Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień r. Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł

3 Dochody i wydatki miasta Mielca z uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień r.

4 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach Wyszcze- gólnienie Dynamika % Dochody własne ,83 Udziały w podatkach ,78 Subwencje ,04 Dotacje ,91

5 Wpływy udziałów w PIT do budżetu Miasta Mielca w latach PlanWykonanie

6 Wpływy udziałów w CIT do budżetu Miasta Mielca w latach PlanWykonanie

7 Dochody z podatku od nieruchomości w latach

8 Dochody miasta Mielca za rok 2005

9 Dynamika dochodów miasta Mielca w latach

10 Dochody miasta Mielca w 2005 r. w wybranych działach

11 DZIAŁ 600 Transport i łączność 4.931,- Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia wpływów planowanych środków z UE na realizacje zadania Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem na rok 2006.

12 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży hali przemysłowej na terenie SSE oraz lokali użytkowych w CHU Pasaż, przy ul. Legionów, Solskiego oraz Kilińskiego.

13 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł w tym: - dotacje na etaty zlecone – ,- zł Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – ,- zł - refundacja za media od MZPiŻ – ,- zł - sprzedaż specyfikacji do przetargów – ,- zł - wynajem biura paszportów – 7.255,- zł

14 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,- Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz dwie tury wyborów Prezydenta RP.

15 DZIAŁ 756 Podatki podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł tj. 98,52 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Wykonanie praktycznie jest do wysokości planu.

16 DZIAŁ 756 Podatki podatek od nieruchomości od osób prawnych ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł tj. 89,52 % Niższe wykonanie wynika z uwzględnienia po stronie planu wpływów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i budowli położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które po stronie wykonania gmina otrzymała jako subwencję rekompensującą.

17 DZIAŁ 756 Podatki podatek od środków transportowych ,- Przekroczenie planu wynika z poprawy ściągalności podatku oraz wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne

18 DZIAŁ 756 Podatki podatek od czynności cywilnoprawnych ,- Wykonanie wyniosło 180,27 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem

19 DZIAŁ 756 Podatki podatek od spadków i darowizn ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł tj. 106,41 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

20 DZIAŁ 756 Podatki podatek od posiadania psów ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł tj. 98,54 % Wykonanie wpływów praktycznie do wysokości planu

21 DZIAŁ 756 Podatki opłata skarbowa ,- Na plan ,- zł wykonanie wyniosło ,- zł tj. 154,63 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

22 DZIAŁ 756 Podatki udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,- Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd Skarbowy. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

23 DZIAŁ 756 Podatki pozostałe wpływy w tym dziale ,- - dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – ,- zł - odsetki od zaległości podatkowych – ,- zł

24 DZIAŁ 758 Różne rozliczenia ,- - Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. równoważąca) – ,- zł - Odsetki od środków na rachunkach bankowych – ,- zł - Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę ,- zł to m.in.: środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2004

25 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie ,- - Wpływy z likwidacji środka specjalnego – ,- zł - Dotacje celowe za zadanie zlecone – ,- zł (program – Romowie) - Dotacje na zadania własne – ,- zł - Dotacje na inwestycje (Kolegium Językowe) – ,- zł - Środki na program SOCRATES – ,- zł - Dotacje na podstawie porozumień – 5.000,- zł - Dotacje z funduszy celowych – 1.000,- zł

26 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 1.200,- Dotacje celowe na zadania zlecone ,- zł (program Romowie)

27 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna ,- - Dochody własne (wpłaty uczestników DDP i za usługi opiekuńcze) – ,- zł - Dotacje na zadania wł. i zlecone – ,- zł - Dotacja (środki z PFRON) – 4.939,- zł - 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

28 DZIAŁ 853 Żłobki miejskie ,- Dochody własne (wpłaty rodziców z pobytu dzieci w żłobkach) – ,- zł

29 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- - Dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin romskich ,- zł - Dotacja celowa na stypendia dla uczniów ,- zł

