Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NA LATA 2007- 2013
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NA LATA

2 " MIELEC, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej -

3 - miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze jak również dbać o rozwój fizyczny”. Jest to wizja naszego miasta określona w Strategii Rozwoju na lata

4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest częścią strategii rozwoju Mielca i zakłada umożliwienie życia mieszkańcom Mielca w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,

5 przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych.

6 Problemy społeczne objęte Strategią:
1. Ubóstwo 2. Bezrobocie 3. Niepełnosprawność 4. Długotrwała lub ciężka choroba 5. Bezdomność 6. Przemoc w rodzinie 7. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

7 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 9. Brak umiejętności w przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze 10. Alkoholizm lub narkomania 11. Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa

8 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 12. 03. 2004r. o pomocy społecznej
( Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593). Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 poz.2 z 2003r.) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122. poz 1143) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz.873 z 2003r.) Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nowelizowana dnia 28 marca 2003 r (Dz. U. z 1984r. Nr 35, poz 230, z późn. zm.) Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) zawiera szereg definicji zjawisk związanych z uzależnieniem od narkotyków.

9 Misja Strategii ,,ŁAGODZENIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DZIĘKI ZINTEGROWANEMU I WIELOKIERUNKOWEMU DZIAŁANIU INSTYTUCJI FUNKCJONUJĄCYCH W STRUKTURACH SPOŁECZNYCH”.

10 Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Cele operacyjne: Przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa. Łagodzenie społecznych skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Zwiększenie świadomości prozdrowotnej, w tym profilaktyka i zwalczanie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych. Rozszerzenie pomocy socjalnej i umożliwienie pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie bezdomności. Interdyscyplinarne formy wsparcia.

11 Cel strategiczny 2. Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Cele operacyjne: Wzmocnienie funkcji rodziny. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka przy współpracy specjalistów. Objęcie skuteczną, kompleksową opieką rodziny dysfunkcyjne. Popularyzacja i wspieranie zastępczych form opieki nad dzieckiem. Wspieranie osób i rodzin będących w kryzysie.

12 Zwiększenie dostępności do obszarów życia społecznego.
Cel strategiczny 3. Efektywny system wsparcia osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Cele operacyjne: Zwiększenie dostępności do obszarów życia społecznego. Likwidacja barier funkcjonalnych. Aktywizacja instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych. Przeciwdziałanie izolacji, podjęcie działań integracyjnych.

13 Cel strategiczny 4. Modernizacja i podnoszenie standardu jednostek działających w sferze społecznej.
Cele operacyjne: Poprawa standardu obiektów i ich wyposażenia. Rozwój sieci placówek wsparcia. Tworzenie infrastruktury opieki całodobowej. Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadr. Usprawnianie komunikacji społecznej i promocja aktywności obywatelskiej w zakresie pomocy społecznej.

14 Wytyczone cele zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu istniejącego potencjału instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze pomocy społecznej. Zintegrowanie lokalnego środowiska zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej osoby, eliminowanie dysfunkcji oraz równy dostęp do zasobów podstawowych usług.

15 POLITYKA WDRAŻANIA STRATEGII
,,Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy na lata ” obejmuje zasięgiem czasowym okres siedmiu lat i zakłada ciągłość w realizacji wytyczonych kierunków działań z zachowaniem wymogu wprowadzania niezbędnych zmian dostosowawczych, wynikających z aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w kolejnych latach. Realizacja wyznaczonych celów strategicznych determinuje konieczność zaangażowania możliwych zasobów państwowych, regionalnych i lokalnych.

16 Strategia stanowi podstawę do tworzenia bardziej szczegółowych programów działania tzw. projektów wykonawczych, poprawiających jakość życia we wszystkich sferach społecznych.

17 Proponuje się by realizatorami strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz twórcami i koordynatorami programów celowych byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Urząd Miasta Mielec Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Straż Miejska Policja Organizacje pozarządowe.

18 PROPONOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

19 . Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Działanie: Zorganizowanie systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Projekt 1: ,,Rozpoznawanie potrzeb osób bezdomnych.” Projekt 2: ,,Aktywizowanie osób bezdomnych poprzez identyfikowanie zasobów i umiejętności.”

20 PROJEKT 1: ,,ROZPOZNAWANIE POTRZEB OSÓB BEZDOMNYCH”.
ADRESAT PROJEKTU: Bezdomni przebywający na terenie miasta Mielca CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Rozpoznanie potrzeb osób bezdomnych. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Przeprowadzenie badań socjologicznych. Badaniom zostaną poddane dwie grupy respondentów: Osoby bezdomne. Pracownicy organizacji oraz instytucji przeciwdziałających problemowi bezdomności. Badania będą miały charakter jakościowy oraz ilościowy. Jako metod badawczych użyje się: ankiety, wywiadu oraz analizy dokumentów. REALIZATOR PROJEKTU: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS w Mielcu.

