Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I
Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

2 Falochron Wschodni w Świnoujściu

3 Projekt a strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego
Realizacja projektu pn.: „Przebudowa falochronu wschodniego wpisuje się w pełni w założenia strategii rozwoju portów Szczecina, Polic i Świnoujścia, dostosowując je do realiów rynkowych i wymagań bezpieczeństwa żeglugi. Inwestycja ta jest etapem w realizacji całego szeregu działań, zmierzających do zapewnienia sprawnego dostępu do portów w Świnoujściu, Policach i Szczecinie od strony morza i można tu z pewnością mówić o bezpośredniej komplementarności z wieloma projektami jak np. budową portu zewnętrznego w Świnoujściu, falochronu osłonowego oraz z II etapem modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski - Mieliński). Projekt ten należy rozpatrywać również, jako komplementarny z budową drogi ekspresowej S3, gdyż jest on naturalnym jej przedłużeniem. Wszystkie te działania mają na celu budowę nowoczesnego i atrakcyjnego dla użytkowników portu na zachodnim Bałtyku, co przyczyni się do rozwoju Polski zachodniej.

4 Zakres inwestycji Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ubezpieczeń skarpy zachodniej istniejącego falochronu umożliwiającą utrzymanie budowli w dobrym (bezpiecznym) stanie technicznym i zabezpieczenie jej przed możliwością lokalnych awarii a nawet katastrofy budowlanej. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane i trwale zabezpieczone przed erozją i osuwiskami 1 477,00 m zachodniej skarpy istniejącego falochronu. Najważniejsze działania: w części podwodnej - wykonanie wykopów uzupełniających i wykonanie podwodnego narzutu kamiennego, ułożenie pod wodą materacy gabionowych (dwóch warstw naprzemiennie) w celu uzyskania nachylenia stoku skarpy 1:2, w części nadwodnej: likwidacja zapadlisk powierzchni betonowych, spoinowanie, remont bruku na skarpie falochronu. Po przebudowie falochron będzie przystosowany do głębokości toru wodnego – 14,5 m p.p.m.

5

6 Pre-umowa W dniu r. została podpisana, przez CUPT oraz Dyrektora UMS, Pre-umowa, której przedmiotem jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania do realizacji Projektu.

7 Lista projektów indywidualnych POIiŚ
W styczniu 2009 r. została zaktualizowana lista projektów indywidualnych, na której projekt pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” znajduje się pod nr POIiŚ (został zaktualizowany orientacyjny koszt całkowity projektu – ,72 mln PLN, przy zachowaniu kwoty dofinansowania na poziomie 49,99 mln PLN oraz przewidywany okres realizacji projektu – ).

8

9 Wniosek o dofinansowanie i Umowa o dofinansowanie
r. do CUPT został złożony Wniosek o dofinansowanie r., po kontroli merytorycznej I i II stopnia oraz po kontroli formalnej, został złożony do CUPT uzupełniony Wniosek o dofinansowanie z kompletem wymaganych załączników w tym m.in. Studium wykonalności. Do dnia dzisiejszego (tj r.) Wniosek znajduję się w CUPT, z powodu braku sprecyzowania przez Instytucję Pośredniczącą procentowego udziału wkładu środków UE. r. został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą Wniosek o dofinansowanie oraz została wyrażona zgoda na podpisanie Umowy o dofinansowanie. r. – podpisanie Umowy o dofinansowanie.

10 Postępowanie przetargowe
r. zostały ogłoszone na stronie UMS, w prasie, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przetargi nieograniczone na Wykonawstwo robót oraz wyłonienie Inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu”. r. nastąpiło otwarcie ofert na Wykonawstwo robót r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu r. nastąpiło rozstrzygnięcie obydwóch przetargów W obu postępowaniach przetargowych wykonawcy skorzystali z procedury odwoławczej, która aktualnie się toczy, w związku z tym na ostateczne rozstrzygnięcie tych przetargów trzeba poczekać do ogłoszenia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. r. – uruchomienie postępowania przetargowego (zapytanie ofertowe) na pełnienie funkcji Tymczasowego Inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego r. – podpisanie kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, konsorcjum firm: „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum. Kwota kontraktowa wynosi ,11 zł. r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. Kwota kontraktowa wynosi 43 912,68 zł. r. – uprawomocnienie się wyroku KIO podtrzymującego dokonany przez UMS wybór Inżyniera Kontraktu tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, Szczecin – Lider konsorcjum COWI POLSKA Spółka z o.o., ul. Legnicka 56, Wrocław. Kwota kontraktowa brutto ,28 zł. Planowane przejęcie obowiązków Inżyniera kontraktu od Inżyniera tymczasowego r.

11

12 Kluczowe terminy 28.08.2008 r. – podpisanie pre-umowy;
r. – zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej (kosztorys inwestorski, studium wykonalności, raport środowiskowy); r. – zakończenie opracowywania dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; r. - złożenie wniosku o dofinansowanie do CUPT; r. – ogłoszenie przetargów na wybór inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; r. – otwarcie ofert w obu postępowaniach przetargowych; r. - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót inżynieryjno – budowlanych z Konsorcjum firm: „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum; r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o.; r. – przekazanie placu budowy; r. – rozpoczęcie robót budowlanych; r. – zakończenie robót; r. – zakończenie realizacji projektu.

13 Uzyskane decyzje Decyzja z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P /558-5/07; Decyzja z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P /558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” w części lądowej; Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę falochronu wschodniego w Świnoujściu wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu r., znak: SR-Ś-2/6811/25-6/06 Pozwolenie Nr 4/06 na wykonanie przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu wydane przez Ministra Transportu i Budownictwa w dniu r., znak: GM4o/076/560674/04/06; Decyzja Nr 4/2008 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” wydany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu r., znak: I.I.UM-7111/346-4/07; Decyzja Nr 56/2009 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, z dnia 24 marca 2009r., znak sprawy: I.I.UM-7111/81-1/09, wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

14

15 Obszary Natura 2000 Zespół, który realizuje projekt przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, posiada wystawioną przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża i podpisaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego „Deklarację instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów NATURA 2000”, a także Decyzję z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P /558-5/07; Decyzję z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P /558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” w części lądowej; Według w/w dokumentów przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uwzględnienie w projekcie budowlanym rozwiązań techniczno-technologicznych i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji, które są dostosowane do dodatkowych wymagań podanych w decyzjach środowiskowych oraz zastosowanie ich w projektowaniu, budowie i eksploatacji powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym wpływem, ze strony planowanego przedsięwzięcia oraz nie spowoduje negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na ich spójność i integralność.

16


Pobierz ppt "URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google