Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 26 marca 2009 Rynek cash processingu w Polsce w świetle planowanego wprowadzenia Euro Planowane zmiany w przepisach oraz próba standaryzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 26 marca 2009 Rynek cash processingu w Polsce w świetle planowanego wprowadzenia Euro Planowane zmiany w przepisach oraz próba standaryzacji."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 26 marca 2009 Rynek cash processingu w Polsce w świetle planowanego wprowadzenia Euro Planowane zmiany w przepisach oraz próba standaryzacji terminologii branżowej

2 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. Cele zmian: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Dostosowanie do nowych norm i technologii

3 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa: wyższy standard uzbrojenia pojazdów minimalny skład konwoju obniżenie limitu kwoty niechronionej

4 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. Dostosowanie do nowych norm i technologii norma PN-EN 50131-1 – odzwierciedlona w załączniku nr 1 do rozporządzenia dopuszczenie transportu wartości pieniężnych przy wykorzystaniu pojemników specjalistycznych.

5 5 Warszawa, 26 marca 2009 Projekt standaryzacji terminologii branżowej

6 6 Źródła: Umowy realizowane przez członków POFOG Przepisy NBP Rozwiązania innych państw Obszary: Transporty Procesowanie Urządzenia Warszawa, 26 marca 2009

7 7 Transporty ustalony ze Zleceniodawcą stały terminarz wizyt z określeniem dni tygodnia i okien czasowych w jakich zlecenia będą realizowane harmonogram wizyt transport wykonywany przez Zespół Konwojowy poza ustalonym harmonogramem wizyt w węższym niż 4 godziny oknie czasowym transport dedykowany transport realizowany w oparciu o zgłoszenie po godz. 16:00 dnia poprzedzającego jego realizację bądź, zlecony w dniu realizacji jeżeli istnieje możliwość jego zrealizowania transport awaryjny transport realizowany w standardowym oknie czasowym zgodnie z harmonogramem lub zlecony do godz. 16:00 dnia poprzedzającego jego realizację transport planowy (standardowy) transport realizowany na zlecenie i w imieniu Zleceniodawcy przez Zespół Konwojowy obejmujący wszelkie czynności od momentu udokumentowanego pobrania przez Zleceniobiorcę w miejscu odbioru do chwili ich udokumentowanego zdania w miejscu przekazania transport wartości

8 8 Transporty wydzielona liczba pracowników Zleceniobiorcy – konwojentów tworzących załogę poruszających się samochodem przystosowanym lub specjalnym - dedykowana do wykonania usługi konwojowania wartości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Zespół Konwojowy jednorazowy transport wartości realizowany minimum pomiędzy dwoma punktami odbioru i/lub zasilenia trasa wizyta poza granicami administracyjnymi miast, wskazanymi przez Zleceniobiorcę w Umowie zawartej ze Zleceniodawcą w obszarze działania CG wizyta pozamiejska wizyta w obrębie granic administracyjnych miast, wskazanych przez usługodawcę w Umowie zawartej ze Zleceniodawcą wizyta miejska transport pomiędzy różnymi obszarami działania CG transport między- regionalny

9 9 Transporty przekazanie informacji o odwołaniu zlecenia do godz. 9:00 w dniu jego realizacji, zaniechanie tego będzie skutkowało traktowaniem zlecenia jako zrealizowane odwołanie zlecenia wizyta wykonana niezgodnie z terminem realizacji zlecenia nieterminowo zrealizowane zlecenie określony w umowie lub zleceniu termin wykonania wizyty termin realizacji zlecenia transportu wartości ustalony wspólnie ze Zleceniodawcą, min. 4 godzinny przedział czasowy w jakim usługodawca zobowiązany jest pobrać/zdać wartości w siedzibie Zleceniodawcy, przy gotowości zleceniodawcy do przyjęcia / wydania wartości od początku przedziału czasowego. standardowe okno czasowe

10 10 Transporty prawo Zleceniobiorcy do żądania dodatkowej zapłaty ustalonej w Umowie lub prawo Zleceniobiorcy do zaniechania realizacji zlecenia określonego w Umowie konsekwencje oczekiwania konieczność postoju zespołów konwojowych powyżej 15 min., w lokalizacji Zleceniodawcy, wynikająca z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy oczekiwanie Usługa polegająca na odbiorze gotówki z placówki / urządzenia klienta. odbiór Usługa polegająca na dostarczeniu gotówki do placówki / urządzenia klienta. zasilenie

