Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Wrzesień 2009

2 Lokalizacja - plan orientacyjny

3 Widok ogólny obszaru inwestycji (stan obecny)

4 Na mocy tej Uchwały Urząd Morski w Szczecinie jest Inwestorem odpowiedzialnym za realizację zadania. W dniu 20 września 2007 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 167/2007 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008 - 2011 pod nazwą Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu.

5 W roku 2008 powstały dwa istotne dokumenty, potwierdzające zamiar kontynuowania inwestycji: Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 19.08.2008 r. w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminalu LNG w Świnoujściu. W roku 2009 (24.04.2009 r.) uchwalono ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z dnia 04.06.2009 r. nr 84 poz. 700) - SPECUSTAWA.

6 Urząd Morski w Szczecinie, jako jednostka administracji rządowej, wykonuje zadania wynikające z przepisów, a w szczególności z Ustawy o portach i przystaniach morskich. W związku z zapisami tej ustawy Urząd realizuje: falochron osłonowy, tor podejściowy, obrotnicę statków, jako infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (porty Świnoujście i Szczecin). Budowę stanowisk statkowych i terminalu LNG realizują: podmiot zarządzający portem - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Polskie LNG Sp. z o.o.

7 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE I POSTĘP PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE stan na dzień 21 września 2009 r.

8 Opracowania przedinwestycyjne 1.Badania geologiczno – inżynierskie. Urząd Morski zlecił dokumentację geologiczno-inżynierską w czerwcu 2007 w celu skrócenia cyklu przygotowania inwestycji. Założenia konstrukcyjne falochronu i związany z tym zakres badań geologii określono na podstawie Studium Wykonalności. Badania geologiczne zlecone przez UMS w roku 2007 firmie GEOPROJEKT ze Szczecina zostały zakończone z opóźnieniem, z uwagi na trudności wykonania wierceń na morzu przy długich okresach złej pogody. Wymieniona dokumentacja geologiczno-inżynierska, objęta umową z firmą GEOPROJEKT ze Szczecina została wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska projektem prac geologicznych. Dokumentacja została ostatecznie przyjęta przez MŚ w lipcu 2008 (zawiadomienie o przyjęciu z dnia 18.07.2008 r.). W związku z faktem, że w trakcie projektowania uzgodniono zmianę niektórych wstępnych założeń konstrukcyjnych, co wymagało większego zakresu informacji o podłożu (m.in. głębsze posadowienie – wymaga głębszych wierceń) zaszła konieczność opracowania uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja ta została zlecona umową z dnia 21.07.08 firmie PROJMORS z Gdańska z terminem wykonania 03.10.2008 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez UMS.

9 Platforma wiertnicza wykonuje wiercenia podczas badań geotechnicznych podłoża gruntowego

10 2. Raport oddziaływania przedsięwzięcia Budowa falochronu osłonowego na środowisko Wykonawcą Raportu jest Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Umowę o wartości 340.000 zł brutto zawarto w dniu 13.08.2007 r. Termin umowny przekazania opracowania - 31.10.2008 r. wynikał z terminów wymaganych dla prawidłowego przeprowadzenia pełnego cyklu badań przyrodniczych. Po sprawdzeniu i konsultacjach Raport odebrano w dniu 10.12.2008 r. 3.Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów związanych z budową falochronu osłonowego i portu zewnętrznego Wykonawca tego opracowania – Instytut Morski w Gdańsku - został wyłoniony w przetargu nieograniczonym z dnia 24.06.2008 r., oferując cenę 336.659 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 10.07.2008 r. Termin umowny zakończenia prac to 10.11.2008 r. Opracowanie zostało przekazane do UMS w terminie umownym i odebrane. Opracowanie to będzie niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót i nie ma wpływu na uzyskanie pozwolenia na budowę.

11 Decyzje administracyjne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót 1. Pozwolenie Ministerstwa Infrastruktury na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich Uzyskano Decyzję Ministra Infrastruktury nr 48/08 z dnia19.06.2008 r.

12 2. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej W dniu 18.07.2008 r. uzyskano zawiadomienie Ministra Środowiska o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, znak: DGiKGkdgi-4791- 979/1167/4763/08/AC. Wykonana została uzupełniająca dokumentacja geotechniczna, która nie wymaga zatwierdzenia. 3. Decyzja o zmianie granic portu Urząd Morski, we współpracy z ZMPSiŚ, uzyskał decyzję o zmianie granic portu w Świnoujściu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu zostało opublikowane w Dz.U. nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 831.

