Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU
PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Marzec 2009

2 Lokalizacja - plan orientacyjny

3 Widok ogólny obszaru inwestycji (stan obecny)

4 W dniu 20 września 2007r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 167/2007 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Na mocy tej Uchwały Urząd Morski w Szczecinie został Inwestorem odpowie-dzialnym za realizację tego zadania.

5

6 W roku 2008 powstały dwa istotne dokumenty, potwierdzające zamiar dalszego kontynuowania inwestycji:
Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów w dniu r. w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminalu LNG w Świnoujściu. W roku 2009 rozpoczęto prace nad Ustawą specjalną o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz inwestycji związanych z terminalem regazyfikacyjnym skroplonego gazu ziemnego. Projekt ustawy jest w trakcie konsultacji.

7

8 Urząd Morski w Szczecinie, jako jednostka administracji rządowej wykonuje zadania wynikające wprost z przepisów prawa regulujących jego działalność, w szczególności z „Ustawy o portach i przystaniach morskich”. W związku z zapisami tej ustawy Urząd realizuje: falochron osłonowy tor podejściowy obrotnicę statków jako infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (porty Świnoujście i Szczecin). Budowę stanowisk statkowych i terminalu LNG odpowiednio realizują: podmiot zarządzający portem (Zarząd Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu SA) oraz firma Polskie LNG Sp. z o.o.

9 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ
URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE I POSTĘP PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE (stan na dzień 18 marca 2009)

10 1. Opracowania przedinwestycyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

11 1. Opracowania przedinwestycyjne
Badania geologiczno – inżynierskie. Urząd Morski zlecił dokumentację geologiczno-inżynierską w czerwcu 2007 w celu skrócenia cyklu przygotowania inwestycji. Założenia konstrukcyjne falochronu i związany z tym zakres badań geologii określono na podstawie Studium Wykonalności. Badania geologiczne zlecone przez UMS w roku 2007 firmie GEOPROJEKT” ze Szczecina zostały zakończone z opóźnieniem, z uwagi na trudności wykonania wierceń na morzu przy długich okresach złej pogody. Wymieniona dokumentacja geologiczno-inżynierska, objęta umową z firmą „GEOPROJEKT” ze Szczecina została wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska projektem prac geologicznych. Dokumentacja została ostatecznie przyjęta przez MŚ w lipcu 2008 (zawiadomienie o przyjęciu z dnia ). W związku z faktem, że w trakcie projektowania uzgodniono zmianę niektórych wstępnych założeń konstrukcyjnych, co wymagało większego zakresu informacji o podłożu (m.in. głębsze posadowienie – wymaga głębszych wierceń) zaszła konieczność opracowania uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja ta została zlecona umową z dnia firmie PROJMORS z Gdańska z terminem wykonania r. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez UMS.

12 Platforma wiertnicza wykonuje wiercenia w ramach badań geotechnicznych podłoża gruntowego

13 1. Opracowania przedinwestycyjne – c.d.
Raport oddziaływania przedsięwzięcia „Budowa falochronu osłonowego” na środowisko Wykonawcą „Raportu” jest Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie. Umowę o wartości zł brutto zawarto w dniu Termin umowny przekazania opracowania – wynikał z terminów wymaganych dla prawidłowego przeprowadzenia cyklu badań przyrodniczych. Po sprawdzeniu i konsultacjach „Raport” odebrano w dniu r.

14 1. Opracowania przedinwestycyjne – c.d.
Raport oddziaływania na środowisko morskie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów związanych z budową falochronu osłonowego i portu zewnętrznego” Wykonawca tego opracowania został wyłoniony w przetargu nieograniczonym z dnia Przetarg wygrał Instytut Morski w Gdańsku za kwotę zł brutto. Umowę podpisano w dniu Termin umowny zakończenia prac to r. Opracowanie przekazano do UMS w terminie i zostało odebrane. Opracowanie to będzie niezbędne dopiero na etapie rozpoczynania robót przez wykonawcę (nie ma wpływu na uzyskanie pozwolenia na budowę).