21 PROJEKT 2: ,,AKTYWIZOWANIE OSÓB BEZDOMNYCH POPRZEZ IDENTYFIKOWANIE ZASOBÓW I UMIEJĘTNOŚCI”.
ADRESAT PROJEKTU: Osoby bezdomne, zamieszkujące w Schronisku (Św. B. Alberta). CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Rozpoznanie potrzeb osób bezdomnych. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Zajęcia w grupach warsztatowych. Edycja trwać będzie 3 miesiące i obejmować będzie cotygodniowe sesje grupowe oraz sesje indywidualne, w zależności od potrzeb uczestników programu. W związku z rotacją osób przebywających w schronisku przewiduje się otwarty sposób przystępowania do grupy. REALIZATOR PROJEKTU: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS w Mielcu.

22 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Działanie: System działań wspomagających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Projekt: ,,Zespół Readaptacji - poradnictwo, wspieranie i edukacja”.

23 PROJEKT ,,ZESPÓŁ READAPTACJI – PORADNICTWO, WSPIERANIE I EDUKACJA”.
ADRESAT PROJEKTU: Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Poprawa funkcjonowania rodziny poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Powołanie Zespołu, który będzie opracowywał plan pomocy konkretnej, wieloaspektowej pomocy rodzinie w oparciu o współpracę wielu podmiotów. Zespół zbiera się raz w miesiącu i omawia: problemy występujące w konkretnej rodzinie proponując jednocześnie sposób ich rozwiązania stan realizacji i efekty wcześniej ustalonych planów pomocy z daną rodziną REALIZATOR PROJEKTU: Pracownicy MOPS , PCPR, pedagodzy szkolni, kuratorzy, lekarze, Policja i inni w zależności od potrzeb. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS w Mielcu.

24 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. Działanie: Przeciwdziałanie i ograniczenie długotrwałego bezrobocia. Dostosowanie umiejętności zawodowych bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Projekt: ,,Klub Integracji Społecznej”.

25 PROJEKT ,,KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”.
ADRESAT PROJEKTU: osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; zwalniani z zakładów karnych mający trudności z integracją ze środowiskiem; osoby niepełnosprawne;

26 ,,KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”.
CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez reintegrację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej oraz osób dotkniętych dysfunkcjami. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych przez okres 4 miesięcy, dwa razy w tygodniu (edukacja, poradnictwo, doradztwo zawodowe, zajęcia terapuetyczno-warsztatowe) Korzystanie z indywidualnych konsultacji ze specjalistami: psychologiem, prawnikiem, pedagogiem itp. po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu spotkania przez kierownika KIS. REALIZATOR: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: środki budżetowe, fundusze EFS PO KL.

27 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. Działanie: Aktywizacja zawodowa kobiet o niskich kwalifikacjach Projekt: - informatyczna edukacja kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji”.

28 PROJEKT ,,ZMIEŃ@SWOJĄ@tAPETĘ@ORG
PROJEKT INFORMATYCZNA EDUKACJA KOBIET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI”. ADRESAT PROJEKTU: Kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, korzystające z pomocy MOPS w Mielcu, zamieszkałe na terenie miasta Mielca. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Zdobycie umiejętności wszechstronnego i praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych przez grupę kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, klientek pomocy społecznej. W ramach projektu planuje się realizację szkolenia dla kobiet w zakresie znajomości zasad obsługi komputera. Zajęcia poprowadzą specjalistki, będące informatykami, zajmującymi się zawodowo szkoleniami w zakresie obsługi komputera.

29 ,,ZMIEŃ@SWOJĄ@tAPETĘ@ORG
INFORMATYCZNA EDUKACJA KOBIET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI”. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi komputera (100godz.) w zakresie: - podstawy obsługi komputera - 16 godz. - podstawy edytora tekstu - 32 godz. - podstawy arkusza kalkulacyjnego - 32 godz. - usługi w sieciach informatycznych godz. Powyższe zajęcia zostaną zrealizowane w wymiarze min. 9 godz. lekcyjnych tygodniowo, w systemie 3 spotkania po 3 godziny lekcyjne. Szkolenie zakończy wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu. REALIZATOR: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: pozyskanie środków z EFS przez złożenie wniosku konkursowego.

