Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby szkoleniowe firm zatrudniających do 49 osób Raport z badania telefonicznego przygotowany dla POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby szkoleniowe firm zatrudniających do 49 osób Raport z badania telefonicznego przygotowany dla POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby szkoleniowe firm zatrudniających do 49 osób Raport z badania telefonicznego przygotowany dla POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Warszawa, marzec 2004 Warszawa, grudzień 2007 Przygotowanie: Przemysław Frąk

2 1 1 1 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Spis treści Informacje o badaniu 2 Charakterystyka badanych firm 6 Ogólne opinie na temat szkoleń pracowników19 Korzystanie ze szkoleń pracowników w ostatnich 2 latach38 Plany i preferencje dotyczące szkoleń53 Szkolenia pracowników w ciągu ostatniego roku61 Znajomość firm/ instytucji szkoleniowych i EFS83 Źródła informacji i korzystanie z mediów99

3 2 2 2 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Próba Informacje o badaniu (1/4) Technika badania Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI Opracowanie wyników Oprogramowanie statystyczne: Odin/ Diana i SPSS+ N=900 ogólnopolska próba firm od 1 do 49 zatrudnionych w tym: –400 firm SOHO (od 1 do 9 zatrudnionych) –300 firm od 10 do 20 zatrudnionych –200 firm od 21 do 49 zatrudnionych Termin realizacji 7 -26 listopada 2007 Cele badania Charakterystyka firm zatrudniających do 49 osób (ze względu na liczbę zatrudnionych, wielkość obrotu, branżę, potrzeby szkoleniowe i inne specyficzne cechy firm z tej grupy) Określenie wykorzystywanych mediów i źródeł informacji dotyczącej działalności firmy i jej finansowania Określenie wykorzystywanych środków finansowania działalności Poznanie wiedzy o szkoleniach finansowanych przez fundusze unijne i ich roli w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań szkoleniowych badanych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą

4 3 3 3 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Informacje o badaniu (2/4) Technika badania TECHNIKA CATI Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI Czas trwania wywiadu: 20 minut Technika CATI polega na wykorzystaniu komputera połączonego z linią telefoniczną. Ankieter dzwoni bezpośrednio ze stanowiska komputerowego do respondenta a treść pytań pojawia się na monitorze. Odpowiedzi bezpośrednio wprowadzane są przez ankieterów do komputera i kodowane w systemie Kwestionariusz badania został opracowany w oparciu o przedstawione wcześniej cele badania wspólnie z PARP. Przed badaniem zostały przeprowadzone 4 wywiady pilotażowe. Wywiady telefoniczne CATI były rekomendowane ze względu na łatwiejsze i szybsze dotarcie do respondentów z całej Polski oraz niższe koszty w przypadku badań B2B przy założeniu, że średni czas 1 wywiadu nie przekroczy 20 minut (po tym czasie znacznie wzrasta liczba przerywanych rozmów, a zatem wywiadów nieefektywnych).

5 4 4 4 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Informacje o badaniu (3/4) Próba firm i sposób ich doboru PRÓBA FIRM Zakładana liczebność próby: N=900 Proponujemy następujący podział próby firm od 1 do 49 zatrudnionych: –N=400 - firmy SOHO/ osoby prowadzące działalność gospodarczą (1 do 9 zatrudnionych) - firmy te stanowią 97% całej badanej populacji (1 do 49 zatrudnionych) stąd proponowana ich liczebność. –N=300 - firmy 10 do 20 zatrudnionych –N=200 - firmy 21 do 50 zatrudnionych Lokalizacja: Próba firm z terenu całego kraju proporcjonalnie do liczby firm w regionie/ województwie Dobór próby: Firmy zostały dobrane w sposób losowy z dostępnych na rynku baz danych (HBI, Teleadreson) proporcjonalnie do liczby firm w każdym województwie (regionie) w podziale na grupy wielkości zatrudnienia. Respondenci: Osoby podejmujące decyzje w sprawach szkoleń w wybranych do badania firmach (dyrektorzy personalni, właściciele, szefowie firm, prezesi itp.). Rekrutacja odbywała się w następujący sposób: –Ankieter najpierw dzwonił do firmy i prosił o połączenie z osobą odpowiedzialną za politykę szkoleniową. W przypadku nieobecności właściwej osoby ponowny telefon do firmy został wykonany w późniejszym terminie. –Następnie właściwy respondent został poinformowany o celu badania oraz orientacyjnym czasie trwania rozmowy i poproszony o wzięcie w nim udziału. Po wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w badaniu został przeprowadzony pełny wywiad. –W przypadku gdy osoba odpowiedzialna za decyzje dotyczące szkoleń nie była obecna lub nie miała czasu na rozmowę, wywiad został umówiony inny termin.

6 5 5 5 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Z przygotowanej bazy zostało wykonanych ogólnie 14022 połączenia telefoniczne w tym: –5893 do firm 1 do 9 zatrudnionych –5152 do firm 10 do 20 zatrudnionych –2977 do firm 21 do 49 zatrudnionych Łącznie zrealizowano 900 wywiadów efektywnych (6,5% wszystkich połączeń) Wszystkie pozostałe połączenia nie doprowadziły do realizacji pełnych wywiadów z poniżej przedstawionych powodów: –34% połączeń - wystarczająca liczba wywiadów z firmami tego typu (wg stratyfikacji próby) –29% połączeń - odmowa wzięcia udziału w badaniu –11% połączeń - umówienie na późniejszy termin (niezrealizowane z powodu zakończenia badania) –6% połączeń - błędny numer telefonu –4% połączeń - nieobecność osoby odpowiedzialnej za szkolenia w firmie –3% połączeń - nieodpowiednia liczba pracowników (powyżej 49 osób) –1% połączeń - przerwanie wywiadu w trakcie jego trwania Informacje o badaniu (4/4) Realizacja badania

7 Charakterystyka badanych firm

8 7 7 7 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wielkość zatrudnienia R3b. Liczba osób, z którymi firma współpracuje na stałe na podstawie innych umów (umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.) N=900 R3a. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę N=900 Najczęściej z osobami zatrudnionymi poza umową o pracę współpracują firmy usługowe. Jednocześnie wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych wzrasta także liczba dodatkowych współpracowników. Firmy współpracujące z takimi osobami przeprowadzają jednocześnie więcej szkoleń dla pracowników

9 8 8 8 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Liczba osób, z którymi firmy współpracują na stałe na umowy zlecenia/ dzieło, itp. R3b. Z iloma osobami współpracuje Pana firma na stałe wynagradzając je na podstawie innych umów (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ OBRÓT ROCZNY Najczęściej z osobami zatrudnionymi poza umową o pracę współpracują firmy usługowe. Firmy o wyższej liczbie zatrudnionych na stałe i o wyższym obrocie współpracują z większą liczbą osób zatrudnionych na podstawie dodatkowych umów

