Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość życia chorych przewlekle, ludzi starych, osób niepełnosprawnych Agnieszka Baraniecka, Sabina Kluz, Monika Kozok, Bożena Wcisło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość życia chorych przewlekle, ludzi starych, osób niepełnosprawnych Agnieszka Baraniecka, Sabina Kluz, Monika Kozok, Bożena Wcisło."— Zapis prezentacji:

1

2 Jakość życia chorych przewlekle, ludzi starych, osób niepełnosprawnych Agnieszka Baraniecka, Sabina Kluz, Monika Kozok, Bożena Wcisło

3

4 Dotychczasowe badania odwoływały się do: Koncepcji funkcjonalnych – możliwości pełnienia ról społecznych Koncepcji funkcjonalnych – możliwości pełnienia ról społecznych Koncepcji niepełnosprawności – wielowymiarowa dewiacja i stigma Koncepcji niepełnosprawności – wielowymiarowa dewiacja i stigma Koncepcji symbolicznej – znaczenie w danej kulturze Koncepcji symbolicznej – znaczenie w danej kulturze Choroby,niepełnosprawności jako stresującego wydarzenia życiowego, adaptacji, radzenia sobie z trudną sytuacją Choroby,niepełnosprawności jako stresującego wydarzenia życiowego, adaptacji, radzenia sobie z trudną sytuacją Choroby, niepełnosprawności jako nierówności społecznej Choroby, niepełnosprawności jako nierówności społecznej Osób chorych, niepełnosprawnych jako grupy mniejszościowej Osób chorych, niepełnosprawnych jako grupy mniejszościowej Postaw społecznych wobec osób chorych, niepełnosprawnych Postaw społecznych wobec osób chorych, niepełnosprawnych Roli mass mediów w kształtowaniu wizerunku osób chorych Roli mass mediów w kształtowaniu wizerunku osób chorych Samooceny choroby, niepełnosprawności w percepcji osób dotkniętych tymi problemami Samooceny choroby, niepełnosprawności w percepcji osób dotkniętych tymi problemami

5 Definicja wg. WHO Sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje i w relacji do zadań, oczekiwań i standardów obowiązujących w jej środowisku. Sposób postrzegania przez jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje i w relacji do zadań, oczekiwań i standardów obowiązujących w jej środowisku. Zakres jakości życia: Stan fizyczny Stan fizyczny Stan psychiczny Stan psychiczny Stopień niezależności Stopień niezależności Relacje społeczne Relacje społeczne Adaptacja do środowiska Adaptacja do środowiska Religia, wierzenia, poglądy, przekonania Religia, wierzenia, poglądy, przekonania Kompleksowa ocena przez jednostkę jej zdrowia fizycznego, stanu emocjonalnego, samodzielności w życiu, niezależności od otoczenia, relacji społecznych, osobistych wierzeń i przekonań oraz adaptacji do środowiska. Kompleksowa ocena przez jednostkę jej zdrowia fizycznego, stanu emocjonalnego, samodzielności w życiu, niezależności od otoczenia, relacji społecznych, osobistych wierzeń i przekonań oraz adaptacji do środowiska.

6 Definicje Jakości Życia

7 Badania nad jakością życia wg. WHO powinny koncentrować się przede wszystkim na następujących grupach osób: Badania nad jakością życia wg. WHO powinny koncentrować się przede wszystkim na następujących grupach osób: Cierpiących na choroby przewlekłe np. epilepsję, choroby reumatyczne, nowotwory, AIDS, cukrzycę. Cierpiących na choroby przewlekłe np. epilepsję, choroby reumatyczne, nowotwory, AIDS, cukrzycę. Niepełnosprawnych lub chorych terminalnie, stale korzystających z opieki medycznej i pielęgniarskiej Niepełnosprawnych lub chorych terminalnie, stale korzystających z opieki medycznej i pielęgniarskiej Żyjących w bardzo silnie stresujących sytuacjach Żyjących w bardzo silnie stresujących sytuacjach Z problemami w zakresie rozwoju osobowości Z problemami w zakresie rozwoju osobowości Dzieciach Dzieciach

8 Definicja wg. S. Ebrahim (1995) Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia jest wyznaczona długością życia i modyfikowana przez niepełnosprawność fizyczną, funkcjonalne ograniczenia, sposób postrzegania i społeczne możliwości, które są określane przez chorobę, zastosowane metody lub długotrwałe postępowanie terapeutyczne. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia jest wyznaczona długością życia i modyfikowana przez niepełnosprawność fizyczną, funkcjonalne ograniczenia, sposób postrzegania i społeczne możliwości, które są określane przez chorobę, zastosowane metody lub długotrwałe postępowanie terapeutyczne.