30 Projekt 1: ,,Przyjazny Dom”
Cel strategiczny 2: Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną. Działanie: Udzielenie wsparcia rodzinom w prawidłowym pełnieniu roli rodzicielskiej. Projekt 1: ,,Przyjazny Dom” Projekt 2: ,,Zespół Readaptacji - poradnictwo, wspieranie i edukacja” (j/w).

31 PROJEKT „PRZYJAZNY DOM”.
ADRESAT PROJEKTU: Rodzice nie posiadający odpowiednich umiejętności wychowawczych. Wśród klientów MOPS w Mielcu są rodzice wywodzący się z domów funkcjonujących nieprawidłowo. Często przyczyną była choroba czy nałóg picia alkoholu, wywierające niekorzystny wpływ na psychikę. Rodzice ci nie posiadali odpowiednich wzorców, a tym samym nie zostały u nich wykształcone odpowiednie umiejętności wychowawcze. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Rozwój umiejętności wychowawczych poprzez: wspieranie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich, usprawnienie komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów wychowawczych.

32 „PRZYJAZNY DOM”. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń, spotkania grupowe raz w tygodniu przez 7 tygodni, od 1,5 do 2 godz. (grupa 8-12 osób). 1. Cykl wykładów i ćwiczeń realizowany według scenariusza: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. 2. Program „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” wg dr Carol Sutton realizowany przez 8 tygodni. Spotkania z rodzicami będą odbywały się raz w tygodniu. REALIZATORZY PROJEKTU: Pracownicy MOPS posiadający wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie do prowadzenia powyższych programów. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS.

33 Projekt: ,,Program dla kobiet doznających przemocy domowej”.
Cel strategiczny 2: Zintegrowany system wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną. Działanie: System wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Projekt: ,,Program dla kobiet doznających przemocy domowej”.

34 PROJEKT ,,PROGRAM DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ”.
ADRESAT PROJEKTU: Kobiety doznające przemocy domowej, mieszkające w Mielcu. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Wyrównanie szans życiowych kobiet, które znajdują się w sytuacji przemocy. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Program będzie realizowany w grupach warsztatowych (8 – 12 osób). Edycja trwać będzie 3 miesiące i obejmować będzie cotygodniowe sesje grupowe oraz sesje indywidualne, w zależności od potrzeb uczestniczek programu. REALIZATORZY PROJEKTU: Pracownicy MOPS oraz zaproszeni do współpracy przedstawiciele instytucji (Policja, PCPR) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS.

35 Cel strategiczny 3: Efektywny system wsparcia osób
niepełnosprawnych, chorych i starszych. Działanie: Opracowanie programu kompleksowego wsparcia osób starszych. Projekt: ,, POGODNA JESIEŃ – zaktywizowanie środowiska lokalnego celem wsparcia osób starszych oraz zwiększenia różnorodności form wsparcia oferowanych przez MOPS w Mielcu”.

36 PROJEKT ,,POGODNA JESIEŃ’’
ADRESAT PROJEKTU: Samotne osoby w podeszłym wieku. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Zaktywizowanie środowiska lokalnego do niesienia pomocy osobom w podeszłym wieku (mieszkańcom miasta Mielca) oraz zwiększenie różnorodności i form wsparcia oferowanych przez MOPS w Mielcu Projekt ,,Pogodna jesień” zakłada podjęcie działań, zmierzających do zorganizowania grupy osób, które rozumieją problemy osób starszych i które chciałyby im pomagać poprzez ofiarowanie im swojej życzliwości, zainteresowania i chęci wspólnego spędzania wolnego czasu w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze.

37 ,,POGODNA JESIEŃ’’ SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: zorganizowanie wolontariatu w MOPS: grupy osób wolontariuszy, które rozumieją problemy osób starszych i chciałyby im pomagać poprzez ofiarowanie im swojej życzliwości, zainteresowania i chęci wspólnego spędzania wolnego czasu w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze, poprzez: rekrutację wolontariuszy prowadzenie bazy danych o wolontariuszach prowadzenie bazy danych o zapotrzebowaniu na pomoc wolontarystyczną aktualizowanie bazy danych o wolontariacie wstępną weryfikację kandydatów na wolontariuszy obsługę formalną: szkolenie wolontariuszy i przygotowanie porozumień na świadczenie usług wolontarystycznych dobór i wprowadzenie wolontariusza w środowisko bieżące konsultacje wolontariuszy system analizy wolontariatu w MOPS

38 ,,POGODNA JESIEŃ’’ UCZESTNICY PROJEKTU:
1. Koordynator Centrum Wolontariatu w Mielcu. 2. Pracownicy socjalni MOPS w Mielcu. 3. Wolontariusze. 4. Mieszkańcy miasta Mielca (osoby samotne w podeszłym wieku). REALIZATORZY PROJEKTU: Pracownicy MOPS, koordynator Centrum Wolontariatu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS. W razie ogłoszenia konkursu przez FIO planuje się pozyskanie środków z EFS przez złożenie wniosku konkursowego.