10 9 9 9 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Liczba osób, z którymi firmy współpracują na stałe na umowy zlecenia/ dzieło, itp. R3b. Z iloma osobami współpracuje Pana firma na stałe wynagradzając je na podstawie innych umów (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)? KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ W OSTATNICH 2 LATACH LICZBA SZKOLONYCH PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH WIEDZA O DOFINANSOWANIU Z EFS KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA Z EFS Firmy współpracujące w większym stopniu z innymi osobami na podstawie dodatkowych umów częściej: –korzystają ze szkoleń i szkolą większą liczbę pracowników –słyszały od dofinansowaniu z EFS i korzystają z niego

11 10 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stanowisko osoby odpowiedzialnej za decyzje w sprawie szkoleń W większości firm, szczególnie mniejszych, decyzje związane ze szkoleniami podejmują właściciele, prezesi i członkowie zarządu. Specjaliści kadrowo-płacowi i kierownicy działów odpowiadają za szkolenia w firmach większych N=900

12 11 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stanowisko osoby odpowiedzialnej za decyzje w sprawie szkoleń Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych spada rola właściciela/ prezesa firmy jako decydenta. W rozwijających się nawet małych organizacjach funkcje związane z zatrudnieniem jak i szkoleniami pracowników delegowane są na specjalistów kadrowo-płacowych, a wraz z wyodrębnianiem się konkretnych działów firmy na szefów tych działów (Dyrektorów Finansowych, Kierowników Sprzedaży, itp.). Uzyskane wyniki wskazują na konieczność kierowania informacji o dofinansowaniu szkoleń z EFS w sposób zdywersyfikowany: –w przypadku małych firm (1-9 osób) do właścicieli, prezesów itp. osób zarządzających firmą –w przypadku firm powyżej 20 osób informacje te powinny być skierowane zarówno do specjalistów HR jak i szefów działów - szczególnie: Finansów firmy, produkcji, sprzedaży i marketingu (którzy przejmują funkcję zarządzania podwładnymi od właścicieli)

13 12 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Płeć respondenta w zależności od profilu firmy ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY Widać wyraźny podział na płeć w zależności od wieku, zasięgu działania i wielkości firmy: –Kobiety: częściej w młodszym wieku (do 35 lat) w firmach o zasięgu międzynarodowym, powyżej 20 osób (osoby podległe właścicielom lub zarządowi) –Mężczyźni: częściej starsi (powyżej 55 lat), w mniejszych firmach o zasięgu regionalnym (właściciele firm). WIEK RESPONDENTA WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA

14 13 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wiek respondenta w zależności od profilu firmy ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W przypadku firm o zasięgu regionalnym częściej decydenci byli w starszym wieku (powyżej 45 lat) niż w firmach o zasięgu działania ogólnokrajowym i międzynarodowym. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

15 14 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Czas pracy respondenta w zależności od profilu firmy ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY Najdłuższy staż pracy deklarują przedstawiciele firm produkcyjnych i tych o zasięgu regionalnym, w których osoba decydująca o szkoleniach jest najczęściej właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku firm o zasięgu międzynarodowym występuje większa rotacja osób odpowiedzialnych za szkolenia. Znacznie częściej są to osoby podlegające właścicielowi lub zarządowi firmy Nie wystąpiły różnice w przypadku wielkości zatrudnienia. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

16 15 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Podstawowa branża działalności firmy W badanym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw dominują firmy handlowe, produkcyjne i budowlane, które najczęściej prowadzą działalność usługową N=900

17 16 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Podstawowa branża działalności firmy a wielkość zatrudnienia Handel: Najczęściej występuje w działalności najmniejszych firm (1-9 osób) o zasięgu regionalnym. Taki profil firmy w znacznym stopniu spowodowany jest ponoszeniem mniejszych nakładów na działalność niż np. produkcja. Wymaga jedynie pośrednictwa w obrocie towarami/ produktami. Budownictwo: działalność zdecydowanie usługowa i regionalna, lecz wymagająca już większej liczby pracowników niż pośrednictwo w handlu (ekipy budowlane) dlatego też tego typu firmy liczą sobie od 10 do 20 osób zatrudnionych na stałe. Oprócz budownictwa najbardziej charakterystyczne dla rynku usług są także: transport, usługi IT, consulting i obsługa nieruchomości. Produkcja: Działalność wymagająca większej liczby pracowników (10-49 osób) oraz większych nakładów. Firmy produkcyjne częściej współpracują z dostawcami i odbiorcami z całej Polski jak i zza granicy.

18 17 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Główny profil działalności firmy ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ OBRÓT ROCZNY Handel: Najczęściej występuje w działalności najmniejszych firm (1-9 osób) o zasięgu regionalnym. Taki profil firmy w znacznym stopniu spowodowany jest ponoszeniem mniejszych nakładów na działalność niż np. produkcja. Produkcja: Działalność wymagająca większej liczby pracowników (10-49 osób) oraz większych nakładów. Firmy produkcyjne częściej współpracują z dostawcami i odbiorcami z całej Polski jak i zza granicy.

19 18 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Współpraca firmy z kooperantami M2. Czy firma współpracuje z innymi firmami? ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI Kooperacja najczęściej pojawia się w przypadku firm handlowych o zasięgu regionalnym. Można się domyśleć, że chodzi tu głównie o umowy handlowe kupna/ sprzedaży i warunki dostaw towarów/ produktów. Podwykonawcy częściej pojawiają się w przypadku firm o zasięgu międzynarodowym i usługowych. Przy czym firmy usługowe występują także częściej jako podwykonawcy oferując produkty bazujące na autoryzowanych dostawcach, którzy często szkolą te firmy w zakresie oferowanych usług (np. dealerzy samochodów, dostawcy sprzętu i rozwiązań IT, RTV, AGD, itp.)

