Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W. PODSTAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W. PODSTAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE."— Zapis prezentacji:

1 W. PODSTAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE.
PODSTAWOWE POJĘCIA. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI U PROGU XXI WIEKU. BEZPIECZEŃSTWO. ROLA PAŃSTWA I OBYWATELI.

2 BEZPIECZEŃSTWO - STAN, KTÓRY DAJE POCZUCIE PEWNOŚCI, I GWARANCJE JEGO ZACHOWANIA ORAZ SZANSĘ NA DOSKONALENIE. JEDNA Z PODSTAWOWYCH POTRZEB CZŁOWIEKA TO SYTUACJA OZNACZAJĄCA SIĘ BRAKIEM RYZYKA CZEGOŚ CO CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE CENI. NA PRZYKŁAD ZDROWIA, PRACY, SZACUNKU, UCZUĆ, DÓBR MATERIALNYCH. WYRÓŻNIA SIĘ M.IN. BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE REGIONALNE, NARODOWE; BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE, POLITYCZNE, SPOŁECZNE; BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PSYCHICZNE, SOCJALNE; BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE I PERSONALNE. Na podstawie :Słownika terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarząadzania, Warszawa 2000, s.17

3 PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO
W powodzi haseł w rodzaju ,,po pierwsze gospodarka” lub ,,po pierwsze człowiek”, szybko zapominamy, że fundamentem tego wszystkiego, co ,,po pierwsze” jest bezpieczeństwo. Jest ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą, grup społecznych, wreszcie państw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie integralności czy niezawisłości, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju, który zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu. Owo bezpieczeństwo zależy od tego, co dzieje się wokół nas, od środowiska zewnętrznego, z którego mogą pochodzić ewentualne zagrożenia, zależy także od nas samych – naszego zdrowia i gotowości sprostowania takim zagrożeniom prof. R. Kuźniar, Po pierwsze bezpieczeństwo, Rzeczpospolita z r.

4 ,,Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”
Klaus Nauman

5 RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA
indywidualne (osobowe, personalne); grupowe (rodowe, plemienne, grup zawodowych); narodowe (państwowe); międzynarodowe (regionalne, globalne).

6 PODMIOTOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO Wg kryterium skali (zasięgu) BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO REGIONALNE Wg kryterium skali (zasięgu) BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zadania bezpieczeństwa wewnętrznego Zapewnienie porządku publicznego Ochrona ludności Przeciwdziałanie przestępczości Ochrona granicy państwowej * Wg. Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 10.

7 OGÓLNA TYPOLOGIA POJĘCIA BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO K R Y T E R I A PODMIOTOWE PRZEDMIOTOWE PRZESTRZENNE CELE jednostkowe lokalne narodowe międzynarodowe globalne militarne polityczne ekonomiczne ekologiczne kulturowe społeczne ... miejscowe lokalne subregionalne regionalne globalne negatywne (tylko przetrwanie) pozytywne (przetrwanie i swoboda rozwoju) Opracowano na podstawie: J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

8 PODMIOTY BEZPIECZEŃSTWA
POJEDYNCZE OSOBY GRUPY SPOŁECZNE NARODY SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWE CAŁA LUDZKOŚĆ

9 PRZEDMIOTOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
Polityczny Militarny Ekonomiczny Demograficzny Społeczny Etniczny Ekologiczny Strukturalny Zasobów surowcowych Humanistyczny Kulturowy Żywnościowy Energetyczny In.

10 ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA
,,ISTOTĄ BEZPIECZEŃSTWA JEST ZAPEWNIENIE NIENARUSZALNEGO PRZETRWANIA PODMIOTU STANOWIĄC WARUNEK SWOBODNEGO ROZWOJU”

11 PAŃSTWO JEST ORGANIZACJĄ POLITYCZNĄ GRUPY SPOŁECZNEJ, OBEJMUJĄCĄ OKREŚLONE TERYTORIUM, NA KTÓRYM ROZCIĄGA SIĘ JEGO WŁADZA I OBOWIĄZUJĄ PRAWA PRZEZ NIĄ STANOWIONE. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 1996.