15 2. Decyzje administracyjne związane z projektem wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót.

16 2. Decyzje administracyjne
Zgoda Ministerstwa Infrastruktury na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich (wydana) Urząd Morski uzyskał decyzję MI nr 48/08 w dniu r.

17 2. Decyzje administracyjne – c.d.

18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
UMS złożył wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w dniu r.: dla części lądowej – do Prezydenta Miasta Świnoujście, dla części na obszarach morskich - do Wojewody Zachodniopomorskiego (obecnie w tym zakresie organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska). Urząd Morski dostarczył ww. organom po trzy egzemplarze „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” zgodnie z wydanymi postanowieniami o konieczności ich wykonania i zakresie. W ramach prowadzonej procedury uwzględniającej udział społeczeństwa w ochronie środowiska wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni INFORMACJĘ O INWESTYCJI w siedzibach Urzędu Morskiego w Szczecinie (wnioskodawcy). Okres wywieszeń zakończył się dla części lądowej – r., dla części morskiej – r.

19 2. Decyzje administracyjne – c.d.
Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uzyskano w dniu r. zawiadomienie Ministra Środowiska o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, znak: DGiKGkdgi /1167/4763/08/AC. Niezależnie od tego została wykonana uzupełniająca dokumentacja geotechniczna, która nie wymaga zatwierdzenia.

20 2. Decyzje administracyjne – c.d.

21 2. Decyzje administracyjne – c.d.
Decyzja o zmianie granic portu (wydana) Urząd Morski we współpracy z ZMPSiŚ, uzyskał decyzję o zmianie granic portu w Świnoujściu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu zostało opublikowane w Dz.U. nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 831.

22 2. Decyzje administracyjne – c. d. ZARYS NOWYCH GRANIC PORTU – WG
2. Decyzje administracyjne – c.d. ZARYS NOWYCH GRANIC PORTU – WG. ZAŁACZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

23 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

24 3. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę
Dokumentację projektową wykonuje Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Gdańsk zgodnie z umową z dnia Wartość umowy zł brutto. Aktualnie, w ramach podpisanego aneksu nr 3, terminy zakończenia projektowania określono na: Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – lipiec 2009 r, Projekty wykonawcze – wrzesień 2009 r. Nowy termin zakończenia prac projektowych jest uzależniony od daty uzyskania decyzji środowiskowej. Prognozowany termin otrzymania tej decyzji - koniec marca 2009 r.

25 Terminy uzależnione od daty uzyskania „Decyzji środowiskowej”.
3. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę – c.d. AKTUALNY TERMINARZ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Lp. Rodzaj opracowania Termin* 1. Projekt budowlany (z pozwoleniem na budowę) VII 2009 r. 2. Projekty wykonawcze (wszystkie branże) IX 2009 r. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) 4. Przedmiar robót w układzie kosztorysowym 5. Kosztorys inwestorski 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy Terminy uzależnione od daty uzyskania „Decyzji środowiskowej”.

26 3. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę – c.d.
Dotychczas zostały wykonane i odebrane następujące opracowania: Inwentaryzacja podwodna w rejonie istniejącego falochronu wschodniego oraz poszukiwanie przeszkód nawigacyjnych na dnie przyszłego akwenu portowego, Badania hydrodynamiczne, w tym zjawiska falowe i transport rumowiska, Analiza nawigacyjna z projektem oznakowania nawigacyjnego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Uzupełniające badania geotechniczne. Po dyskusji i uzgodnieniach (w tym z użytkownikami – Polskie LNG i ZMPSiŚ) wybrano optymalny wariant konstrukcji korpusu falochronu, który jest dalej opracowywany w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. Aktualnie robocza wersja projektu budowlanego jest w fazie opiniowania i dokonywania uzgodnień możliwych do uzyskania na obecnym etapie.