20 Ogólne opinie na temat szkoleń pracowników

21 20 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ogólne opinie na temat szkoleń Szkolenia pracowników stanowią ważną rolę z punktu widzenia działalności firmy dla większości badanych (66%). Jednakże pozostałe firmy bagatelizują ich rolę zarówno ze względu na korzyści dla samej firmy jak i na indywidualny rozwój pracowników. Główne bariery związane z wysyłaniem pracowników na szkolenia to zbyt wysokie koszty oraz brak czasu związany z dezorganizacją pracy firmy w czasie nieobecności personelu. Większą rolę do szkoleń przywiązują firmy usługowe i zatrudniające powyżej 20 osób. Ci pracodawcy dostrzegają także więcej korzyści dla firmy wynikających ze szkoleń. Generalnie dominuje podział na firmy: –przykładające mniejszą wagę do szkoleń pracowników: małe (1 do 9 zatrudnionych), firmy produkcyjne, nie korzystające ze szkoleń –przykładające większą wagę do szkoleń pracowników: duże firmy (20-49 zatrudnionych), firmy usługowe (często korzystające ze szkoleń organizowanych przez dostawców), korzystającej częściej ze szkoleń Spośród badanych firm, większe (20-49 zatrudnionych) dostrzegają więcej korzyści wynikających ze szkoleń takich jak: –wzrost profesjonalizmu/ kwalifikacji pracowników –większa efektywność/ wydajność pracowników –lepsza komunikacja w firmie –wpływ na rozwój firmy W postrzeganych korzyściach wynikających ze szkoleń w przypadku dużych firm produkcyjnych najbardziej na czoło wysuwa się wzrost efektywności personelu i jego kwalifikacji. Firmy, które w większym stopniu niż pozostałe korzystały ze szkoleń, postrzegają znacznie więcej zalet z nich wynikających zarówno dla samego funkcjonowania firmy jak i dla rozwoju pracowników. W tym przypadku Wzrost profesjonalizmu personelu, a co za tym idzie także wzrost pewności siebie poszczególnych pracowników, przekłada się wprost na wyniki osiągane przez firmę. Główną barierę przed szkoleniem personelu stanowią zbyt wysokie koszty. Pogląd ten dominuje zwłaszcza wśród firm, które rzadko korzystały z jakichkolwiek szkoleń i w najmniejszym stopniu orientują się, że szkolenia te mogą być dofinansowane z EFS.

22 21 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ocena ważności szkoleń pracowników Q1. Proszę powiedzieć na ile ważne z punktu widzenia działalności Pana(i) firmy są szkolenia pracowników? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH:

23 22 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i), ze stwierdzeniem...? WSZYSTKIE FIRMY (N=900)

24 23 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.1 Akceptacja stwierdzenia: Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia ma duży wpływ na ich efektywność. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

25 24 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.2 Akceptacja stwierdzenia: Szkolenia pracowników są bardzo przydatne z punktu widzenia interesów firmy. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

26 25 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.3 Akceptacja stwierdzenia: Szkolenia to strata czasui pieniędzy z punktu widzenia pracodawcy. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

27 26 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.4 Akceptacja stwierdzenia: Gdyby szkolenia były tańsze, wysyłał(a)bym na nie pracowników częściej. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

28 27 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.5 Akceptacja stwierdzenia: Przydatne są tylko szkolenia bez których pracownik nie może wykonywać swoich codziennych obowiązków. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

29 28 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2.6 Akceptacja stwierdzenia: W szkoleniach powinna braćudział tylko kadra kierownicza firmy. GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS: SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W OSTATNICH 2 LATACH: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z EFS:

30 29 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i), ze stwierdzeniem...? 1 - zdecydowanie się nie zgadzam 5 - zdecydowanie się zgadzam

31 30 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opinie na temat szkoleń pracowników Q2. W jakim stopniu zgadza się Pan(i), ze stwierdzeniem...? 1 - zdecydowanie się nie zgadzam 5 - zdecydowanie się zgadzam

32 31 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane korzyści wynikające ze szkoleń: dla firmy Q3A. Jakie korzyści dają lub mogłyby dawać szkolenia z Pana(i) punktu widzenia dla firmy?

33 32 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane korzyści wynikające ze szkoleń: dla firmy Q3A. Jakie korzyści dają lub mogłyby dawać szkolenia z Pana(i) punktu widzenia dla firmy? Zarówno wzrost profesjonalizmu pracowników jak i większą ich wydajność w znacznie większym stopniu dostrzegają firmy powyżej 10 osób, które częściej szkolą pracowników.

34 33 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane korzyści wynikające ze szkoleń: dla firmy Q3A. Jakie korzyści dają lub mogłyby dawać szkolenia z Pana(i) punktu widzenia dla firmy? W przypadku firm produkcyjnych większe znaczenie dla szefów ma wzrost wydajności pracowników i przestrzeganie przepisów BHP. W przypadku firm handlowych głównym benefitem szkoleń jest wzrost sprzedaży oraz lepsza obsługa klienta

35 34 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane korzyści wynikające ze szkoleń: dla pracownika Q3B. Jakie korzyści dają lub mogłyby dawać szkolenia dla pracownika z Pana(i) punktu widzenia?

36 35 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane korzyści wynikające ze szkoleń: dla pracownika Q3B. Jakie korzyści dają lub mogłyby dawać szkolenia dla pracownika z Pana(i) punktu widzenia? Firmy korzystające ze szkoleń częściej dostrzegają ich pozytywny wpływ na rozwój i wzrost pewności siebie pracowników jak i ich motywacje do lepszej pracy.

37 36 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane bariery związane ze szkoleniami Q4. Jakie są z Pana(i) punktu widzenia najważniejsze przeszkody związane z wysyłaniem pracowników na szkolenia? Koszty stanowią dla badanych firm główną barierę przez szkoleniem odpowiedniej liczby pracowników. Dlatego też informacja o możliwości ich dofinansowania będzie miała dla małych i średnich przedsiębiorstw duże znaczenie

38 37 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Postrzegane bariery związane ze szkoleniami Q4. Jakie są z Pana(i) punktu widzenia najważniejsze przeszkody związane z wysyłaniem pracowników na szkolenia? Dojazdy na szkolenia mają większe znaczenie dla firm działających regionalnie (14%), nie przyzwyczajonych do częstych wyjazdów poza obszar działalności podstawowej. W przypadku firm o zasięgu międzynarodowym głównym mankamentem jest brak odpowiednich szkoleń (11%) dopasowanych do profilu działalności firmy.

39 Korzystanie ze szkoleń pracowników

40 39 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń pracowników w poszczególnych grupach firm Q5. Czy Pana(i) firma korzystała ze szkoleń pracowników organizowanych przez firmy lub instytucje zewnętrzne w ciągu ost. 2 lat? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY Firmy małe (zatrudniające mniej osób) w znacznie mniejszym stopniu korzystają ze szkoleń pracowników niż firmy większe (20 do 49 zatrudnionych) z badanego segmentu rynku. Istotną rolę w korzystaniu ze szkoleń stanowi wartość obrotu rocznego firmy. Ponadto firmy usługowe w porównaniu z produkcyjnymi korzystają ze szkoleń w istotnie większym stopniu

41 40 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń pracowników (1/2) Q5. Czy Pana(i) firma korzystała ze szkoleń pracowników organizowanych przez firmy lub instytucje zewnętrzne w ciągu ost. 2 lat? DLACZEGO FIRMA NIE KORZYSTAŁA ZE SZKOLEŃ? N=252 N=900 Nie ma takiej potrzeby częściej małe firmy: –nie słyszeli o dofinansowaniu z EFS (49%) –firmy o obrocie poniżej 1 miliona PLN (44%) Brak odpowiednich szkoleń częściej: –firmy produkcyjne (20%) Brak czasu na szkolenia częściej: –firmy usługowe (15%)

42 41 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody niekorzystania ze szkoleń pracowników Q6. Dlaczego Pana(i) firma nie korzystała ze szkoleń dla pracowników??