39 Cel strategiczny 3: Efektywny system wsparcia
osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Działanie: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych. Projekt: ,,Usprawnienie komunikacji w rodzinach osób niepełnosprawnych - zajęcia warsztatowe”.

40 PROJEKT „USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI W RODZINACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZAJĘCIA WARSZTATOWE”.
ADRESAT PROJEKTU: Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Prowadzenie zajęć w formie wykładów i warsztatów, realizowanych w grupie 8-12 osób. 7- tygodniowy cykl spotkań, 1 raz w tygodniu, Czas trwania spotkania od 1,5 do 2 godz. Zakłada się możliwość indywidualnych konsultacji. REALIZATORZY PROJEKTU: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS w Mielcu.

41 Cel strategiczny 3: Efektywny system wsparcia
osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Działanie: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców. Projekt: ,,Edukacja prozdrowotna klientów MOPS w Mielcu”.

42 PROJEKT ,,EDUKACJA PROZDROWOTNA KLIENTÓW MOPS W MIELCU”
ADRESAT PROJEKTU: Klienci MOPS W Mielcu. CEL STRATEGICZNY PROJEKTU: Promowanie zdrowego stylu życia. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU: Program będzie miał charakter profilaktyczny. Priorytetowe tematy: choroby serca, cukrzyca, rak, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, równowaga emocjonalna, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, zdrowe odżywianie METODY I FORMY PRACY: Praca indywidualna Praca w grupach Grupy fokusowe Zorganizowanie spotkań z personelem Służby Zdrowia Inscenizacje słowno – muzyczne REALIZATORZY PROJEKTU: Pracownicy MOPS w Mielcu. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Projekt będzie realizowany w ramach posiadanych etatów MOPS w Mielcu.

43 ,,PROGRAM DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH
PRZEMOCY DOMOWEJ”.

44 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
OKRES REALIZACJI: Data rozpoczęcia: Data zakończenia: W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU ZOSTAŁA UTWORZONA GRUPA WARSZTATOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ.

45 CEL: GRUPA ZAPEWNIA WARUNKI, W KTÓRYCH OFIARA PRZEMOCY DOMOWEJ MOŻE DOTRZEĆ DO SWOICH ZASOBÓW I SKORZYSTAĆ Z PROPONOWANYCH SPOSOBÓW POWSTRZYMYWANIA PRZEMOCY.

46 CHARAKTERYSTYKA GRUPY:
W SPOTKANIACH GRUPY UCZESTNICZY 10 KOBIET (KLIENTEK MOPS) W RÓŻNYM WIEKU I O RÓŻNYM POZIOMIE WYSZKSZTAŁCENIA JEDYNYM WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST DOZNAWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ SPOTKANIA GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ CO TYDZIEŃ W SIEDZIBIE MOPS, W SALI TERAPEUTYCZNEJ OKRES TRWANIA GRUPY TYGODNI

47 PROWADZĄCY WARSZTATY:
PSYCHOLOG PRAWNIK POLICJANT SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ DS. BEZROBOCIA

48 TEMATY SPOTKAŃ: Zajęcia mające na celu zawarcie kontraktu terapeutycznego oraz integrację grupy. Omówienie poglądów, przekonań dotyczących rodziny, roli kobiety i mężczyzny, wychowywania dzieci, utrzymujących w sytuacji przemocy. Cykle przemocy, zniewalająca moc fazy „miodowego miesiąca”.

49 4. Przemoc, jako zło moralne i złamanie przysięgi małżeńskiej.
5. Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 6. Prawa człowieka. Strategie obrony osobistych praw. Jak prawo określa przemoc w rodzinie i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło.

50 Jak korzystać z pomocy policji? Prawa ofiar, obowiązki policji?
Co jest dowodem w sprawach karnych o znęcanie się fizycznie i psychicznie nad rodziną? Dzieci w sytuacji przemocy.

51 9. Gdzie i jak szukać pracy? Motywowanie do podjęcia pracy.
10. Podsumowanie spotkań grupy. 11. Przeprowadzenie Kwestionariusza dotyczącego przekonań na temat przemocy. ZAKOŃCZENIE PRACY GRUPY.

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google