpowiedzialnymi za projekt, w tym również za kontrolę wniosku o płatność, a osobami przeprowadzającymi kontrolę na miejscu, zaleca się uczestnictwo opiekunów projektu lub pracowników odpowiedzialnych za weryfikację wniosku o płatność w Zespołach Kontrolujących przeprowadzających kontrolę na miejscu w celu pozyskania pełnej informacji o projekcie. Pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. IZ ZPORR poinformowała instytucje, iż w celu uniknięcia braku należytej wymiany informacji między osobami odpowiedzialnymi za projekt, w tym również za kontrolę wniosku o płatność, a osobami przeprowadzającymi kontrolę na miejscu, zaleca się uczestnictwo opiekunów projektu lub pracowników odpowiedzialnych za weryfikację wniosku o płatność w Zespołach Kontrolujących przeprowadzających kontrolę na miejscu w celu pozyskania pełnej informacji o projekcie.

77 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W celu wyeliminowania ryzyka refundowania wydatków niekwalifikowanych i odzyskania kwot niezależnie wypłaconych, IZ ZPORR w porozumieniu z pozostałymi instytucjami dokonała uszczegółowienia Instrukcji do Wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR w zakresie opisu jaki powinien znaleźć się na fakturze załączanej przez beneficjenta do wniosku o płatność. W grudniu 2007 r. IZ ZPORR zobowiązała Instytucje Pośredniczące i Wdrażające do stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka podwójnego finansowania, tj. przedstawienia wydatku do refundacji w dwóch lub więcej projektach przez beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt. W celu wyeliminowania ryzyka refundowania wydatków niekwalifikowanych i odzyskania kwot niezależnie wypłaconych, IZ ZPORR w porozumieniu z pozostałymi instytucjami dokonała uszczegółowienia Instrukcji do Wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR w zakresie opisu jaki powinien znaleźć się na fakturze załączanej przez beneficjenta do wniosku o płatność. W grudniu 2007 r. IZ ZPORR zobowiązała Instytucje Pośredniczące i Wdrażające do stosowania mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka podwójnego finansowania, tj. przedstawienia wydatku do refundacji w dwóch lub więcej projektach przez beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt.

78 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji Podręcznika procedur wdrażania ZPORR, która została opublikowana w dniu 1 sierpnia 2007 r. na stronie internetowej IZ ZPORR. Ponadto w 2007 r. w IZ ZPORR były systematycznie weryfikowane spływające z Instytucji Pośredniczących Podręczniki procedur wdrażania ZPORR. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji Podręcznika procedur wdrażania ZPORR, która została opublikowana w dniu 1 sierpnia 2007 r. na stronie internetowej IZ ZPORR. Ponadto w 2007 r. w IZ ZPORR były systematycznie weryfikowane spływające z Instytucji Pośredniczących Podręczniki procedur wdrażania ZPORR. W I półroczu 2007 r. ukończono prace nad Poradnikiem dla instytucji na temat Systemu informowania o nieprawidłowościach. Dokument został opublikowany w dniu 4 maja 2007 r. na stronie internetowej IZ ZPORR. W I półroczu 2007 r. ukończono prace nad Poradnikiem dla instytucji na temat Systemu informowania o nieprawidłowościach. Dokument został opublikowany w dniu 4 maja 2007 r. na stronie internetowej IZ ZPORR. W celu ujednolicenia zakresu informacji przekazywanych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące za pomocą kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE oraz ułatwienia procesu weryfikacji ww. zestawień przez IZ ZPORR, w styczniu 2008 r. IZ przygotowała instrukcję wypełniania zestawień kwartalnych nieprawidłowości uzupełnioną o wytyczne IZ. W celu ujednolicenia zakresu informacji przekazywanych przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące za pomocą kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE oraz ułatwienia procesu weryfikacji ww. zestawień przez IZ ZPORR, w styczniu 2008 r. IZ przygotowała instrukcję wypełniania zestawień kwartalnych nieprawidłowości uzupełnioną o wytyczne IZ.

79 Usprawnienia systemu wdrażania ZPORR Procedury, kontrola, nieprawidłowości W celu wymiany doświadczeń oraz w związku z problemami zgłaszanymi przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące dotyczącymi nieprawidłowości i raportowania, Instytucja Zarządzająca ZPORR kontynuowała spotkania w sprawie oszustw i nadużyć finansowych. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwach. Misją spotkań jest usprawnienie systemu informowania o nieprawidłowościach w ZPORR. W celu wymiany doświadczeń oraz w związku z problemami zgłaszanymi przez Instytucje Wdrażające/ Pośredniczące dotyczącymi nieprawidłowości i raportowania, Instytucja Zarządzająca ZPORR kontynuowała spotkania w sprawie oszustw i nadużyć finansowych. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwach. Misją spotkań jest usprawnienie systemu informowania o nieprawidłowościach w ZPORR. Opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK. Opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK. W związku z wejściem w życie nowego SION (27.07.2007), IZ ZPORR dokonała aktualizacji procedur przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR (Rozdział 15 Podręcznika procedur wdrażania ZPORR). W związku z wejściem w życie nowego SION (27.07.2007), IZ ZPORR dokonała aktualizacji procedur przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR (Rozdział 15 Podręcznika procedur wdrażania ZPORR).

