Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU
PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Luty 2009

2 Lokalizacja - plan orientacyjny

3 Widok ogólny obszaru inwestycji
(stan obecny)

4 W dniu 20 września 2007 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 167/2007 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Na mocy tej Uchwały Urząd Morski w Szczecinie jest Inwestorem odpowiedzialnym za realizację zadania.

5 W roku 2008 powstały dwa istotne dokumenty, potwierdzające zamiar kontynuowania inwestycji:
Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów w dniu r. w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminalu LNG w Świnoujściu.

6 Urząd Morski w Szczecinie, jako jednostka administracji rządowej, wykonuje zadania wynikające z przepisów, a w szczególności z Ustawy o portach i przystaniach morskich. W związku z zapisami tej ustawy Urząd realizuje: falochron osłonowy, tor podejściowy, obrotnicę statków, jako infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (porty Świnoujście i Szczecin). Budowę stanowisk statkowych i terminalu LNG realizują: podmiot zarządzający portem - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Polskie LNG Sp. z o.o.

7 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
I POSTĘP PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE stan na dzień 12 lutego 2009 r.

8 Opracowania przedinwestycyjne
1.Badania geologiczno – inżynierskie. Urząd Morski zlecił dokumentację geologiczno-inżynierską w czerwcu 2007 w celu skrócenia cyklu przygotowania inwestycji. Założenia konstrukcyjne falochronu i związany z tym zakres badań geologii określono na podstawie Studium Wykonalności. Badania geologiczne zlecone przez UMS w roku 2007 firmie GEOPROJEKT” ze Szczecina zostały zakończone z opóźnieniem, z uwagi na trudności wykonania wierceń na morzu przy długich okresach złej pogody. Wymieniona dokumentacja geologiczno-inżynierska, objęta umową z firmą „GEOPROJEKT” ze Szczecina została wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska projektem prac geologicznych. Dokumentacja została ostatecznie przyjęta przez MŚ w lipcu 2008 (zawiadomienie o przyjęciu z dnia r.). W związku z faktem, że w trakcie projektowania uzgodniono zmianę niektórych wstępnych założeń konstrukcyjnych, co wymagało większego zakresu informacji o podłożu (m.in. głębsze posadowienie – wymaga głębszych wierceń) zaszła konieczność opracowania uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja ta została zlecona umową z dnia firmie PROJMORS z Gdańska z terminem wykonania r. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez UMS.

9 Platforma wiertnicza wykonuje wiercenia podczas badań geotechnicznych podłoża gruntowego

10 2. Raport oddziaływania przedsięwzięcia „Budowa falochronu osłonowego” na środowisko
Wykonawcą „Raportu” jest Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie Umowę o wartości zł brutto zawarto w dniu r. Termin umowny przekazania opracowania r. wynikał z terminów wymaganych dla prawidłowego przeprowadzenia pełnego cyklu badań przyrodniczych. Po sprawdzeniu i konsultacjach „Raport” odebrano w dniu r. 3.Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów związanych z budową falochronu osłonowego i portu zewnętrznego” Wykonawca tego opracowania – Instytut Morski w Gdańsku - został wyłoniony w przetargu nieograniczonym z dnia r., oferując cenę zł brutto. Umowę podpisano w dniu r. Termin umowny zakończenia prac to r. Opracowanie zostało przekazane do UMS w terminie umownym i odebrane. Opracowanie to będzie niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót i nie ma wpływu na uzyskanie pozwolenia na budowę.

11 Decyzje administracyjne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót
1. Pozwolenie Ministerstwa Infrastruktury na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich Urząd Morski uzyskał wymaganą decyzję MI nr 48/08 z dnia r. 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w dn r.: - dla części lądowej – do Prezydenta Miasta Świnoujście, - dla części na obszarach morskich - do Wojewody Zachodnio- pomorskiego. w ramach prowadzonej procedury uwzględniającej udział społeczeństwa w ochronie środowiska, wywieszono do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

12 3. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
W dniu r. uzyskano zawiadomienie Ministra Środowiska o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, znak: DGiKGkdgi /1167/4763/08/AC. Wykonana została uzupełniająca dokumentacja geotechniczna, która nie wymaga zatwierdzenia. 4. Decyzja o zmianie granic portu Urząd Morski, we współpracy z ZMPSiŚ, uzyskał decyzję o zmianie granic portu w Świnoujściu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu zostało opublikowane w Dz.U. nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 831.

13 Nowe granice portu w Świnoujściu

14 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa (projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). 1. Warunki realizacji umowy Dokumentację projektową wykonuje Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Gdańsk zgodnie z umową z dnia r. Wartość umowy wynosi zł brutto; termin zakończenia projektowania, który określono na 30 kwietnia 2009 r., ulegnie przesunięciu w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową. Nowy termin zakończenia prac projektowych będzie uzależniony od daty uzyskania tej decyzji.

15 2. Aktualny terminarz opracowania dokumentacji
Lp. Rodzaj opracowania Termin* 1. Projekt budowlany (z pozwoleniem na budowę) r. 2. Projekty wykonawcze (wszystkie branże) r. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) r. 4. Przedmiar robót w układzie kosztorysowym 5. Kosztorys inwestorski 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy Nowe terminy ustalone zostaną w oparciu o datę uzyskania decyzji środowiskowej.