9 Definicja wg. I. Barofsky (1986) Jakość życia w ujęciu socjologicznym i ekonomicznym – aspekty wiążące się z dobrym samopoczuciem, satysfakcją, szczęściem, tym co ludzie określają jako dobre życie Jakość życia w ujęciu socjologicznym i ekonomicznym – aspekty wiążące się z dobrym samopoczuciem, satysfakcją, szczęściem, tym co ludzie określają jako dobre życie

10 Definicje w Gerontologii Pełny sukcesów wiek podeszły Pełny sukcesów wiek podeszły Pozytywne starzenie się Pozytywne starzenie się Satysfakcja z życia w wieku podeszłym Satysfakcja z życia w wieku podeszłym Jakość życia = dobre życie Jakość życia = dobre życie Przyjemność z życia Przyjemność z życia Osiągana satysfakcja Osiągana satysfakcja Dobrostan psychiczny Dobrostan psychiczny Pozycja w środowisku Pozycja w środowisku

11 Jakość życia = Dobroć życia (użyteczność życia) różnica pomiędzy stanem rzeczywistym (percepcją tej rzeczywistości) a oczekiwaniami

12 Jakość życia –koncepcja wywołująca sprzężenie zwrotne Koncepcja dynamiczna: Koncepcja dynamiczna: dynamika tej koncepcji wynika z dynamiki zmian w stanie zdrowia i perspektyw życiowych, ról społecznych i doświadczalnych zmian dynamika tej koncepcji wynika z dynamiki zmian w stanie zdrowia i perspektyw życiowych, ról społecznych i doświadczalnych zmian Koncepcja dwustronna: Koncepcja dwustronna: łącząca pozytywne i negatywne aspekty dobrostanu i życia oraz fizyczne, psychiczne i społeczne wymiary zdrowia łącząca pozytywne i negatywne aspekty dobrostanu i życia oraz fizyczne, psychiczne i społeczne wymiary zdrowia

13 ASPEKT: FizycznyFizyczny PsychologicznyPsychologiczny SpołecznySpołeczny EkonomicznyEkonomiczny StrukturalnyStrukturalny *obiektywne wyznaczniki jakości życia chorych łączą się z koncepcją choroby nie zawsze zgodną z percepcją stanu zdrowia przez chorego... (wg. Knippenberga)

14 Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia WYMIAR OBIEKTYWNY : Stan zdrowia i sposób funkcjonowania Stan zdrowia i sposób funkcjonowania Status społeczno- ekonomiczny Status społeczno- ekonomiczny WYMIAR SUBIEKTYWNY : Satysfakcja z życia Satysfakcja z życia Obraz samego siebie Obraz samego siebie

15 H. Kunsebeck (1990) Subiektywne komponenty jakości życia: Subiektywne komponenty jakości życia: 1. Fizyczne (dolegliwości, ból, fizyczne samopoczucie) 2. Psychiczne (nadzieja, niepokój, depresje, poczucie własnej godności) 3. Społeczne (satysfakcja z pracy, sposób spędzania wolnego czasu) 4. Międzyludzkie ( wsparcie społeczne, konflikty z partnerami, stosunki międzyludzkie)

16 H. Kunsebeck (1990) c.d. Obiektywne komponenty jakości życia: Obiektywne komponenty jakości życia: 1. Stan zdrowia oceniany na podstawie badań laboratoryjnych 2. Diagnoza związana z psychopatologią 3. Pozycja społeczna, ekonomiczna (dochód, warunki mieszkaniowe, warunki w pracy, ilość i jakość kontaktów z otoczeniem, miejsce w strukturze społecznej)

17 Wskaźniki jakości życia Stan somatyczny Stan somatyczny Możliwość funkcjonowania Możliwość funkcjonowania Ogólny stan zdrowia Ogólny stan zdrowia Objawy chorobowe Objawy chorobowe Dobrostan psychologiczny Dobrostan psychologiczny Wsparcie społeczne Wsparcie społeczne Satysfakcja z życia Satysfakcja z życia Niezależność od innych Niezależność od innych Kontrolowanie własnego zycia Kontrolowanie własnego zycia Umiejętność zmagania się z przeciwnościami Umiejętność zmagania się z przeciwnościami Umiejętność przystosowania się Umiejętność przystosowania się

