Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenie Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 1. Oddłużenie Szpitala w wysokości ok. 10.400.000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenie Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 1. Oddłużenie Szpitala w wysokości ok. 10.400.000."— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenie Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 1. Oddłużenie Szpitala w wysokości ok. 10.400.000 zł (plan C) Gwałtowne zmiany poziomu kontraktowania przez głównego płatnika - NFZ. Brak umów wieloletnich gwarantujących finansowanie dla strategicznych szpitali, realizujących kompleksowe świadczenia medyczne. Częste zmiany wymogów medycznych i sprzętowych przez płatnika. 2. Uporządkowanie struktury prawnej poprzez : uregulowanie kwestii bezpłatnego użytkowania majątku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia do roku 2023, a następnie podjęcie dalszych wariantowych rozwiązań (czynsz dzierżawny, wykup, wejście do Spółki). Brak adekwatnej do ponoszonych kosztów wyceny wielu procedur medycznych, należących do tzw. procedur nierentownych, w tym szpitalnych oddziałów ratunkowych, na które przerzucane są koszty z lecznictwa otwartego.

2 L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 3. Wprowadzenie standardów zarządzania szpitalem, jako podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorstwem, na sprawdzonych zasadach spółki prawa handlowego. Niestabilna polityka i ustawodawstwo w ochronie zdrowia, skutkująca np. wzrostem kosztów działalności szpitalnej: np. w zakresie ubezpieczeń z trudnymi do określenia następstwami finansowymi. 4. Ograniczenie odpowiedzialności SWP w roli zarządczej - do momentu przekształcenia Samorząd ponosił odpowiedzialność za zadłużenie Szpitala. Po przekształceniu jego rola zostanie ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego nowoutworzonej Spółki. Brak możliwości rozszerzenia działalności medycznej z powodów zbyt małej powierzchni użytkowej w celu stworzenia kompleksowej i pełnej opieki zdrowotnej nad gdyńskim pacjentem i konieczność częstego korzystania z kosztownego transportu medycznego chorych ze schorzeniami neurochirurgicznymi, psychiatrycznymi.

3 L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 5. Umożliwienie wykorzystania potencjału możliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych na konkurencyjnym rynku medycznym (komercyjne usługi medyczne do 3% wartości przychodów z NFZ co obecnie stanowiło by ok. 3,1 mln zł). Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na infrastrukturę szpitala wybudowanego w latach 1926 i 1970, w celu wykonania nakazów: 1. sanitarno-epidemiologicznych ok. 500.000 zł – ostatecznie do 31.12.2016 r. 2. p-pożarowych ok. 3.000.0000 zł – ostatecznie do 31.12.2013 r. 3. modernizacji bloku operacyjnego: ok. 500.000 zł – ostatecznie do 31.12.2016 r. 4. informatyzacji szpitala: ok. 2.500.000 zł – ostatecznie do 31.07.2014 r. 5. budowy lądowiska dla celów ratownictwa medycznego: ok. 2.500.000 zł – po terminie; 6. modernizacji oddziału wewnętrznego i okulistycznego: ok. 1.500.000 zł. – ostatecznie do 31.12.2016 r. W łącznej sumie 10.500.000 zł.

4 L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 6. Wysoki stopień powodzenia funkcjonowania Szpitala w formie spółki z uwagi na uzyskiwane pozytywne wyniki finansowe (od roku 2008 Szpital generował dodatnie wyniki finansowe. Rok 2011 zamknie stratą około 1 000.000 zł, przy zmniejszeniu finansowania przez POW NFZ o 4.5%, w tym o 11,3%! na kardiologię, która odgrywa duża rolę w gospodarce szpitala jak również nieproporcjonalnym do potrzeb zakontraktowaniu oddziałów: udarowego, dziecięcego i OAIT). Brak przykładów pozytywnych efektów przekształceń dużych, wielospecjalistycznych szpitali w Polsce. 7. Szpital od 14.10.2008 roku posiada akredytację CMJ uzyskując wymagany przez Ministerstwo Zdrowia poziom spełnienia standardów medycznych, jak również posiada certyfikat ISO od 23.10.2006 roku. Niechętny stosunek korporacji związkowych co do przekształceń szpitali, mających wpływ na stanowisko 5 związków zawodowych działających w Szpitalu.