43 42 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody niekorzystania ze szkoleń pracowników Q6. Dlaczego Pana(i) firma nie korzystała ze szkoleń dla pracowników?? Na brak odpowiednich szkoleń częściej: –firmy produkcyjne (20%) Na brak czasu na szkolenia częściej: –firmy usługowe (15%)

44 43 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Brak potrzeby szkolenia pracowników [FIRMY NIE KORZYSTAJĄCE ZE SZKOLEŃ] ZASIĘG DZIAŁANIA: WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA: ZNAJOMOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFS: KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA EFS: OBRÓT ROCZNY: WIEK RESPONDENTA:

45 44 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń i powody niekorzystania 100% (N=900) Próba firm zatrudniających od 1 do 49 osób Nie korzystali ze szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat (28%) Korzystali ze szkoleń w ciągu ostatnich 2 lat (72%) Brak takiej potrzeby (10%) Słyszał o EFS (7,3%) Nie słyszał o EFS (2,6%) Zbyt wysokie koszty (6%) Korzystał z EFS (0,5%) Nie korzystał z EFS (9,5%) Słyszał o EFS (5,5%) Nie słyszał o EFS (0,5%) Korzystał z EFS (0,6%) Nie korzystał z EFS (5,4%) Pozostałe (12%) Uwaga: Wszystkie procenty odnoszą się do całej próby badanych firm (N=900)

46 45 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń pracowników (2/2) Q5. Czy Pana(i) firma korzystała ze szkoleń pracowników organizowanych przez firmy lub instytucje zewnętrzne w ciągu ost. 2 lat? Q7. Czy Pana/Pani zdaniem Pana/Pani firma korzysta ze szkoleń zewnętrznych dla pracowników w wystarczającym stopniu? N=647 N=900 Firmy korzystające ze szkoleń nadal zamierzają z nich korzystać i uważają, że liczba szkoleń pracowników w ich firmie wzrośnie lub pozostanie bez zmian. Firmy nie korzystające ze szkoleń w ostatnich 2 latach deklarują spadek ich liczby (liczby osób szkolących się) w najbliższych 2 latach (nie zamierzają korzystać ze szkoleń). Firmy, które korzystały z dofinansowania z EFS i te, które zatrudniają powyżej 20 osób chciałyby częściej korzystać ze szkoleń (49%). Firmy, które nie słyszały o możliwych dofinansowaniach szkoleń z funduszy unijnych, uważają, że nie mogą sobie pozwolić na wszystkie potrzebne szkolenia pracowników (37%).

47 46 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Plany dotyczące korzystania ze szkoleń pracowników w badanych firmach Q8A. Czy w ciągu najbliższych 2 lat planują Państwo korzystanie ze szkoleń dla pracowników prowadzonych przez firmy i instytucje zewnętrzne? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY

48 47 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Planowane szkolenia - tematyka Q8B. Jaka tematyka szkoleń będzie Państwa przede wszystkim interesowała? N=778 (FIRMY, KTÓRE PLANUJĄ SZKOLENIA) Szkolenia planują najczęściej firmy, które szkoliły pracowników do tej pory i w ciągu ostatniego roku. Firmy, które nie szkolą personelu zakładają, że także w przyszłości szkolenia nie będą miały miejsca.

49 48 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Najczęściej planowane szkolenia - tematyka Q8B. Jaka tematyka szkoleń będzie Państwa przede wszystkim interesowała? PRODUKCJA: –branżowe/ zawodowe –BHP –obsługa maszyn i urządzeń –jakość produkcji/ zarządzanie jakością HANDEL: –sprzedaż –obsługa klienta –marketing i reklama USŁUGI: –szkolenia branżowe (związane z działalnością firmy) –finanse

50 49 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Planowane szkolenia - stanowiska Q8C. Dla jakich kategorii pracowników planują Państwo szkolenie prowadzone przez firmy zewnętrzne? N=778 (FIRMY, KTÓRE PLANUJĄ SZKOLENIA) Osoby odpowiedzialne za decyzje o szkoleniach pragną się szkolić najczęściej. Zazwyczaj są to szefowie i właściciele firm oraz specjaliści z dziedziny HR. W przypadku tych osób, najbardziej interesujące szkolenia to zarządzanie firmą lub zasobami ludzkimi. W przypadku firm handlowych dominują szkolenia pracowników działu sprzedaży (81%) W firmach produkcyjnych najczęściej będą szkoleni: –pracownicy produkcji (73%) –pracownicy działu technicznego (50%) –pracownicy niewykwalifikowani (35%) Firmy zatrudniające 20 osób i więcej planują znacznie więcej szkoleń dla wszystkich rodzajów pracowników w porównaniu z firmami mniejszymi. Firmy zatrudniające nie więcej niż 9 osób na stałe, planują najmniej szkoleń.

51 50 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Planowane szkolenia - stanowiska Q8C. Dla jakich kategorii pracowników planują Państwo szkolenie prowadzone przez firmy zewnętrzne?

52 51 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Planowane szkolenia - stanowiska Q8C. Dla jakich kategorii pracowników planują Państwo szkolenie prowadzone przez firmy zewnętrzne?

53 52 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody braku zainteresowania szkoleniami Q9A. Dlaczego nie planują Państwo zewnętrznych szkoleń dla pracowników? N=122 (FIRMY, KTÓRE NIE PLANUJĄ SZKOLEŃ) W przypadku, gdyby firma uzyskała fundusze pracownicy byliby szkoleni głównie z marketingu i reklamy, obsługi klienta oraz w zakresie branży w której działa firma Przekonanie o niskiej efektywności szkolenia dominuje wśród osób powyżej 55-ego roku życia (17%) W przypadku firm, które nie planują w najbliższej przyszłości szkoleń pracowników istotnym czynnikiem wydaje się uzmysłowienie im korzyści wynikających ze szkoleń: –w kontekście rosnącej konkurencji na rynku (zarówno jeśli chodzi o jakość produktu, obsługi klienta jak i technik sprzedaży) –w kontekście kształtowania wizerunku firmy przez pracowników –w kontekście wzrostu efektywności i pewności siebie pracowników w kontaktach z kontrahentami i klientami

54 Plany i preferencje dotyczące szkoleń

55 54 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Plany dotyczące korzystania ze szkoleń pracowników w badanych firmach Q10a. Czy w ciągu najbliższych 2 lat liczba szkoleń zewnętrznych dla pracowników w Państwa firmie będzie...? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY

56 55 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Preferencje dotyczące organizacji szkoleń Q10B. Optymalny czas trwania szkolenia Q11. Preferowane dni tygodnia Firmy zatrudniające 20 osób lub więcej, znacznie częściej preferują szkolenia w dni powszednie w ramach czasu pracy (72%)

57 56 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Q10B. Optymalny czas trwania szkolenia STANOWISKO RESPONDENTACZAS PRACY W FIRMIE Między badanymi firmami nie wystąpiły różnice dotyczące czasu szkolenia w zależności od rodzaju pracowników (stanowisk), którzy mają być w najbliższym czasie szkoleni.