30 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym ,- zł - wpływy z opłaty produktowej otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,- zł - refundacja za oświetlenie, reklamy (PKS, MULTIMEDIA etc.) ,- zł

31 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- - Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury – ,- zł - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie - remont ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego ,- zł - Dotacja ze Starostwa dla Biblioteki Miejskiej – ,- zł - Dotacja (program Romowie) – 500,- zł

32 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport ,- Na plan ,- zł wykonanie wynosi ,- zł tj. 97,7 % Na dochody w tym dziale składają się wpływy: z wynajmu hali sportowej, korzystania z lodowiska, basenu krytego i otwartego, dzierżawy masztów oświetleniowych.

33 Wykonanie wydatków ogółem miasta Mielca w latach Wyszczególnienie2004 r.2005 r. Dynamika % Wydatki własne ,80 Wydatki zlecone ,02

34 Wydatki budżetu miasta Mielca w 2005 r.

35 Wydatki miasta Mielca w latach

36 Oświata i wychowanie w latach

37 Wydatki na zadania oświaty

38 Wydatki na utrzymanie szkół wykres

39 Pomoc społeczna w latach

40 Transport w latach (wydatki bieżące +inwestycje)

41 Wydatki bieżące miasta Mielca w 2005 r.

42 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo ,- - utrzymanie urządzeń melioracyjnych ,- zł - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,- zł

43 DZIAŁ 600 Transport i łączność ,- - remonty kapitalne dróg gminnych ,- zł - pozostałe remonty (remonty ,- zł cząstkowe, oznakowanie ulic remonty dróg gruntowych) - ubezpieczenie dróg ,- zł

44 Remonty ulic ul. Chopina (część miejska) 2. ul. Rzeczna i część Lwowskiej 3. ul. Lotnicza 4. ul. Jagodowa 5. ul. Szewska 6. ul. Nieduża 7. ul. Pułaskiego – chodnik 8. ul. Dworcowa – chodnik 9. ul. Konopnickiej – chodnik i parking 10. ul. Bohaterów Września 11. ul. Zwycięstwa

45 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa ,- w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – ,- zł - dekoracja miasta – ,- zł - rozbiórki budynków – ,- zł - koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali Pasaż ,- zł

46 DZIAŁ 710 Działalność usługowa ,- - opracowania mapowe i koncepcyjne – ,- zł - podziały prawne i synchronizacje – ,- zł - bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont placu przed bramą główną – II etap) – ,- zł

47 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,- w tym m.in.: - wydatki Rady Miejskiej – ,- zł - utrzymanie Urzędu Miasta – ,- zł - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj ,- zł - wynagrodzenia za inkaso podatków – ,- zł - wydatki Rad Osiedli – ,- zł - wydatki na promocję miasta – ,- zł

48 Promocja miasta Mielca w 2005 r. MATERIAŁY PROMOCYJNE60.090,- zł MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 5.271,- zł KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH, IMPREZ ORAZ KONKURSÓW ,- zł PROMOCYJNYCH (obchody świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, Dni Mielca, lato z Radiem Rzeszów, miejskie spotkania świąteczno-noworoczne, 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 5.836,- zł OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ ,- zł POZOSTAŁE WYDATKI 1.752,- zł Plan – ,- zł Wykonanie – ,- zł W tym:

49 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,- - aktualizacja stałego rejestru wyborców - zad. zlecone ,- zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej ,- zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,- zł

50 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,- - wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – ,- zł - utrzymanie Straży Miejskiej – ,- zł

51 DZIAŁ 756 Wydatki związane z poborem podatków i należności budżetowych ,- - wydatki na opłaty sądowe i komornicze – ,- zł - koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych – ,- zł

52 DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 2.535,- - odsetki od kredytów inwestycji zakończonych – 2.535,- zł