80 1.Wpływ projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy. Wykonawca - Konsorcjum Agrotec Polska sp. z o.o. oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Badanie zostało zrealizowane w województwach: małopolskim, podlaskim i śląskim. Głównym celem było określenie poziomu adekwatności realizowanych projektów szkoleniowych do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy. Raport końcowy został przyjęty w sierpniu 2007 r. Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

81 2.Analiza projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 roku w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie. Wykonawca - Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Celem badania była identyfikacja czynników istotnie wpływających na wynagrodzenia wypłacane personelowi zależnie od specyfiki projektów oraz specyfiki lokalnych rynków, jak również oszacowanie porównawcze skali wynagrodzeń w projekcie i ich wpływu na realizację projektu. Celem badania była identyfikacja czynników istotnie wpływających na wynagrodzenia wypłacane personelowi zależnie od specyfiki projektów oraz specyfiki lokalnych rynków, jak również oszacowanie porównawcze skali wynagrodzeń w projekcie i ich wpływu na realizację projektu. Raport końcowy został odebrany w listopadzie 2007 r. Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

82 3.Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Wykonawca - Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Badanie objęło trzy województwa: śląskie, podkarpackie i dolnośląskie. W raporcie końcowym przedstawiono wyniki analizy struktury projektów oraz beneficjentów objętych wsparciem w Działaniu 3.4, badań ilościowych CATI, badania jakościowego, tj. wywiadów pogłębionych, oraz pięć studiów przypadku prezentujących przykłady spektakularnego sukcesu/porażki beneficjentów Działania 3.4 ZPORR. Raport końcowy został odebrany w grudniu 2007 r., prezentacja jego wyników miała miejsce podczas XIV posiedzenia KM ZPORR w marcu 2008 r. Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

83 4.Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS. Wykonawca badania - Konsorcjum Agrotec Polska sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Badanie było prowadzone wspólnie przez Departament Zarządzania EFS i Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego. Celem było dokonanie kompleksowej ewaluacji działań na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach EFS w ramach Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL oraz Działania 2.2 ZPORR. Raport końcowy został przyjęty w marcu 2008 r. Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

84 Motywacja wzięcia udziału w programie stypendialnym Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS

85 Stypendyści uznali, że najbardziej problematyczną formą wypłacania stypendium była pieniężna zaliczka, z której trzeba się rozliczyć, natomiast najmniej kłopotów mieli z formą opartą o przedstawianie zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Stypendyści uznali, że najbardziej problematyczną formą wypłacania stypendium była pieniężna zaliczka, z której trzeba się rozliczyć, natomiast najmniej kłopotów mieli z formą opartą o przedstawianie zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Stypendyści będący studentami uznali, iż forma pomocy stypendialnej niewymagająca rozliczenia jest znacznie wygodniejsza od innych form wypłacania stypendium. Stypendyści będący studentami uznali, iż forma pomocy stypendialnej niewymagająca rozliczenia jest znacznie wygodniejsza od innych form wypłacania stypendium. Jednocześnie aż 20% studentów potwierdziło, że bez pomocy stypendialnej wypłacanej w ramach Działania 2.2 nie byłoby w stanie w ogóle studiować a 26% nie mogłoby studiować tego co ich interesowało. Jednocześnie aż 20% studentów potwierdziło, że bez pomocy stypendialnej wypłacanej w ramach Działania 2.2 nie byłoby w stanie w ogóle studiować a 26% nie mogłoby studiować tego co ich interesowało. Stypendyści wysoko ocenili wpływ otrzymanego stypendium na realizacje ich dalszych planów zawodowych, natomiast nie potwierdzali wpływu stypendium na możliwość kontynuowania przez nich nauki w ogóle. Stypendyści wysoko ocenili wpływ otrzymanego stypendium na realizacje ich dalszych planów zawodowych, natomiast nie potwierdzali wpływu stypendium na możliwość kontynuowania przez nich nauki w ogóle. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS

86 Opinie na temat form pomocy stypendialnej: uczniowie Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS

87 Opinie na temat form pomocy stypendialnej: studenci Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS

88 5.Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie. Wykonawca – Kantor Doradcy w Zarządzaniu sp. z o.o. Celem badania było uzyskanie kompletnej mapy drogowej projektów ZPORR oraz innych realizowanych ze środków UE. Analizie poddane zostały projekty z zakresu infrastruktury transportu drogowego ZPORR, SPO Transport, SPO ROL, a także ISPA, PHARE i SAPARD, FS, IW Interreg. Badanie objęło terytorium kraju oraz cały okres finansowania. Raport został przyjęty w czerwcu 2008 r. prezentacja wyników badania będzie jednym z punktów XV posiedzenia KM ZPORR. Zrealizowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