12 FUNKCJE PAŃSTWA Najpowszechniejszy podział funkcji państwa pozwala wyróżnić: funkcję wewnętrzną, funkcję zewnętrzną. Funkcja wewnętrzna wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochroną mienia i zdrowia społeczeństwa oraz zabezpieczeniem trwałości systemu własności w wewnętrznej strukturze stosunków społecznych. Funkcję tę Cz. Znamierowski nazywa ,,[..] najważniejszym zadaniem państwa, które daje bezpieczeństwo poddanym, a władcy pozwala zabezpieczyć państwo od sąsiadów i osiągać swoje cele […]”. W ramach funkcji wewnętrznej można wyróżnić: Funkcję gospodarczo-organizatorska prowadzi do organizowania życia gospodarczego i stwarzania warunków rozwijania działalności gospodarczej. Funkcję socjalna to działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów na rynku pracy i wykorzystania zasobów ludzkich. Funkcję kulturalno-wychowawcza, to działania na rzecz wpajania wiedzy i zdobyczy cywilizacyjnych, rozpowszechniania dóbr kulturowych, upowszechniania idei i wartości ideologicznych oraz kształtowania postaw i zachowań obywatelskich. Funkcję zewnętrzna to zapewnienie bezpieczeństwa państwa na zewnątrz, rozwijanie stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych z innymi państwami, a także rozwijanie przepływu informacji i kontaktów międzyludzkich.

13 WSPÓŁCZESNE PAŃSTWA SPEŁNIAJĄ SIEDEM ZASADNICZYCH FUNKCJI:
WEWNĘTRZNĄ (ZAPEWNIANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĄTRZ KRAJU), ZEWNĘTRZNĄ (DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH STOSUNKÓW Z INNYMI KRAJAMI I ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI), GOSPODARCZO-ORGANIZATORSKĄ (ORGANIZOWANIE GOSPODARKI ORAZ WPŁYWANIE NA PROCESY GOSPODARCZE), SOCJALNĄ (ZAPEWNIENIE MINIMUM SOCJALNEGO OBYWATELOM), ADAPTACYJNĄ (PRZYSTOSOWYWANIE PAŃSTWA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW CYWILIZACYJNYCH), REGULACYJNĄ (WPŁYWANIE NA ZACHODZĄCE PROCESY SPOŁECZNE), INNOWACYJNĄ (WDRAŻANIE NOWYCH PROCESÓW I PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNYCH). K. Wojtaszek: Kompendium wiedzy o państwie, PWN, Warszawa 1993, s

14 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – stan równowagi między zagrożeniem wywołanym możliwością zaistnienia konfliktu a potencjałem obronnym. W. Stankiewicz, Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne, Studium, Warszawa 1991, s. 73. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – jest nie tylko ochroną narodu i terytorium przed fizyczną napaścią lecz również ochroną – za pomocą różnych środków – żywotnych interesów ekonomicznych i politycznych, których utrata zagroziłaby żywotności i podstawowym wartościom państwa. M. T. Taylor w pracy zbiorowej pod redakcją W.J. Taylora Jr. pt.: American National Security: Policy and Process, Baltimore 1981, s. VII. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – stan świadomości społecznej, w którym istniejący poziom zagrożeń, dzięki posiadanym zdolnościom obronnym, nie budzi obaw, lęku o zachowanie (osiągnięcie) uznanych wartości. C. Rutkowski, Bezpieczeństwo i obronność: strategie-koncepcje-doktryny, Warszawa 1995, s. 30. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – stan społeczeństwa określony stosunkiem wielkości potencjału obronnego jakim ono dysponuje do skali zagrożeń. Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 6.. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przed zagrożeniami zewnętrznymi. Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992, s. 66.

15 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – wspólne określenie obejmujące zarówno obronę narodową, jak i stosunki zagraniczne USA, a w szczególności stosunki związane z: a) militarną lub obronną przewagą nad jakimkolwiek obcym państwem lub grupą państw: b) korzystnymi wzajemnymi relacjami zagranicznymi; c) ze stanem obrony, dającym możliwość stawienia skutecznego oporu wrogim i destrukcyjnym działaniom wewnętrznym lub zewnętrznym, jawnym lub skrytym. Dictionary of Military and Associated Terms, Washington 1987, s. 242. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – STAN UZYSKANY W WYNIKU ODPOWIEDNIO ZORGANIZOWANEJ OBRONY I OCHRONY PRZED → ZAGROŻENIAMI ZEWNĘTRZNYMI I → WEWNĘTRZNYMI OKREŚLANY STOSUNKIEM →POTENCJAŁU OBRONNEGO DO SKALI ZAGROŻEŃ. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA – to taki rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawiorystycznych społeczeństwa oraz traktowania państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych). S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16.