53 DZIAŁ 758 Różne rozliczenia ,- - koszty prowizji bankowej – ,- - pozostałe wydatki bieżące (ugoda sądowa) – ,-

54 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie ,- w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – ,- zł - koszty dowożenia uczniów do szkół – ,- zł - utrzymanie Przedszkoli Miejskich – ,- zł W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – ,- zł - nagrody – młodzi nieprzeciętni – ,- zł

55 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,- - wydatki funduszu Przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W tym m.in. ważniejsze to: - wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych - zajęcia sportowe w szkołach (SKS) - obozy terapeutyczne - półkolonie - zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Profilaktyki przy ul. Chopina

56 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna ,- - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – ,- zł - środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – ,- zł - koszty funkcjonowania MOPS – ,- zł - usługi opiekuńcze – ,- zł - dotacja dla schroniska dla bezdomnych – ,- zł - wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – ,- zł

57 DZIAŁ 853 Żłobki miejskie ,- - bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

58 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Poza świetlicami szkolnymi) ,- dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

59 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- w tym m.in.: - utrzymanie kanalizacji – ,- zł - oczyszczanie miasta – ,- zł - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – ,- zł W pozostałej działalności: - utrzymanie szaletów miejskich i fontann – ,- zł - refundacja ulg dla MKS Sp. z o.o. – ,- zł - utrzymanie studni i placów zabaw – ,- zł

60 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- - dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – ,- zł - dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – ,- zł - środki na prace konserwatorskie na Cmentarzu Parafialnym – ,- zł - dotacja - program Romów – 500,- zł

61 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport ,- bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: - koszty energii, co, wody – ,- zł - zakup materiałów i wyposażenia – ,- zł - remonty ,- zł - zakup usług pozostałych – ,- zł (w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) - dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – ,- zł

62 Inwestycje miasta Mielca w 2005 r.

63 Wydatki majątkowe w latach

64 INWESTYCJA 1 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE ,- Zakończenie zadania. Wykonano 3 km ulic +2 ronda (Jana Pawła II, Stanisława Padykuły z chodnikami i ścieżką rowerową, rondo na ul. Kilińskiego i Sienkiewicza, przebudowę odcinka ul. Cyranowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ścieżkę rowerową od ul. Cyranowskiej do bramy głównej SSE Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec Na planowane środki finansowe zł wydatkowano zł, zł – wydatki niewygasające

65

66

67

68

69 INWESTYCJA 2 Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem - ZPORR ,- W skład zadania wchodzą: przedłużenie ul. Szafera do Al. Kwiatkowskiego, modernizacja ul. Szafera, przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa, budowa ul. Św. Kingi, budowa 2 ulic w osiedlu Witosa, budowa ul. KD 1. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia r. Wykonawca: MOTA ENGEL Polska S.A. Kraków

70

71

72 INWESTYCJE 3 Budowa nowych ulic w tym: ,-

73 INWESTYCJA 4 ul. Dobra ,- wykonano 600 m ulicy, nawierzchnia asfaltowa (2.997,3 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 1.152,8 m 2, kanalizację deszczową 550 mb. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Usług Malarsko-Drogowych Nowy Sącz. Wartość prac: zł

74

75 INWESTYCJA 5 ul. Krasińskiego ,- Zadanie zakończono. zakres rzeczowy – wykonano 72,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki betonowej (509 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 260 m 2. Wykonawca: KALBRUK S.C. Mielec. Wartość prac: zł

76

77 INWESTYCJA 6 ul. Zwycięstwa ,- zakres rzeczowy – 330 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni m 2 oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 741 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J.Turek. Wartość prac: ,- zł

78

79 INWESTYCJA 7 ul. Daleka ,- Zadanie zakończono. Wykonano 85 m ulicy o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o powierzchni 598 m 2 oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 115 m 2. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL. Wartość prac: ,- zł

80 INWESTYCJA 8 ul. Modelarska ,- Zadanie zakończono. Wykonano 0,5 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej o powierzchni m 2 oraz uzupełnienie oświetlenia (3 słupy i oprawy). Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Wartość prac: ,- zł.