58 57 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Q10B. Optymalny czas trwania szkolenia LICZBA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZATRUDNIANYCH POZA UMOWAMI O PRACĘ ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY PROGNOZOWANA LICZBA SZKOLEŃ W NAJBLIŻSZYCH 2 LATACH KORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA Z EFS

59 58 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Q11. Preferowane dni tygodnia, w których powinno odbywać się szkolenie STANOWISKO RESPONDENTACZAS PRACY W FIRMIEPŁEĆ

60 59 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Q11. Preferowane dni tygodnia, w których powinno odbywać się szkolenie ZASIĘG DZIAŁANIA FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI Korzystanie z dofinansowania z EFS Korzystanie ze szkoleń w ost. 2 latach

61 60 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Preferencje dotyczące organizacji szkoleń - miejsce szkolenia Q12. Miejsce szkolenia GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

62 Szkolenia pracowników w ciągu ostatniego roku

63 62 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Szkolenia pracowników w ciągu ostatniego roku Szkolenia pracowników w konkretnych firmach uzależnione są od 2 aspektów: –branży w jakiej działa firma –liczby zatrudnionych Firmy małe (zatrudniające nie więcej niż 9 osób) korzystają ze szkoleń w najmniejszym stopniu. Najczęściej jest to spowodowane brakiem funduszy i nikłą wiedzą na temat dofinansowania z EFS. Pojawia się nawet mechanizm szkolenia nie są nam potrzebne będący swego rodzaju wytłumaczeniem nieskorzystania z nich. Taka inercja musi oczywiście zmniejszać konkurencyjność firmy, jednakże właściciele zrzucają ją na karb braku odpowiednich szkoleń dopasowanych do specyfiki firmy lub braku odpowiednich ofert, bądź informacji na temat szkoleń. Specyfika szkoleń z których korzystają firmy wynika z ich głównej struktury branżowej bądź głównego profilu działalności: –Firmy małe 1-9 osób zatrudnionych (najczęściej handlowe) szkolą się przede wszystkim w zakresie obsługi klienta, sprzedaży i negocjacji. W tych firmach zazwyczaj największą rolę odgrywa właściciel. –Firmy 10 - 19 osób zatrudnionych (dominują tu firmy budowlane) w największym stopniu ukonstytuowane przez grupę firm usługowych (często pośredników) skupiają się na szkoleniach w zakresie wykorzystywanych technologii, artykułów i półproduktów. –Firmy 20 - 49 osób zatrudnionych (najczęściej produkcyjne) ze względu na większą liczbę osób korzystają ze szkoleń w największym stopniu. Choć w przypadku produkcji dominują szkolenia związane z obsługą maszyn i urządzeń (oraz szkolenia BHP) i związane z zarządzaniem jakością i kształceniem pracowników niewykwalifikowanych przez ZDZ-ty. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że w tych firmach obowiązki zarządzania personelem są już delegowane przez właściciela na Szefów Finansów (Głównych Księgowych), specjalistów ds. kadr i płac lub HR oraz kierowników produkcji Przytoczone obserwacje pokazują wyraźnie różnice między firmami SOHO (1-9 zatrudnionych) a firmami o większej liczbie pracowników. Wiąże się to przede wszystkim z inną koncepcją dotarcia ofert szkoleniowych do każdego z typów firm. W przypadku SOHO decydentem w zakresie szkoleń zazwyczaj jest Właściciel/ Prezes firmy. Jednakże już w przypadku niewiele większej firmy (10 do 50 osób) obowiązki szkoleń są dywersyfikowane na szefów poszczególnych działów (finansów, HR, marketingu, sprzedaży, produkcji itd.)

64 63 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń pracowników w ciągu ostatniego roku Q13. Ilu pracowników w Pan/Pani firmie było na szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne w ciągu ostatnich 12 miesięcy? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY

65 64 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Szkolenia organizowane w ostatnim roku - tematyka Q14A. W jakiego typu szkoleniach zewnętrznych brali udział pracownicy Pana/Pani firmy? N=647 (FIRMY, KTÓRE ORGANIZOWAŁY SZKOLENIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU)

66 65 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Najczęstsze szkolenia organizowane w ostatnim roku - tematyka Q14A. W jakiego typu szkoleniach zewnętrznych brali udział pracownicy Pana/Pani firmy? Finanse częściej: firmy 20-49 zatrudnionych (28%) Marketing i reklama częściej: firmy o zasięgu międzynarodowym (12%) Jakość/ zarządzanie jakością częściej: firmy 20-49 zatrudnionych (10%) PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY: Produkcja, częściej: –BHP, Ppoż, pierwsza pomoc (30%) –obsługa maszyn i urządzeń (18%) –zarządzanie jakością (14%) Handel, częściej: –sprzedaż (26%) –obsługa klienta (11%) Usługi częściej: –branżowe/ zawodowe (23%) –prawo/ przepisy prawne (7%)

67 66 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Tematyka 2 ostatnich szkoleń organizowanych przez firmy N=647 (FIRMY, KTÓRE ORGANIZOWAŁY SZKOLENIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU)

68 67 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Organizatorzy szkoleń Q15. Jaka firma/ instytucja organizowała te szkolenia? N=647 (FIRMY, KTÓRE ORGANIZOWAŁY SZKOLENIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU)

69 68 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Szkolenia organizowane przez PARP + EFS Q15. Jaka firma/ instytucja organizowała te szkolenia? N=26 (FIRMY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z EFS LUB PARP)

70 69 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody wyboru szkolenia Q16. Jakie cechy szkolenia brali Państwo pod uwagę przy wyborze szkolenia? N=647 (FIRMY, KTÓRE ORGANIZOWAŁY SZKOLENIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU) Miejsce szkolenia, częściej firmy –o obrocie rocznym poniżej 1 mln PLN (63%) Cena szkolenia, częściej firmy –korzystające z dofinansowania EFS (56%) –produkcyjne (54%) –o zasięgu międzynarodowym (53%) Przydatność szkolenia, częściej firmy –zatrudniające 1 do 9 osób (49%) Firma narzucona przez kontrahenta, częściej firmy –handlowe (17%) –zatrudniające 1 do 9 osób (16%) –o zasięgu regionalnym (15%)