5 L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 8. Przekształcenie nie jest związane z restrukturyzacją polegającą na ograniczeniu zatrudnienia, co mogłoby spowodować niepokoje społeczne wśród pracowników. Do tej pory przekazano firmom zewnętrznym usługi w 5 zakresach: higieny i sprzątania, żywienia, usług diagnostyki laboratoryjnej i serologii transfuzjologicznej, obsługi zamówień publicznych i okresowo usług archiwalnych. Szpital korzysta również zewnętrznych usług medycznych m.in. w zakresie histopatologii oraz transportu sanitarnego.

6 ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST ART. 191, art.192 i art.197-199 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. Nr 112 z późn. zm. Art. 191 pkt 1–7: zobowiązania nie występują Art. 192 ust 1 pkt 1-3: zobowiązania nie występują Art. 198 pkt 2 ust 1: 10 510 000,14 zł – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w obecnym stanie prawno – majątkowym. 19 710 000,14 – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w przypadku wniesienia aportu nieruchomości ZSMB.

7 ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST ART. 191, art.192 i art.197-199 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. Nr 112 z późn. zm. Art. 190 Jeżeli podmiot tworzący przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69–82 w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1, umarza się. Art. 191 Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami:

8 ART.191Zobowiązania znane na dzień 31.12.2009r. Stan na 09.02. 2011 (wstępne sprawozdanie DZ) pkt.1z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych0,00 zł pkt.2z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne; 0,00 zł pkt.3wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0,00 zł pkt.4z tytułu:- a)opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska0,00 zł b)opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska0,00 zł c)opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego (…) 0,00 zł pkt.5z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4; 0,00 zł pkt.6z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa 0,00 zł pkt.7z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaległości wymienionych w pkt 1–6 0,00 zł RAZEM art. 1910,00 zł

9 Art. 192 Umorzeniu podlegają również: ART.19 2 - ust.1Umorzeniu podlegają również: pkt.1)zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191, w stosunku do których do dnia przekształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1 (dzień wpisu do KRS), zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne; 0,00 zł pkt.2)opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1 0,00 zł pkt.3)koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 191 0,00 zł RAZEM art. 1920,00 zł

10 Art. 197 Warunkami uzyskania dotacji są: pkt.1wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.; - pkt.2spełnienie warunku polegającego na: a)zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub 90 000,00 zł b)istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub 10 400 000,14 zł c)uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, lub 9 200 000,00 zł (23% z kwot 40 mln. ?) d)istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub 0,00 zł e)poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2. 20 000,00 zł

11 Art. 198 pkt.1Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa w art.196 ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek określonych w art. 197. - pkt.2Wniosek zawiera: 1.proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość: -Suma bez przekazania majątku ZSMB -Suma z przekazaniem majątku ZSMB 10 510 000,14 zł 19 710 000,14 zł a)umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub 90 000,00 zł b)zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub 10 400 000,14 zł c)uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub9 200 000,00 zł (23% z kwot 40 mln.) d)pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub 0,00 zł e)kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2; 20 000,00 zł 2.planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, na cele określone w art. 201. - 3.Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia -

12 Art. 199 pkt.1Dotacji udziela się albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, następuje, zgodnie z wnioskiem określonym w art. 198, w wysokości sumy: 1.umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub 2.zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub 3.wartości uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub 4.zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, lub 5.kosztów, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. e. pkt.2Suma dotacji oraz środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, udzielonych podmiotom tworzącym nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 203.

13 Szacunek podatku VAT od wartości nabycia majątku ZSMB, w zależności od wysokości wyceny za 1 [m2] GRUNTY ZSMB Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2] 5 529 Cena za [m2] 1 000 zł2 000 zł3 000 zł3 500 zł Wartość gruntów 5 529 000 zł11 058 000 zł16 587 000 zł19 351 500 zł BUDYNKI ZSMB Powierzchnia użytkowa budynków na gruntach ZSMB: 12 336 Cena za [m2] 1 000 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł Wartość budynków 12 336 000 zł 24 672 000 zł 30 840 000 zł 37 008 000 zł GRUNTY + BUDYNKI ZSMB RAZEM cena za metr (grunty + budynki) 2 000 zł 4 000 zł 5 500 zł 6 500 zł RAZEM wycena (grunty + budynki) 17 865 000 zł 35 730 000 zł 47 427 000 zł 56 359 500 zł VAT 23% 4 108 950 zł 8 217 900 zł 10 908 210 zł 12 962 685 zł I. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZSMB UŻYTKOWANYCH PRZEZ SZPITAL