81

82 INWESTYCJA 9 ul. Wiśniowa ,- Zakres rzeczowy - 0,7 km ulicy o nawierzchni asfaltowej – 1619 m 2, chodnik z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK S.C Mielec Wartość zadania: ,- zł

83

84 INWESTYCJA 10 Chodnik - ul. Cyranowska ,- Zdanie zakończono. Wykonano 987 mb. chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

85

86 INWESTYCJA 11 ul. Wierzbowa ,- Zadanie zakończono. Wykonano 321,4 m 2 ulicy z kostki betonowej i 319 m 2 chodnika. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

87

88 INWESTYCJA 12 Modernizacja ulic (w tym: Kusocińskiego, Solskiego, Biernackiego, Kossaka, Jagiełły, Cyranowska, Rudnik, ścieżka rowerowa przy ul. Partyzantów) ,- Zakończono ul. Rudnik oraz ścieżkę rowerową Partyzantów. Pozostałe ulice do realizacji w roku 2006 w ramach wydatków niewygasających. Na planowane środki finansowe ,- zł. wydatkowano ,- zł., m- zł – wydatki niewygasające

89

90

91

92

93

94

95 INWESTYCJA 13 Drogi wewnętrzne i miejsca do parkowania na terenie miasta ,- W ramach tego zadania wykonano - parkingi i chodniki przy ul. Chopina 4,6,8,10, ul. Skłodowskiej, ul. Asnyka, ul. Biernackiego, ul. Chałubińskiego. Nawierzchnie na ul. Pułaskiego, ul. Lwowskiej, ul. Rzecznej, ul. Nałkowskiej, ul. Nowa Boczna, ul. Partyzantów Boczna, parking przy ul. Jagiellończyka.

96

97 INWESTYCJA 14 Zakup mapy numerycznej dla UM ,- Dokonano zakupu mapy numerycznej dla potrzeb Urzędu Miasta. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł.

98 INWESTYCJA 15 Wykupy gruntów ,- Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod ul. Modelarską oraz dokończenie wykupów pod przebieg tzw. ulicy sportowej Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł.

99 INWESTYCJA 16 Remont budynku Domu Ludowego w Os. Cyranka 5.266,- Malowanie pomieszczeń w ramach dokończenia zadania.

100 INWESTYCJA 17 Rozbudowa budynku rotacyjnego segment C ,- Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia. Wykonano cały planowany zakres robót uzyskując 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 743,52 m 2 Wykonawca: FUHP DOM-EKO Mielec Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

101 INWESTYCJA 18 Modernizacja budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych ,- Zadanie zakończone. Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na Os. Szafera. Wykonawca: Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego Przemyśl. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

102 INWESTYCJA 19 Naprawa dachu i adaptacja pomieszczeń dla obsługi wypłat zasiłków rodzinnych w budynku przy ul. Żeromskiego ,- Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Firma ESGER Mielec Na plan ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

103 INWESTYCJA 20 Zakupy inwestycyjne UM ,- Zakupiono kserokopiarkę, zestawy komputerowe oraz części do komputerów. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

104 INWESTYCJA 21 Zakup pompy szlamowej dla OSP Rzochów 6.083,- Dokonano zakupu pompy szlamowej dla OSP Rzochów. Część środków pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 6.084,- zł wydatkowano 6.083,- zł

105 INWESTYCJA 22 Zakupy inwestycyjne OC (środki z dotacji) 6.545,- Zakupiono zestaw łączności – centrum reagowania kryzysowego. Na plan 6.545,- zł wydatkowano 6.545,- zł

106 INWESTYCJA 23 Zakup samochodu – Straż Miejska ,- Pierwsze postępowanie przetargowe na zakup samochodu odbyło się z wynikiem negatywnym. Całość środków została uchwalona jako wydatki niewygasające.