16 BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – w zakresie przedmiotowym obejmuje zespół uwarunkowań, w których państwa nie czują się zagrożone atakiem militarnym oraz presją polityczną lub gospodarczą, mając możliwości swobodnej realizacji własnego rozwoju i postępu. D. Fischer, Non-military aspects of security, New York, 1993, s.10. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – wartość chroniona w ramach polityki bezpieczeństwa. Obejmuje integralność terytorialną oraz zachowanie instytucji państwa. H.J. Morgenthau, Politics Among Nations, wyd. Viii, New York 1993, s. 562. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – obejmuje przetrwanie (państwa, narodu, grupy etnicznej), integralność terytorialną, niezależność polityczną oraz jakość życia. J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależność i sprzeczności interesów, Sprawy Międzynarodowe 1982, nr 7, s. 34. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – to układ stosunków międzynarodowych zapewniający wspólne bezpieczeństwa państw tworzących system międzynarodowy. Leksykon współczesnych stosunków politycznych, praca zbiór pod red. Cz. Mojsiewicza, Wrocław 1997, s. 45. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – BRAK OBIEKTYWNIE ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ I SUBIEKTYWNYCH OBAW ORAZ ZGODNE DĄŻENIE I DZIAŁANIE SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ NA RZECZ OKREŚLONYCH WARTOŚCI PAŃSTWOWYCH I POZAPAŃSTWOWYCH (SPOŁECZNYCH) ZA POMOCĄ NORM, INSTYTUCJI I INSTRUMENTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH POKOJOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ TWORZENIE GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH, EKOLOGICZNYCH I INNYCH PRZESŁANEK DYNAMICZNEJ STABILNOSCI I ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ.

17 ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
,,WĄSKIE” POJMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE TO TAKI STAN WEWNĘTRZNY I SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA KRAJU, KTÓRE SKUTECZNIE ZABEZPIECZAJĄ JEGO NIEPODLEGŁOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ I INTERESY ORAZ WYKLUCZAJĄ REALNĄ GROŹBĘ DESTABILIZACJI WEWNĘTRZNEJ I NAPŁYWU ZAGROŻEŃ Z ZEWNĄTRZ. ,,SZEROKIE” POJMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE TO OGÓŁ WARUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRE GWARANTUJĄ STABILNY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA, OCHRONĘ TERYTORIUM PAŃSTWA PRZED ZAGROŻENIAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI ORAZ ZAPEWNIAJĄMOŻLIWOŚC PROWADZENIA PRZEZ PAŃSTWO SAMODZIELNEJ POLITYKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ.

18 WSPÓŁCZESNE ,,SZEROKIE” ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PROCES TWORZENIA I UTRZYMYWANIA KONIECZNEGO POZIOMU ZABEZPIECZENIA ŻYWOTNYCH INTERESÓW JEDNOSTKI, SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA WE WSZYSTKICH SFERACH ICH FUNKCJONOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, ZAPEWNIAJĄC TRWAŁY ROZWÓJ CHRONIONYCH PODMIOTÓW I WARTOŚCI, W KTÓRYM WYSTĘPUJE MAŁE PRAWDOPODOBIEŃSTWO NIEPOŻĄDANYCH ZMIAN CHARAKTERU I PARAMETRÓW WARUNKÓW ROZWOJU, ZABEZPIECZONE SĄ CAŁOŚCI, WEWNĘTRZNA STABILNOŚC I SUWERENNOŚĆ ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA JAKO SAMODZIELNY I PEŁNOPRAWNY PODMIOT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH.

19 INTERES - STAN RZECZY LUB PRZEDMIOTY (OBIEKTY), KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIE JEDNOSTKI LUB GRUPY UWAŻAJĄ ZA PORZĄDANE LUB KONIECZNE (POTRZEBNE) I DLA ICH UZYSKANIA MOBILIZUJĄ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ ORAZ ŚRODKI BĘDĄCE W ICH DYSPOZYCJI.