18 Wymiary jakości życia Zdrowie Zdrowie Stosunki z przyjaciółmi Stosunki z przyjaciółmi Praca Praca Finanse Finanse Religia Religia Użyteczność Użyteczność Szczęście Szczęście Rodzina Rodzina Cavon Attitude Inventory Pamięć Pamięć Nastrój Nastrój Zdrowie fizyczne Zdrowie fizyczne Funkcjonalne zdolności Funkcjonalne zdolności Relacje międzyludzkie Relacje międzyludzkie Psychologiczny dobrostan Psychologiczny dobrostan Satysfakcja z życia Satysfakcja z życia Komfort środowiskowy Komfort środowiskowy Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Wg Pearlman

19 Wymiar jakości życia osób niepełnosprawnych Izolacja Izolacja Wsparcie społeczne Wsparcie społeczne Psychologiczny dobrostan Psychologiczny dobrostan Niepokój, objawy depresji Niepokój, objawy depresji Praca Praca Uzależnienie od innych osób Uzależnienie od innych osób Zakres kontaktów międzyludzkich Zakres kontaktów międzyludzkich Warunki finansowe Warunki finansowe Uczenie, doskonalenie, rozwijanie Uczenie, doskonalenie, rozwijanie Stosunki w rodzinie Stosunki w rodzinie Poczucie bycia potrzebnym Poczucie bycia potrzebnym

20 Model relacji pomiędzy płcią a zdrowiem POZYCJA SPOŁECZNA UWARUNKOWANA PRZEZ PŁEĆ: Władza Podział pracy Stereotypy NIERÓWNOŚCI Dochód / Zdrowie Dochód / Zdrowie WykształcenieWykształcenie ZawódZawód Status społecznyStatus społeczny Dostęp do informacjiDostęp do informacji Szanse życioweSzanse życiowe ROŻNICE W STANIE ZDROWIA WEDŁUG PŁCI ChorobowośćChorobowość UmieralnośćUmieralność Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowiaJakość życia uwarunkowana stanem zdrowia ZRÓŻNICOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA 1.Środowiskowe : fizyczne i społeczno-ekonomiczne 2.Behawioralne : pogarszające zdrowie i polepszające zdrowie 3.Biologiczne : wrodzone i kumulujące się ZRÓŻNICOWANE REAKCJE indywidualne indywidualne SpołeczneSpołeczne InstytucjonalneInstytucjonalne

21 Jakość życia (SIEGRIST, JUNGE) Trzy powiązane ze sobą elementy ludzkiego życia: 1. Fizyczne warunki (niepełnosprawność, ból) 2. Psychologiczne (depresja, niepokój, samopoczucie) 3. Społeczne (izolacja od otoczenia, zachowania w chorobie, w stanie zdrowia)

22 Badając jakość życia bierzemy pod uwagę trzy elementy 1. Funkcjonalne możliwości (zdolność do aktywności związanej z zaspokojeniem potrzeb dnia codziennego, udział w życiu społecznym, sprawność intelektualna, sprawność emocjonalna, pozycja ekonomiczna) 2. Percepcja (postrzeganie własnej sytuacji życiowej) poziom dobrego samopoczucia, satysfakcji z życia 3. Objawy chorobowe, kondycja fizyczna, zmiany wynikające z wieku

23 Traktowanie choroby, niepełnosprawności, procesu starzenia się jako stresującego wydarzenia życiowego prowadzi do rozumienia jakości życia jako efektu strategii pokonywania tych stresujących wydarzeń.

24 Jakość życia starszych wiekiem osób niepełnosprawnych Rodzaj niepełnosprawności, lokalizacja, widoczność, okres niepełnosprawności, stopień odwracalności Rodzaj niepełnosprawności, lokalizacja, widoczność, okres niepełnosprawności, stopień odwracalności Percepcja niepełnosprawności i ocena sytuacji społecznej wynikającej z niepełnosprawności: Percepcja niepełnosprawności i ocena sytuacji społecznej wynikającej z niepełnosprawności: 1) Przez starszą wiekiem osobę niepełnosprawną 2) Przez rówieśników 3) Przez rodzinę 4) Przez lekarzy, instytucję medyczną 5) Przez inne instytucje działające na rzecz osób starszych niepełnosprawnych