107 INWESTYCJA 24 Przebudowa ZSO Nr 1 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ,- Zadanie zostało zakończone. Wykonano przebudowę wnętrza budynku, elewację wraz z ociepleniem. Wyodrębniono 6 sal lekcyjnych, pracownię językową, bibliotekę, czytelnię, szatnie i sanitariaty. Ponadto wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz parking i chodnik. Wykonawcy: DOM EKO Mielec, PRD Mielec oraz Kalbruk Mielec. Na plan ,- zł. wydatkowano ,- zł.

108 INWESTYCJA 25 Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego ,- Złożono wniosek o dofinasowanie ze środków unijnych w ramach programu ZPORR, który aktualnie podlega ocenie. Wartość projektu to ok ,- zł Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

109 INWESTYCJA 26 Zakupy inwestycyjne MZPiŻ 6.000,- Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów sieci komputerowej oraz na zakup kserokopiarki.

110 INWESTYCJA 27 Monitoring - fundusz przeciwalkoholowy ,- Wykonano monitoring w SP nr 3 i 6, ZSO nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Ponadto wykonano monitoring w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji służących jako izba wytrzeźwień. Kwota ,- zł została uchwalona jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zabezpieczenie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 2. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

111 INWESTYCJA 28 Zakupy inwestycyjne - fundusz przeciwalkoholowy ,- Środki wykorzystano na zakup sprzętu technicznego do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w tym: projektor, tablicę interaktywną oraz zestawy komputerowe. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

112 INWESTYCJA 29 Zakupy inwestycyjne – wypłata zasiłków rodzinnych (środki z dotacji) 9.996,- Zakupiono sprzęt komputerowy dla stanowisk do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Całość środków pochodziła z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na plan ,- zł wydatkowano 9.996,- zł

113 INWESTYCJA 30 Remont stolarki okiennej – żłobki miejskie ,- Dokonano wymiany części stolarki okiennej w Żłobku nr 5. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

114 INWESTYCJA 31 Zakupy inwestycyjne – żłobki miejskie 9.285,- Dokonano zakupu pralnicy do Żłobka Nr 7

115 INWESTYCJA 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy ,- Zadanie zakończono. Wykonano 1200 mb kanalizacji sanitarnej DN 400. Wykonawca: Firma SKANSKA S.A. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

116 INWESTYCJA 33 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Św. Kingi ,- Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia. Wykonano sieć wodociągową (810 mb) i sieć kanalizacji sanitarnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych TARPIS Tarnów Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

117 INWESTYCJA 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiesiołowskiego ,- Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową r. w ramach wydatków niewygasających. Wykonawca: RPM Mielec Na plan ,- zł, wydatki niewygasające ,- zł

118 INWESTYCJA 35 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej os. Witosa ,- Zadanie zostało zakończone. Wykonano 1006 m kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny 506 m, przepompownię ścieków oraz 983 m sieci wodociągowej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych EMPIS Mielec Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

119 INWESTYCJA 36 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Wojsław – IV etap ,- Dokończenie zadania. Wykonano mb kanalizacji + 2 pompownie ścieków wraz z zasilaniem. Wykonawca: RPM Mielec Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł

120 INWESTYCJA 37 Budowa oświetlenia ulic ,- Wykonano oświetlenie na ul. Bogusławskiego, Wiejskiej, Wolności, Majowej oraz Szewskiej. Część wydatków z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Korczaka została uchwalona jako wydatki niewygasające. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

121 INWESTYCJA 38 Przygotowanie inwestycji - BIT ,- Wykonano prace projektowe i dokumentacyjne: na przebudowę ul. Traugutta, ul. Solskiego, ul. Parkowej, ul. Drużbackiej, remont ul. Chopina (na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Arczewskiego). Ponadto studium wykonalności dla zadania od przedszkola do matury i zadania INFO-METRO - budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Mielca I etap. Na plan ,- zł wydatkowano ,- zł Wydatki niewygasające: ,- zł

122 INWESTYCJA 39 Przygotowanie inwestycji - IM ,- W ramach tej pozycji wykonano projekt zieleni – Park Kazimierza Wielkiego, projekt oświetlenia ul. Solskiego, ul. Dąbrówki i ul. Asnyka, kosztorys oświetlenia ul. Wojska Polskiego i ul. Witosa.

