Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcenie Szpitala Miejskiego w spółkę prawa handlowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcenie Szpitala Miejskiego w spółkę prawa handlowego"— Zapis prezentacji:

1 Przekształcenie Szpitala Miejskiego w spółkę prawa handlowego
im. J. Brudzińskiego w spółkę prawa handlowego L. p. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 1. Oddłużenie Szpitala w wysokości ok zł (plan „C”) Gwałtowne zmiany poziomu kontraktowania przez głównego płatnika - NFZ. Brak umów wieloletnich gwarantujących finansowanie dla strategicznych szpitali, realizujących kompleksowe świadczenia medyczne. Częste zmiany wymogów medycznych i sprzętowych przez płatnika. 2. Uporządkowanie struktury prawnej poprzez : uregulowanie kwestii bezpłatnego użytkowania majątku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia do roku 2023, a następnie podjęcie dalszych wariantowych rozwiązań (czynsz dzierżawny, wykup, wejście do Spółki). Brak adekwatnej do ponoszonych kosztów wyceny wielu procedur medycznych, należących do tzw. procedur nierentownych, w tym szpitalnych oddziałów ratunkowych, na które przerzucane są koszty z lecznictwa otwartego.

2 L. p. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 3. Wprowadzenie standardów zarządzania szpitalem, jako podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorstwem, na sprawdzonych zasadach spółki prawa handlowego. Niestabilna polityka i ustawodawstwo w ochronie zdrowia, skutkująca np. wzrostem kosztów działalności szpitalnej: np. w zakresie ubezpieczeń z trudnymi do określenia następstwami finansowymi. 4. Ograniczenie odpowiedzialności SWP w roli zarządczej - do momentu przekształcenia Samorząd ponosił odpowiedzialność za zadłużenie Szpitala. Po przekształceniu jego rola zostanie ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego nowoutworzonej Spółki. Brak możliwości rozszerzenia działalności medycznej z powodów zbyt małej powierzchni użytkowej w celu stworzenia kompleksowej i pełnej opieki zdrowotnej nad gdyńskim pacjentem i konieczność częstego korzystania z kosztownego transportu medycznego chorych ze schorzeniami neurochirurgicznymi, psychiatrycznymi.

3 L. p. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 5. Umożliwienie wykorzystania potencjału możliwości w zakresie świadczeń zdrowotnych na konkurencyjnym rynku medycznym (komercyjne usługi medyczne do 3% wartości przychodów z NFZ co obecnie stanowiło by ok. 3,1 mln zł). Konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych na infrastrukturę szpitala wybudowanego w latach 1926 i 1970, w celu wykonania nakazów: 1. sanitarno-epidemiologicznych ok zł – ostatecznie do r. 2. p-pożarowych ok zł – ostatecznie do r. 3. modernizacji bloku operacyjnego: ok zł – ostatecznie do r. 4. informatyzacji szpitala: ok zł – ostatecznie do r. 5. budowy lądowiska dla celów ratownictwa medycznego: ok zł – po terminie; 6. modernizacji oddziału wewnętrznego i okulistycznego: ok zł. – ostatecznie do r. W łącznej sumie zł.

4 L. p. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 6. Wysoki stopień powodzenia funkcjonowania Szpitala w formie spółki z uwagi na uzyskiwane pozytywne wyniki finansowe (od roku 2008 Szpital generował dodatnie wyniki finansowe. Rok 2011 zamknie stratą około zł, przy zmniejszeniu finansowania przez POW NFZ o 4.5%, w tym o 11,3%! na kardiologię, która odgrywa duża rolę w gospodarce szpitala jak również nieproporcjonalnym do potrzeb zakontraktowaniu oddziałów: udarowego, dziecięcego i OAIT). Brak przykładów pozytywnych efektów przekształceń dużych, wielospecjalistycznych szpitali w Polsce. 7. Szpital od roku posiada akredytację CMJ uzyskując wymagany przez Ministerstwo Zdrowia poziom spełnienia standardów medycznych, jak również posiada certyfikat ISO od roku. Niechętny stosunek korporacji związkowych co do przekształceń szpitali, mających wpływ na stanowisko 5 związków zawodowych działających w Szpitalu.

