Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecne i przyszłe możliwości dofinansowania unijnego dla rybaków 30 marca 2012 r. Łosiów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecne i przyszłe możliwości dofinansowania unijnego dla rybaków 30 marca 2012 r. Łosiów."— Zapis prezentacji:

1 Obecne i przyszłe możliwości dofinansowania unijnego dla rybaków 30 marca 2012 r. Łosiów

2 PO RYBY 2007-2013 Zmiana PO RYBY 2007-2013 - Przyjęcie w dniu 28 marca 2011 r. przez KM PO RYBY 2007-2013 uchwały w sprawie zmiany PO RYBY 2007-2013 - Przyjęcie w dniu 13 września 2011 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany PO RYBY 2007-2013 - Wydanie w dniu 21 grudnia 2011 r. przez KE decyzji zmieniającej PO RYBY 2007-2013

3 PO RYBY 2007-2013 Zmiana PO RYBY 2007-2013 Wydanie decyzji zmieniającej PO RYBY 2007-2013 umożliwiło nowelizację rozporządzenia w sprawie podziału środków finansowych w zakresie przesunięcia środków finansowych na Środek 2.2. W ww. rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych z dnia 12 marca 2012 r. weszło w życie 16 marca 2012 r.

4 PO RYBY 2007-2013 W celu umożliwienia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w 2012 r. oraz realizację operacji przez beneficjentów w latach 2012-2016 zaistniała konieczność zmiany rozporządzenia do osi 2.

5 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 Do ww. rozporządzenia wprowadzono m.in. rozwiązania polegające na: wypłacie jednorazowej pomocy finansowej z góry, za cały okres realizowania zobowiązań na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a nie na podstawie składanych wniosków o płatność, po każdym roku realizacji zobowiązań w zakresie pakietów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia do osi 2 - w przypadku realizacji operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb wypłacie jednorazowej pomocy finansowej z góry, za cały okres realizowania zobowiązań na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a nie na podstawie składanych wniosków o płatność, po każdym roku realizacji zobowiązań w zakresie pakietów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia do osi 2 - w przypadku realizacji operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb

6 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 wypłacie jednorazowej pomocy finansowej w formie rekompensaty z góry za realizację przez okres 5 lat zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a nie na podstawie wniosku o płatność – w przypadku realizacji operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb; wypłacie jednorazowej pomocy finansowej w formie rekompensaty z góry za realizację przez okres 5 lat zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb, wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a nie na podstawie wniosku o płatność – w przypadku realizacji operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb;

7 PO RYBY 2007-2013 zmianie pkt 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w Pakiecie 1 w ust. 1. Zmiana polega na doprecyzowaniu wymogu - bieżąca konserwacja rowów (doprowadzalników i odprowadzalników, rowów opaskowych) przez wskazanie, iż na wnioskodawcy spoczywa obowiązek konserwacji rowów. Konserwacja powinna odbywać się w szczególności w sposób określony w pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli pozwolenie określa sposób tej konserwacji; zmianie pkt 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w Pakiecie 1 w ust. 1. Zmiana polega na doprecyzowaniu wymogu - bieżąca konserwacja rowów (doprowadzalników i odprowadzalników, rowów opaskowych) przez wskazanie, iż na wnioskodawcy spoczywa obowiązek konserwacji rowów. Konserwacja powinna odbywać się w szczególności w sposób określony w pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli pozwolenie określa sposób tej konserwacji;

8 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 zmianie ust. 2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 4. Zmiana ma na celu dodanie, iż do opisu systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych beneficjent załącza również rysunek ww. systemu; zmianie ust. 2 w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 4. Zmiana ma na celu dodanie, iż do opisu systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych beneficjent załącza również rysunek ww. systemu; rezygnacji z możliwości załączania do wniosku o dofinansowanie potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na rzecz tego pozwolenia; rezygnacji z możliwości załączania do wniosku o dofinansowanie potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na rzecz tego pozwolenia;