25 A miało być łatwiej…

26 Strategia pokonywania stresującego wydarzenia życiowego (niepełnosprawności) Choroba dziecka Niepełnosprawność Kontekst sytuacyjny Jakość życia 1.Umiejętność bycia w grupie dzieci zdrowych 2.Umiejętność adaptacji, zasoby(psychologiczne, społeczne) 3.Zachowania związane z pokonywaniem trudności Płeć dzieckaPłeć dziecka Wiek dzieckaWiek dziecka OsobowośćOsobowość Sytuacja rodzinna (system więzi)Sytuacja rodzinna (system więzi) Status społeczno- ekonomicznyStatus społeczno- ekonomiczny Wsparcie społeczneWsparcie społeczne

27 Modele jakości życia Starość Choroby przewlekłe Niepełnosprawność Kontekst sytuacyjny Jakość życia 1.Umiejętność pokonywania trudności, adaptacja 2.Zasoby (zdrowotne, psychologiczne, społeczne) 3.Zachowania związane z pokonywaniem trudności Charakterystyka demograficzno-społecznaCharakterystyka demograficzno-społeczna Struktura społeczna. OsobowośćStruktura społeczna. Osobowość Wsparcie społeczneWsparcie społeczne

28 Jakość życia jako wynik strat UTRATA Uprzedniej aktywności zawodowej Uprzedniej aktywności zawodowej Współmałżonka i innych bliskich osób Współmałżonka i innych bliskich osób Uprzedniej aktywności towarzyskiej, rekreacyjnej, społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej, niezależności funkcjonalnej, finansowej Uprzedniej aktywności towarzyskiej, rekreacyjnej, społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej, niezależności funkcjonalnej, finansowej Niezależności od instytucji medycznych Niezależności od instytucji medycznych Niezależności od innych osób Niezależności od innych osóbZALEŻNOŚĆ Finansowa Finansowa Od leków, innych form leczenia Od leków, innych form leczenia Od instytucji medycznych Od instytucji medycznych Od innych osób Od innych osób

29 Psychospołeczne ujęcia jakości życia Umiejętność walki z niepełnosprawnością, z chorobami, ze starością Umiejętność walki z niepełnosprawnością, z chorobami, ze starością Przystosowanie się do zmienionego obrazu ciała Przystosowanie się do zmienionego obrazu ciała samoakceptacja samoakceptacja Oceny subiektywne są wynikiem : konfrontacji z bólem, utratą sprawności, dolegliwościami, ze świadomością postępującej choroby (starzenia się). Są to oczekiwania dotyczące przyszłości, które wyrażają się obawą przed utratą samodzielności lub niezależności, utratą kontrolowania własnych zachowań, wizją zależności od innych ludzi, wycofaniem się z aktywnego życia społecznego, pogorszeniem statusu ekonomicznego.

30 Choroby Przewlekłe W badaniach dotyczących konsekwencji chorób przewlekłych coraz częściej odchodzi się od wyłącznie biologicznego oceniania stanu zdrowia, przyjmuje się natomiast bardziej holistyczny punkt widzenia, w którym zwraca się uwagę na emocjonalne doznania pacjenta, jego samopoczucie i możliwości funkcjonowania w codziennym życiu.

31 Jakość życia w chorobach przewlekłych jest związana z szeroko rozumianą rehabilitacją (medyczną, zawodową i psychospołeczną) Przebieg rehabilitacji zależy od: Wieku Wieku Środowiska społecznego Środowiska społecznego Problemów sytuacyjnych wpływających na zachowanie jednostki Problemów sytuacyjnych wpływających na zachowanie jednostki Statusu społeczno-ekonomicznego Statusu społeczno-ekonomicznego Problemów wynikających z leczenia Problemów wynikających z leczenia

32 Schorzenia wymagają od chorego, aby nauczył się żyć z pewnymi ograniczeniami wywoływanymi zmianami w stanie zdrowia, które trwać mogą kilkanaście lat lub kilkadziesiąt lat Schorzenia wymagają od chorego, aby nauczył się żyć z pewnymi ograniczeniami wywoływanymi zmianami w stanie zdrowia, które trwać mogą kilkanaście lat lub kilkadziesiąt lat

33 Wymiary jakości życia w chorobach nowotworowych Symptomy chorobowe, ból, zmęczenie Symptomy chorobowe, ból, zmęczenie Sprawność fizyczna Sprawność fizyczna Fizyczny dobrostan Fizyczny dobrostan Niepokój, objawy depresji Niepokój, objawy depresji Psychologiczny dobrostan Psychologiczny dobrostan Samoopieka Samoopieka Kontynuowanie pracy Kontynuowanie pracy Sposoby odpoczynku Sposoby odpoczynku Aktywność w grupach społecznych Aktywność w grupach społecznych Izolacja Izolacja Wsparcie społeczne Wsparcie społeczne Stosunki seksualne Stosunki seksualne