11 11 Procesowanie określona liczba banknotów (100 szt.) jednego rodzaju znaku pieniężnego, o jednym nominale, zabezpieczona opaską, na której umieszcza się dane zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. paczka banknotów elementy stosowane do zabezpieczania zarówno opakowań jednostkowych jak i zbiorczych, uniemożliwiające ich otwarcie bez widocznych śladów naruszenia zastosowanych zabezpieczeń. zabezpieczenia opakowań znaków pieniężnych zamknięte opakowanie znaków pieniężnych, zabezpieczone i oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym na czas transportu zabezpieczane są opakowania jednostkowe. opakowanie zbiorcze (worek przesyłkowy) zamknięte opakowanie stanowiące bezpośrednie zabezpieczenie znaków pieniężnych, oznaczone i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. opakowanie jednostkowe Centrum Gotówkowe realizujące usługę obsługi gotówkiCG

12 12 Procesowanie opakowanie zbiorcze, w którym na czas transportu umieszcza się określoną liczbę woreczków jednostkowych monet, rulonów itp. oznaczone przywieszką zawierającą dane zgodne z obowiązującymi przepisami, worek zbiorczy monet określona liczba monet (obiegowe – 500 szt., zniszczone – 50 szt.) jednego rodzaju i nominału znaku pieniężnego, zabezpieczone przeźroczystą folią lub zapakowane w woreczek jutowy, oznaczony przywieszką zawierającą dane zgodne z obowiązującymi przepisami, woreczek jednostkowy monet określona liczba paczek (10/5 szt.) jednego rodzaju znaku pieniężnego o jednym nominale, zabezpieczona przeźroczystą folią, na której po zapakowaniu umieszcza się etykietę zawierającą dane zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. wiązka/pół-wiązka banknotów

13 13 Procesowanie pakiet (bezpieczna koperta) zawierająca banknoty i monetypakiet mieszany pakiet (bezpieczna koperta) zawierająca tylko banknoty lub tylko monety pakiet jednorodny opakowania wielokrotnego użytku zabezpieczone ołowianą lub plastikową plombą o niepowtarzalnym numerze, stosowane w obrocie gotówkowym do bezpośredniego zabezpieczania znaków pieniężnych (opakowanie jednostkowe) lub jako opakowanie zbiorcze. opakowanie wielokrotnego użytku (saszetka, portfel, worki jutowe itp.) opakowanie jednorazowe wykonane z folii, posiadające samoprzylepne zamknięcie uniemożliwiające otwarcie bez widocznych śladów jego naruszenia oraz indywidualny, niepowtarzalny numer. bezpieczna koperta

14 14 Procesowanie dokument deklarujący wartość wpłaty kontrahenta, zawierający: nazwę kontrahenta, numer rachunku bankowego, wartość wpłaty wyrażona cyfrowo oraz słownie, oznaczenie opakowania (numer bezpiecznej koperty) lub cechy innych, zastosowanych zabezpieczeń. bankowy dowód wpłaty ( BDW ) zamknięte opakowanie znaków pieniężnych, zabezpieczone w sposób trwały, uniemożliwiający jego otwarcie bez widocznego naruszenia zastosowanych zabezpieczeń (np. saszetka, portfel, bezpieczna koperta), w którym kontrahent przekazuje wartości. Do każdego pakietu kontrahenci zobowiązani są dołączyć dwa egzemplarze dokumentu wpłaty (BDW), oryginał na zewnątrz, kopia wewnątrz opakowania. Dodatkowo, wewnątrz opakowania powinna znajdować się specyfikacja jego zawartości. Pakiet (wpłata zamknięta) gotówka nie pogrupowana wg wartości, banknoty nie ułożone wg tego samego wzorca (jednorodna orientacja w przestrzeni), banknoty nieuporządkowane w paczki gotówka nieuporządkowana gotówka pogrupowana wg wartości, banknoty ułożone wg tego samego wzorca (jednorodna orientacja w przestrzeni), banknoty sformowane w paczki. gotówka uporządkowana

15 15 Procesowanie niezgodność ilościowa lub jakościowa pomiędzy faktyczną wartością pakietu a wartością zadeklarowaną na BDW. różnica przechowywanie wartości przez Zleceniobiorcę w pomieszczeniach i urządzeniach przeznaczonych do przechowywania wartości, spełniających wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. przechowywanie wartości wydruk sporządzony na drukarce stanowiącej element wyposażenia skarbca nocnego, wskazujący liczbę pakietów przekazanych za pośrednictwem wrzutni skarbca nocnego, termin zrealizowania wrzutu oraz identyfikujący podmiot dokonujący wrzutu. potwierdzenie wrzutu pomieszczenie/urządzenie przeznaczone do przyjmowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, spełniające wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami skarbiec nocny (wrzutnia)

16 16 Procesowanie wartości pieniężne przyjęte przez Zleceniobiorcę z jednostek organizacyjnych Zleceniodawcy. odprowadzenie gotówki wartości pieniężne wydane (odprowadzone) przez Zleceniobiorcę do O/O NBP zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. odprowadzenie gotówki do NBP wartości pieniężne pobrane przez Zleceniobiorcę z O/O NBP zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. zasiłek gotówkowy z NBP wartości pieniężne przygotowane i wydane przez Zleceniobiorcę zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy. zasiłek gotówkowy