9 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 dodaniu § 49a, zgodnie z którym w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe dokumenty wskazane w załączniku nr 3 należy złożyć do 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji; dodaniu § 49a, zgodnie z którym w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe dokumenty wskazane w załączniku nr 3 należy złożyć do 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji; określeniu zobowiązań i wysokości stawek rekompensaty oraz maksymalnej wysokości pomocy finansowej przyznawanej na realizację operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb: określeniu zobowiązań i wysokości stawek rekompensaty oraz maksymalnej wysokości pomocy finansowej przyznawanej na realizację operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb:

10 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 Wysokość stawki rekompensaty za realizację poszczególnych zobowiązań: - utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - 40 zł rocznie; - jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - 5 zł; - pobranie porcji nasienia o objętości 12,5 mikrolitra, od ryb łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym - 3,5 zł; - pobranie porcji nasienia o objętości 70 mikrolitrów, od ryb karpiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym - 21 zł; - przeprowadzenie, nie częściej niż raz na trzy pokolenia w obrębie tego samego stada, testu genetycznego jednego tarlaka lub selekta - 200 zł; - prowadzenie księgi zarodowej jednego stada - 5 000 zł rocznie.

11 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 P = 4 000 zł x ha x H gdzie: P - wysokość pomocy za dany rok kalendarzowy; ha – powierzchnia ewidencyjna w hektarach; H – współczynnik zagęszczenia ryb w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych na 1 ha powierzchni obiektu chowu lub hodowli, przy czym: H= 1 - w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach wynoszących do 500 sztuk/ha, H= zagęszczenie ryb w stadzie, które podlegają ochronie zasobów genetycznych/500 - w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach ponad 500 sztuk/ha.; H= zagęszczenie ryb w stadzie, które podlegają ochronie zasobów genetycznych/500 - w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach ponad 500 sztuk/ha.;

12 PO RYBY 2007-2013 PO RYBY 2007-2013 zobowiązaniu beneficjentów do dostarczenia kopii dokumentacji hodowlanej zawierającej w szczególności: kopie protokołów odłowów tarlaków lub selektów, kopie arkuszy pomiarowych cech morfometrycznych dla próby minimum 30 sztuk z każdego pokolenia oraz informacje dotyczące rodowodów linii hodowlanych. zobowiązaniu beneficjentów do dostarczenia kopii dokumentacji hodowlanej zawierającej w szczególności: kopie protokołów odłowów tarlaków lub selektów, kopie arkuszy pomiarowych cech morfometrycznych dla próby minimum 30 sztuk z każdego pokolenia oraz informacje dotyczące rodowodów linii hodowlanych. Rozporządzenie do osi 2 jest po konsultacjach wewnętrznych.

13 nowy fundusz rybacki Priorytety Polski w dziedzinie akwakultury W dniach 21-22.06.2011 w Falentach odbyło się spotkanie administracji z przedstawicielami środowiska akwakultury, na którym rozważane były kwestie przyszłości sektora rybactwa, w szczególności akwakultury, pod kątem finansowania ze środków Unii Europejskiej po 2013 r.

14 nowy fundusz rybacki Działania wodno-środowiskowe Postulaty: Postulaty: - utrzymanie rekompensat wodno-środowiskowych, ale ich wielkość uzależnić od faktu, czy dany podmiot w obecnej perspektywie nie otrzymał rekompensat lub otrzymał jedynie rekompensaty za Pakiet 1; - partycypacja Ministerstwa Środowiska w udzielaniu pomocy finansowej dla obiektów chowu i hodowli ryb, które położone są na obszarach Natura 2000; - udzielanie rekompensat wodno-środowiskowych obiektom chowu i hodowli ryb o powierzchni co najmniej 5 ha a nie jak obecnie 1 ha;

15 nowy fundusz rybacki - uproszczenie systemu udzielania rekompensat wodno- środowiskowych; - opracowanie systemu udzielania rekompensat wodno- środowiskowych w taki sposób, aby pomoc finansową za straty spowodowane przez ptaki rybożerne, bobry, wydry itp. obiekty chowu i hodowli ryb mogły otrzymywać również z innych źródeł;

16 nowy fundusz rybacki - zrezygnowanie z Wymogu 2.8 położenie stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody i Wymogu 2.4przestrzeganie zasady stałych nurtów, przez co rozumie się prowadzenie chowu i hodowli ryb w tych samych stawach na tym samym etapie wieloletniego cyklu produkcyjnego.