34 Starość

35

36 Wymiary jakości życia osób w wieku podeszłym (starości) 1. Fizyczne warunki : będące konsekwencją naturalnego procesu starzenia się, występujących w wieku starszym chorób przewlekłych, zmian w funkcjonowaniu fizycznym, ograniczeń w sprawności, niepełnosprawności. 2. Kondycja psychiczna : ocena zdolności do panowania nad sytuacją, kontrolowanie, panowanie nad swoimi myślami i zachowaniami. 3. Aspekt społeczny : Satysfakcja z życia rodzinnego, kontaktów z przyjaciółmi Satysfakcja z życia rodzinnego, kontaktów z przyjaciółmi Pełnienie ról społecznych Pełnienie ról społecznych Kontynuowanie pracy zawodowej Kontynuowanie pracy zawodowej Prowadzenie domu Prowadzenie domu Pozycje człowieka starszego w szerszym środowisku w społeczeństwie Pozycje człowieka starszego w szerszym środowisku w społeczeństwie Satysfakcja z kontaktów ze środowiskiem Satysfakcja z kontaktów ze środowiskiem 4. Aspekt finansowy : zarobki, źródła dochodów, wydatki

37 Aspekt finansowy Aspekt społeczny Fizyczne warunki Kondycja psychiczna Aspekt Finalny: (aspekt strukturalny) Pozycja człowieka starszego w społeczeństwiePozycja człowieka starszego w społeczeństwie Udział w życiu publicznymUdział w życiu publicznym Kontakty z autorytetami publicznymiKontakty z autorytetami publicznymi Satysfakcja z pozycji społecznejSatysfakcja z pozycji społecznej WYMIARY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

38 Jakość życia wg. gerontologów obejmuje: 1. Kontynuowanie pracy 2. Warunki finansowe 3. Zakres kontaktów międzyludzkich (rodzaj więzi z otoczeniem) 4. Ruchliwość 5. Warunki mieszkaniowe 6. Uzależnienie od innych osób 7. Uzależnienie funkcjonalne 8. Uczenie się i doskonalenie, rozwijanie 9. Satysfakcja z życia

39 Lepsze postrzeganie osób starszych...

40 Próba wyjaśnienia różnic w stanie zdrowia mężczyzn i kobiet Kobiety żyją przeciętnie 6 lat dłużej niż mężczyźni Wyższa chorobowość Wyższa chorobowość Zgłaszają więcej objawów chorobowych Zgłaszają więcej objawów chorobowych Zażywają więcej leków Zażywają więcej leków Częściej dni złego samopoczucia Częściej dni złego samopoczucia Dłuższe życie, ale kosztem gorszej jej jakości!

41 Pojęcie zdrowia i jakość życia w wieku starszym Stan zdrowia rozpatrujemy w 3 aspektach: Stan zdrowia rozpatrujemy w 3 aspektach: 1. Historia zdrowia 2. Stopień równowagi w odniesieniu do aktualnego zdrowia 3. Potencjał zdrowia LUB

42 1. Subiektywnych ocen dokonywanych przez osoby starsze wiekiem 2. Obiektywnych ocen ( wypowiadanych przez profesjonalistów medycznych, najczęściej lekarzy) 3. Ocen porównawczych względem innych osób w tym samym wieku, ale należących do innych zbiorowości, ludzi lub innych grup wchodzących w skład danego systemu społecznego

43 HISTORIA ZDROWIA wskazuje na całość dotychczasowych doświadczeń związanych ze zdrowiem i stanami chorobowymi, dostarcza informacji o uprzednich postawach zdrowotnych, wzorach zachowań w zdrowiu i chorobie, uprzednim stylu życia, stabilności systemu fizycznego, psychicznego i społecznego na przestrzeni wcześniejszych okresów życia.

44 OKREŚLENIE RÓWNOWAGI W AKTUALNYM STANIE ZDROWIA OKREŚLENIE RÓWNOWAGI W AKTUALNYM STANIE ZDROWIA oznacza stopień sprawnego funkcjonowania osoby starszej wiekiem pod względem fizjologicznym i psychicznym, a także w odniesieniu do symbolicznych i rzeczywistych interakcji z otoczeniem.