17 17 Procesowanie dokument potwierdzający wydanie/przyjęcie wartości do/z transportu. protokół konwoju dokument potwierdzający wystąpienie różnicyprotokół różnicy szczegółowy wykaz pakietów przyjętych / przekazanych, zawierający oznaczenia poszczególnych opakowań oraz ich wartość deklarowaną, potwierdzony przez osoby przyjmujące/przekazujące te opakowania. zestawienie wpłat/protokół ilościowo-wartościowy / raport spedytora szczegółowy wykaz rodzaju znaków pieniężnych oraz liczby banknotów i monet w poszczególnych nominałach składających się całość przekazywanej gotówki w danym opakowaniu, podpisany przez sporządzającego/sporządzających opakowanie. specyfikacja zawartości opakowania/zestawienie gotówki

18 18 Procesowanie pakowanie banknotów i monet w opakowania jednostkowe i zbiorcze pakowanie rozdzielanie od siebie różnych nominałów banknotów i monetsortowanie rozdzielanie banknotów i monet pod względem nominałowym i jakościowym liczenie liczenie, sortowanie, pakowanie i oznaczanie opakowań wartości pieniężnych oraz ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownymi umowami ze zleceniodawcą procesowanie

19 19 Procesowanie pojedyncze przygotowanie i przekazanie informacji i danych dotyczących zrealizowanych procesów. raportowanie jednorazowa czynność rejestracji w systemie kwoty deklarowanej lub przeliczonej pakietu klienta banku rejestrowanie wpłat na rachunki bankowe przechowywanie przez więcej niż 24 godziny banknotów i monet w skarbcu CG przechowywanie wartości

20 20 Procesowanie wartości pieniężne oraz inne przedmioty z określoną wartościąwartości strona zlecająca wykonanie czynności stanowiących przedmiot umowy zleceniodawca strona wykonująca czynności stanowiące przedmiot umowyzleceniobiorca

21 21 Urządzenia Pojemnik stanowiący wyposażenie bankomatu, w którym umieszcza się banknoty przeznaczone do realizacji wypłat. Kaseta bankomatowa - nominałowa urządzenie obsługujące gotówkę klienta bez udziału pracowników banku/innego operatora (bankomat, wpłatomat, inne) Urządzenie automatyczne Urządzenie do automatycznej obsługi Klienta przy pomocy kart bankomatowych oraz osobistego PIN kodu, służące do przyjmowania wpłat gotówkowych. Wpłatomat Automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej. Obecnie bankomaty służą także do drukowania potwierdzeń, dostarczania informacji o stanie konta, przyjmowania wpłat na konto oraz innych operacji bezgotówkowych. Bankomat

22 22 Urządzenia Dane umieszczone w sposób trwały na kasetach bankomatowych umożliwiające identyfikację poszczególnych pojemników. Oznaczenie kasety Komplet kaset służący do jednorazowego zasilenia bankomatu, w skład którego wchodzą: kasety nominałowe oraz kaseta na zrzuty. Zestaw kaset bankomatowych Pojemnik stanowiący wyposażenie bankomatu służący do deponowania wpłat. Kaseta bankomatowa – depozytowa Pojemnik stanowiący wyposażenie bankomatu, do którego trafiają banknoty niewypłacone. Kaseta bankomatowa - zrzutowa

23 23 Urządzenia Polecenie zarządzającego siecią bankomatów dotyczące wartości i terminu zasilenia urządzenia. Dyspozycja zasilenia bankomatu Uzgodnienie stanu gotówki pozostałej w kasetach bankomatowych po zakończeniu cyklu pracy urządzenia zapoczątkowanego jego zasileniem. Rozliczenie bankomatu Wymiana zestawu kaset wynikająca z potrzeb operacyjnych i/lub zabezpieczeń technicznych Zasilenie /rozładowanie bankomatu elementy stosowane do zabezpieczania kaset bankomatowych przed wydaniem ich do transportu, uniemożliwiające ich otwarcie bez widocznych śladów naruszenia zastosowanych zabezpieczeń. Zabezpieczenie kaset bankomatowych

24 24 Urządzenia Zapewnienie ochrony fizycznej podczas realizacji serwisu fabrycznego. Asysta serwisu fabrycznego Uzgodniony w Umowie ze zleceniodawcą zakres czynności konserwacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji funkcji bankomatowych i ich rejestracji, realizowany z dostępem do części skarbcowej. Serwis II-go stopnia Uzgodniony w Umowie ze zleceniodawcą zakres czynności konserwacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości realizacji funkcji bankomatowych i ich rejestracji, realizowany bez dostępu do części skarbcowej. Serwis I-go stopnia


Pobierz ppt "1 Warszawa, 26 marca 2009 Rynek cash processingu w Polsce w świetle planowanego wprowadzenia Euro Planowane zmiany w przepisach oraz próba standaryzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google