71 70 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody wyboru firmy szkoleniowej Q17. Jakie cechy firmy szkoleniowej brali Państwo pod uwagę przy wyborze szkolenia? N=647 (FIRMY, KTÓRE ORGANIZOWAŁY SZKOLENIA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU) Doświadczenie firmy, częściej firmy –o zasięgu regionalnym (67%) Dobra opinia na rynku, częściej firmy –o obrocie rocznym poniżej 1 mln PLN (71%) –o zasięgu regionalnym (66%) Kwalifikacje prowadzących częściej firmy –zatrudniające 21 do 49 osób –usługowe (63%) Wcześniejsze pozytywne doświadczenia częściej firmy –usługowe (58%) –o zasięgu regionalnym (58%) Mała odległość od miejsca szkolenia, częściej firmy –o obrocie rocznym poniżej 1 mln PLN (38%) –o zasięgu regionalnym (32%) Firma narzucona przez kontrahenta, częściej firmy –handlowe (18%) –zatrudniające 1 do 9 osób (16%)

72 71 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ocena firmy szkoleniowej Q18. Jak ocenia Pan(i) tę firmę ze względu na sposób i efekty organizowanych przez nią szkoleń? PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ROK ZAŁOŻENIA FIRMY Firmy szkoleniowe zostały ocenione dobrze lub bardzo dobrze przez badane firmy. Najwyższe noty szkolenia otrzymały od przedstawicieli firm powstałych po 2000 roku. Nie wystąpiły różnice w ocenach ze względu na wielkość zatrudnienia, zasięg i profil działalności.

73 72 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ocena firmy szkoleniowej Q18. Jak ocenia Pan(i) tę firmę ze względu na sposób i efekty organizowanych przez nią szkoleń? 1 - bardzo źle 5 - bardzo dobrze Firmy szkoleniowe zostały ocenione dobrze lub bardzo dobrze przez badane firmy, niezależnie od tematyki szkolenia.

74 73 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Liczba osób biorących udział w ostatnich 2 szkoleniach Q19. Ile osób wzięło udział w tym szkoleniu/tych szkoleniach? WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIAOBRÓT ROCZNY Liczba szkolonych osób jest wprost proporcjonalna do liczby zatrudnionych. Mniejsze firmy szkolą mniej pracowników, a większe ich większą ilość.

75 74 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Osoby, które brały udział w ostatnich szkoleniach Q20. Jaką kategorię pracowników reprezentowali uczestnicy szkolenia/szkoleń z firmy? N=647 Specjaliści, częściej: –prawo - przepisy prawne (70%) –w firmach usługowych (50%) Pracownicy działu sprzedaży, częściej: –obsługa klienta (70%) –sprzedaż (67%) –w firmach handlowych (47%) Kadra kierownicza wyższego szczebla częściej: –zarządzanie zasobami ludzkimi (67%) –prawo - przepisy prawne (55%) Kadra kierownicza średniego szczebla częściej: –jakość/ zarządzanie jakością (54%) –prawo/ przepisy prawne (52%) –zarządzanie firmą (51%) –zasięg międzynarodowy (37%) Pracownicy biurowi, częściej: –finansowe (54%) –zarządzanie firmą (51%) –prawo/ przepisy prawne (48%) Pracownicy produkcji, częściej: –BHP/ przeciwpożarowe/ pierwsza pomoc (57%) –obsługa maszyn i urządzeń (47%) –jakość/ zarządzanie jakością (46%) –firmy produkcyjne (46%) –zasięg międzynarodowy (32%) Pracownicy działu technicznego, częściej: –jakość/ zarządzanie jakością (41%) –obsługa maszyn i urządzeń (37%)

76 75 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Osoby biorące udział w ostatnich szkoleniach

77 76 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Osoby, od których wyszedł pomysł szkolenia Q21. Kto był inicjatorem, od kogo wyszedł pomysł szkoleń/ szkolenia? N=647 Szkolenia finansowe (38%) Szkolenia informatyczne (38%) Firmy produkcyjne(48%)

78 77 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ocena ostatnich szkoleń Q22. Jak Pan/Pani ocenia przydatność tego szkolenia w funkcjonowaniu Państwa firmy? Q23. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z tego szkolenia? 4,37 4,22 Jako najbardziej przydatne zostały ocenione szkolenia z zakresu: –budownictwa średnia 4,70; bardzo przydatne: 74% –obsługi maszyn i urządzeń średnia 4,61; bardzo przydatne: 73% –finansów średnia 4,59; bardzo przydatne: 66% N=647

79 78 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Dofinansowanie ostatnich 2 szkoleń Q24. Czy szkolenie było dofinansowane przez instytucję zewnętrzną? PROFIL DZIAŁALNOŚCI WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA KORZYSTANIE Z EFS WIEK RESPONDENTA Szkolenia były najczęściej dofinansowane w przypadku firm handlowych (44%) oraz takich, w których decyzje dotyczące polityki szkoleniowej podejmują osoby młodsze (do 35 roku życia).

80 79 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Dofinansowanie ostatnich 2 szkoleń (w podziale na rodzaj szkolenia) Q24. Czy szkolenie było dofinansowane przez instytucję zewnętrzną? (ODSETEK ODPOWIEDZI TAK)

81 80 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Instytucja dofinansowująca ostatnie szkolenia Q25. Jaką to była instytucja? Proszę podać jej nazwę Łącznie z funduszy unijnych skorzystało 58% przedsiębiorstw dofinansowanych przez nie. Najczęściej były to firmy o zasięgu międzynarodowym. 86% firm z tej grupy pozyskało środki na szkolenia z Unii Europejskiej. Najczęściej dofinansowywane szkolenia to: szkolenia interpersonalne (92%), informatyczne (80%), zarządzanie zasobami ludzkimi (71%), zarządzanie firmą(70%), finansowe (67%), Marketing i reklama (66%), Sprzedaż (60%), jakość/ zarządzanie jakością (59%), finanse - dopłaty ze środków unijnych (54%). Dostawcy produktów/ producenci najczęściej organizowali szkolenia: –budowlane (40%) –branżowe/ zawodowe (24%) N=239

82 81 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wartość dofinansowania szkolenia Q26. Jaki procent kosztów szkolenia pokryło dofinansowanie? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY OBRÓT ROCZNY W przypadku firm handlowych i firm o obrocie poniżej 1 miliona PLN wystąpiło najwyższe dofinansowanie szkoleń.

83 82 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wartość dofinansowania szkolenia i koszty na nie ponoszone Q27. Jakie były źródła finansowania szkolenia? Q28. Jakie procent rocznego budżetu Państwa firmy stanowią koszty szkoleń zewnętrznych? N=647 Pomimo korzystania ze szkoleń i ponoszenia kosztów, większość decydentów nie zdaje sobie sprawy z wydatków na szkolenia w kontekście całkowitych kosztów firmy.