5 L. p. KORZYŚCI ZAGROŻENIA: 8. Przekształcenie nie jest związane z restrukturyzacją polegającą na ograniczeniu zatrudnienia, co mogłoby spowodować niepokoje społeczne wśród pracowników. Do tej pory przekazano firmom zewnętrznym usługi w 5 zakresach: higieny i sprzątania, żywienia, usług diagnostyki laboratoryjnej i serologii transfuzjologicznej, obsługi zamówień publicznych i okresowo usług archiwalnych. Szpital korzysta również zewnętrznych usług medycznych m.in. w zakresie histopatologii oraz transportu sanitarnego.

6 Art. 191 pkt 1–7: zobowiązania nie występują
ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST ART. 191, art.192 i art Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. Nr 112 z późn. zm. Art. 191 pkt 1–7: zobowiązania nie występują Art. 192 ust 1 pkt 1-3: zobowiązania nie występują Art. 198 pkt 2 ust 1: ,14 zł – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w obecnym stanie prawno – majątkowym. ,14 – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w przypadku wniesienia aportu nieruchomości ZSMB.

7 ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST ART. 191, art.192 i art Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r. Nr 112 z późn. zm. Art. 190 Jeżeli podmiot tworzący przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 69–82 w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1, umarza się. Art. 191 Umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami:

8 Zobowiązania znane na dzień 31.12.2009r.
ART.191 Zobowiązania znane na dzień r. Stan na (wstępne sprawozdanie DZ) pkt.1 z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych 0,00 zł pkt.2 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne; pkt.3 wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pkt.4 z tytułu: - a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska b) c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego (…) pkt.5 z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4; pkt.6 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa pkt.7 z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaległości wymienionych w pkt 1–6 RAZEM art. 191

9 Art. 192 Umorzeniu podlegają również: ART.192 - ust.1 pkt.1) zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191, w stosunku do których do dnia przekształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1 (dzień wpisu do KRS), zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne; 0,00 zł pkt.2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1 pkt.3) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 191 RAZEM art. 192

10 Art. 197 Warunkami uzyskania dotacji są: pkt.1 wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.; - pkt.2 spełnienie warunku polegającego na: a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich, lub 90 000,00 zł b) istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lub ,14 zł c) uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu, lub ,00 zł (23% z kwot 40 mln. ?) d) istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub 0,00 zł e) poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2. 20 000,00 zł

11 Art. 198 pkt.1 Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa w art.196 ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek określonych w art. 197. - pkt.2 Wniosek zawiera: 1. proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość: Suma bez przekazania majątku ZSMB Suma z przekazaniem majątku ZSMB ,14 zł ,14 zł a) umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub 90 000,00 zł b) zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub ,14 zł c) uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub ,00 zł (23% z kwot 40 mln.) d) pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub 0,00 zł e) kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2; 20 000,00 zł 2. planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, na cele określone w art 3. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia

12 Art. 199 pkt.1 Dotacji udziela się albo przekazanie środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, następuje, zgodnie z wnioskiem określonym w art. 198, w wysokości sumy: 1. umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. a, lub 2. zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub 3. wartości uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub 4. zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. d, lub 5. kosztów, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. e. pkt.2 Suma dotacji oraz środków, o których mowa w art. 196 ust. 2, udzielonych podmiotom tworzącym nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 203.

13 Szacunek podatku VAT od wartości nabycia majątku ZSMB, w zależności od wysokości wyceny za 1 [m2]
I. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZSMB UŻYTKOWANYCH PRZEZ SZPITAL GRUNTY ZSMB Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2] 5 529 Cena za [m2] 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 500 zł Wartość gruntów BUDYNKI ZSMB Powierzchnia użytkowa budynków na gruntach ZSMB: 12 336 2 500 zł Wartość budynków GRUNTY + BUDYNKI ZSMB RAZEM cena za metr (grunty + budynki) 4 000 zł 5 500 zł 6 500 zł RAZEM wycena (grunty + budynki) VAT 23%

14 II. SZACUNEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA BUDYNKI
NA GRUNTACH ZSMB PO 2023 R. CZYNSZ DZIERŻAWNY Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2] 12 336 Cena za [m2] 5 zł 10 zł 15 zł 20 zł Czynsz miesięczny Czynsz roczny III. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GRUNTY WOJ. POM Powierzchnia gruntu WP w [m2] 3 531 Cena za [m2] 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 3 500 zł Wartość gruntów