17 Europejski Fundusz Morski i Rybacki Cele EFMR promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury; promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury; wspieranie zintegrowanej polityki morskiej UE; wspieranie zintegrowanej polityki morskiej UE; promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich (włącznie z akwakulturą i rybołówstwem śródlądowym); promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich (włącznie z akwakulturą i rybołówstwem śródlądowym); przyczynianie się do wdrażania WPRyb. przyczynianie się do wdrażania WPRyb.

18 Europejski Fundusz Morski i Rybacki Budżet EFRM na lata 2014 – 2020, wg cen bieżących, wynosi 6, 567 mld euro. Dla porównania, budżet Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na lata 2007 – 2013, wynosi ok. 3,8 mld euro. Kwota 6,567 mld euro przeznaczona jest na: - rybołówstwo i akwakulturę, - zintegrowaną politykę morską, - wspieranie organizacji rynku rybnego, - inspekcję i kontrolę, - zbieranie danych.

19 Europejski Fundusz Morski i Rybacki Zrównoważony rozwój akwakultury 1. Innowacje 2.Inwestycje w akwakulturę prowadzoną na morzu i niezwiązaną z żywnością 3. Nowe formy dochodów i wartość dodana – operacje inwestycyjne: a) podnoszenie wartości produktów akwakultury, b) różnicowania dochodów (w ramach sektora akwakultury) c) różnicowania dochodów (działalność dodatkowa spoza sektora akwakultury) 4.Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury – operacje nieinwestycyjne. 5.Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów – operacje nieinwestycyjne. 6. Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury – operacje nieinwestycyjne i inwestycyjne – beneficjentami wsparcia są wyłącznie podmioty prawa publicznego.

20 Europejski Fundusz Morski i Rybacki 7.Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze akwakultury – operacje nieinwestycyjne i inwestycyjne – wsparcie przyznaje się rolnikom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury. 8. Promowanie akwakultury oferującej wysoki poziom ochrony środowiska – operacje inwestycyjne – możliwe wsparcie inwestycji m.in. w zakresie zakupu sprzętu chroniącego gospodarstwa akwakultury przed dzikimi drapieżnikami pozostającymi pod ścisłą ochroną na podstawie dyrektywy Rady i Parlamentu 2009/147/EWG i dyrektywy Rady 92/43/WE. 9. Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną – operacje nieinwestycyjne (rekompensaty).

21 Europejski Fundusz Morski i Rybacki 10. Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska – operacje nieinwestycyjne (rekompensaty) – wsparcie przyznaje się tylko tym beneficjentom, którzy zobowiązują się do spełniania przez co najmniej pięć lat wymogów związanych ze środowiskiem wodnym, które mają szerszy zakres niż zwykłe stosowanie prawa unijnego i krajowego. EFMR może wspierać: a) metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci NATURA 2000;

22 Europejski Fundusz Morski i Rybacki b)udział w ochronie i rozmnażaniu ex-situ zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem; c) formy ekstensywnej akwakultury, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodności biologicznej i zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami terenów akwakultury.

23 Europejski Fundusz Morski i Rybacki 11. Środki zdrowia publicznego - operacje nieinwestycyjne. 12. Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt - operacje nieinwestycyjne. a) kontrola i zwalczanie chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii; b) dobrostan zwierząt w akwakulturze; c) leki weterynaryjne 13. Ubezpieczenie zasobów akwakultury – a) niekorzystne zjawiska klimatyczne; b) nagłe zmiany jakości wody; c) choroby w akwakulturze lub zniszczenia obiektów produkcyjnych.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Majchrzak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa Wydział Polityki Strukturalnej tel. 22 623 10 37 Joanna.Majchrzak@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "Obecne i przyszłe możliwości dofinansowania unijnego dla rybaków 30 marca 2012 r. Łosiów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google