84 Znajomość firm szkoleniowych i Europejskiego Funduszu Społecznego

85 84 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Znajomość firm i instytucji szkoleniowych Q29. Jakie firmy/ instytucje organizujące szkolenia dla firm zna Pan/Pani choćby ze słyszenia N=900 Zgodnie z założeniami przewidywaniami sprzed badania większość firm podawała nazwy lokalnych instytucji szkoleniowych. Mimo to na czoło wybijają się: Stowarzyszenie Księgowych - organizujące kursy z zakresu finansów Zakłady Doskonalenia Zawodowego - organizujące kursy BHP, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy Fundusze unijne (EFS/ PARP) - organizujące kursy sprzedaży, marketingu, zarządzania firmą i zasobami ludzkimi ( w percepcji badanych firm)

86 85 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie z firm i instytucji szkoleniowych Q30. Z usług jakie firm/ instytucji organizujących szkolenia korzystał(a) Pan/Pani kiedykolwiek? N=900 Zgodnie z założeniami przewidywaniami sprzed badania większość firm podawała nazwy lokalnych instytucji szkoleniowych. Mimo to na czoło wybijają się: Stowarzyszenie Księgowych - organizujące kursy z zakresu finansów Zakłady Doskonalenia Zawodowego - organizujące kursy BHP, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy Fundusze unijne (EFS/ PARP) - organizujące kursy sprzedaży, marketingu, zarządzania firmą i zasobami ludzkimi ( w percepcji badanych firm)

87 86 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wiedza o dofinansowaniu szkoleń dla firm z funduszy Unii Europejskiej Q31. Czy słyszał Pan/Pani o dofinansowaniu szkoleń dla firm z funduszy Unii Europejskiej? KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ W CZASIE OSTATNICH 2 LAT WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY ROK ZAŁOŻENIA FIRMY

88 87 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wiedza o dofinansowaniu szkoleń dla firm z funduszy Uniii Europejskiej Q31. Czy słyszał Pan/Pani o dofinansowaniu szkoleń dla firm z funduszy Unii Europejskiej? [ODSETEK ODPOWIEDZI TAK]

89 88 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Opis EFS Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje dla małych i średnich firm dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników. W zależności od sposobu rozliczenia dofinansowanie z EFS może wynosić od 80 do 100% kosztów. Szkolenia z dofinansowaniem można znaleźć w ofercie firm szkoleniowych, bądź też firma szkoleniowa może przygotować program szkoleń specjalnie pod potrzeby konkretnej firmy i starać się o dofinansowanie z EFS. Q32. Czy firma korzystała kiedykolwiek z takiego dofinansowania z EFS? Pomimo, że 89% firm słyszało o możliwości dofinansowywania szkoleń z EFS, tylko 27% badanej grupy skorzystało z tej możliwości. W najmniejszym stopniu z dofinansowania korzystają firmy małe (SOHO). Ze względu na postrzegane koszty szkoleń, często rezygnują z podnoszenia kwalifikacji pracowników. Informacje zawarte w komunikacji powinny zachęcić je do skorzystania ze szkoleń dofinansowywanych przez EFS.

90 89 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie z dofinansowaniu szkoleń dla firm z funduszy Uniii Europejskiej Q32. Czy Pana/Pani firma korzystała kiedykolwiek z takiego dofinansowania szkoleń z funduszy Unii Europejskiej? KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ W CZASIE OSTATNICH 2 LAT WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY Tak jak w ogóle ze szkoleń, tak z dofinansowania przez fundusze unijne korzystały częściej firmy najbardziej zorientowane na rynku szkoleniowym, czyli firmy największe z badanej grupy zatrudniające od 20 do 49 osób Jednakże nawet w tej grupie z funduszy unijnych korzysta tylko niespełna połowa (44%) podmiotów gospodarczych. Stan taki w przypadku większości firm jest spowodowany brakiem wiedzy na temat dofinansowania szkoleń.

91 90 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Powody nieskorzystania ze szkoleń dofinansowanych przez EFS Q33. Dlaczego firma nie korzystała dotychczas ze szkoleń dofinansowywanych przez Europejski Fundusz Społeczny?? FIRMY, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY Z DOFINANSOWANIA N=653 Na podstawie uzyskanych wyników badania można stwierdzić, że większość badanych mimo iż słyszała o EFS, nie ma pojęcia w jaki sposób może skorzystać z funduszy dla własnej firmy. Z jednej strony pojawia się brak wiedzy o funduszach, z drugiej zaś wyraźna skarga na brak publikacji (informacji) na ten temat. Głównym zatem celem przyszłej działalności PARP powinna być szczegółowa kampania informacyjna dotycząca szkoleń finansowanych przez EFS - szczególnie skoncentrowana na małych firmach rezygnujących ze szkoleń z uwagi na brak własnych środków finansowych.

92 91 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie i powody nieskorzystania ze szkoleń dofinansowanych przez EFS 100% (N=900) Próba firm zatrudniających od 1 do 49 osób Nie korzystali ze szkoleń dofinansowanych z EFS (73%) Korzystali ze szkoleń dofinansowanych z EFS (27%) Brak takiej potrzeby (19%) BRAK WIEDZY (26%) 1-9 osób (12,4%) Dlaczego firma nie korzystała? 21-49 osób (4,4%) 10-20 osób (9,2%) Nie interesowaliśmy się tym Nie wiedziałem, że jest taka możliwość Brak informacji na ten temat dofinansowania szkoleń z EFS Firma nieprzystosowana do dofinansowania z UE Uwaga: Wszystkie procenty odnoszą się do całej próby badanych firm (N=900) Produkcja (6,6%) Usługi (10,6%) Handel (8,8%) Regionalne (11,2%) Międzynarodowe (5,3%) Ogólnokrajowe (9,5%) WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA ZASIĘG DZIAŁANIA GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

93 92 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń dofinansowanych przez EFS: Tematyka szkolenia Q34. W ramach jakiego rodzaju szkoleń firma korzystała z takiego dofinansowania? FIRMY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z DOFINANSOWANIA N=247 Częściej firmy o zasięgu międzynarodowym (10%)

94 93 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Korzystanie ze szkoleń dofinansowanych przez EFS: Tematyka szkolenia Q34. W ramach jakiego rodzaju szkoleń firma korzystała z takiego dofinansowania? W korzystaniu z EFS dominują szkolenia tzw. miękkie czyli dotyczące: sprzedaży, negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia czysto informatyczne (wręcz tylko dotyczące programów biurowych). Wyraźnie brakuje szkoleń skoncentrowanych na specyficznych warunkach działania firm produkcyjnych oraz informacji o nich. Szkolenia dotyczące BHP i wprowadzania ISO (zarządzanie jakością) nie są wystarczające dla firm powyżej 20 zatrudnionych i wymagają rozszerzenia branżowego (związanego ze specyfiką działalności: budownictwa, IT, motoryzacji, szeroko pojętego handlu i przepisów z nimi związanych).