13 Nowe granice portu w Świnoujściu

14 4. Decyzje zwalniające z zakazu lokalizowania na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji: Decyzja z dnia 13.01.2009 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, znak: GPG I-5130-1/2/09, Decyzja z dnia 24.03.2009 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, znak: GPG I-5130-1/4/09, Decyzja z dnia 15.05.2009 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: OKI-5322-12/09-ew.jm, zwalniająca UMS od zakazu lokalizowania na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

15 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Decyzja dla części morskiej została wydana przez RDOŚ w dniu 06.05.2009 r., znak: RDOŚ-32-WOOŚ- 6613-6/09/mł/ac oraz decyzja znak: RDOŚ-32-WOOŚ- 6613/6/09/mł/ac z dnia 19.05.2009 r. (uchylająca niektóre zapisy ww. decyzji), Decyzja dla części lądowej została wydana przez Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu 09.06.2009 r., znak: WGK-7624/BZ/26-5/2008/2009.

16 6. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Decyzja z dnia 17.06.2009 r. wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, znak: WRiOŚII/MU/6250/18- 1/09, umarzająca postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Decyzja z dnia 09.07.2009 r. wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, znak: WRiOŚII/MU/6250/17- 4/09, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego w części dot. wprowadzania do wód ścieków opadowych.

17 7. Pozwolenie na budowę Dnia 03.09.2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Decyzję nr 196/2009 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu - zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu (pismo znak: I.I-AŚ- 7111/210-5/09 ).

18 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa (projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). 1. Warunki realizacji umowy Dokumentację projektową wykonuje Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Gdańsk, zgodnie z umową z dnia 04.12.2007 r. oraz umową z dnia 23.04.2009 r. Wartość umów wraz z aneksami wynosi łącznie 1.555.535 zł brutto (bez geologii); termin zakończenia projektowania, który określono na 30 kwietnia 2009 r., uległ przesunięciu w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową. Aktualny termin umowny wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę – 14.10.2009 r., zakończenie ostatnich prac projektowych – 03.12.2009 r. Uwaga: W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w dniu 03.09.2009 r.) w terminie o 41 dni krótszym niż termin umowny (wyznaczony na 14.10.2009 r. tzn. 127 dni po uzyskaniu decyzji środowiskowych) zwrócono się do firmy projektowej (BPBM Projmors) o przyspieszenie opracowania projektu wykonawczego oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.

19 2. Aktualny terminarz opracowania dokumentacji* Lp.Rodzaj opracowania Termin * 1.Projekt budowlany (z pozwoleniem na budowę) 14.10.2009 r. 2.Projekty wykonawcze (wszystkie branże) 23.11.2009 r. 3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) 03.12.2009 r. 4.Przedmiar robót w układzie kosztorysowym 03.12.2009 r. 5.Kosztorys inwestorski 03.12.2009 r. 6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 14.10.2009 r. 7.Harmonogram rzeczowo-finansowy 23.11.2009 r. * terminy zostały ustalone zgodnie z warunkami umownymi. Istnieje możliwość ich skrócenia.

20 3. Dotychczas wykonane i odebrane opracowania Inwentaryzacja podwodna w rejonie istniejącego falochronu wschodniego oraz poszukiwanie przeszkód nawigacyjnych na dnie przyszłego akwenu portowego (luty 2008 r.), Badania hydrodynamiczne, w tym zjawiska falowe i transport rumowiska (maj 2008 r.), Analiza nawigacyjna z projektem oznakowania nawigacyjnego portu zewnętrznego w Świnoujściu (sierpień 2008 r.), Uzupełniające badania geotechniczne (październik 2008 r.). Projekt budowlany (luty 2009 r. – przekazany do uzgodnień i zaopiniowania). Niezależna Opinia Politechniki Gdańskiej (marzec 2009r.) Kompletny projekt budowlany (lipiec 2009 r.) stanowi załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w dniu 03.09.2009 r. Inwentaryzacja drzew ul. Ku Morzu (lipiec 2009 r.)