15

16 Wykaz gruntów wykorzystywanych przez Szpital
na koniec 2011 roku L.p. Nr działki powierzchnia w m2 właściciel uwagi 1 311 534 Województwo Pomorskie Nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na podstawie Aktu notarialnego z dnia r. Rep.A nr na 2009r. Notariusz Jacek Waroński 2 312 108 3 315 109 4 316 533 5 317 615 6 318 105 7 663/320 110 8 664/320 640 9 665/320 777 RAZEM 3 531 10 1339/321 5 529 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Bezpłatne użytkowanie do r. Na podstawie ugody z dnia r.+Aneks z r. 11 1340/321 22 zgoda na trwałe zainwestowanie (50-60% zabudowy = 12,5 m2) dzialka obecnie nie użytkowana) 12 322 35 Gmina Gdynia - 9 117

17 Środki trwałe Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego
stan na dzień 31 grudnia 2011 roku Nr. grupy Nazwa grupy Stawka amortyzacji Wartość brutto Wartość netto Bieżące umorzenie Grupa 0 Grunty 0 % ,00 0,00 Grupa 1 Budynki od 2,5% do 10% ,89 ,75 ,14 Grupa 2 Budowle 10% ,00 Grupa 3 Kotły, maszyny energetyczne 0,07% 64 050,00 24 445,40 39 604,60 Grupa 4 Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania od 14% do 30% ,18 19 983,33 ,85 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty od 12,5% do 14,5% 49 324,10 Grupa 6 Urządzenia techniczne od 8% do 20% ,67 ,30 ,37 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie od 14% do 25% ,77 ,42 ,35 RAZEM: ,61 ,20 ,41

18 Kwota brutto na nakłady inwestycyjne
Poniesione nakłady inwestycyjne w latach na budynki użytkowane przez szpital Rok Kwota brutto na nakłady inwestycyjne 1999 23 029,10 zł 2001 ,31 zł 2002 ,84 zł 2003 ,47 zł 2005 ,04 zł 2006 ,25 zł 2007 ,24 zł 2008 ,64 zł 2009 ,40 zł 2010 ,70 zł 2011 ,88 zł RAZEM ,87 zł

19 Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

20

21

22 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

23

24

25 Oddział Pediatryczny

26

27

28 Oddział Urologiczny

29

30

31 Zakład Diagnostyki Obrazowej RTG

32

33 Minimalna kwota nakładów inwestycyjnych do poniesienia
Konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne do końca roku 2016 na budynki użytkowane przez szpital Minimalna kwota nakładów inwestycyjnych do poniesienia Lp. Zakres nakładu do do do do SUMA 1 Nakazy sanitarno - epidemiologiczne 2 Nakazy p.poż. 3 Modernizacja bloku operacyjnego 4 Informatyzacja (prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej) 5 Budowa lądowiska do celów ratownictwa medycznego 6 Modernizacja oddziału okulistycznego i wewnętrznego RAZEM

34 Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 22 grudnia 2011 (Dz.U. z 2012 poz.26) w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia KWESTIONARIUSZ SAMODIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ I. Proponowane dane do aktu założycielskiego/umowy/statutu spółki 1. Firma spółki Szpital Gdynia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Skrót firmy Szpital Gdynia Sp. z o.o. 3. Siedziba spółki Gdynia 4. Adres spółki Gdynia, ul.Wójta Radtkego 1 5. Przedmiot działalności spółki wyszczególnienie wg PKD II. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej A) 1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego 2. Siedziba 3. Adres 4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej 5. Numer rachunku bankowego za wskazaniem banku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdowotnej CD…..