16 3. Dotychczas wykonane i odebrane opracowania
Inwentaryzacja podwodna w rejonie istniejącego falochronu wschodniego oraz poszukiwanie przeszkód nawigacyjnych na dnie przyszłego akwenu portowego, badania hydrodynamiczne, w tym zjawiska falowe i transport rumowiska, analiza nawigacyjna z projektem oznakowania nawigacyjnego portu zewnętrznego w Świnoujściu, uzupełniające badania geotechniczne. Po dyskusji i uzgodnieniach (w tym z użytkownikami – Polskim LNG i ZMPSiŚ) wybrano optymalny wariant konstrukcji korpusu falochronu, który jest dalej opracowywany w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. Aktualnie robocza wersja projektu budowlanego jest w fazie opiniowania i dokonywania uzgodnień możliwych do uzyskania na obecnym etapie.

17 Ukształtowanie falochronu w planie

18 Wybrany wariant konstrukcji – przekrój poprzeczny

19 Obsługa formalno - prawna inwestycji
Z uwagi na bardzo dużą wartość inwestycji Urząd Morski przewiduje zatrudnienie podmiotu wyspecjalizowanego w obsłudze formalno-prawnej tego typu przedsięwzięć (wyspecjalizowana kancelaria prawna lub firma konsultingowa). Ogólny nadzór od strony prawnej będzie również prowadzony przez Wydział Prawno - Organizacyjny Urzędu Morskiego. Najważniejszym zadaniem podmiotu zewnętrznego będzie: przygotowanie i obsługa prawna przetargów na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, opracowanie kontraktu na roboty, nadzór prawny w imieniu Inwestora (UMS) nad realizacją zadań Inżyniera i Wykonawcy. Zatrudnienie firmy do obsługi prawnej nastąpi w drodze przetargu; w UMS pracuje Komisja Przetargowa powołana do realizacji tego zamówienia.

20 Finansowanie inwestycji i harmonogram realizacji
Wartość całkowitą inwestycji określono w „Programie wieloletnim” m.in. na podstawie Studium Wykonalności z 2007 roku i wynosi ona 1 mld 075 mln 601 tys. złotych. W 2008 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał środki finansowe w wysokości ,45 zł w związku z wykonaniem projektu i innych niezbędnych opracowań. Na rok 2009 Urząd Morski w Szczecinie zaplanował do wydatkowania kwotę ,00 zł.

21 2. Harmonogram realizacji inwestycji
UWAGA: Terminy dot. zakończenia prac projektowych i wykonawstwa robót będą aktualizowane po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

22 Współpraca z głównymi partnerami
W dniu 20 czerwca 2008 r. w Szczecinie zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy ZMPSiŚ S.A., Skarbem Państwa – Dyrektorem UMS Szczecinie i Polskim LNG Sp. z o.o., dotyczące współpracy stron na etapie projektowania poszczególnych inwestycji – głównie w celu zapewnienia koordynacji projektów pod względem technicznym. W okresach wcześniejszych partnerzy również zawierali porozumienia (dwu lub trójstronne), dotyczące współpracy, wzajemnego udostępniania dokumentów i opracowań itp.

23 Urząd Morski w Szczecinie od początku przyjął zasadę uzgadniania i konsultacji projektów obiektów infrastruktury dostępu (falochron, tor wodny i obrotnica statków) z przyszłymi użytkownikami tych obiektów. Zasada ta była realizowana m.in. przez: uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania obiektów na etapie tworzenia specyfikacji przetargowej (SIWZ) na wykonanie projektu, organizowanie okresowych narad koordynacyjnych z projektantem falochronu, na które są zapraszani partnerzy z ZMPSiŚ i Polskiego LNG Spółka z o.o. Z narad sporządzane są szczegółowe notatki, dokumentujące przyjmowane ustalenia. Jednym z istotnych elementów współpracy było uzgodnienie rozgraniczenia inwestycji PLNG i UMS na działkach wspólnych dla obu przedsięwzięć (narada w UMS w dniu r.)

24 Problemy i zagrożenia dla terminowej realizacji inwestycji
Potencjalnym zagrożeniem dla następnych terminów harmonogramu mogą być: wydłużenie terminu uzyskania decyzji środowiskowych, spowodowane przedłużaniem się procedur administracyjnych, ewentualne niepowodzenie planowanych postępowań przetargowych (dotychczas wszystkie przetargi organizowane przez UMS kończyły się rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy). W celu zmniejszenia tych zagrożeń, Ministerstwo Skarbu Państwa pracuje obecnie nad specjalną ustawą, mającą zagwarantować uproszczenie procedur inwestycyjnych i w konsekwencji przyspieszenie realizacji kompleksu inwestycji związanych z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Polski.

25 Port zewnętrzny w Świnoujściu z Terminalem LNG
Stanowisko postojowe LNG 2 (rezerwa) Miejsce schronienia LNG 1 Ro-Ro 1 Ro-Ro 2 Terminal LNG


Pobierz ppt "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google