21 Ukształtowanie falochronu w planie

22 Wybrany wariant konstrukcji – przekrój poprzeczny

23 Obsługa formalno - prawna inwestycji Z uwagi na bardzo dużą wartość inwestycji Urząd Morski zatrudnił podmiot wyspecjalizowany w obsłudze formalno-prawnej tego typu przedsięwzięć (wyspecjalizowana kancelaria prawna lub firma konsultingowa). Ogólny nadzór od strony prawnej będzie również prowadzony przez Wydział Prawno - Organizacyjny Urzędu Morskiego. Najważniejszym zadaniem podmiotu zewnętrznego będzie: przygotowanie i obsługa prawna przetargów na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, opracowanie kontraktu na roboty, nadzór prawny w imieniu Inwestora (UMS) nad realizacją zadań Inżyniera i Wykonawcy. Dnia 07.09.2009 r, została podpisana umowa z Kancelarią Prawną Skoczyński, Wachowiak, Strykowski Spółka Komandytowa z Poznania.

24 Finansowanie inwestycji i harmonogram realizacji 1. Finansowanie inwestycji Wartość całkowitą inwestycji określono w Programie wieloletnim m.in. na podstawie Studium Wykonalności z 2007 roku i wynosi ona 1 mld 075 mln 601 tys. złotych. W 2008 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał środki finansowe w wysokości 1.643.360,45 zł w związku z wykonaniem projektu i innych niezbędnych opracowań. Na rok 2009, w wyniku aktualizacji ustawy budżetowej zaplanowano do wydatkowania kwotę 5.000.000,00 zł.

25 2. Harmonogram realizacji inwestycji* * UWAGA: Terminy dot. zakończenia prac projektowych i wykonawstwa robót zostały zaktualizowane zgodnie terminem uzyskania decyzji środowiskowych oraz z projektem zmian Uchwały 167/07 oraz Programu Wieloletniego.

26 Współpraca z głównymi partnerami W dniu 20 czerwca 2008 r. w Szczecinie zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy ZMPSiŚ S.A., Skarbem Państwa – Dyrektorem UMS Szczecinie i Polskim LNG Sp. z o.o., dotyczące współpracy stron na etapie projektowania poszczególnych inwestycji – głównie w celu zapewnienia koordynacji projektów pod względem technicznym. W okresach wcześniejszych partnerzy również zawierali porozumienia (dwu lub trójstronne), dotyczące współpracy, wzajemnego udostępniania dokumentów i opracowań itp. W dniu 29.06.2009 r. w Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PLNG Sp. z o.o., OGP GAZ-SYSTEM SA oraz UMS dotyczące współpracy w zakresie terminowej realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu. W dniu 20.08.2009 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Polskim LNG Sp. z o.o. w sprawie budowy na polskim wybrzeżu terminalu do odbioru gazu skroplonego.

27 uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania obiektów na etapie tworzenia specyfikacji przetargowej (SIWZ) na wykonanie projektu, organizowanie okresowych narad koordynacyjnych z projektantem falochronu, na które są zapraszani partnerzy z ZMPSiŚ i Polskiego LNG Spółka z o.o. Z narad sporządzane są szczegółowe notatki, dokumentujące przyjmowane ustalenia. Urząd Morski w Szczecinie od początku przyjął zasadę uzgadniania i konsultacji projektów obiektów infrastruktury dostępu (falochron, tor wodny i obrotnica statków) z przyszłymi użytkownikami tych obiektów. Zasada ta była realizowana m.in. przez: Jednym z istotnych elementów współpracy było uzgodnienie rozgraniczenia inwestycji PLNG i UMS na działkach wspólnych dla obu przedsięwzięć (narada w UMS w dniu 20.01.2009 r.)

28 Problemy i zagrożenia dla terminowej realizacji inwestycji Dotychczasowe przesunięcia terminów w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia były spowodowane: wydłużeniem terminu uzyskania decyzji środowiskowych, spowodowane przedłużaniem się procedur administracyjnych, trudnościami w wykonaniu badań geologiczno-inżynierskich na otwartym morzu, dla następnych terminów mogą wystąpić : ewentualne niepowodzenie planowanych postępowań przetargowych (dotychczas wszystkie przetargi organizowane przez UMS kończyły się rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy).

29 Port zewnętrzny w Świnoujściu z Terminalem LNG LNG 1 LNG 2 (rezerwa) Stanowisko postojowe Miejsce schronienia Ro-Ro 1 Ro-Ro 2 Terminal LNG

30 Dziękuję za uwagę! Urząd Morski w Szczecinie 21 września 2009


Pobierz ppt "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google