35 Załącznik nr 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 22 grudnia 2011 (Dz.U. z 2012 poz.26) w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ Do przekształcenia samodzielnego publicznego zakłądu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową niezbędne są następujące dokumenty A) 1. dokument o uworzeniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (np.rozporządzenie, zarządzenie, uchwała) 2. informacja o majątku własnym i majątku przekazywanym w nieodpłatne użytkowanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej B) 3. informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z art.72 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 z późn. zm. 1) zwanej dalej "ustawą". 4. wykaz dokumentów, na podstawie których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył okreslone prawo do nieruchomości oraz kopie tych dokumentów 5. informacje dotyczące wykorzystywania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z kopiami odpowiednich dokumentów alo oświadczenie o niekorzystaniu z takich funduszy 6. operat szacunkowy (lub operaty szacunkowe) określający wartość rynkową nieruchomości (która będzie aktualna na dzień poprzedzający dzień przekształcenia) znajdującej się w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomość ta jest przekazywana spółce 7. oświadczenia woli podmiotów tworzących, okreslające składniki mienia wnoszonego do spółki tytułem aportów, w przypadku, o którym mowa w art.73 ust. 2 ustawy

36 8. sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów-jeśli sprawozdania finansowe za te lata były badane przez biegłych rewidentów 9. aktualne sprawozdanie MZ-03 poprzedzające złożenie kwestionariusza przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdowotnej 10. projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki z uwzględnieiem rodzaju działalności leczniczej 11. opinia rady społecznej, o kórej mowa w art.48 ust.2 pkt.1 lit.b ustawy 12. opinia podmiotu tworzącego samodzielny publicznyzakłąd opieki zdrowotnej co do zasadności i celowości planowanego przkształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w art.73 ust.2 i art.75 pkt.1 ustawy 13. oświadczenie woli podmiotu tworzącego wskazujące nieruchomości, które podmiot tworzący przekaże spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakłądu opieki zdrowotnej wraz z określeniem a) trybu i podstawy prawnej przekazania każdej z nieruchomości b) praw jakie przysługują samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej do każdej z nieruchomości c) wartości księgowej i rynkowej nieruchomości oraz wartości korekt zgodnie z operatem szacunowym, o którym mowa w pkt.6 wraz z kopiami odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności 14. wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazne spółce powstałej w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów pieki zdrowotnej, w tym wartość nieumorzona oraz wartości korekt, o których mowa w art.82 ust.3 ustawy 15. w przypadku określonym w art.73 ust.2 ustawy dodatkowo a) porozumienie podmiotów tworzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w art.74 ust.1 ustawy b) dane niezbędne do sporządzenia bilansów zamknięcia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 16. kopia decyzji o warunkach restrukturyzacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78 poz.684 z późn.zm 2) ) lub kopie ugód zawartych na podstawie tej ustawy jeżeli zosały wydane lub zawarte 17. kopie umów dotyczące uzyskania przez samodzielny publiczny zakłąd opieki zdrowotnej środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.3)

37 Objaśnienia A) Ilekroć niniejszy wykaz dopuszcza mozliwość złożenia kopii danego dokumentu to powinien być on poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika anego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej B) Dane powinny być określone na dzień poprzedzający złożenie kwestionariusza 1) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 174 poz.1039 i Nr 185 poz. 1092 2) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz.971, z 2007 r. Nr 158 poz.1104, z 2008 r. Nr 192 poz. 1181, z 2009 r. Nr 65 poz.545 i Nr 215 poz.1664 oraz z 2011 r. Nr 232 poz.1378 2) Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz. 1707

38 (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)

39 (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) Przychody - założenia: 1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ od 1,5 do 2% co 3 lata z poziomu 75 do 80 mln. 2 Wzrost przychodów z usług komercyjnych: szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1 % do 3% kontraktu z NFZ począwszy od 2013 ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne począwszy od 2013 roku Koszty - założenia: 1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku, 20 zł/m2 = 2,8 mln. 2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2-3 lata (umowy 2-3 letnie) 3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata, uwzględnienie wzrostu składki rentowej od roku 2012. 4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, max do 2,5 mln.