14 II. SZACUNEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA BUDYNKI NA GRUNTACH ZSMB PO 2023 R. CZYNSZ DZIERŻAWNY Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2]12 336 Cena za [m2] 5 zł10 zł15 zł20 zł Czynsz miesięczny 61 680 zł123 360 zł185 040 zł246 720 zł Czynsz roczny 740 160 zł1 480 320 zł2 220 480 zł2 960 640 zł III. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GRUNTY WOJ. POM Powierzchnia gruntu WP w [m2]3 531 Cena za [m2]1 000 zł2 000 zł3 000 zł3 500 zł Wartość gruntów3 531 000 zł7 062 000 zł10 593 000 zł12 358 500 zł

15

16 Wykaz gruntów wykorzystywanych przez Szpital na koniec 2011 roku L.p.Nr działki powierzchnia w m2 właścicieluwagi 1311534 Województwo Pomorskie Nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na podstawie Aktu notarialnego z dnia 17.11.2009r. Rep.A nr 11829 na 2009r. Notariusz Jacek Waroński 2312108 3315109 4316533 5317615 6318105 7663/320110 8664/320640 9665/320777 RAZEM3 531 101339/3215 529 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Bezpłatne użytkowanie do 04.11.2023r. Na podstawie ugody z dnia 05.11.1993r.+Aneks z 20.05.1999r. 111340/32122 zgoda na trwałe zainwestowanie (50-60% zabudowy = 12,5 m2) dzialka obecnie nie użytkowana) 1232235Gmina Gdynia- RAZEM9 117

17 Środki trwałe Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego stan na dzień 31 grudnia 2011 roku Nr. grupyNazwa grupy Stawka amortyzacji Wartość brutto Wartość netto Bieżące umorzenie Grupa 0Grunty0 %165 957,00 0,00 Grupa 1Budynki od 2,5% do 10% 13 955 312,897 935 884,756 019 428,14 Grupa 2Budowle10%104 798,000,00104 798,00 Grupa 3Kotły, maszyny energetyczne0,07%64 050,0024 445,4039 604,60 Grupa 4 Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania od 14% do 30% 166 505,1819 983,33146 521,85 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty od 12,5% do 14,5% 49 324,100,0049 324,10 Grupa 6Urządzenia techniczne od 8% do 20% 679 997,67145 045,30534 952,37 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie od 14% do 25% 27 779 255,778 767 370,4219 311 885,35 RAZEM: 42 965 200,6117 058 686,2026 206 514,41

18 Poniesione nakłady inwestycyjne w latach 1999 -2012 na budynki użytkowane przez szpital Rok Kwota brutto na nakłady inwestycyjne 1999 23 029,10 zł 2001 1 249 671,31 zł 2002 415 243,84 zł 2003 733 778,47 zł 2005 2 233 566,04 zł 2006 770 396,25 zł 2007 1 526 595,24 zł 2008 4 390 902,64 zł 2009 116 239,40 zł 2010 1 191 104,70 zł 2011 5 067 580,88 zł RAZEM17 718 107,87 zł

19 Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

20

21

22 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

23

24

25 Oddział Pediatryczny

26

27

28 Oddział Urologiczny

29

30

31 Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG

32

33 Konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne do końca roku 2016 na budynki użytkowane przez szpital Minimalna kwota nakładów inwestycyjnych do poniesienia Lp.Zakres nakładu do 31.12.2012 do 31.12.2013 do 31.07.2014 do 31.12.2016 SUMA 1 Nakazy sanitarno - epidemiologiczne 500 000 zł 2Nakazy p.poż. 3 000 000 zł 3 Modernizacja bloku operacyjnego 500 000 zł 4 Informatyzacja (prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej) 2 500 000 zł 5 Budowa lądowiska do celów ratownictwa medycznego 2 500 000 zł 6 Modernizacja oddziału okulistycznego i wewnętrznego 1 500 000 zł RAZEM2 500 000 zł3 000 000 zł2 500 000 zł 10 500 000 zł

34 Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 22 grudnia 2011 (Dz.U. z 2012 poz.26) w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia KWESTIONARIUSZ SAMODIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ I. Proponowane dane do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki 1. Firma spółki Szpital Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Skrót firmy Szpital Gdynia Sp. z o.o. 3. Siedziba spółki Gdynia 4. Adres spółki 81-348 Gdynia, ul.Wójta Radtkego 1 5. Przedmiot działalności spółki wyszczególnienie wg PKD II. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej A) 1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejSzpital Miejski im. J.Brudzińskiego 2. SiedzibaGdynia 3. Adres81-348 Gdynia, ul.Wójta Radtkego 1 4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 5. Numer rachunku bankowego za wskazaniem banku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdowotnej CD…..