27 3. Dokumentacja projektowa -c.d UKSZTAŁTOWANIE FALOCHRONU W PLANIE

28 3. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę – c. d
3. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę – c.d. WYBRANY WARIANT KONSTRUKCJI – PRZEKRÓJ POPRZECZNY

29 Obsługa formalno - prawna inwestycji
4. Obsługa formalno - prawna inwestycji

30 4. Obsługa formalno-prawna inwestycji
Z uwagi na bardzo dużą wartość inwestycji Urząd Morski przewiduje zatrudnienie podmiotu wyspecjalizowanego w obsłudze formalno-prawnej tego typu przedsięwzięć (wyspecjalizowana kancelaria prawna lub firma konsultingowa). Najważniejszym zadaniem tego podmiotu będzie: Przygotowanie i obsługa prawna przetargów na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, opracowanie kontraktu na roboty. Nadzór prawny w imieniu Inwestora (UMS) nad realizacją zadań Inżyniera i Wykonawcy. Zatrudnienie firmy do obsługi prawnej nastąpi w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; w UMS pracuje Komisja Przetargowa powołana do tego zamówienia. Ogólny nadzór od strony prawnej będzie również prowadzony przez Wydział Prawno-Organizacyjny Urzędu Morskiego.

31 5. FINANSOWANIE I HARMONOGRAM INWESTYCJI

32 5. Finansowanie inwestycji, harmonogram realizacji
Wartość całkowitą inwestycji określono w „Programie wieloletnim” m.in. na podstawie Studium Wykonalności z 2007 roku i wynosi ona 1 mld 075 mln 601 tys. złotych. W 2008 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał środki finansowe w wysokości ,45 zł w związku z wykonaniem projektu i innych niezbędnych opracowań. Na 2009 rok Urząd Morski w Szczecinie zaplanował kwotę ,00 zł.

33

34 6. Współpraca z głównymi partnerami
W dniu 20 czerwca 2008r. w Szczecinie zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy ZMPSiŚ S.A., Skarbem Państwa – Dyrektorem UMS Szczecinie i Polskim LNG Sp. z o.o. dotyczące współpracy stron na etapie projektowania poszczególnych inwestycji – głównie w celu zapewnienia koordynacji projektów pod względem technicznym. W okresach wcześniejszych partnerzy również zawierali porozumienia (dwu lub trójstronne) dotyczące współpracy, wzajemnego udostępnia-nia dokumentów i opracowań itp.

35 6. Współpraca z głównymi partnerami – c.d.
Urząd Morski w Szczecinie od początku przyjął zasadę uzgadniania i konsultacji projektu obiektów infrastruktury dostępu (falochron, tor wodny i obrotnica statków) z przyszłymi użytkownikami tych obiektów. Zasada ta była realizowana m.in. przez: Uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania obiektów na etapie tworzenia specyfikacji przetargowej (SIWZ) na wykonanie projektu, Organizowanie okresowych narad koordynacyjnych z projektantem falochronu, na które są pisemnie zapraszani partnerzy z ZMPSiŚ i firmy Polskie LNG Spółka z o.o. Z narad są sporządzane szczegółowe notatki, dokumentujące przyjmowane ustalenia. Jednym z istotnych elementów współpracy było uzgodnienie rozgraniczenia inwestycji PLNG i UMS na działkach wspólnych dla obu przedsięwzięć (narada w UMS r.)

36 dla terminowej realizacji
7. Problemy i zagrożenia dla terminowej realizacji inwestycji

37 7. Problemy i zagrożenia Potencjalnym zagrożeniem dla następnych terminów harmonogramu może być: a) wydłużenie terminu uzyskania decyzji środowiskowych, spowodowane m.in. zmianą przepisów w zakresie ochrony środowiska i powołaniem nowego organu do wydania decyzji tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, (przepisy weszły w życie z dniem r.) oraz trudnym do przewidzenia wynikiem konsultacji społecznych. b) ewentualne niepowodzenie planowanych postępowań przetargowych (dotychczas wszystkie przetargi organizowane przez UMS kończyły się rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy).

38 Urząd Morski w Szczecinie
Dziękuję za uwagę Urząd Morski w Szczecinie marzec 2009


Pobierz ppt "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google