20 INTERES NARODOWY INTERES NARODOWY – ZESPÓŁ OGÓLNYCH I STAŁYCH CELÓW NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA NARÓD. Major Problems of U.S. Foreing Policy , Prepared by the Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution, Washington D.C. 1950, s.384. INTERES NARODOWY – TO OGOLNE, DŁUGOOKTRSOWE I KONTYNUOWANE CELE FUNKCJONALNE W STOSUNKU DO CELU OSTATECZNEGO, KTÓREMU SŁUŻY PAŃSTWO, NARÓD I WŁADZA. Lerche Ch. Jr., Said A., Consept of International Polities, Englewood Cliffs 1963, s.6. INTERES NARODOWY – ZESPÓŁ WARTOŚCI, NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA DANY NARÓD.

21 RACJA STANU RACJA STANU – pierwszeństwo interesów państwa nad innymi normami. E. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986. RACJA STANU – to system podstawowych wewnętrznych i zewnętrznych interesów państwa realizowanych w sposób bezkompromisowych. Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986. RACJA STANU – USTALENIA UZNAJĄCE POTRZEBY PAŃSTWA ZA NAJWYŻSZE DOBRO ORAZ DZIAŁANIA DLA ZESPOLENIA INTERESÓW GRUPOWYCH I OSOBISTYCH TAK ABY NIE OSŁABIŁY PAŃSTWA I NIE ROZBIJAŁY JEGO JEDNOŚCI.

22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE- SYSTEM ZALEŻNOŚCI
WYZWANIA, ZAGROŻENIA (PRZEDMIOTY BEZPIECZEŃSTWA) DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOT BEZPIECZEŃSTWA INTERESY (CELE)

23 POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA
STAN BRAKU BEZPIECZEŃSTWA -WÓWCZAS GDY WYSTĘPUJE DUŻE RZECZYWISTE ZAGROŻENIE, A POSTRZEGANIE TEGO ZAGROŻENIA JEST PRAWIDŁOWE; STAN OBSESJI – WYSTĘPUJE WTEDY, GDY NIEZNACZNE ZAGROŻENIE JEST POSTRZEGANE JAKO DUŻE; STAN FAŁSZYWEGO BEZPIECZEŃSTWA – MA MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ZAGROŻENIE JEST POWAŻNE, A POSTRZEGANE BYWA JAKO NIEWIELKIE; STAN BEZPIECZEŃSTWA – WYSTĘPUJE WTEDY, GDY ZAGROŻENIE JEST NIEZNACZNE, A POSTRZEGANIE PRAWIDŁOWE. Źródło: D. Frei

24 PODSTAWY BEZPIECZEŃSTW POLSKI
BEZPIECZEŃSTWA POLSKI NIE MOŻNA PLANOWAĆ NA MIARĘ SZCZĘŚLIWYCH PRZYPADKÓW. NIE MOŻNA GO UZALEZNIAĆ OD ZMIENNYCH DOKTRYN, ANI CHWILOWYCH POROZUMIEŃ LUB NIEPOROZUMIEŃ, ANI PRZEJŚCIOWEJ KONIUNKTURY. MUSI ONO POD KAŻDYM WZGLĘDEM SPOCZYWAĆ NA TRWAŁYCH PODSTAWACH” St. Pstrokoński 1944

25 UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI U PROGU XXI WIEKU
SĄ TO: OPÓŹNIENIA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W STOSUNKU DO PAŃSTW EUROPY ZACHODNIEJ SZACOWANE NA LAT. OPÓŹNIENIA W ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU INSTYTUCJI PAŃSTWA PO OKRESIE PAŃSTWA TOTALITARNEGO. ZNACZNY POTENCJAŁ LICZBOWY I AKTYWNOŚCIOWY, MŁODEGO POKOLENIA POLAKÓW. SZANSE WSPARCIA I ZWIELOKROTNIENIA WYSIŁKU NARODOWEGO PRZEZ CZŁONKOSTWO W NATO I UE. NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ WARUNKÓW I ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA W OTOCZENIU POLSKI. ZAGROŻENIE ZNIWECZENIA POTENCJAŁU I SZANS ROZWOJU NA SKUTEK WEWNĘTRZNYCH ANIMOZJI I SPORÓW PARTYJNYCH. ŻYWIOŁOWE PROCESY GLOBALIZACJI. NOWE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA, TERRORYZMU, DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, NIELEGALNA MIGRACJA, EPIDEMIE.