45 POTENCJAŁ ZDROWIA jest zdolnością jednostki lub całej grupy do podtrzymania zdrowia lub przywracania go w przypadku choroby. Są to zatem fizjologiczne, psychiczne i społeczne zasoby jednostki i zdolności do ich wykorzystania w celu podtrzymania lub polepszania zdrowia jest zdolnością jednostki lub całej grupy do podtrzymania zdrowia lub przywracania go w przypadku choroby. Są to zatem fizjologiczne, psychiczne i społeczne zasoby jednostki i zdolności do ich wykorzystania w celu podtrzymania lub polepszania zdrowia

46 Uwarunkowania zdrowia z perspektywy przebiegu życia i podsumowanie wyników badań

47 Jakość życia seniora w domu pomocy społecznej – badania: W DPS mieszkają osoby samotne w podeszłym wieku. Przyczyny:samotność, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, niemożność samodzielnego zabezpieczenia potrzeb życiowych. Aktywność życiową badanych ograniczały schorzenia ze strony narządu ruchu(81,4%), zmysłów(81,4%), układu krążenia(75%). Około 30% badanych wymagało opieki drugiej osoby. 81% potrzebowało pomocy podczas kąpieli, 40% miało problemy z kontrolą czynności fizjologicznych + pomoc przy ubieraniu. 33% poruszało się za pomocą wózka inwalidzkiemu. W DPS mieszkają osoby samotne w podeszłym wieku. Przyczyny:samotność, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, niemożność samodzielnego zabezpieczenia potrzeb życiowych. Aktywność życiową badanych ograniczały schorzenia ze strony narządu ruchu(81,4%), zmysłów(81,4%), układu krążenia(75%). Około 30% badanych wymagało opieki drugiej osoby. 81% potrzebowało pomocy podczas kąpieli, 40% miało problemy z kontrolą czynności fizjologicznych + pomoc przy ubieraniu. 33% poruszało się za pomocą wózka inwalidzkiemu.

48 Poczucie niezależności, poprawę jakości życia uzyskuje się dzięki działaniom uaktywniającym seniorów w zakresie podstawowych czynności życiowych. Poczucie niezależności, poprawę jakości życia uzyskuje się dzięki działaniom uaktywniającym seniorów w zakresie podstawowych czynności życiowych. Spotkania z rodziną lub znajomymi, wycieczki, spacery, wizyty w filharmonii, teatrze, kinie znacznie podnosiły aktywność badanych. Spotkania z rodziną lub znajomymi, wycieczki, spacery, wizyty w filharmonii, teatrze, kinie znacznie podnosiły aktywność badanych. 80% pensjonariuszy DPS aktywnie uczestniczyło we Mszy Świętej, wiara i religia pomagały im w odnalezieniu siły i sensu życia. 80% pensjonariuszy DPS aktywnie uczestniczyło we Mszy Świętej, wiara i religia pomagały im w odnalezieniu siły i sensu życia.

49 Aspekty jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia 1. Uwarunkowania fizyczne: Zmiany w stanie funkcjonalnym, ograniczenia sprawności, stopień niepełnosprawności (somatycznej/psychicznej) 2. Kondycja psychiczna: zdolność panowania nad sytuacją, zdolność do panowania nad swoimi zachowaniami 3. Aspekt społeczny : pełnienie ról przynależnych dziecku (w tym ucznia, kolegi, towarzysza zabaw, itd..) 4. Aspekt strukturalny: pozycja dziecka niepełnosprawnego w znaczących dla dziecka grupach (rodzina, grupa szkolna rówieśnicza, grupa zabawowa, grupa sąsiedzka), jak i satysfakcja z kontaktów i pozycji w znaczących grupach

50 Szereg badań potwierdza znaczenie wsparcia społecznego i sieci układów społecznych w kształtowaniu jakości życia chorych 1. Spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi w domu osób chorych 2. Odwiedzanie przez osoby chore przyjaciół w ich domu 3. Udział w aktywności grup samopomocy i stopień aktywności w tych grupach 4. Liczba znajomych i sąsiadów 5. Liczba bliskich przyjaciół i krewnych 6. Kontakty telefoniczne 7. Uczestniczenie w życiu religijnym 8.Bycia wśród ludzi

51 Adresy stron internetowych - Internetowy portal osób niepełnosprawnych - Internet dla niepełnosprawnych

52 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Jakość życia chorych przewlekle, ludzi starych, osób niepełnosprawnych Agnieszka Baraniecka, Sabina Kluz, Monika Kozok, Bożena Wcisło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google