Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródło energii – to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródło energii – to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Odnawialne źródło energii – to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesie odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Energetyka oparta na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest znana człowiekowi od zarania dziejów. Promienie słoneczne wykorzystywane były do ogrzewania i suszenia już przez człowieka pierwotnego. Palenie ognisk, a więc spalanie biomasy w celach energetycznych, stanowiło pierwszy, znaczący skok cywilizacyjny. W czasach średniowiecza powszechnie już wykorzystywano energię wiatru i wody do napędzania urządzeń, które świadczyły pracę na rzecz człowieka - wiatraków i młynów wodnych.

11 Do surowców odnawialnych należą: energia wód energia geotermalna energia słoneczna energia wiatru biomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt) biogaz

12 ŹRÓDŁEM ENERGII WODNEJ (energia spadku wód) – jest energia słoneczna (parowanie i skraplanie), której 0,4% zostaje przetworzone i skumulowane w postaci energii wodnej. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, stwarza wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Dzięki elektrowniom wodnym regulowane są biegi rzek i budowane są zbiorniki wodne przez co wyrównują się przepływy i zmniejsza ryzyko powodzi. Rzeki oczyszczane są z rumowiska, zwiększa się natlenianie, mineralizacja i fotosynteza wody oraz nierzadko stwarzane są nowe powierzchnie wodne idealne do wypoczynku i rekreacji. W Polsce pracuje obecnie 128 elektrowni wodnych i około 580 małych elektrowni wodnych. Elektrownia wykorzystująca energię fal morskich Elektrownia pływowa Rance

13 ENERGIA GEOTERMALNA - jest naturalnym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. W Polsce występują naturalne baseny wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach: od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni. Przy niskich temperaturach nośnika, energia wód geotermalnych wykorzystywana jest zwykle jako źródło ciepła, np. w układach z pompą ciepła.

14 Najwyższy gejzer świata - Steamboat Geyser (90 m wys.) - znajduje się na terenie amerykańskiego Parku Narodowego Yellowstone Źródło geotermalne w Lądku – Zdroju (Polska) Elektrownia wraz z instalacją wykorzystująca energię gorących wód podziemnych (USA)

15 SŁO Ń CE jest podstawowym ź ródłem energii dla naszej planety. Energia słoneczna, to dla Ziemi pierwotne ź ródło energii, a wszystkie inne ź ródła s ą tylko jej pochodnymi. Energi ę słoneczn ą mo ż na wykorzysta ć do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody. Energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. W Polsce istniej ą dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Elektrownia słoneczna Ogniwa fotowoltaiczne (inaczej: ogniwa słoneczne bądź fotoogniwa) Zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem ogniw słonecznych

16 WIATR - Jest to energia kinetyczna poruszaj ą cych si ę mas powietrza. Bezpo ś redni ą przyczyn ą powstawania wiatru jest nierównomierny rozk ł ad ci ś nienia atmosferycznego nad powierzchni ą ziemi, co z kolei spowodowane jest niejednakowym nagrzewaniem jej przez s ł o ń ce. Pr ę dko ść wiatru, czyli przemieszczania si ę mas powietrza, zawiera w sobie ogromny ł adunek energii, która praktycznie jest niewyczerpalna. Szacuje si ę, ż e globalny potencja ł energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energi ę elektryczn ą. Energia wiatru znajduje zastosowanie od bardzo dawnych czasów. Ju ż 4000 lat temu staro ż ytni Babilo ń czycy pompowali wod ę przy pomocy wiatraków, nawadniaj ą c pola i osuszaj ą c mokrad ł a, o wiele wcze ś niej za ś wykorzystywano wiatr w ż egludze. Od VI wieku Persowie me ł li ziarno w m ł ynach wiatrowych. W VIII wieku w Europie pojawi ł y si ę wiatraki, wykorzystywane przez Holendrów do wypompowywania wody z obszarów nisko po ł o ż onych. Pod koniec XIX wieku podj ę to pierwsze próby wykorzystania jej do produkcji pr ą du, za ś do roku 1960 na ś wiecie dzia ł a ł o ju ż ponad milion si ł owni wiatrowych.

17 Turbiny wiatrowe ustawiane s ą zarówno na l ą dzie, jak i na morzu, pojedynczo lub w grupach - tzw. farmach wiatrowych. Najkorzystniejsze warunki panuj ą w pasach nadmorskich i w ł a ś nie g ł ównie tam lokalizowane s ą turbiny. Polska jest uwa ż ana za kraj ś rednio zasobny w wiatr. Pierwsze elektrownie wiatrowe powsta ł y tu ju ż na pocz ą tku lat 90. Wiatr jest czystym ź ród ł em energii, nie emituj ą cym ż adnych zanieczyszcze ń.

18 BIOMASA - to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce.

19 Na cele energetyczne wykorzystuje si ę drewno i odpady z przerobu drewna, ro ś liny pochodz ą ce z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemys ł owe. Im suchsza, im bardziej zag ę szczona jest biomasa, tym wi ę ksz ą ma warto ść jako paliwo. Bardzo warto ś ciowym paliwem jest produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety drzewne, uzyskuje si ę poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem s ą obecnie ni ż sze od kosztów ogrzewania olejem opa ł owym. Zr ę bki drzewne Brykiet drzewnyPelety (inaczej granulat)

20 BIOGAZ - powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów zwierzęcych i odpadów roślinnych w gospodarstwach rolnych, odpadów zwierzęcych i odpadów roślinnych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Typowe przykłady wykorzystania obejmują: produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach; produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach; produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych; produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych; produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych; produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych; dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej; dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej; wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów; wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów; wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu. wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu.

21 MIKO

22

23

24


Pobierz ppt "Odnawialne źródło energii – to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google