Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie poprzez cele i budżet zadaniowy w administracji publicznej w Polsce Wyniki badań dr Marta Mackiewicz Europejski Instytut Administracji Publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie poprzez cele i budżet zadaniowy w administracji publicznej w Polsce Wyniki badań dr Marta Mackiewicz Europejski Instytut Administracji Publicznej."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie poprzez cele i budżet zadaniowy w administracji publicznej w Polsce Wyniki badań dr Marta Mackiewicz Europejski Instytut Administracji Publicznej Warszawa, 23 września 2008 r.

2 © EIPA-Warsaw 2008 Plan prezentacji 1.Zasady good governance a budżet zadaniowy 2.Wyniki badania – ocena stopnia przygotowania administracji do wdrożenia budżetu zadaniowego 3.Wnioski

3 © EIPA-Warsaw 2008 Dobre rządzenie vs budżet zadaniowy Dobre rządzenie Demokratyczne państwo prawa Rozliczalność Przejrzystość Skuteczność i efektywność Partycypacja Inkluzja społeczna Budżet zadaniowy Skuteczność Efektywność Przejrzystość Rozliczalność Budżetowanie wieloletnie

4 © EIPA-Warsaw 2008 BUDŻET ZADANIOWY: zarządzanie oparte na rezultatach Podstawowe zasady: SKUTECZNOŚĆ – zarządzanie przez cele i pomiar osiągnięć EFEKTYWNOŚĆ – ekonomizacja działalności administracji publicznej kwantyfikacja celów, monitorowanie ich realizacji i pomiar dokonań (performance measurement)

5 © EIPA-Warsaw 2008 BUDŻET ZADANIOWY: zarządzanie oparte na rezultatach PRZEJRZYSTOŚĆ – administracja działa jawnie wobec klientów i innych podmiotów, których jej działalność dotyczy. ROZLICZALNOŚĆ – budżet zadaniowy wymaga jasnego określenia celów, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu publikowania informacji na temat osiągniętych wyników. Rząd przygotowuje odpowiedzi na 3 pytania: Czy osiągnęliśmy rezultaty, które sobie wyznaczyliśmy? Czy dostarczyliśmy te usługi, które zaplanowaliśmy? Czy koszty, które ponieśliśmy, mieszczą się w wyznaczonych wcześniej ramach?

6 © EIPA-Warsaw 2008 Co oznacza wprowadzenie budżetu zadaniowego? Określenie mierzalnych i konkretnych celów. Przejście od planowania wydatków niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych instytucji do planowania kosztów wykonania zadań. Określenie wielkości wskaźników ilościowych i jakościowych, których osiągnięcie jest uważane za wykonanie zadania. Kryteria oceny instytucji i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi oparte na rezultatach.

7 © EIPA-Warsaw 2008 Zarządzanie przez cele – Polska na tle UE Tony Verheijen, Public Management Innovations and Administrative Capacity, The World Bank. Źródło: Tony Verheijen, Public Management Innovations and Administrative Capacity, The World Bank.

8 © EIPA-Warsaw 2008 Badanie Przeprowadzone w sierpniu 2008 r. 481 zebranych odpowiedzi Respondenci: dyrektorzy i wicedyrektorzy, naczelnicy, eksperci, radcy ministra, księgowi, specjaliści, inspektorzy... Prawie wszystkie urzędy centralne i urzędy wojewódzkie

9 © EIPA-Warsaw 2008 Przygotowanie budżetu zadaniowego spoczywa głównie na: Prawie połowa odpowiedzi wskazuje na pion finansowy i głównego księgowego!!!

10 © EIPA-Warsaw 2008 Dotychczasowa realizacja programów, w których konieczne było opracowywanie mierników i monitorowanie rezultatów Ponad 60% odpowiedzi wskazuje, że monitorowanie rezultatów realizowanych programów zostało już zaimplementowane przez administrację publiczną, przynajmniej w niewielkim zakresie.

11 © EIPA-Warsaw 2008 Czy do budżetu były sporządzane i upubliczniane dokumenty uzupełniające, prezentujące również dane niefinansowe? - Informacja finansowa mało zrozumiała dla większości społeczeństwa. - Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji niefinansowych nadal mało popularne w administracji publicznej, ale....