95 94 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Ocena poziomu zadowolenia ze szkolenia dofinansowanego przez EFS Q35A. Czy Pan(i) był zadowolony(a) z jakości tego szkolenia? 4,23 Q35B. Czy Pan(i) był zadowolony(a) z zakresu tematycznego jaki obejmowało szkolenie? 4,30 Większość szkoleń dofinansowanych z EFS została oceniona dobrze lub bardzo dobrze przez badane firmy. W ocenach nie wystąpiły różnice ze względu na wielkość zatrudnienia, zasięg i profil działalności.

96 95 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Proponowane zmiany w procedurze związanej ze szkoleniami dofinansowanych przez EFS Q36. Co Pan(i) zmieniłby w procedurze jaka konieczna była do skorzystania z tego szkolenia? FIRMY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z DOFINANSOWANIA N=247 Ogromną rolę w procesie oferty szkoleniowej na pewno będzie odgrywało uproszczenie procedur i formalności dla firmy chcącej skorzystać ze środków EFS.

97 96 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Zainteresowanie korzystaniem ze szkoleń dofinansowanych przez EFS w przyszłości Q37. Czy Pana(i) firma będzie zainteresowana w przyszłości takim dofinansowaniem szkoleń z funduszy unijnych? GŁÓWNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIAOBRÓT ROCZNY Zainteresowanie dofinansowaniem szkoleń z EFS deklaruje 75% badanych firm. Niezależnie od głównego profilu działalności wyższy poziom zainteresowania deklarowały firmy większe (szczególnie powyżej 20 zatrudnionych na stałe) oraz firmy o wyższych obrotach.

98 97 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Proponowane miejsca informacji o szkoleniach dofinansowanych przez EFS Q38. Gdzie Pana(i) zdaniem powinny być prezentowane informacje dotyczące dofinansowania szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych? N=900

99 98 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Proponowane miejsca informacji o szkoleniach dofinansowanych przez EFS Q38. Gdzie Pana(i) zdaniem powinny być prezentowane informacje dotyczące dofinansowania szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych? Firmy powyżej 20 zatrudnionych częściej jako miejsce informacji o EFS podają prasę codzienną i branżową oraz internetowe strony stowarzyszeń przedsiębiorców

100 Źródła informacji i korzystanie z mediów

101 10 0 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wykorzystywane źródła informacji potrzebnych do pracy zawodowej Q40. Gdzie zazwyczaj poszukuje Pan(i) informacji potrzebnych w pracy zawodowej/ prowadzeniu firmy? N=900

102 10 1 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wykorzystywane źródła informacji potrzebnych do pracy zawodowej Q40. Gdzie zazwyczaj poszukuje Pan(i) informacji potrzebnych w pracy zawodowej/ prowadzeniu firmy? Firmy powyżej 20 zatrudnionych częściej poszukują informacji w prasie codziennej i branżowej niż firmy mniejsze.

103 10 2 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Wykorzystywane źródła informacji potrzebnych do pracy zawodowej Q40. Gdzie zazwyczaj poszukuje Pan(i) informacji potrzebnych w pracy zawodowej/ prowadzeniu firmy?

104 10 3 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Znajomość portalu Inwestycja w kadry Q39. Czy zetknął/ zetknęła się Pan(i) z internetową bazą ofert szkoleniowych Inwestycja w kadry www.inwestycjawkadry.pl? KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ W CZASIE OSTATNICH 2 LAT WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA OBRÓT ROCZNY Portal Inwestycja w kadry znany jest jednej piątej badanych firm. Dwukrotnie częściej stykali się ze stroną przedstawiciele firm, które korzystają ze szkoleń pracowników, niż firm nie korzystających ze szkoleń.

105 10 4 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje telewizyjne Q41a. Jakie stacje TV Pan(i) ogląda najczęściej? N=900 Firmy o zasięgu międzynarodowym (57%) Firmy zatrudniające 1 do 9 osób (22%)

106 10 5 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje telewizyjne Q41a. Jakie stacje TV Pan(i) ogląda najczęściej?

107 10 6 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje telewizyjne Q41a. Jakie stacje TV Pan(i) ogląda najczęściej?

108 10 7 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje radiowe Q41b. Jakich stacji radiowych słucha Pan(i) najczęściej? N=900

109 10 8 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje radiowe Q41b. Jakich stacji radiowych słucha Pan(i) najczęściej?

110 10 9 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Stacje radiowe Q41b. Jakich stacji radiowych słucha Pan(i) najczęściej?

111 11 0 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Gazety codzienne i biznesowe Q41c. Jakie gazety codzienne lub biznesowe czyta Pan(i) najczęściej? N=900

112 11 1 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Gazety codzienne i biznesowe Q41c. Jakie gazety codzienne lub biznesowe czyta Pan(i) najczęściej? Przedstawiciele firm powyżej 20 zatrudnionych częściej korzystają z prasie codziennej (szczególnie Rzeczpospolita) i prasy biznesowej: –Gazeta Prawna –Puls Biznesu –Gazeta Podatkowa

113 11 2 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Gazety codzienne i biznesowe Q41c. Jakie gazety codzienne lub biznesowe czyta Pan(i) najczęściej?

114 11 3 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Gazety codzienne i biznesowe Q41c. Jakie gazety codzienne lub biznesowe czyta Pan(i) najczęściej?

115 11 4 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Prasa kolorowa Q41d. Jaką prasę kolorową czytuje Pan(i) najczęściej? N=900

116 11 5 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Prasa kolorowa Q41d. Jaką prasę kolorową czytuje Pan(i) najczęściej?

117 11 6 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Prasa kolorowa Q41d. Jaką prasę kolorową czytuje Pan(i) najczęściej?

118 11 7 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Strony internetowe Q41e. Z jakich stron internetowych korzysta Pan(i) najczęściej? N=900

119 11 8 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Strony internetowe Q41e. Z jakich stron internetowych korzysta Pan(i) najczęściej?

120 11 9 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Strony internetowe Q41e. Z jakich stron internetowych korzysta Pan(i) najczęściej?

121 12 0 Raport z badania: Potrzeby szkoleniowe firm Strony internetowe Q41e. Z jakich stron internetowych korzysta Pan(i) najczęściej?

122 IQS and QUANT Group ul. Lekarska 7 00-610 Warszawa tel. +48 (22) 592 63 00 fax +48 (22) 825 48 70


Pobierz ppt "Potrzeby szkoleniowe firm zatrudniających do 49 osób Raport z badania telefonicznego przygotowany dla POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google