26 WARUNKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:
SPRAWNY SYSTEM ŚRODKÓW O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, POLITYCZNYM, PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM (I IN. CHARAKTERU), ADEKWATNYCH DO ZAGROŻEŃ ŻYWOTNYCH INTERESÓW CZŁOWIEKA, SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA. NARODOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

27 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA)
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – element polityki państwa w zakresie praktycznej działalności władzy wykonawczej w sferze tworzenia i wykorzystania potencjału obronnego dla realizacji celów i zadań wynikających z założeń polityki bezpieczeństwa. J. Zubek, Doktryny bezpieczeństwa, Warszawa 1992, s. 11. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – ELEMENT POLITYKI PAŃSTWA DOTYCZĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM I WYKORZYSTANIEM → POTENCJAŁU OBRONNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAGROŻENIOM. W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WYODRĘBNIA SIĘ: →POLITYĘ GOSPODARCZĄ →POLITYKĘ WOJSKOWĄ, →POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ I INNE. DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO REALIZACJI ZASADNICZYCH DŁUGOFALOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO TO →STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

28 PODSTAWY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
PRZYJMUJE SIĘ, ŻE U PODSTAW POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LEŻĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI: PRZETRWANIE (PAŃSTWA JAKO NIEZALEŻNEGO PODMIOTU STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, NARODU JAKO WYRÓŻNIONEJ GRUPY ETNICZNEJ, BIOLOGICZNE PRZEŻYCIE LUDNOŚCI), INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, KTÓRA NADAL I CZĘSTO STANOWI RÓWNOWAŻNIK BEZPIECZEŃSTWA, NIEZALEŻNOŚĆ POLITYCZNA, JAKOŚĆ ŻYCIA (STANDARD ŻYCIA, POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, ZAKRES PRAW I SWOBÓD OBYWATELSKICH, DOROBEK KULTURALNY, STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA, PRZYJAZNE I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO NATURALNE, BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA – MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA I DZIAŁANIA SIŁ NATURY, PERSPEKTYWY ROZWOJU)

29 CELE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI
OCHRONA NIEPODLEGŁOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI RP, UTRZYMANIE NIENARUSZALNOŚCI GRANIC I INTEGRALNOŚCI TERYTORIALNEJ PAŃSTWA. OCHRONA DEMOKRATYCZNEGO PORZĄDKU USTROJOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (MATERIALNEGO I DUCHOWEGO). ZAPEWNIENIE WARUNKÓW CYWILIZACYJNEGO I GOSPODARCZEGO ROZWOJU POLSKI, DOBROBYTU JEJ OBYWATELI, POMYŚLNYCH PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. WNOSZENIE WKŁADU W UMACNIANIE POKOJU, STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO.

30 ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE = BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: jak użyć siły i środki państwa do wykorzystania szans, podejmowania wyzwań i przeciwstawienia się wszelkiego rodzaju zagrożeniom. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Szanse, wyzwania, zagrożenia gospodarcze ochronne dyplomatyczne militarne informacyjne ….. inne Siła i środki państwa gospodarcze ochronne dyplomatyczne militarne informacyjne ….. inne CEL Realizacja polskiej racji stanu (interesu narodowego)

31 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
LEGALIZAM ZAPEWNIENIE RÓWNOWAGI ŻYWOTNYCH INTERESÓW JEDNOSTKI, SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTEGRACJA (UWZGLĘDNIANIE) Z SOJUSZNICZYMI SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA. ADEKWATNOŚC SIŁ, ŚRODKÓW I METOD W STOSUNKU DO POTRZEB BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

32 WARUNKI TWORZENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
JEDNOSTKA SPOŁECZEŃSTWO PAŃSTWO WARTOŚCI NARODOWE HISTORIA KULTURA PRAWO MORALNOŚĆ TRADYCJA INTERESY NARODOWE SIŁY, ŚRODKI, ORGANY. METODY, ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA CELE NARODOWE

33 POKÓJ POKÓJ – JEST DOBREM WŁAŚCIWYM LUDZKIM PODMIOTOM, A WIĘC DAREM NATURY INTELEKTUALNEJ I MORALNEJ, OWOCEM PRAWDY I CNOTY. JEST ON TAKŻE WYNIKIEM DYNAMIZMU WOLI LUDZKIEJ, KIERUJĄCE SIĘ ROZUMEM, KU DOBRU WSPÓLNEMU, KTÓRE OSIĄGA SIĘ W PRAWDZIE, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI. Jan Paweł II


Pobierz ppt "W. PODSTAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google