123 INWESTYCJA 40 Modernizacja SCK (w tym schody) ,- Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia: - sala kinowa do r. - schody zewnętrzne do r. Całość środków uchwalona jako wydatki niewygasające. Wykonawcy: Firma ARKADA Mielec, Elektromontaż Rzeszów, AGD Sp. z o.o. Chorzów

124

125 INWESTYCJA 41 Modernizacja oświetlenia w hali sportowej MOSiR ,- Zadanie zakończono. Wykonano linię zasilającą rozdzielnię oświetleniową, instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Ponadto dokonano wymiany opraw i źródeł światła nad płytą główną oraz widownią (łącznie 164 szt.) Wykonawca: Firma Elektroinstalacje Mielec

126 INWESTYCJA 42 Rozszerzenie bazy rekreacyjno- sportowej dla regionu mieleckiego - budowa i rozbudowa pływalni ,- Opracowano projekty budowlane – wielofunkcyjnej krytej pływalni i rozbudowy basenów zewnętrznych na obiektach MOSiR

127 INWESTYCJA 43 Modernizacja szatni basenowych i oświetlenia w hali sportowej ,- Zadanie zakończono. Wykonano cały planowany zakres prac tj. roboty murarskie, tynkarskie, posadzki, okładziny ścian z płytek, sufity podwieszane, ślusarkę drzwiową, instalacje wodno- kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylację. Wykonawcy: ESGER II Sp. z o.o. Mielec i IWENT Mielec

128 INWESTYCJA 44 Zakupy inwestycyjne MOSiR ,- Zakupiono odkurzacz basenowy oraz zestawy komputerowe dla obsługi biurowej MOSiR

129 Inwestycje miasta Mielca - wydatki niewygasające z roku 2004 realizowane w 2005 r.

130 Budowa ul. Wojska Polskiego – przebicie do mostu – PHARE 2002 Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

131 Budowa ul. Wierzbowej Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

132 Modernizacja budynków rotacyjnych Prace w segmencie C zostały zakończone. Budynek przekazano do użytku.

133 Modernizacja budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na os. Szafera.

134 Zakup wyposażenia do szkół ZSO Nr 1 Dokonano zakupu wyposażenia sal wykładowych, szatni, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego oraz wyposażenia multimedialnej pracowni językowej.

135 Modernizacja pomieszczeń w segmencie przedszkola w ZSO Nr 1 pod potrzeby Kolegium Językowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną Zadanie zakończono i przekazano do użytku.

136 Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu Zadanie to obejmuje modernizację SCK – sala widowiskowa i schody wejściowe. Zadanie w trakcie realizacji.

137 Modernizacja basenu otwartego Dokonano zagospodarowania terenu wokół basenu otwartego, wykonano zieleń, place i chodniki.

138 Rozszerzenie bazy rekreacyjno- sportowej dla regionu mieleckiego - budowa i rozbudowa pływalni Opracowano pełną dokumentację techniczną na budowę krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budynek krytej pływalni – (w którym mieścić się będą: hala basenowa, sala wielofunkcyjna, sala odnowy biologicznej, kręgielnia, sala klubowa), korty tenisowe, parkingi, urządzenia zabawowe. Opracowano również projekt na rozbudowę basenów zewnętrznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, placami zabaw, boiskami do siatkówki, ciągami spacerowymi i zielenią.

139 Wynik finansowy budżetu ,-

140 Podsumowanie Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.

141 Dziękuję za uwagę Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google