35 Załącznik nr 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 22 grudnia 2011 (Dz.U. z 2012 poz.26) w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakłądu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową niezbędne są następujące dokumenty A) 1. dokument o uworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (np.rozporządzenie, zarządzenie, uchwała) 2. informacja o majątku własnym i majątku przekazywanym w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej B) 3. informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z art.72 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 z późn. zm. 1) zwanej dalej "ustawą". 4. wykaz dokumentów, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył okreslone prawo do nieruchomości oraz kopie tych dokumentów 5. informacje dotyczące wykorzystywania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z kopiami odpowiednich dokumentów alo oświadczenie o niekorzystaniu z takich funduszy 6. operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe) określający wartość rynkową nieruchomości (która będzie aktualna na dzień poprzedzający dzień przekształcenia) znajdującej się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomość ta jest przekazywana spółce 7. oświadczenia woli podmiotów tworzących, okreslające składniki mienia wnoszonego do spółki tytułem aportów, w przypadku, o którym mowa w art.73 ust. 2 ustawy

36 8. sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów-jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów 9. aktualne sprawozdanie MZ-03 poprzedzające złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdowotnej 10. projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki z uwzględnieiem rodzaju działalności leczniczej 11. opinia rady społecznej, o kórej mowa w art.48 ust.2 pkt.1 lit.b ustawy 12. opinia podmiotu tworzącego samodzielny publicznyzakłąd opieki zdrowotnej co do zasadności i celowości planowanego przkształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art.73 ust.2 i art.75 pkt.1 ustawy 13. oświadczenie woli podmiotu tworzącego wskazujące nieruchomości, które podmiot tworzący przekaże spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakłądu opieki zdrowotnej wraz z określeniem a) trybu i podstawy prawnej przekazania każdej z nieruchomości b) praw jakie przysługują samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do każdej z nieruchomości c) wartości księgowej i rynkowej nieruchomości oraz wartości korekt zgodnie z operatem szacunowym, o którym mowa w pkt.6 wraz z kopiami odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności 14. wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazne spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów pieki zdrowotnej, w tym wartość nieumorzona oraz wartości korekt, o których mowa w art.82 ust.3 ustawy 15. w przypadku określonym w art.73 ust.2 ustawy dodatkowo a) porozumienie podmiotów tworzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w art.74 ust.1 ustawy b) dane niezbędne do sporządzenia bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 16. kopia decyzji o warunkach restrukturyzacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78 poz.684 z późn.zm 2) ) lub kopie ugód zawartych na podstawie tej ustawy jeżeli zosały wydane lub zawarte 17. kopie umów dotyczące uzyskania przez samodzielny publiczny zakłąd opieki zdrowotnej środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. 3)

37 Objaśnienia A) Ilekroć niniejszy wykaz dopuszcza mozliwość złożenia kopii danego dokumentu to powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika anego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej B) Dane powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza 1) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 174 poz.1039 i Nr 185 poz. 1092 2) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz.971, z 2007 r. Nr 158 poz.1104, z 2008 r. Nr 192 poz. 1181, z 2009 r. Nr 65 poz.545 i Nr 215 poz.1664 oraz z 2011 r. Nr 232 poz.1378 2) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz. 1707

38 Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)

39 Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) Przychody - założenia: 1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ od 1,5 do 2% co 3 lata z poziomu 75 do 80 mln. 2 Wzrost przychodów z usług komercyjnych: - szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1 % do 3% kontraktu z NFZ począwszy od 2013 - ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne począwszy od 2013 roku Koszty - założenia: 1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku, 20 zł/m2 = 2,8 mln. 2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2-3 lata (umowy 2-3 letnie) 3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata, uwzględnienie wzrostu składki rentowej od roku 2012. 4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, max do 2,5 mln.