89 Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR 1.Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku usług budowlanych. Wykonawca – ECORYS Polska sp. z o.o. oraz P&P Consulting Celem badania jest pogłębienie wiedzy w zakresie zagrożeń na rynku usług budowlanych oraz opracowanie strategii przeciwdziałania tym zagrożeniom. Badaniem są objęci wykonawcy inwestycji budowlanych, przedstawiciele instytucji, jak również beneficjenci – podmioty biorące udział we wdrażaniu projektów w zakresie usług budowlanych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

90 2.Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wykonawca - ECDF sp. z o.o. Badaniu podlegają projekty zrealizowane w ramach Działania 1.5 ZPORR do dnia 30.06.2007. Przeprowadzona zostanie analiza struktury projektów i beneficjentów korzystających z dofinansowania. W ramach badania zostanie przedstawione opracowanie 30 studiów przypadku opisujących realizowane projekty, które zostaną dobrane w taki sposób, by objąć jak najszerzej obszar wsparcia w Działaniu. Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

91 3.Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca – ECORYS Polska sp. z o.o. Badanie ma charakter monitoringowy i dotyczy wartości wskaźników rezultatu i oddziaływania w ramach Działań 1.2, 3.1, 3.2 ZPORR (liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów, do sieci kanalizacyjnej oraz liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią). Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

92 4.Analiza projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach 1 i 3 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na tworzenie miejsc pracy. Wykonawca – PSDB sp. z o.o. Badanie ma za zadanie ukazać, w jakim zakresie interwencje z EFRR w ramach ZPORR wpływają na tworzenie nowych miejsc pracy. Służyć ma m.in. ukierunkowaniu przyszłych interwencji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 z EFRR na tworzenie nowych miejsc pracy. Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

93 5.Badanie Beneficjentów Ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wykonawca badania - ARC Rynek i Opinia sp. z o. o. Podstawowym celem badania jest określenie efektów podejmowanych działań w odniesieniu do uczestników projektów. W szczególności, badanie posłuży do określenia osiągniętych wartości wskaźników rezultatu dla 2 Priorytetu ZPORR oraz wskaźników oddziaływania dla poszczególnych Działań przewidzianych w Uzupełnieniu ZPORR. Obecnie realizowana jest III część (fala) badania, dotycząca roku 2007. Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

94 6.Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wykonawca – PSDB sp. z o.o. Celem badania jest analiza zmian wprowadzanych do projektów własnych z uwzględnieniem charakteru tych zmian i ich wpływu na realizację projektu w porównaniu do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Badaniu podlegają wszystkie projekty własne, zakończone lub będące w trakcie realizacji, zaakceptowane przez IZ ZPORR do dnia 30 czerwca 2007 r. Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

95 7.Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. ZPORR Wnioski na przyszłość Wykonawca – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Celem badania jest udzielenie odpowiedzi na kwestie podjęte przez Komisję Europejską odnoszące się do metod sporządzania programów i projektów w ramach Działania 3.3 ZPORR oraz określenie wniosków z podjętych działań. W najbliższych dniach IZ ZPORR planuje przyjąć raport końcowy z badania; prezentacja wyników badania będzie jednym z punktów XV posiedzenia KM ZPORR. Prowadzone badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

96 1.Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu 2 ZPORR Celem badania będzie ocena realizacji, zasady równości płci na każdym etapie realizacji projektów Priorytetu 2 ZPORR. Przedmiotem badania będą wszystkie projekty realizowane w ramach działań z Priorytetu 2 ZPORR zakończone i skontrolowane do 31 grudnia 2007 r. Planowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

97 2.Analiza projektów z zakresu turystyki i kultury realizowanych w ramach ZPORR. Celem badania będzie analiza projektów z zakresu turystyki i kultury realizowanych w ramach Działań 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR pod względem typów projektów i rodzaju beneficjentów objętych wsparciem w ramach tych działań oraz opis studiów przypadków projektów zrealizowanych w regionach. Przedmiotem badania będą wszystkie projekty zakończone i skontrolowane w ramach wymienionych działań ZPORR do 31 grudnia 2007 r. Planowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

98 3.Ewaluacja zagadnień związanych z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach ZPORR. Celem badania będzie analiza projektów z zakresu subsydiowanego zatrudnienia w nowym miejscu pracy w ramach Działań 2.3 i 2.4 ZPORR w kontekście trwałości i jakości powstawania nowych miejsc pracy, uwzględniając sytuację społeczno – gospodarczą i rynku pracy w okresie oraz na obszarze objętym wsparciem. Planowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

99 4.Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji. Celem badania będzie ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 na rozwój regionalnych systemów innowacji, tworzących podstawę wspierania innowacyjności w regionach. Planowane badania ewaluacyjne w ramach ZPORR

100 Stan wdrażania ZPORR na tle innych Programów Operacyjnych – stan na koniec kwietnia 2008 r. Źródło: opracowanie IZ PWW na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających PO.

101 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Komitet Monitorujący ZPORR XV posiedzenie, Warszawa, 12 czerwca 2008 r. Aleksandra Kwiatkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google