Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rachunek dochodu narodowego. 2 Po co mierzymy makroekonomiczny efekt działalności gospodarczej? próba odpowiedzi na pytania: - jaki jest poziom rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rachunek dochodu narodowego. 2 Po co mierzymy makroekonomiczny efekt działalności gospodarczej? próba odpowiedzi na pytania: - jaki jest poziom rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Rachunek dochodu narodowego

2 2 Po co mierzymy makroekonomiczny efekt działalności gospodarczej? próba odpowiedzi na pytania: - jaki jest poziom rozwoju gospodarczego? - jaka jest i jak zmienia się koniunktura? - czy polityka gospodarcza jest skuteczna?

3 3 Zmienne ekonomiczne Strumienie (flows)– Strumienie (flows)– zmienne (wielkości) dające się wyrazić tylko dla jakiegoś okresu (odcinka czasu). Zasoby (stocks)– zmienne (wielkości) dające się wyrazić tylko na jakiś moment („punkt” czasu). Zmienne parametryczne

4 4 Zmienne ekonomiczne Strumienie – przykłady: koszty dochody produkcja popyt podaż Zasoby – przykłady: majątek oszczędności pasywa aktywa Zmienne parametryczne – przykłady: ceny stawki płac stopy procentowe kursy walut indeksy (np. cen) stopy zmian zmiennych produktywność Uważać stosując obliczenia przy użyciu zmiennych o różnym wymiarze czasowym!

5 5 Państwo i ruch okrężny C - konsumpcja S - oszczędności I - inwestycje T e - podatki pośrednie Y - dochody z czynników produkcji B - transfery socjalne T d - podatki bezpośrednie G – wydatki rządowe na dobra i usługi

6 6 Dobra finalne – nabywane przez ostatecznego użytkownika; w procesie produkcji uczestniczyć mogą w wielu cyklach produkcyjnych (dobra konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe i dobra inwestycyjne nabywane przez przedsiębiorstwa). Dobra pośrednie – zużywane przez przedsiębiorstwa do wytwarzania innych produktów; w procesie produkcji zużywane jednorazowo w jednym cyklu produkcyjnym.

7 7 Ile wytwarza gospodarka? Produkcja łączna =  produktów finalnych =  wartości dodanych=  dochodów z czynników produkcji Produkt Krajowy Brutto (PKB) - Gross Domestic Product (GDP) PKB= C+I+G+ Ex - Im Produkcję łączną ( a więc i PKB) można obliczać tylko wartościowo!

8 8 Problemy porównań PKB Porównania międzynarodowe: Metody obliczeń –problem szacunków skali szarej strefy (prod. nielegalna i ukryta) Wybór waluty Kurs waluty PPP – Purchasing Power Parity

9 9 Parytet siły nabywczej – (Purchasing Power Parity) wyrażony w dolarach oznacza wartość dolara odpowiadającą jednostce waluty danego kraju na rynku krajowym obejmującym całość towarów i usług rynkowych i nierynkowych przy uwzględnieniu stosunku cen danego kraju do cen we wszystkich innych krajach biorących udział w porównaniach siły nabywczej walut.

10 10 PKB (wg parytetu siły nabywczej w cenach bieżących w mld USD) Kraj199520002005 Polska 288,5408,6508,6 UE - 15 7 588,89 487,911 597,5 UE- 25 8 230,210 343,3- Niemcy 1 806,32 100,22 458,9 Francja 1 249,41 574,11 881,7 W.Brytania 1 155,31 506,61 928,3 USA 7 397,79 817,012 487,1 Japonia 2 818,73 232,73 989,5 OECD

11 11 Problemy porównań PKB Porównywanie (badanie zmian) PKB w czasie: O ile zmienił się PKB w roku t 1 w stosunku do roku t 0 ? Załóżmy, że PKB składa się z 2 produktów: komputerów i chleba. Oblicz o ile zmieniła się łączna produkcja komputerów i chleba w okresie t 1 w stosunku do okresu t 0. Produktq 0 ilość w t 0 p 0 cena w t 0 q 1 ilość w t 1 p 1 cena w t 1 Komputery50108020 Chleb10015608

12 12 Wartość w okresie t 0 : Wartość w okresie t 1: Zmiana wartości: Zmiana wartości to nie zmiana łącznej produkcji (wolumenu) w sensie rzeczowym – zmieniły się bowiem ilości dóbr i ich ceny.

13 13 Indeksy produkcji: Indeks typu Laspeyresa: Indeks typu Paaschego: Indeks „idealny” Fishera – średnia geometryczna w/w indeksów Agregatowy indeks ilości – wskazuje na wpływ zmian ilości na dynamikę wartości, ceny stabilizujemy na poziomie wybranego okresu

14 14 PKB w Polsce – GUS (ceny bieżące)

15 15 PKB nominalny i realny deflator PKB = nominalny PKB/ realny PKB - wskazuje w jakim stopniu zmiana cen produktów finalnych wpłynęła na zmianę wartości PKB nominalnego inny popularny deflator: - indeks zmian cen dóbr i usług konsumpcyjnych (ICK) (CPI – Consumer Price Index)

16 16 Inne mierniki makroekonomiczne PNB - miara łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji; PNB = PKB + dochody netto z własności za granicą PNN = PNB -A DN = PNN w cenach czynników produkcji

17 17 199719981999200020012002200320042005 EU –25*102,9103,0103,1104,0102,0101,3 102,5101,8 EU -15102,7102,9103,1103,9102,0101,2101,1102,3101,5 Polska107,1105,0104,5104,2101,1101,4103,8105,3103,4 Niemcy101,8102,0 103,2101,2100,199,8101,6100,9 Francja102,4103,6103,3104,1102,1101,2100,8102,3101,5 Irlandia111,7108,5110,7109,2106,2106,1104,4104,5104,7 Hiszpania103,9104,5104,7105,0103,5102,7103,0103,1103,4 Węgry104,6104,9104,2105,2104,3103,8103,4104,6104,1 Czechy99,398,9101,2103,9102,6101,5103,2104,7106,0 Litwa107,0107,398,3103,9106,4106,8110,5107,0107,5 Dynamika PKB w Polsce na tle wybranych krajów UE (rok poprzedni =100)

18 18 199520002005 EU –2518,422,9- EU -1520,425,129,9 Polska7,510,713,3 Niemcy22,125,629,8 Francja21,025,930,0 Irlandia18,128,838,6 Hiszpania16,121,127,2 Węgry9,212,217,2 Czechy12,614,520,2 Litwa6,28,7- PKB per capita wg PPP w wybranych krajach UE (w tys. USD)

19 19 Słabości rachunków narodowych: położenie nacisku na ilość dóbr (często zbędnych), co prowadzi do rabunkowej eksploatacji ziemi do PKB nie wliczamy: czasu wolnego, prac domowych, kosztów zanieczyszczenia środowiska szacunkowy wymiar szarej strefy

20 20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Rachunek dochodu narodowego. 2 Po co mierzymy makroekonomiczny efekt działalności gospodarczej? próba odpowiedzi na pytania: - jaki jest poziom rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google