12 © EIPA-Warsaw 2008 Czy dane niefinansowe są wykorzystywane przez zarządzających instytucją do oceny tego, czy instytucja osiąga cele*?... więcej respondentów uznało, że dane niefinansowe są wykorzystywane w procesie zarządzania instytucją, niż że nie są brane pod uwagę. *Na pytanie odpowiedziało 37% urzędników biorących udział w badaniu, co oznacza, że odpowiedź TAK i W NIEWIELKIM STOPNIU dotyczy 29% całej próby

13 © EIPA-Warsaw 2008 Czy dla mierników były wyznaczane wartości docelowe, które mają zostać osiągnięte w określonym czasie? Wyznaczanie wartości, jakie instytucja uznaje za wykonanie zadania, stosuje 45%, ale w odniesieniu do całej próby – jedna czwarta.

14 © EIPA-Warsaw 2008 Czy mierniki pozwalają na monitorowanie postępu w realizacji celów? Raczej niska jakość mierników – administracja jeszcze się uczy jak właściwie dobierać mierniki, by można było wyciągać na tej podstawie wnioski o efektywności działania instytucji.

15 © EIPA-Warsaw 2008 Ok 40% respondentów zadeklarowało, że w ich instytucji istnieją plany zbierania danych służących pomiarowi osiąganych rezultatów (na potrzeby budżetu zadaniowego).

16 © EIPA-Warsaw 2008 Czy informacja o wynikach jest wykorzystywana w zarządzaniu finansami? Ciągle niewielkie zastosowanie w zarządzaniu środkami finansowymi. 83% respondentów twierdzi, że są takie dziedziny, gdzie nie analizuje się sensu podejmowanych działań. Czy budżet zadaniowy wymusi nowe rozwiązania?

17 © EIPA-Warsaw 2008 Trudności w definiowaniu mierników Definiowanie mierników nadal sprawia duże trudności, połączone z problemem z dostępnością danych, na których można oprzeć mierniki. Ponad połowa respondentów deklaruje taki problem.

18 © EIPA-Warsaw 2008 Czy planuje się monitorowanie realizacji programów innych niż ujęte w budżecie zadaniowym? Pozytywny obraz na przyszłość – zrozumienie dla potrzeby monitorowania postępów w realizacji programów i strategii.

19 © EIPA-Warsaw 2008 Czy budżet zadaniowy jest narzędziem, które przez rząd i polityków będzie wykorzystywane do podejmowania decyzji? Duży sceptycyzm prezentowany przez administrację publiczną – brak wiary w możliwość skutecznego wykorzystania BZ w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Przyczyny? -niezrozumienie idei BZ? -niewiara w skuteczną implementację?

20 © EIPA-Warsaw 2008 Wnioski 1.Budżet zadaniowy jako naturalny krok realizacji zasad good governance. Czy krok pozorny? 2.Słabe przygotowanie polskiej administracji do zarządzania poprzez cele i mierzenia wyników. 3.Nieznajomość zagadnienia skutkuje błędnym podejściem – budżet zadaniowy opracowywany przez pion finansowy (tak jak budżet tradycyjny). Konsekwencje – skupienie się na wydatkach, a nie na sensie istnienia instytucji.

21 © EIPA-Warsaw 2008 Wnioski 4. Mierniki dobierane na zasadzie Zmierzmy to, co łatwo zmierzyć, a nie to, co trzeba zmierzyć. 5.Znaczący udział odpowiedzi respondentów (4/5) wskazuje, że decyzje finansowe i działania są podejmowane bez możliwości oparcia ich na konkretnych danych. 6.Sceptyczne nastawienie pracowników instytucji publicznych do możliwości wykorzystywania budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi.

22 © EIPA-Warsaw 2008 dr Marta Mackiewicz Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) m.mackiewicz@eipa.eu


Pobierz ppt "Zarządzanie poprzez cele i budżet zadaniowy w administracji publicznej w Polsce Wyniki badań dr Marta Mackiewicz Europejski Instytut Administracji Publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google