40 Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) CZYNSZ 0

41 Program rozszerzenia działalności medycznej w wariancie rozbudowy z możliwością wykorzystania instrumentu PPP

42 Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów (wariant z rozbudową, bez przekazania majątku ZSMB) Przychody - założenia: 1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ o 1% co 3 lata 2 Od 2017 wzrost kontraktu z NFZ o około 16 mln. 3 Wzrost przychodów z usług komercyjnych: -szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1% do 3% - ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne Koszty - założenia: 1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku. 2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2-3 lata (umowy 2-3 letnie) 3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata 4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, do max 5% kosztów operacyjnych

43 Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala 1. Zapewnienie kompleksowej opieki w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, organizacyjnymi i medycznymi. 2. Konieczność zmniejszenia liczby łóżek z powodu nadmiernego zagęszczenia sal chorych, a tym samym kolejne ograniczenia ilości łóżek szpitalnych na 10.000 mieszkańców. 3. Brak należytego rozwiązania problemu ilości łóżek szpitalnych w zakresie chorób wewnętrznych (codzienne dostawki !) i kardiologii (zagrożenia po zmniejszeniu ilości łóżek kardiologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK). 4. Trudna do realizacji konieczność wykonania kapitalnego remontu i modernizacji bloku operacyjnego (kto zastąpi Szpital Miejski dla ostrych przypadków?) oraz wynikającego z niej zmniejszenia o co najmniej jedną salę operacyjną! (przy istniejących obecnie 4 salach operacyjnych pracujących od ponad 6 lat w godzinach 8 00 – 20 00 ). 5. Brak możliwości spełnienia obecnych wymogów dla SOR z niekrzyżującymi się drogami komunikacyjnymi szpitala, jak to ma miejsce dzisiaj.

44 Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala 6. Nieuporządkowany teren w centrum miasta, zabudowany barakami i z brakiem bezpiecznego parkingu. 7. Brak możliwości budowy lądowiska dla celów ratownictwa na własnym gruncie. Brak efektów starań o wyznaczenie takiego miejsca od blisko 8 lat. 8. Brak lokalowych możliwości kontynuacji procesu restrukturyzacji obu szpitali marszałkowskich poprzez: 1. połączenie oddziałów kardiologicznych; 2. połączenie oddziałów dziecięcych; 3. powiększenie oddziałów wewnętrznych dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi w stanach zaostrzeń. 9. Brak bazy lokalowej dla rozwinięcia poradni przyszpitalnych, bardzo dobrze funkcjonujących i pozwalających na wzrost przychodów w zakresie świadczeń ambulatoryjnych. 10. Brak możliwości przejęcia zespołów ratownictwa medycznego a tym samym stworzenie modelowego systemu ratownictwa w oparciu o bazę SOR-u oraz zbilansowania głęboko deficytowego oddziału ratunkowego.

45 Czym jest PPP? Partnerstwo Publiczno Prywatne jest modelem współpracy między sektorem publicznym i podmiotami prywatnymi Pomaga angażować najnowsze technologie i know-how Pozwala efektywnie zarządzać powstałym majątkiem Przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji kompleksowych, ważnych projektów inwestycyjnych Możliwość elastycznego kształtowania formy prawnej i komercyjnej projektu

46 Wybrane modele PPP BOT Build Operate Transfer BFL Build Finance Lease DFBT Design Finance Build Transfer DFBOT Design Finance Build Operate Transfer – model Interhealth Kanada dla Szpitala w Żywcu DFBMT Design Finance Build Maintain Transfer – rozwiązanie preferowane przez Szpital

47 Model DFBMT - Koncentracja na kluczowych kompetencjach Działalność Kliniczna (badania, diagnozy, terapia, opieka) Szpital Partner Prywatny Wyposażenie & Innowacje Bieżące Utrzymanie FinansowanieOptymalizacja Procesu

48 Dlaczego model DFBMT ? Korzyści dla Szpitala (strona publiczna) Pewność Gwarancja dostępności sprzętu. Kary finansowe za brak dostępności lub usterki. Partnerstwo Bliska współpraca z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym w celu określenia i zrozumienia ich potrzeb. Elastyczność Specyfikacja wyposażenia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i przyszłych wymagań. Ryzyko Projektowanie, wykonanie, dostępność kapitału, koszty bieżącego utrzymania, dostępność i wydajność sprzętu po stronie partnera prywatnego.


Pobierz ppt "Przekształcenie Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p.KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 1. Oddłużenie Szpitala w wysokości ok. 10.400.000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google