40 (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów w obecnym stanie (wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB) CZYNSZ

41 wykorzystania instrumentu PPP
Program rozszerzenia działalności medycznej w wariancie rozbudowy z możliwością wykorzystania instrumentu PPP

42 bez przekazania majątku ZSMB)
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych przychodów i kosztów (wariant z rozbudową, bez przekazania majątku ZSMB) Przychody - założenia: 1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ o 1% co 3 lata 2 Od 2017 wzrost kontraktu z NFZ o około 16 mln. 3 Wzrost przychodów z usług komercyjnych: szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1% do 3% ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne Koszty - założenia: 1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku. 2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2-3 lata (umowy 2-3 letnie) 3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata 4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, do max 5% kosztów operacyjnych

43 Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala
1. Zapewnienie kompleksowej opieki w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, organizacyjnymi i medycznymi. 2. Konieczność zmniejszenia liczby łóżek z powodu nadmiernego zagęszczenia sal chorych, a tym samym kolejne ograniczenia ilości łóżek szpitalnych na mieszkańców. 3. Brak należytego rozwiązania problemu ilości łóżek szpitalnych w zakresie chorób wewnętrznych (codzienne dostawki !) i kardiologii (zagrożenia po zmniejszeniu ilości łóżek kardiologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK). 4. Trudna do realizacji konieczność wykonania kapitalnego remontu i modernizacji bloku operacyjnego (kto zastąpi Szpital Miejski dla ostrych przypadków?) oraz wynikającego z niej zmniejszenia o co najmniej jedną salę operacyjną! (przy istniejących obecnie 4 salach operacyjnych pracujących od ponad 6 lat w godzinach 800 – 2000). 5. Brak możliwości spełnienia obecnych wymogów dla SOR z niekrzyżującymi się drogami komunikacyjnymi szpitala, jak to ma miejsce dzisiaj.

44 Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala
6. Nieuporządkowany teren w centrum miasta, zabudowany barakami i z brakiem bezpiecznego parkingu. 7. Brak możliwości budowy lądowiska dla celów ratownictwa na własnym gruncie. Brak efektów starań o wyznaczenie takiego miejsca od blisko 8 lat. 8. Brak lokalowych możliwości kontynuacji procesu restrukturyzacji obu szpitali marszałkowskich poprzez: 1. połączenie oddziałów kardiologicznych; 2. połączenie oddziałów dziecięcych; 3. powiększenie oddziałów wewnętrznych dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi w stanach zaostrzeń. 9. Brak bazy lokalowej dla rozwinięcia poradni przyszpitalnych, bardzo dobrze funkcjonujących i pozwalających na wzrost przychodów w zakresie świadczeń ambulatoryjnych. 10. Brak możliwości przejęcia zespołów ratownictwa medycznego a tym samym stworzenie modelowego systemu ratownictwa w oparciu o bazę SOR-u oraz zbilansowania głęboko deficytowego oddziału ratunkowego.

45 Czym jest PPP? Partnerstwo Publiczno Prywatne jest modelem współpracy między sektorem publicznym i podmiotami prywatnymi Pomaga angażować najnowsze technologie i know-how Pozwala efektywnie zarządzać powstałym majątkiem Przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji kompleksowych, ważnych projektów inwestycyjnych Możliwość elastycznego kształtowania formy prawnej i komercyjnej projektu

46 Wybrane modele PPP BOT Build Operate Transfer BFL Build Finance Lease
DFBT Design Finance Build Transfer DFBOT Design Finance Build Operate Transfer – model Interhealth Kanada dla Szpitala w Żywcu DFBMT Design Finance Build Maintain Transfer – rozwiązanie preferowane przez Szpital Build- buduj, Operate – zarządzaj (prowadź działalność), Transfer – zwróć stronie publicznej po zakończeniu umowy, Design – zaprojektuj, Finance – sfinansuj, Maintain – utrzymaj, czyli administruj i zarządzaj powstałą infrastrukturą

47 Model DFBMT - Koncentracja na kluczowych kompetencjach
Szpital Partner Prywatny Wyposażenie & Innowacje Bieżące Utrzymanie Działalność Kliniczna (badania, diagnozy, terapia, opieka) Finansowanie Optymalizacja Procesu

48 Dlaczego model DFBMT ? Korzyści dla Szpitala (strona publiczna)
Pewność Gwarancja dostępności sprzętu. Kary finansowe za brak dostępności lub usterki. Partnerstwo Bliska współpraca z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym w celu określenia i zrozumienia ich potrzeb. Elastyczność Specyfikacja wyposażenia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i przyszłych wymagań. Ryzyko Projektowanie, wykonanie, dostępność kapitału, koszty bieżącego utrzymania, dostępność i wydajność sprzętu po stronie partnera prywatnego.


Pobierz ppt "Przekształcenie Szpitala Miejskiego w spółkę prawa handlowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google